Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0381.pdf

31994D0381

94/381/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 07/07/1994 s. 0023 - 0024

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0243

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0243KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein (Text av betydelse för EES) (94/381/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) har rapporterats i Förenade kungariket och vissa andra medlemsstater. Det är också känt att scrapie förekommer i flera medlemsstater.

Ursprunget till BSE hos boskap anses härstamma från idisslarprotein som innehåller scrapieagensen, och senare BSE-agensen, och som inte har behandlats tillräckligt för att de infektiösa agenserna skall vara inaktiverade. På grundval av nyligen genomförda studier har Vetenskapliga veterinär-medicinska kommittén konstaterat att det för närvarande inte går att definiera processer som kan garantera att agenserna inaktiveras fullständigt vid kommersiell köttmjölsproduktion.

Det är känt att idisslare är mottagliga för BSE- och scrapieagenser vid oralt intag.

Kommissionen har tillsammans med Vetenskapliga veterinär-medicinska kommittén genomfört en noggrann undersökning av situationen, vilket ledde till slutsatsen att protein som erhålls från idisslarvävnad är den enda signifikanta potentiella källa till spongiform encefalopatiagenser som mottagliga arter har tillgång till. Om sådant protein utesluts från foder för dessa arter, skulle infektionsrisken minimeras.

Det är svårt att skilja bearbetat protein som härrör från idisslare från protein från andra däggdjursarter. Med hänsyn till tillämpningen är det därför nödvändigt att förbjuda utfodring av idisslare med protein från någon däggdjursart samt att fastställa att samma bestämmelse skall tillämpas inom hela gemenskapen.

Om en medlemsstat kan införa ett system som gör det möjligt att skilja mellan protein från idisslare och protein från andra däggdjursarter, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17 i direktiv 90/425/EEG lämna den medlemsstaten tillstånd att utfodra idisslare med protein från andra arter än idisslare.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Inom trettio dagar från och med dagen för meddelandet om föreliggande beslut skall medlemsstaterna förbjuda utfodring av idisslare med protein från däggdjursvävnader.

2. Medlemsstater som kan införa ett system som gör det möjligt att skilja mellan animaliskt protein från idisslare och protein från andra däggdjursarter skall i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17 i direktiv 90/425/EEG få kommissionens tillstånd att utfodra idisslare med protein från andra arter än idisslare.

Artikel 2

Detta beslut skall revideras mot bakgrund av den vetenskapliga utvecklingen och särskilt på grundval av resultat av pågående vetenskapliga undersökningar av destruktionssystem.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.