Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/408/EG: Rådets beslut av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga molluskerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 11/10/1995 s. 0017 - 0020RÅDETS BESLUT av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker (95/408/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentet yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker har upptagits på den förteckning över produkter som upprättats i bilaga II till fördraget. Hälsobestämmelser har fastställts för produktion och marknadsföring på gemenskapsnivå.

Import från tredje land är underkastad gemenskapsbestämmelser, i vilka det ställs krav på upprättandet av förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka import av vissa produkter är tillåten enligt artikel 14 b) 2 a) i rådets direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä(3), och artikel 4.1 i rådets direktiv 72/462/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt av färskt kött eller färska köttvaror(4), i artikel 9.3 c) i rådets direktiv 91/492/EEG om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av levande tvåskaliga mollusker(5), i artikel 11.4 c) i rådets direktiv 91/493/EEG om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(6), i artikel 16.3 a) i rådets direktiv 92/45/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning i samband med dödande av vilt och utsläppande på marknaden av kött och viltkött(7), i artikel 23.3 a) i rådets direktiv 92/46/EEG om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter(8), och i artikel 10.3 b) i rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.1 till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG(9), samt för import till gemenskapen av sådana produkter.

Det finns anledning att tillämpa ett förenklat system för godkännande under övergångsperioden, så att gemenskapens inspektörer ges tid att på plats försäkra sig om att de garantier som tredje land lämnat överensstämmer med gemenskapens bestämmelser, och för att kunna undvika problem med import från tredje land.

Under övergångsperioden skall den behöriga myndigheten i tredje land garantera efterlevnaden av gemenskapens bestämmelser när det gäller skydd för människors och djurs hälsa. En anläggning kan upptas i förteckningen endast om det tredje land som det är fråga om har givit garantier för att gemenskapens regler skall följas.

Det är lämpligt att etablera ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den ständiga veterinärkommittén.

En möjlighet bör ges för rådet att förlänga de nu gällande provisoriska åtgärderna så att eventuella avbrott i det traditionella handelsutbytet kan undvikas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta beslut skall tillämpas på utarbetandet och revideringen av de provisoriska förteckningarna över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåts importera de produkter som fastställs i artikel 2.2 a) i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(10). Dessa förteckningar över anläggningar skall vara giltiga fram till dess definitiva förteckningar upprättas i enlighet med bestämmelserna i de olika direktiv som fastställer de hälsoregler som skall tillämpas på samtliga berörda produkter.

2. Artikel 2 i detta direktiv skall dock inte tillämpas vid upprättandet av förteckningarna över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåts importera färskt kött vilket är fastställt i artikel 1 tredje stycket i direktiv 72/462/EEG.

Artikel 2

1. Kommissionen kan, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4, utarbeta provisoriska listor över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåts importera, för var och en av de produkter som omfattas av artikel 1, när följande villkor uppfylls:

a) anläggningarna skall ligga i ett tredje land eller en del av ett tredje land som finns med på listan över tredje länder från vilka import av de berörda produkterna är tillåten,

b) anläggningen skall ligga i ett tredje land eller en del av tredje land för vilket de villkor som skall gälla för import och bestyrkande av berörda produkter har fastställts i enlighet med bestämmelserna i särskilda direktiv,

c) den behöriga myndigheten i det berörda tredje landet skall ha givit kommissionen tillfredsställande garantier för att förteckningen eller förteckningarna över anläggningarna uppfyller de hälsokrav som gemenskapen bedömer nödvändiga, och officiellt har godkänt de anläggningar som har upptagits på förteckningarna för export till gemenskapen,

d) den behöriga myndigheten i tredje land skall ha en verklig möjlighet att tillfälligt upphäva exporten till gemenskapen från en anläggning för vilken myndigheten har utfärdat garantier, om denna anläggning inte uppfyller dessa garantier,

e) en kontroll har utförts av gemenskapen eller en medlemsstat av strukturen och organisationen hos den behöriga myndighet som är ansvarig för godkännandet av anläggningen, liksom de befogenheter som den behöriga myndigheten har och de garantier som den kan ge om genomförandet av gemenskapsreglerna. Denna kontroll bör åtföljas av en inspektion på plats av ett visst antal av de anläggningar som upptagits på den förteckning som tredje land lämnat in.

