Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R2048.pdf

31992R2048

Rådets förordning (EEG) nr 2048/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 569/76 om särskilda föreskrifter för linfröEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 30/07/1992 s. 0005 - 0005

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0186

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0186RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2048/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 569/76 om särskilda föreskrifter för linfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 569/76(4), föreskrivs att målpriset för linfrö skall fastställas årligen, före den 1 augusti,

för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår. Med hänsyn till rådande praxis bör den bestämmelsen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 569/76, skall "före den 1 augusti" och "för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår" utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1992.

På rådets vägnar

Ordförande

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) EGT nr C 119, 11.5.1992, s. 31.

(2) EGT nr C 150, 15.6.1992.

(3) EGT nr C 169, 6.7.1992.

(4) EGT nr L 67, 15.3.1976, s. 29, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 4003/87 (EGT nr L 377, 31.12.1987, s. 46).