Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2294/92 av den 31 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som anges i rådets förordning (EEG) nr 1765/92Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 06/08/1992 s. 0022 - 0027

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 44 s. 0102

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 44 s. 0102KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2294/92 av den 31 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som anges i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(1), särskilt artiklarna 11.1 och 12 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1676/85 av den 11 juni 1985 om beräkningsenhetens värde och de omräkningskurser som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspolitiken(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2205/90(3), särskilt artikel 5.3 i denna, och

med beaktande av följande:

För att inte riskera en utökning av arealerna med oljeväxter bör kompensationsbetalning endast beviljas till producenter som besår arealer i områden med lämpliga klimat- och jordbruksförhållanden.

I överensstämmelse med gemenskapens politik för kvalitetsförbättring, bör kompensationsbetalning till raps- och rybsodlare endast beviljas till de producenter som odlar vissa frösorter och frökvaliteter.

Kommissionen har föreslagit ett integrerat kontrollsystem(4).

Ansökans innehåll, kontrollåtgärderna och de påföljder som är tillämpliga om oriktiga upplysningar lämnas, skall fastställas vid en senare tidpunkt i enlighet med villkoren för det integrerade kontrollsystemet.

Producenterna får ansöka om kompensationsbetalning antingen enligt det generella eller det förenklade programmet. Vissa kriterier bör vara gemensamma för båda programmen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING 1 Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1765/92 från och med regleringsåret 1993/94.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) oljeväxter: jordbruksgrödor som ger de oljeväxtfröer som anges i bilaga 1 till ovannämnda förordning.

b) kompensationsbetalning: en överföring av medel till en producent från den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vilkens territorium de stödberättigande arealerna är belägna.

c) produktionsregion: en region bestämd i enlighet med artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92, för vilken en kompensationsbetalning per hektar har fastställts för oljeväxter.

AVDELNING 2 Berättigande till kompensationsbetalning

Artikel 2

1. Den kompensationsbetalning som fastställs i artikel 5.1 första stycket och 5.2 första stycket i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 skall endast beviljas för arealer med oljeväxter

a) som ligger i produktionsregioner eller delar av produktionsregioner, som medlemsstaten har förklarat klimatmässigt och jordbruksmässigt lämpliga för odling av oljeväxter,

b) som ingår i det generella program som anges i artikel 2.5 a i förordning (EEG) nr 1765/92,

c) som omfattas av en ansökan med odlingsplan som lämnas till den behöriga myndigheten före en tidpunkt som medlemsstaten har fastställt för fröet och regionen i fråga, som inte får ligga senare än det datum som anges i bilaga 1,

d) som senast vid denna tidpunkt fullständigt besåtts med raps, rybs, solrosor eller sojabönor i enlighet med lokalt erkända normer och bestämmelserna i artikel 3 i denna förordning,

e) för vilka den totala arealen i ansökan uppgår till minst 0,3 ha och inom vilka varje brukat jordbruksskifte är större än den minsta storlek som medlemsstaten fastställt för produktionsregionen i fråga.

2. Om klimatförhållandena gör det omöjligt att så oljeväxtfröerna före den tidpunkt som anges i bilaga 1, blir de arealer som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 ovan inte stödberättigande förrän en bekräftelse om sådd inlämnats till den behöriga myndigheten. De zoner där denna bestämmelse skall tillämpas och de tidsfrister som gäller för inlämning av bekräftelsen om sådd skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 38 i rådets förordning nr 136/66/EEG(5).

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta en kvalitetspolitik i verket för rapsfrö genom att begränsa rätten till kompensationsbetalning för raps till en eller flera av följande utsädeskategorier:

a) Certifierat utsäde av en sort som anges i bilaga 2.

b) Utsäde som uppfyller kraven i bilaga 3 och som härrör från den skörd som erhålls efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av en sort som anges i bilaga 2.

c) Utsäde av andra sorter än dem som anges i bilaga 2, som uppfyller kraven i bilaga 4 och för vilka ett odlingsavtal ingicks före sådd med en godkänd första köpare, för produktion av en gröda vars frö är avsett att användas antingen för ett särskilt ändamål annat än livsmedel eller som frö till utsäde för att producera en sådan gröda.

d) Utsäde av sorter oavsett om de anges i bilaga 2 eller inte, som före sådd är registrerat för inspektion eller kontroll i syfte att producera en gröda vars frö är avsett att användas som förädlarutsäde, stamutsäde, basutsäde eller certifierat utsäde, eller till forsknings- och försöksändamål för att avgöra om sorten kan föras upp på medlemsstatens nationella sortlista.

e) Certifierat utsäde av någon av de sorter som anges i bilaga 5 för vilket ett odlingsavtal ingicks före sådd mellan producenten och en köpare, som har godkänts särskilt för detta ändamål av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i syfte att producera frö som skall användas för att framställa olja avsedd att användas för särskilda livsmedelsändamål.

