Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/382/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 1994 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 07/07/1994 s. 0025 - 0028

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0245

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0245KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 juni 1994 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES) (94/382/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande bakterier i foder av animaliskt ursprung och om ändring av direktiv 90/425/EEG(1), ändrad genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt kapitel II punkt 6 c i bilaga 2 till detta, och

med beaktande av följande:

I punkt 6 a, kapitel II, i bilaga 2 till direktiv 90/667/EEG krävs att högriskmaterial måste värmas till en kärntemperatur på minst 133 °C i 20 minuter vid ett tryck av 3 bar efter det att råmaterialets partikelstorlek har minskats till åtminstone 50 mm.

I punkt 6 c i kapitel II i nämnda direktiv föreskrivs om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem. Därför antogs kommissionens beslut 92/562/EEG av den 17 november 1992 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av högriskmaterial(3).

Emellertid definierades inte någon partikelstorlek eller några tid- och temperaturparametrar för de godkända systemen. Dessutom har sådana parametrar inte definierats för bearbet-ning av lågriskmaterial.

Som ett resultat av en vetenskaplig studie av de fysiska parametrar som måste tillämpas för att inaktivera smittämnen av scrapie och bovin spongiform encefalopati (BSE) är det nu möjligt att identifiera vissa bearbetningar i konverterings-industrin som inte inaktiverar dessa smittämnen. Det är möjligt att provisoriskt identifiera de parameterar som används i de övriga bearbetningar som beskrivs i beslut 92/562/EEG och som inaktiverar dessa smittämnen.

Därför är det nödvändigt att säkerställa att de system som har visat sig vara ineffektiva inte används för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare, i syfte att skydda djurhälsan från riskerna med smittämnen av spongiform encefalopati i djurfoder, såvida inte någon annan godkänd steriliserings-behandling läggs till vid bearbetningen.

Det är nödvändigt att definiera den maximala partikelstorleken och den minimala tid och minimitemperatur som skall tillämpas i de övriga systemen för att säkerställa att sådana system fungerar i enlighet med vetenskapligt godkända förfaranden.

Dessa minimikrav bör betraktas som provisoriska och kan komma att behöva ändras i ljuset av studiens slutliga resultat och framtida vetenskaplig information, i syfte att säkerställa att samtliga tillåtna bearbetningar leder till att organismerna inaktiveras på ett godtagbart sätt.

Medlemsstaterna måste säkerställa att bearbetnings-anläggningar kontrolleras individuellt i syfte att säkerställa att minimikraven uppfylls.

De medlemsstater som redan har krav på en maximal partikelstorlek, tider och temperaturer som överstiger dessa miniminivåer bör fortsätta att tillämpa sina ursprungliga krav.

Vissa djurprodukter anses inte utgöra någon risk med avseende på BSE eftersom de, som ett resultat av vetenskapliga tester, är kända för att inte vara smittsamma. Dessa produkter omfattas av direktiv 92/118/EEG, särskilt kapitel 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 10 i bilaga 1.

Dessa produkter får undantas från kraven i detta beslut.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta beslut skall tillämpas på bearbetning av sådant animaliskt avfall som omfattas av rådets direktiv 90/667/EEG när avfallet kommer från vävnader från idisslare.

2. Detta beslut skall inte tillämpas på framställning och bearbetning av

i) foder till sällskapsdjur som innehåller endast lågrisk-material enligt direktiv 90/667/EEG,

ii) gelatin,

iii) hudar och skinn,

iv) körtlar och organ avsedda för farmaceutiskt bruk,

v) blod och blodprodukter,

vi) mjölk,

vii) späck och ister,

viii) tarmar.

Artikel 2

1. Om inte annat följer av de undantag som förtecknas i artikel 1.2 skall medlemsstaterna inte tillåta bearbetning av animaliskt avfall från idisslare med hjälp av

- den metod för tillsättning av fett genom kontinuerligt vakuum som beskrivs i kapitel 5 i bilagan till beslut 92/562/EEG,

- något annat system som inte är förenligt med bestäm-melserna i punkt 2 i denna artikel eller med punkt 6 a i kapitel II i bilaga 2 till direktiv 90/667/EEG.

