Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna bestämmelser om definition, beskrivning och presentation av spritdrycker och förordning (EEG) nr 1601/91 om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter till följd av de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för UruguayrundanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 366 , 31/12/1994 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 66 s. 0153

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 66 s. 0153EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3378/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1576/89 om allmänna bestämmelser om definition, beskrivning och presentation av spritdrycker och förordning (EEG) nr 1601/91 om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter till följd av de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för Uruguayrundan

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget(2), och

med beaktande av följande:

I förordningarna (EEG) nr 1576/89(3) och (EEG) nr 1601/91(4) fastställs allmänna bestämmelser om definition, beskrivning och presentation av spritdrycker, aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade cocktails av vinprodukter. För att i dessa förordningar beakta de skyldigheter som följer av artiklarna 23 och 24 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt, som utgör en integrerad del av Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, bör det fastställas att intresserade parter på vissa villkor får förhindra den olagliga användningen av geografiska benämningar som är skyddade av ett tredje land som är medlem av Världshandelsorganisationen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Följande artikel skall införas efter artikel 11 i förordning (EEG) nr 1576/89:

"Artikel 11a

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att de berörda parterna på de villkor som fastställs i artiklarna 23 och 24 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätt skall kunna förhindra att en geografisk benämning som identifierar produkter som omfattas av denna förordning används inom gemenskapen för en produkt som inte har sitt ursprung på den plats som den geografiska benämningen hänvisar till, även om produktens verkliga ursprung är angivet eller den geografiska benämningen anges i översättning eller tillsammans med uttryck som "motsvarande", "typ", "stil", "imitation" eller liknande.

I denna artikel avses med geografisk benämning en beteckning som identifierar en produkt som har sitt ursprung inom territoriet för ett tredje land som är medlem av Världshandelsorganisationen eller i ett område eller en ort inom detta territorium, om produktens kvalitet eller anseende eller något annat kännetecken huvudsakligen kan hänföras till detta geografiska ursprung.

2. Punkt 1 skall tillämpas trots artikel 11 i denna förordning och andra gemenskapsbestämmelser om beskrivning och presentation av de produkter som omfattas av denna förordning.

3. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel skall vid behov antas i enlighet med förfarandet i artikel 15."

2. Följande artikel skall införas efter artikel 10 i förordning (EEG) nr 1601/91:

"Artikel 10a

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att de berörda parterna på de villkor som fastställs i artiklarna 23 och 24 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter skall kunna förhindra att en geografisk benämning som identifierar produkter som omfattas av denna förordning används inom gemenskapen för en produkt som inte har sitt ursprung på den plats som den geografiska benämningen hänvisar till, även om produktens verkliga ursprung är angivet eller den geografiska benämningen anges i översättning eller tillsammans med uttryck som "motsvarande", "typ", "stil", "imitation" eller liknande.

I denna artikel avses med geografisk benämning en beteckning som identifierar en produkt som har sitt ursprung inom territoriet för ett tredje land som är medlem av Världshandelsorganisationen eller i ett område eller en ort inom detta territorium, om produktens kvalitet eller anseende eller något annat kännetecken huvudsakligen kan hänföras till detta geografiska ursprung.

2. Punkt 1 skall tillämpas trots artikel 10 i denna förordning och andra gemenskapsbestämmelser om beskrivning och presentation av de produkter som omfattas av denna förordning.

3. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel skall vid behov antas i enlighet med förfarandet i artikel 14."

Artikel 2

Kommissionen skall varje år överlämna en rapport, grundad på relevanta statistiska uppgifter, till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av de gällande rättsakterna.

Artikel 3

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1994.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 24 november 1994.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 13 december 1995 (EGT nr C 369, 24.12.1995, s 1), Rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 december 1994 och Europaparlamentets beslut av den 15 december 1994.

(3) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3280/92 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 3).

(4) EGT nr L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3279/92 (EGT nr L 327, 13.11.1992, s. 1).