Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 178 , 12/07/1994 s. 0066 - 0068

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0031

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 59 s. 0031RÅDETS DIREKTIV 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Uppfödning av renrasiga djur ingår i allmänhet som en del av normal jordbruksverksamhet. Uppfödning utgör en inkomst-källa för en del av jordbruksbefolkningen.

Renrasiga djur finns angivna som levande djur i förteckningen i bilaga 2 till fördraget.

Harmoniserade gemenskapsregler har fastställts för zoo-tekniska och genealogiska villkor för handel eller saluförande inom gemenskapen av alla djur, särskilt nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.

Rådet har mot denna bakgrund antagit direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur(4), direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin(5), direktiv 89/361/EEG av den 30 maj 1989 om renrasiga avelsfår och avelsgetter(6), direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen(7) samt direktiv 91/174/EEG av den 25 mars 1991 om krav beträffande avel och härstamning vid saluföring av renrasiga djur(8).

För att särskilt säkerställa en ändamålsenlig utveckling av uppfödningen av renrasiga djur och således öka produktivi-teten inom denna sektor, bör principer fastställas på gemenskapsnivå för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av sådana djur samt sperma, ägg och embryon från dessa djur.

Det bör göras möjligt att tillämpa rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principer för anordnande av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(9) och rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av principer för organisationen av veterinärkontroller av djur som förs in i gemenskapen från tredje land(10) för sådana djur och produkter som avses i detta direktiv.

Kommissionen bör anförtros ansvaret för att anta genom-förandebestämmelser inom vissa områden av teknisk natur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom detta direktiv fastställs principer om zoo-tekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av direktiven 77/504/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/427/EEG och 91/174/EEG och av gemenskapsbeslut om genomförande av dessa direktiv.

2. Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av gemenskapens djurhälsobestämmelser som gäller för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon som avses i punkt 1.

3. Detta direktiv skall inte påverka

- tillämpningen av bestämmelser om användning av vissa substanser med hormonell eller tyreostatisk verkan eller beta-agonister vid boskapsuppfödning,

- import av djur, sperma, ägg och embryon som avses i punkt 1 och som är avsedda för tekniska eller vetenskapliga experiment som utförs under de behöriga myndigheternas kontroll.

4. Import av djur, inklusive sådana som inte avses i punkt 1, samt av ägg och embryon får inte förbjudas, begränsas eller förhindras på andra zootekniska eller genealogiska grunder än de som följer av detta direktiv.

När det gäller import av sperma från djur som inte avses i punkt 1 skall dock de nationella zootekniska och genealogiska bestämmelserna gälla till dess gemenskapsbestämmelser har antagits.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med myndigheter sådana organisationer, avelsorganisationer, avelsföreningar, privata företag eller offentliga organ som för den aktuella arten eller rasen är godkända att föra stamböcker eller register i enlighet med de relevanta bestämmelserna i direktiven 77/504/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 90/427/EEG och 91/174/EEG.

2. Vidare skall

a) de respektive definitionerna i artikel 1 i direktiven 77/504/EEG, 88/661/EEG och 91/174/EEG och i artikel 2 i direktiven 89/361/EEG och 90/427/EEG vid behov tillämpas.

b) för tillämpningen av Kombinerade nomenklaturen(11) med renrasiga avelshästar avses registrerade hästar utom valacker.

Artikel 3

1. I enlighet med förfarandet i artikel 12 skall en förteckning över de myndigheter som för tillämpningen av detta direktiv är godkända för den aktuella arten eller rasen upprättas för de djur och produkter som avses i artikel 1.1, och för varje tredje land.

2. För att kunna föras upp på den förteckning som föreskrivs i punkt 1 skall myndigheten i varje tredje land

a) finnas angiven i en förteckning som upprättas av de behöriga myndigheterna i det tredje landet och som överlämnas till kommissionen och till medlemsstaterna,

b) för varje art eller ras uppfylla de relevanta krav som fastställs genom gemenskapens lagstiftning för myndig-heter som godkänts i gemenskapen och särskilt

- bestämmelser för införande och registrering i stamböcker eller register,

- bestämmelser för godkännande av djur för avels-ändamål,

- bestämmelser för användning av sperma, ägg och embryon från djuren

- metoder för individprövning och beräkning av djurens avelsvärde,

c) övervakas av ett officiellt kontrollorgan i det tredje landet,

d) förplikta sig att i sina stamböcker eller register, som förs av en myndighet vilken är godkänd enligt gemenskapens lagstiftning för den aktuella arten och rasen, införa eller registrera de djur som avses i artikel 1.1, sperma, ägg och embryon samt djur som härstammar från dem.