2. Om en medlemsstat väljer att betrakta de utsäden som anges i b ovan som stödberättigande, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att fastställa att utsädet i fråga uppfyller de krav som anges i bilaga 3 före sådd.

Artikel 4

Ett jordbruksskifte får inte omfattas av fler än en ansökan om den kompensationsbetalning som fastställs i förordning (EEG) nr 1765/92 för samma regleringsår.

Artikel 5

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall minska de arealer som ansökan omfattar i enlighet med de bestämmelser

- som fastställs i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1765/92, om de överstiger den regionala basarealen eller i förekommande fall den individuella basarealen,

- som fastställs i artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2293/92(6) (uttag av jordbruksmark),

- som antas i kontrollsyfte.

AVDELNING 3 Utbetalning av stöd

Artikel 6

Om en producents stödberättigande arealer ligger i flera produktionsregioner bestäms det belopp som skall utbetalas av var de enskilda arealer som ingår i ansökan är belägna.

Artikel 7

1. För arealer med solrosor i Spanien och Portugal för vilka den kompensationsbetalning som anges i artikel 2 i denna förordning inte beviljas, får en kompensationsbetalning beviljas utöver den som anges i artikel 8.3 i förordning (EEG) nr 1765/92.

2. Det ovannämnda tillägget till kompensationsbetalning för regleringsåret 1993/94 skall fastställas före den 15 december 1992.

Artikel 8

1. Den jordbruksomräkningskurs som skall användas vid varje utbetalning under regleringsåret i fråga skall vara den som gäller den första dagen av nämnda regleringsår.

2. Utbetalning av förskott före denna tidpunkt skall ske på grundval av den kurs som gäller den sista ansökningsdagen. I undantagsfall får den kurs användas som gäller den dag då ansökan faktiskt inlämnas.

AVDELNING 4 Slutbestämmelser

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna de upplysningar som anges i bilaga 6 inom de tidsfrister som där anges.

2. Om en region består av flera icke-angränsande områden, skall de upplysningar som krävs enligt punkt 1 lämnas för varje sådant område inom regionen.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1992 anmäla till kommissionen de åtgärder de beslutat med stöd av denna förordning.

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 615/92(7) upphör att gälla.

Den skall dock fortsätta att gälla för regleringsåret 1992/93.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.

(2) EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 1.

(3) EGT nr L 201, 31.7.1990, s. 9.

(4) KOM(91) 533 slutlig utgåva, EGT nr C 9, 15.1.1992, s. 4.

(5) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(6) EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 19.

(7) EGT nr L 67, 12.3.1992, s. 11.

BILAGA 1

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 2

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 3

Specifikation av utsäde producerat inom jordbruksföretaget

Utsäde som erhålls vid skörd efter sådd inom samma jordbruksföretag av certifierat utsäde av någon av de sorter som anges i bilaga 2 skall uppfylla minimikravet vad avser kvalitet, vilket avgörs genom analys av ett representativt prov uttaget av en representant för den behöriga nationella myndigheten i enlighet med de metoder som fastställs i bilagorna 1 och 2 till kommissionens förordning (EEG) nr 1470/68(1).

I synnerhet skall glukosinolatinnehållet vara mindre än eller lika med 18 ìmol/g frö vid en vattenhalt på 9 %, bestämt enligt de förfaranden som fastställs i bilaga 8 till förordning (EEG) nr 1470/68 eller det förfarande som anges i artikel 32 i förordning (EEG) nr 2681/83(2).

(1) EGT nr L 239, 28.9.1968, s. 2.

(2) EGT nr L 266, 28.9.1983, s. 1.

BILAGA 4

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 5

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 6

>PLATS FöR TABELL>