Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/29/EG: Kommissionens beslut av den 13 februari 1995 om ändring av beslut 94/382/EG om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopatiEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 18/02/1995 s. 0017 - 0018KOMMISSIONENS BESLUT av den 13 februari 1995 om ändring av beslut 94/382/EG om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (95/29/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (1), ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2), särskilt kapitel II, punkt 6 c i bilaga II detta, och

med beaktande av följande:

I punkt 6 a, kapitel II, i bilaga II i direktiv 90/667/EEG återfinns kravet att högriskmaterial måste upphettas till en kärntemperatur av minst 133 °C under 20 minuter vid ett tryck av 3 bar efter det att råvarans partikelstorlek har reducerats till åtminstone 50 mm.

Men enligt punkt 6 c, kapitel II i bilaga II i samma direktiv kan alternativa system för värmebehandling godkännas. Därför har kommissionens beslut 92/562/EEG av den 17 november 1992 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av högriskmaterial (3) antagits.

Tack vare en vetenskaplig studie av de fysiska parametrar som måste tillämpas för att inaktivera smittämnen av scrapie och bovin spongiform encefalopati (BSE), är det möjligt att provisoriskt identifiera de parametrar som används i andra bearbetningar vilka beskrivs i beslut 92/562/EEG och som inaktiverar dessa smittämnen.

Därför har kommissionen antagit beslut 94/382/EG av den 27 juni 1994 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (4), för att fastställa de parametrar som används för låg- och högriskmaterial i de system som beskrivs i beslut 92/562/EEG. Men de parametrar för kontinuerliga smältningssystem som anges i beslut 94/382/EG grundar sig på system som använder satsmetod. Därför är det möjligt för medlemsstater att tillåta satssystem som fungerar enligt de parametrar för kontinuerliga system som beskrivs i artikel 2.2 i beslut 94/382/EG.

En speciell koaguleringsfas för system av den typ som beskrivs i kapitel VII anges i artikel 2.2 i beslut 93/382/EG. Denna fas är inte en del av steriliseringsprocessen och kan uteslutas.

Späck och ister har undantagits från föreskrifterna i beslut 94/382/EG. Det är nödvändigt att redogöra för den tekniska beskrivningen av de undantagna produkterna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 94/382/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.2 vii skall "späck och ister" ersättas med "utsmälta fetter".

2. I artikel 2.2 i stycket som börjar med Kapitel VII (kontinuerligt/atmosfärtryck/avfettat) skall "ovanstående bör föregås av koagulering vid > 80 °C under 30-60 minuter" strykas.

3. I artikel 2 skall följande punkt 6 läggas till:

"6. Satssystem som uppfyller de parametrar som beskrivs i punkt 2 och avser kontinuerliga system fungerar i enlighet med kapitlen III, IV, VI eller VII, kan också tillåtas".

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 23.

(4) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 25.