Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R1552.pdf

31993R1552

Rådets förordning (EEG) nr 1552/93 av den 14 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 25/06/1993 s. 0019 - 0020

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0076

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 50 s. 0076RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1552/93 av den 14 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 569/76(4) införde rådet särskilda bestämmelser för linfrö.

Denna produkt har liknande egenskaper som vissa produkter som omfattas av det stödsystem som infördes genom förordning (EEG) nr 1765/92(5). För att säkerställa en bättre marknadsjämvikt, bör odling av linfrö inkluderas i det system för stöd till jordbruksgrödor som infördes genom förordning (EEG) nr 1765/92 och det system som föreskrivs i förordning (EEG) nr 569/76 bör därför upphöra att gälla.

Det system som infördes genom förordning (EEG) nr 1765/92 omfattas av de regler som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november 1992 om ett integrerat system för förvaltning och kontroll av vissa av gemenskapens stödordningar(6). Detta system gäller därför även för linfrö från och med regleringsåret 1994/95.

För att underlätta övergången från det gällande systemet till det system som införs genom denna förordning, bör särskilda bestämmelser fastställas för regleringsåret 1993/94, samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas för kontroll av utgifterna inom denna sektor med hänsyn tagen till de arealer som har brukats under det senaste regleringsåret.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1765/92 ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas:

"Artikel 6a

1. En kompensationsbetalning per hektar skall beviljas för linfrö.

2. För regleringsåret 1993/94 fastställs kompensationsbetalningen till 85 ecu multiplicerat med den regionala avkastningen för spannmål, med undantag av avkastningen för majs i de regioner där en separat avkastning tillämpas för majs.

Om den areal som brukas inom gemenskapen för skörd under 1993 överstiger 266 000 hektar, skall kompensationsbetalningen sänkas i förhållande till detta överskridande. Ingen skyldighet att ta jordbruksmark ur produktion är förknippad med beviljandet av stödet.

3. För de påföljande regleringsåren skall kompensationsbetalningen fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget.

4. Kompensationsbetalningen skall endast beviljas för linfrö från linsorter som betraktas som andra sorter än dem som i huvudsak är avsedda för produktion av fibrer som anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 1308/70*.

2. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"1. Kompensationen för spannmål, proteingrödor och linfrö, och kompensationen för åtagandet att ta mark ur produktion, skall utbetalas efter skörden under perioden från och med den 16 oktober till och med den 31 december."

3. Artikel 15.2 skall ersättas med följande:

"2. Från och med regleringsåret 1994/95 får rådet enligt det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget, besluta att bestämmelserna om kompensationsbetalning för oljehaltiga grödor även skall gälla för proteingrödor eller linfrö."

4. Följande artikel 17a skall införas:

"Artikel 17a

1. För regleringsåret 1993/94 skall övergångsåtgärder beslutas för linfrö enligt det förfarande som fastställs i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG.

2. De bestämmelser i denna förordning som rör stöd till linfröproducenter skall ersätta bestämmelserna i förordning (EEG) nr 569/76 för den gröda som sås under regleringsåret 1993/94 och därpå följande regleringsår."

5. Följande jordbruksgröda skall läggas till i bilaga 1:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 1993/94.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

B. WESTH

Ordförande

(1) EGT nr C 80, 20.3.1993, s. 23.

(2) EGT nr C 150, 31.5.1993.

(3) EGT nr C 129, 10.5.1993, s. 25.

(4) EGT nr L 67, 15.3.1976, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 5).

(5) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 364/93 (EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 3).

(6) EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1.

(7*) EGT nr L 146, 4.7.1970, s. 1."