Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R3279.pdf

31992R3279

Rådets förordning (EEG) nr 3279/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 13/11/1992 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0177

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0177RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3279/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det bör införas förbud mot användning av blybaserade kapsyler eller blybaserad folie i förslutningar på förpackningar som används då aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter släpps ut på marknaden i syfte att undvika risken för kontaminering, särskilt vid oavsiktlig kontakt med sådana produkter, samt risken för miljöförorening på grund av avfall som innehåller bly från kapsyler och folie av detta slag. Tillverkarna och användarna av kapsylerna och folien i fråga bör dock ges tid att anpassa sig genom att förbudet inte tillämpas förrän från och med den 1 januari 1993. Det är även nödvändigt att tillåta att produkter som före detta datum tappats på buteljer med blybaserade kapsyler eller blybaserad folie får säljas till dess att lagren är uttömda.

Vissa definitioner av aromatiserade vinbaserade drycker bör anpassas så att större hänsyn tas till traditionella framställningsmetoder.

Förordning (EEG) nr 1601/91(4) bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1601/91 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.3 a första stycket skall ersättas med följande:

"a) Sangria:

en dryck som framställs av vin

- som smaksatts genom tillsats av naturliga extrakt eller essenser av citrusfrukt,

- med eller utan saft av sådan frukt,

- eventuellt:

- med tillsats av kryddor,

- sötat,

- med tillsats av CO2,

och med en slutlig alkoholstyrka på under 12 volymprocent."

2. Artikel 2.3 e skall ersättas med följande:

"e) Kalte Ente:

Smaksatt vinbaserad dryck som framställs genom att vin, pärlande vin eller pärlande vin med tillsatt CO2 blandas med mousserande vin eller mousserande vin med tillsatt CO2 och tillsätts naturlig citronsubstans eller extrakt av detta som måste ge en tydligt framträdande smak. Slutprodukten måste innehålla minst 25 volymprocent mousserande vin eller mousserande vin med tillsatt CO2."

3. Följande punkt skall införas i artikel 8:

"4.a Från och med den 1 januari 1993 får buteljerade produkter som omfattas av denna förordning inte saluhållas eller släppas ut på marknaden i förpackningar med förslutningar som täckts med blybaserade kapsyler eller blybaserad folie. Dock får produkter som före detta datum tappats på flaskor med detta slag av kapsyler eller folie avyttras till dess att lagren tömts."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 1992.

På rådets vägnar

D. HURD

Ordförande

(1) EGT nr C 69, 18.3.1992, s. 11.

(2) EGT nr C 241, 21.9.1992, s. 97 och beslut av den 28 oktober 1992.

(3) EGT nr C 169, 6.7.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1.