Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993D0345.pdf

31993D0345

93/345/EEG: Kommissionens beslut av den 26 maj 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 10/06/1993 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 49 s. 0258

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 49 s. 0258KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 maj 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (93/345/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt färskt kött eller färska köttprodukter (), senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92 (), särskilt artikel 4.1 i denna, och

med beaktande av följande:

En förteckning över de anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen upprättades ursprungligen genom kommissionens beslut 86/414/EEG (), senast ändrat genom beslut 93/201/EEG ().

Gemenskapens kontroll på platsen av anläggningar för köttproduktion i Argentina har visat att den hygieniska standarden vid en anläggning har förbättrats sedan den senaste kontrollen utfördes.

Förteckningen över anläggningar bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 86/414/EEG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 1993.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

()()()()

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

() EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

() EGT nr L 237, 23.8.1986, s. 36.

() EGT nr L 87, 7.4.1993, s. 15.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Godkän-

nandenr

Anläggning "Frigorífico"

Adress

>Hänvisning till film>