Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0953.pdf

31994D0953

94/953/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om ändring för tredje gången av rådets direktiv 91/68/EEG om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 371 , 31/12/1994 s. 0014 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 64 s. 0234

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 64 s. 0234KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 1994 om ändring för tredje gången av rådets direktiv 91/68/EEG om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen (94/953/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handel med får och getter inom gemenskapen(1), ändrat genom akten om anslutningsvillkoren för Norge, Österrike, Finland och Sverige och om anpassningarna i de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen, särskilt bilaga A, kapitel I, II, 2. i i detta, och

med beaktande av följande:

I kapitel I, II, 2. i i bilaga A till direktiv 91/68/EEG fastställs att stickprovskontroller skall utföras på anläggningar i alla medlemsstater och regioner som officiellt har förklarats vara fria från brucellos (Br. melitensis) för att bevisa att den berörda medlemsstaten eller regionen fortfarande är fri från nämnda sjukdom.

Till följd av nödvändigheten att ompröva denna bestämmelse före anslutningsfördragets ikraftträdande, bör det fastställas bestämmelser om alternativa stickprover från och med det andra året efter det att medlemsstaterna och regionerna har konstaterats vara fria från brucellos.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I, II, 2. i i bilaga A till direktiv 91/68/EEG skall ersättas med följande:

"i) - det första året efter det att medlemsstaten eller regionen officiellt har förklarats vara fri från brucellos (Br. melitensis) har stickprov som har tagits på antingen anläggningen eller slakteriet med en säkerhet på 99 % visat att mindre än 0,2 % av anläggningarna är smittade, eller att minst 10 % av fåren och getterna under sex månader med negativt resultat har genomgått en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C,

- årligen, från och med det andra året efter det att medlemsstaten eller regionen officiellt har förklarats vara fri från brucellos (Br. melitensis), har stickprov som har tagits på antingen anläggningen eller slakteriet med en säkerhet på 95 % visat att mindre än 0,2 % av anläggningarna är smittade, eller att minst 5 % av fåren och getterna över sex månader med negativt resultat har genomgått en undersökning som utförts i enlighet med bilaga C,

- bestämmelserna i de två strecksatserna ovan kan ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19.