Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0120.pdf

31992L0120

Rådets direktiv 92/120/EEG av den 17 december 1992 om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprungEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 062 , 15/03/1993 s. 0086 - 0087

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0230

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0230RÅDETS DIREKTIV 92/120/EEG av den 17 december 1992 om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Produkter av animaliskt ursprung finns med i förteckningen över produkter i bilaga II till fördraget. Saluföringen av dessa utgör en betydande inkomstkälla för jordbruksbefolkningen.

För att säkerställa en rationell utveckling av denna sektor, öka produktiviteten samt successivt fastställa krav för en inre marknad, har hygienregler som gäller produktion och saluföring fastställts på gemenskapsnivå.

Gemenskapen har vidtagit åtgärder som gör det möjligt att avskaffa veterinärkontroller vid gränserna mellan medlemsstaterna beträffande de berörda produkterna.

Det är möjligt att, på grund av särskilda omständigheter, vissa anläggningar inte kan uppfylla alla de särskilda krav som fastställts till den 1 januari 1993. För att beakta lokala förhållanden och förhindra att anläggningar plötsligt stängs bör man införa ett förfarande för att medge tillfälliga och begränsade undantag för anläggningar som är i drift före den 1 januari 1993.

Kommissionen har bedömt det nödvändigt att inhämta ett yttrande från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén för medgivande av undantag från principerna om systematisk undersökning av griskött med avseende på förekomst av trikiner. Eftersom detta yttrande ännu inte är tillgängligt är det lämpligt att behålla de tillfälliga undantagen för griskött som inte är avsett för medlemsstater där man systematiskt genomför trikinundersökningar av griskött.

Dessa undantag måste noggrant kontrolleras för att undanröja varje risk för missbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna får fram till den 31 december 1995 tillåta anläggningar, som framställer sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i artikel 2 b i direktiv 77/99/EEG som den dag då detta direktiv anmäldes inte har bedömts uppfylla de krav som fastställs i direktiv 77/99/EEG för att man skall kunna godkänna dem, att avvika från vissa av de strukturella krav som fastställs i kapitel I i bilaga A och i kapitlen II A och III i bilaga C till det direktivet, under förutsättning att animaliska produkter från sådana anläggningar fortfarande underkastas de regler för kontroll som fastställs i artikel 5.2 i direktiv 89/662/EEG.

2. De undantag som avses i punkt 1 får endast medges för de anläggningar som har lämnat in en ansökan om undantag till den behöriga nationella myndigheten. Denna ansökan skall på begäran från behörig myndighet kompletteras med en arbetsplan och ett program som anger den period inom vilken anläggningen skall kunna uppfylla de strukturella krav som avses i punkt 1.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna i Ständiga veterinärkommittén om vilka anläggningar som uppfyller kraven i direktiv 77/99/EEG vad gäller de produkter av animaliskt ursprung som avses i artikel 2 b i det direktivet. Anmälan skall för varje enskild anläggning ange vilken typ av produkter som framställs.

3. Om en medlemsstat begär finansiell hjälp från gemenskapen kan endast ansökningar rörande projekt som uppfyller kraven i direktiv 77/99/EEG beviljas.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna får fram till den 31 december 1995 medge undantag från de strukturella krav som avses i kapitel IV i bilaga 1 till direktiv 64/433/EEG(4) och i kapitel I.1 a i bilaga B till direktiv 77/99/EEG för kyl- och fryslager med liten kapacitet i vilka kött eller andra livsmedel lagras endast om de är emballerade samt från all skyldighet att godkänna sådana anläggningar.

2. De bestämmelser om produktionen som förekommer i artikel 13.1 första stycket i direktiv 64/433/EEG skall tilllämpas på de slakterier som avses i artikel 4A i ovannämnda direktiv fram till den 31 december 1994. På samma sätt skall för styckningsanläggningar den siffra som förekommer i artikel 4A 2 första stycket i nämnda direktiv vara fem ton per vecka för samma period.

Artikel 3

Medlemsstaterna får, i avvaktan på det beslut som avses i artikel 6.2 i direktiv 64/433/EEG, avvika från kravet i artikel 6.1 a i det direktivet beträffande färskt griskött som är avsett för saluföring på deras territorier och för det griskött som är avsett för annan medlemsstat med samma undantag.

De medlemsstater som åtnjuter sådana undantag skall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna inom ramen för Ständiga veterinärkommittén.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1993 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 100.

(2) EGT nr C 113, 7.5.1990, s. 205.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 62.

(4) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 71 (kodifierad version).