Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/54/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 19/07/1993 s. 0034 - 0037

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0011

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 51 s. 0011RÅDETS DIREKTIV 93/54/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 28 i rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk(4), är det nödvändigt att revidera förteckningen över sjukdomar i bilaga A till det direktivet, och att vid denna revidering ta hänsyn till både kommissionens rapport om vunna erfarenheter och yttrandet från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén.

I enlighet med yttrandet från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén måste förteckningen över sjukdomar ändras för att ta hänsyn till nya epidemiologiska upptäckter och de vunna erfarenheterna.

Det är nödvändigt att göra en översyn av situationen för sjukdomar som är exotiska för gemenskapen, och med anledning av nuvarande epidemiologiska data bör man omvärdera vissa arters mottaglighet för en del sjukdomar som är endemiska i gemenskapen och hur dessa sjukdomar klassificeras i förteckningarna II och III i bilaga A till direktiv 91/67/EEG.

Det är nödvändigt att förtydliga vissa krav som fastställs i direktiv 91/67/EEG, särskilt dem som gäller förfarandet för att godkänna zoner och dem som gäller villkoren för utsläppande på marknaden av vattenbruksdjur som inte hör till de sjukdomskänsliga arterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/67/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 c skall ersättas med följande:

"c) De får inte härröra från någon anläggning som omfattas av förbud av djurhälsoskäl och får inte ha varit i kontakt med djur från någon sådan anläggning, särskilt inte från någon anläggning som är föremål för kontrollåtgärder i samband med kommissionens direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar(*).

(*) EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 23."

b) Följande punkt skall läggas till:

"4. Denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 93/53/EEG om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar, särskilt sjukdomarna i förteckning I."

2. I artikel 5.1 skall inledningen ersättas med följande:

"1. För att, vad gäller någon eller några av de sjukdomar som avses i kolumn 1, förteckning II i bilaga A tillerkännas status som godkänd zon skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna"

3. Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

"2. Kommissionen skall granska de uppgifter som avses i punkt 1. Kommissionen skall under beaktande av dessa uppgifter godkänna zoner enligt förfarandet i artikel 26. Om, i enlighet med punkt I D 5, II D eller III D 5 i bilaga B godkännandet av en zon dras in av det officiella organet, skall kommissionen återkalla beslutet om godkännande. Förnyat godkännande av den berörda zonen skall göras enligt förfarandet i artikel 26."

4. I artikel 6.1 skall inledningen ersättas med följande:

"1. För att få status som godkänd anläggning belägen i en icke godkänd zon vad gäller någon eller några av de sjukdomar som anges i kolumn 1, förteckning II i bilaga A skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna"

5. I artikel 7.1 skall inledningen ersättas med följande:

"1. När levande fisk tillhörande de sjukdomskänsliga arter som anges i kolumn 2, förteckning II i bilaga A, deras ägg eller könsceller, släpps ut på marknaden skall detta omfattas av följande garantier:"

6. I artikel 8.1 skall inledningen ersättas med följande:

"1. När de levande blötdjur som anges i kolumn 2, förteckning II i bilaga A släpps ut på marknaden, skall detta omfattas av följande garantier:"

7. I artikel 9.1 skall den första meningen ersättas med följande:

"1. Fisk som är mottaglig för de sjukdomar som anges i bilaga A, kolumn 1 i förteckning II, måste avlivas och rensas innan den avsänds."

8. I artikel 9.2 skall inledningen ersättas med följande:

"2. Levande blötdjur som är mottagliga för de sjukdomar som anges i kolumn 1, förteckning II i bilaga A, måste levereras antingen för direkt konsumtion som livsmedel eller för konservindustrin och får inte återutläggas annat än om"

9. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Utan att det påverkar de krav i fråga om sjukdomar enligt kolumn 1, förteckning III i bilaga A, som beslutats i enlighet med förfarandet i artiklarna 12 och 13, skall utsläppandet på marknaden av levande odlad fisk som inte räknas till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2, förteckning II i bilaga A, jämte ägg och könsceller från dessa, vara underkastat följande ytterligare krav:

a) Vid införseln till en godkänd zon måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en zon med samma hälsostatus, från en godkänd anläggning inom en icke godkänd zon eller från en anläggning som kan vara belägen inom en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar som tillhör de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2, förteckning II i bilaga A och att den inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med några kustnära vatten eller flodmynningar.

