Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R1893.pdf

31994R1893

Rådets förordning (EG) nr 1893/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2332/92 om mousserande viner framställda inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 4252/88 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 197 , 30/07/1994 s. 0045 - 0045

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 60 s. 0048

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 60 s. 0048RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1893/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2332/92 om mousserande viner framställda inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 4252/88 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artiklarna 11 och 16 i förordning (EEG) nr 2332/92(4) och artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 4252/88(5) fastställs den högsta tillåtna svaveldioxidhalten i mousserande viner och likörviner. I enlighet med samma artiklar skall kommissionen före den 1 april 1994 förelägga rådet en rapport om dessa halter, i fall förekommande tillsammans med förslag till åtgärder. De åtgärder som föreslås bör vara förenliga med andra åtgärder som kommissionen skall utarbeta inom den närmaste framtiden. Den ovan nämnda tidsfristen bör därför förlängas. Detsamma gäller tidsfristen den 1 september 1994 som fastställs i artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 2332/92.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2332/92 ändras på följande sätt:

1. I artikel 11.3 skall "den 1 april 1994" och "den 1 september 1994" ersättas med "den 1 april 1995" respektive "den 1 september 1995".

2. I artikel 16.3 skall "den 1 april 1994" och "den 1 september 1994" ersättas med "den 1 april 1995" respektive "den 1 september 1995".

3. I artikel 17.3 skall "den 1 september 1994" ersättas med "den 1 september 1995".

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 4252/88 ändras på följande sätt:

I artikel 6.2 skall "den 1 april 1994" och "den 1 september 1994" ersättas med "den 1 april 1995" respektive "den 1 september 1995".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 1994.

På rådets vägnar

Th. WAIGEL

Ordförande

(1) EGT nr C 83, 19.3.1994, s. 54.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) EGT nr C 148, 30.5.1994, s. 49.

(4) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1568/93 (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 42.).

(5) EGT nr L 373, 31.12.1988, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1568/93. (EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 42.)