2. Om inte annat följer av de undantag som förtecknas i artikel 1.2 skall medlemsstaterna inte tillåta bearbetning av animaliskt avfall från idisslare med hjälp av de system som beskrivs i kapitel I-IV, VI och VII i bilagan till beslut 92/562/EEG, såvida inte följande minimivillkor uppfylls:

KAPITEL I (Sats / atmosfärtryck / naturligt fett)

Partikelstorlek högst 150 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL II (Sats / tryck / naturligt fett)

Partikelstorlek högst 50 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL III (Kontinuerligt / atmosfärtryck / naturligt fett)

Partikelstorlek högst 30 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL IV (Kontinuerligt / atmosfärtryck / tillsatt fett och kontinuerligt / tryck /

OCH VI tillsatt fett)

Partikelstorlek högst 30 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL VII (Kontinuerligt / atmosfärtryck / avfettat)

Partikelstorlek högst 20 mm

>Plats för tabell>

Ovanstående bör föregås av koagulering vid > 80º C under 30 - 60 minuter.

De ovan angivna tid- respektive temperaturkraven får användas samtidigt.

3. Medlemsstaterna skall endast godkänna anläggningar om dessa med hjälp av de metoder som föreskrivs i bilagan har konstaterats arbeta i enlighet med villkoren i punkt 2.

4. De medlemsstater som redan har krav avseende bearbetning av animaliskt avfall från idisslare som överstiger de krav som föreskrivs i punkt 2 skall bibehålla sina befintliga krav.

5. Trots bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna tillåta bearbetning av animaliskt avfall från idisslare med hjälp av en metod som anges i den punkten om en sådan metod föregås eller följs av en av de metoder som beskrivs i punkt 2.

Artikel 3

Bestämmelserna i detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1995, utom artikel 2.1 som skall tillämpas från och med den nittionde dagen efter meddelandet av detta beslut.

Inom 30 dagar efter meddelandet av detta beslut skall medlemsstaterna vida alla nödvändiga åtgärder för att säker-ställa att material som inte uppfyller kraven i detta beslut och som har framställts med hjälp av de metoder som anges i artikel 2.1 används på ett sätt som gör att risken för att överföra spongiform encefalopati undviks.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 23.

BILAGA

FÖRFARANDEN FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR FÖR BEARBETNING AV AVFALL FRÅN IDISSLARE MED HJÄLP AV DE METODER SOM BESKRIVS I BILAGAN TILL BESLUT 92/562/EEG

1. Temperatur - kontinuerliga system och satssystem

Anordningar för temperaturkontroll skall vara jämnt fördelade i utrustningen för att avläsa temperaturen vid olika stadier i bearbetningen. Protokoll bör föras och kalibrering verkställas regelbundet.

2. Tryck (endast kapitel II)

Anordningar för tryckkontroll skall installeras för att avläsa trycket vid olika stadier av bearbetningen. Protokoll skall föras och kalibrering verkställas regelbundet.

3. Partikelstorlek - samtliga system

Partikelstorleken skall kontrolleras regelbundet och korrigeras när nötning eller skador på krossnings-utrustning konstateras som kan göra att större partiklar än de definierade släpps in i bearbetningen.

4. För kontinuerliga system (kapitel III - VII) skall ett test av uppehållstid göras under normala bearbetningsförhållanden. Markörer som mangandioxid (MnO2) bör föras in i det kontinuerliga systemet (vid tidpunkten 0). Prover av produkter som lämnar bearbetningen skall tas för att kontrollera återvinningen av den olösliga markören. Prover skall tas från och med tidpunkten 0 till den tidpunkt då större delen av markören förväntas ha passerat genom hela systemet.