Dock gäller, i avvaktan på utfallet av den översyn som föreskrivs i artikel 28, att medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 26 får begära undantag från vad som gäller i föregående stycke, särskilt vad gäller att förbjuda införsel till en godkänd zon av de fiskar som avses i samma stycke och som härrör från en godkänd anläggning i en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar som hör till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2, förteckning II i bilaga A och inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med kustnära vatten eller flodmynningar. För att säkerställa en enhetlig efterlevnad av denna bestämmelse skall lämpliga villkor och åtgärder fastställas i enlighet med samma förfarande. I avvaktan på dessa beslut skall nationella regler fortsätta att tillämpas så länge de inte står i strid med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

b) När de införs till en anläggning som, trots att den är belägen inom en icke godkänd zon, uppfyller kraven i bilaga C måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en godkänd zon, från en anläggning med samma hälsostatus eller från en anläggning som kan vara belägen inom en icke godkänd zon, på villkor att denna anläggning inte innehåller några fiskar som hör till de sjukdomskänsliga arter som avses i kolumn 2, förteckning II i bilaga A och inte står i förbindelse med någon vattenväg eller med några kustnära vatten eller flodmynningar.

2. De krav som fastställs i punkt 1 skall gälla för utsläppandet på marknaden av odlade blötdjur som inte hör till de sjukdomskänsliga arter som anges i kolumn 2, förteckning II i bilaga A.

3. Utan att det påverkar de krav i fråga om sjukdomar enligt kolumn 1, förteckning III i bilaga A, som beslutats i enlighet med förfarandet i artiklarna 12 och 13, skall utsläppandet på marknaden av icke odlade fiskar, blötdjur eller skaldjur, deras ägg eller könsceller, vara underkastat följande ytterligare krav:

a) När de införs till en godkänd zon måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en zon med samma hälsostatus.

b) När de skall införas till en anläggning som, trots att den är belägen inom en icke godkänd zon dock uppfyller villkoren i bilaga C, måste de i enlighet med artikel 11 åtföljas av ett flyttningsdokument enligt den förebild som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26 och som intygar att de härrör från en godkänd zon.

c) När sådana djur fiskas ute till havs och skall användas för avel inom godkända zoner och godkända anläggningar, måste de sättas i karantän i lämpliga anläggningar under övervakning av det officiella organet och under lämpliga villkor som skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 26.

4. De krav som fastställs punkterna 1, 2 och 3 skall inte tillämpas om praktisk erfarenhet eller vetenskapliga bevis visar att det inte sker någon passiv överföring av sjukdomen när vattenbruksdjur, deras ägg och könsceller, som inte hör till de sjukdomskänsliga arter som anges i kolumn 2, förteckning II i bilaga A, flyttas från en icke godkänd zon till en godkänd zon.

I enlighet med förfarandet i artikel 26 skall kommissionen fastställa förteckningen över de vattenbruksdjur som skall omfattas av undantaget i första stycket och vid behov ändra förteckningen mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. De särskilda villkoren för utsläppandet på marknaden av sådana djur, inklusive förebilden för det åtföljande dokument som krävs, skall fastställas och ändras enligt samma förfarande.

5. Denna artikel gäller inte tropiska prydnadsfiskar som uteslutande hålls i akvarium."

10. Följande stycke skall läggas till i artikel 19:

"4. Om det den 1 januari 1994 inte har fattats något beslut om att upprätta den förteckning som avses i punkt 1, får de övergångsbestämmelser som krävs antas för en treårsperiod i enlighet med förfarandet i artikel 26."

11. Följande stycke skall läggas till i artikel 20:

"3. I avvaktan på att de importvillkor som föreskrivs i detta direktiv fastställs, skall medlemsstaterna säkerställa att villkoren för import av djur och produkter från vattenbruk från tredje land minst motsvarar dem som gäller för produktion och utsläppande på marknaden av produkter från gemenskapen."

12. Artikel 24 skall ersättas med följande:

"Artikel 24

Om det bland vattenbruksdjur inom ett tredje land skulle bryta ut eller spridas någon infektiös sjukdom som kan tänkas utgöra en hälsofara för djurbeståndet inom en medlemsstat eller om något annat djurhälsoskäl skulle motivera det, skall de regler, förfaranden och åtgärder som föreskrivs i artikel 19 i direktiv 90/675/EEG tilllämpas när det gäller vattenbruksprodukter och dem som föreskrivs i artikel 18 i direktiv 91/496/EEG när det gäller vattenbruksdjur."

13. Bilaga A skall ersättas med följande:

"BILAGA A

>Plats för tabell>

"14. I bilagorna B, C och D skall hänvisningarna till förteckning I i bilaga A utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1993.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

(1) EGT nr C 324, 10.12.1992, s. 16.

(2) EGT nr C 150, 31.5.1993.

(3) EGT nr C 129, 10.5.1993, s. 6.

(4) EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1.