Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R0364.pdf

31993R0364

Rådets förordning (EEG) nr 364/93 av den 10 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 19/02/1993 s. 0003 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0112

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 48 s. 0112RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 364/93 av den 10 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(3) fastställs bestämmelser om ett tillägg till den kompensationsbetalning som avses i avdelning I i samma förordning till durumveteproducenter i traditionella produktionsområden. Detta tillägg skall kompensera den större inkomstförlust som drabbar de berörda producenterna i jämförelse med producenter av andra spannmål till följd av fastställandet av ett enhetspris för alla spannmål. Tillläggsbeloppet skall grundas på de arealer på vilka durumvete odlas i de traditionella produktionsområdena och som berättigade till produktionsstöd för regleringsår 1988/89, 1989/90, 1990/91 eller 1991/92, allt efter producentens gottfinnande.

I enlighet med anslutningsakten har produktionsstödet för durumvete gradvis införts i Spanien och hela stödbeloppet betalas ut först från och med regleringsåret 1992/93. Därför får stödet sin fulla ekonomiska effekt först från och med regleringsåret 1992/93. Av rättviseskäl bör spanska producenter ha möjlighet att använda regleringsåret 1992/93 som referensår.

I Portugal infördes stödet först från och med regleringsåret 1991/92. Följaktligen kan endast de arealer som är berättigade till stöd för detta regleringsår användas som referens. För att ge portugisiska producenter av durumvete en valmöjlighet vore det rimligt att också låta dem använda regleringsåren 1988/89, 1989/90 och 1990/91.

Emellertid bör det undvikas att de arealer som är berättigade till durumvetetillägg till kompensationsbetalningen i Spanien och Portugal ökar alltför mycket.

Hänsyn bör tas till situationen för durumveteproducenter i vissa departement i södra Frankrike som inte betraktas som traditionella produktionsområden, men där durumveteodling är av särskild betydelse på grund av att livskraftiga alternativ saknas. Denna situation bör rättas till genom att de aktuella departementen klassificeras som traditionella produktionsområden. För att undvika en omotiverad ökning av produktionen av durumvete, bör den mark som berättigar till tillägget till kompensationsbetalningen begränsas enligt samma regler som gäller för producenter i traditionella produktionsområden. Mot bakgrund av avsaknaden av uppgifter om de arealer som tidigare har odlats med durumvete av varje producent i de aktuella departementen, bör de stödberättigade arealerna i dessa departement begränsas till den genomsnittliga areal som odlas med durumvete under samma referensperiod som den som används för durumveteproducenter i traditionella produktionsområden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1765/92 ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till efter artikel 4.3 första stycket:

"Följande får emellertid också beaktas:

- I Spanien, utöver de regleringsår som anges i första stycket, även regleringsåret 1992/93, förutsatt att den totala stödberättigade arealen inte överstiger 550 000 ha.

- I Portugal, utöver regleringsåret 1991/92, regleringsåren 1988/89, 1989/90 och 1990/91 för arealer som besåtts med durumvete, förutsatt att den totala stödberättigade arealen inte överstiger 30 000 ha."

2. Följande punkt skall läggas till i artikel 4:

"4. I Frankrike skall tillägget till den kompensationsbetalning som avses i punkt 3 tredje stycket utbetalas till durumveteproducenter för arealer som är belägna i de departement som anges i bilaga 3 inom ramarna för det antal hektar som tilldelats varje departement."

3. I artikel 10.4 skall "i artikel 4.3" ersättas med "i artikel 4.3 och 4.4".

4. Följande bilaga till denna förordning skall läggas till:

"BILAGA III

De områden som avses i artikel 4.4

>Plats för tabell>

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 1993.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

(1) EGT nr C 30, 3.2.1993, s. 7.

(2) Yttrandet avgivet den 9 februari 1993.

(3) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.