Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R3280.pdf

31992R3280

Rådets förordning (EEG) nr 3280/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdryckerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 13/11/1992 s. 0003 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0179

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 45 s. 0179RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3280/92 av den 9 november 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det bör införas förbud mot användning av blybaserade kapsyler eller blybaserad folie i förslutningar på förpackningar som används då spritdrycker släpps ut på marknaden i syfte att undvika risken för kontaminering, särskilt vid oavsiktlig kontakt med sådana produkter, samt risken för miljöförorening på grund av avfall som innehåller bly från kapsyler och folie av detta slag. Tillverkarna och användarna av kapsylerna och folien i fråga bör dock ges tid att anpassa sig genom att förbudet inte tillämpas förrän från och med den 1 januari 1993. Det är även nödvändigt att tillåta att spritdrycker som före detta datum tappats på buteljer med blybaserade kapsyler eller blybaserad folie får säljas till dess att lagren är uttömda.

Förordning (EEG) nr 1576/89(4) bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt e skall läggas till i artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 1576/89:

"e) Från och med den 1 januari 1993 får spritdrycker som omfattas av denna förordning inte saluhållas eller släppas ut på marknaden i förpackningar med förslutningar som täckts med blybaserade kapsyler eller blybaserad folie. Dock får spritdrycker som före detta datum tappats på flaskor med detta slag av kapsyler eller folie säljas till dess att lagren tömts."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 1992.

På rådets vägnar

D. HURD

Ordförande

(1) EGT nr C 69, 18.3.1992, s. 12.

(2) EGT nr C 241, 21.9.1992, s. 98 och beslut av den 28 oktober 1992.

(3) EGT nr C 169, 6.7.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.