3. Den förteckning som avses i punkt 1 får anpassas genom det förfarande som fastställs i artikel 12.

4. De genomförandebestämmelser som följer av denna artikel och särskilt av punkt 2 d skall i förkommande fall antas genom det förfarande som fastställs i artikel 12.

Artikel 4

För att kunna importeras skall de djur som avses i artikel 1

- vara införda eller registrerade i en stambok eller ett register som förs av en myndighet som finns angiven i den förteckning som avses i artikel 3.1,

- åtföljas av ett härstamningsbevis som skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 12,

- åtföljas av en bevishandling som utvisar att de skall införas eller registreras i en stambok eller ett register i gemenskapen i enlighet med sådana närmare bestämmelser som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 5

För att kunna importeras skall sperma som avses i artikel 1

- komma från ett djur som är infört eller registrerat i en stambok eller ett register som förs av en myndighet som finns angiven i en av de förteckningar som avses i artikel 3.1,

- komma från ett djur som genomgått den individprövning och beräkning av avelsvärde som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 11 på grundval av de principer som föreskrivs i gemenskapens bestämmelser på detta område

- åtföljas av ett härstamningsbevis som skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 6

För att kunna importeras skall ägg från de djur som avses i artikel 1

- komma från djur som är införda i eller registrerade i en stambok eller ett register som förs av en myndighet som finns angiven i en av de förteckningar som avses i artikel 3.1,

- åtföljas av ett härstamningsbevis som skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 7

För att kunna importeras skall embryon som avses i artikel 1

- komma från djur som är införda eller registrade i en stambok eller register som förs av en myndighet som finns angiven i en av de förteckningar som avses i artikel 3.1,

- åtföljas av ett härstamningsbevis som skall utformas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 8

På en medlemsstats begäran, som skall vara åtföljd av nödvändiga underlag, eller på eget initiativ kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa kompletterande zootekniska och genealogiska krav för import från tredje land av vissa djur, sperma ägg och embryon för att ta hänsyn till den särskilda situationen i sådana tredje länder.

Artikel 9

1. Direktiv 91/496/EEG skall tillämpas för sådana djur som avses i artikel 1.1.

2. Direktiv 90/675/EEG skall tillämpas för sperma, ägg och embryon som avses i artikel 1.1.

3. Särskilda tillämpningsföreskrifter för de zootekniska kontroller som följer av denna artikel skall om det är nödvändigt antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 10

I syfte att upprätta de förteckningar som avses i artikel 3.1 och i enlighet med de villkor som föreskrivs i artiklarna 4 - 7 skall experter från kommissionen och medlemsstaterna genomföra kontroller på plats.

De experter från medlemsstaterna med ansvar för dessa kontroller skall utses av kommissionen på förslag av medlems-staterna.

Dessa kontroller skall utföras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall svara för kostnaderna för dem.

Frekvensen och bestämmelserna för dessa kontroller skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 11

I direktiv 77/504/EEG: artikel 2 andra strecksatsen, artikel 3 andra stycket och artikel 5 skall termen "embryon" ersättas med "ägg och embryon".

Artikel 12

När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall Ständiga kommittén för zooteknik, som upprättats genom beslut 77/505/EEG(12), behandla ärendet i enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 11 i direktiv 88/661/EEG.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De författningar som medlemsstaterna antar skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning i samband med att de offentliggörs. Närmare föreskrifter om sådana hänvisningar skall fastställas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Till dess att de bestämmelser som avses i detta direktiv har genomförts skall de relevanta nationella reglerna tillämpas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget.

Artikel 14

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 juni 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 306, 11.11.1993, s. 11.

(2) EGT nr C 20, 24.1.1994, s. 518.

(3) EGT nr C 127, 7.5.1994, s. 7.

(4) EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 8. Direktivet senast ändratgenom direktiv 91/174/EEG (EGT nr L 85, 5.4. 1991, s. 37).

(5) EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 36.

(6) EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 30.

(7) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

(8) EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 37.

(9) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s.13)

(10) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom beslut 92/438/EEG (EGT nr L 243, 25.8.1992, s. 27).

(11) Bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987.om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensammatulltaxan senast ändrad genom förordning (EGT nr 3080/93 (EGT nr L 277, 10.11.1993).

(12) EGT nr L 206, 12.8.1977, s. 11.