Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/52/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 19/07/1993 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0009

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0009RÅDETS DIREKTIV 93/52/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 1 i rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur(3) omfattas embryon som har framkommit med hjälp av vissa tekniker inte av det direktivet. Det är tillåtet att handla med och importera embryon som skall behandlas på ett sådant sätt att zona pellucida genombryts, förutsatt att embryona uppfyller kraven i det nämnda direktivet före behandlingen och att kompletterande skyddsåtgärder vidtas. Det är också tillåtet att handla med och importera embryon som är resultatet av befruktning in vitro om vissa skyddsåtgärder vidtas.

De kompletterande skyddsåtgärderna kräver att bilagorna ändras, vilket enligt artikel 16 i direktiv 89/556/EEG kommissionen har behörighet att göra.

Andra ändringar bör göras i direktivet för att klargöra vilken status sperma som används för befruktning av ägg skall ha och för att ta hänsyn till den nya politiken för mul- och klövsjuka inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/556/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Detta direktiv skall inte gälla embryon som är resultatet av transplantation av cellkärnor."

2. Följande skall läggas till i artikel 2:

"g) embryoproduktionsgrupper: en officiellt godkänd embryosamlingsgrupp för befruktning in vitro enligt de villkor som föreskrivs i den berörda bilagan."

3. Artikel 3 a första stycket skall ersättas med följande:

"a) De måste ha befruktats genom artificiell insemination eller befruktning in vitro med sperma från ett donatordjur som tillhör en tjurstation som godkänts av den behöriga myndigheten för samling, hantering och lagring av sperma eller med sperma som importerats i enlighet med direktiv 88/407/EEG(*).

(*) EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet ändrades senast genom direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29)."

4. Artikel 4 skall utgå.

5. Följande punkt skall införas i artikel 5:

"2a. En embryoproduktionsgrupp för produktion in vitro av embryon skall godkännas endast om bestämmelserna i den berörda bilagan till detta direktiv iakttas och om embryoproduktionsgruppen kan iaktta andra relevanta bestämmelser i detta direktiv, i synnerhet bestämmelserna i punkt 1 och 2 i denna artikel, vilka skall tillämpas på motsvarande sätt."

6. Artikel 9.3 skall ersättas med följande:

"3. Vid fastställandet av djurhälsobestämmelser om mul- och klövsjuka i enlighet med punkt 1, skall följande beaktas:

- Endast djupfrysta embryon får importeras från ett tredje land som vaccinerar mot mul- och klövsjuka. Embryona måste förvaras under godkända förhållanden under minst 30 dagar före avsändandet.

- Donatordjuren måste komma från en anläggning i vilken inget djur har blivit vaccinerat mot mul- och klövsjuka under 30 dagar före samlingen och som inte omfattas av förbuds- eller karantänåtgärder."

7. Artiklarna 11, 12 och 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

De principer och regler som föreskrivs i direktiv 90/675/EEG(*) skall tillämpas, särskilt i fråga om organisationen av de inspektioner som skall genomföras av medlemsstaterna och om uppföljningen av dessa inspektioner samt ifråga om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas.

(*) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktivet ändrades senast genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13)."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1993.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

(1) EGT nr C 63, 5.3.1993, s. 11.

(2) EGT nr C 150, 31.5.1993.

(3) EGT nr L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet ändrades genom direktiv 90/425/EEG (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29).