2. När det gäller fiskprodukter, så som de definieras i artikel 2.1 i direktiv 91/493/EEG, skall kommissionen upprätta en förteckning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4, över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka import av fiskeriprodukter är tillåten under förutsättning att det tredje landets behöriga myndighet har givit kommissionen garantier som minst motsvarar de garantier som avses i direktiv 91/493/EEG.

3. Kommissionen kan, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5, ändra eller komplettera de förteckningar som avses i punkt 1 och 2 när ny information blir tillgänglig.

4. När villkoren i punkt 1 e) inte har uppfyllts kan kommissionen, om alla övriga villkor är uppfyllda, fastställa en provisorisk förteckning över anläggningar från vilka import är tillåten i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4. För importen från anläggningar på sådana förteckningar kan dock inte de fysiska kontroller som avses i artikel 8.3 i direktiv 90/675/EEG göras gällande i väntan på resultatet av de uppgifter som lämnats i kraft av artikel 8.3 i det direktivet angående import från anläggningar i tredje land.

Artikel 3

1. Det förfarande som avses i artikel 5 kan också användas:

i) för att ändra förteckningarna över godkända anläggningar, upprättade i enlighet med artikel 4 i direktiv 72/462/EEG i enlighet med den information som det berörda tredje landet lämnat,

ii) för att ändra förteckningarna över anläggningar och/eller de listor över fabriksfartyg vilka upprättats i enlighet med artikel 11.5 i direktiv 91/493/EEG i enlighet med den information som det berörda tredje landet lämnat,

iii) för att ändra förteckningarna över anläggningar, upprättade i enlighet med artikel 9.3 c) i direktiv 91/492/EEG och förteckningarna över de avgränsade insamlingsområdena i enlighet med artikel 9.3 b) ii) i det direktivet i enlighet med den information som det berörda tredje landet lämnat,

iv) för att ändra förteckningarna över anläggningar, upprättade i enlighet med artikel 10.3 b) i direktiv 92/118/EEG.

2. Om kommissionen anser det nödvändigt skall den utföra kontroller på plats innan en förteckning ändras.

Artikel 4

1. Om det hänvisas till det förfarande som fastställs i denna artikel skall ständiga veterinärkommittén, inrättad genom beslut 68/361/EEG(11), nedan kallad "kommittén", omedelbart anhängiggöras av sin ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

2. Kommissionen företrädare skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder. Kommissionen skall yttra sig över detta förslag inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid kommitténs omröstning skall rösterna från medlemsstaternas företrädare vägas enligt den nämnda artikeln. Ordföranden skall inte delta i omröstningen.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 5

1. Kommissionen skall, inom fem dagar från det att den har mottagit de föreslagna ändringarna, informera medlemsstaterna om de ändringar och tillägg som föreslagits av berört tredje land angående förteckningarna över anläggningarna.

2. Medlemsstaterna har en tidsfrist på sju arbetsdagar från och med det att de mottagit ändringarna på förteckningen över de anläggningar som nämns i punkt 1, för att skriftligen översända alla kommentarer till kommissionen.

3. i) Om skriftliga kommentarer har lämnats av minst en medlemsstat skall kommissionen informera medlemsstaterna om detta inom den tidsfrist som anges i punkt 1, och skriva in punkten på dagordningen till nästa möte med ständiga veterinärkommittén för att fatta beslut i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.

ii) När inga kommentarer från medlemsstaterna har mottagits inom den tidsfrist som anges i punkt 2 skall ändringarna i förteckningen anses ha godtagits av medlemsstaterna. Kommissionen skall informera medlemsstaterna inom den tidsfrist som avses i punkt 1, och import skall tillåtas från sådana anläggningar fem arbetsdagar efter det att denna information har mottagits av medlemsstaterna.

4. Kommissionen bör regelbundet och minst var sjätte månad besluta om nödvändiga åtgärder för upprättandet av förteckningar över anläggningar och offentliggöra dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Beslut 94/941/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Kommissionen kan i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 4 anta de övergångsbestämmelser som är nödvändiga för att förenkla upprättandet och tillämpningen av de provisoriska förteckningarna över anläggningar enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 8

För behoven i detta beslut skall bestämmelserna i artikel 19 i direktiv 90/675/EEG tillämpas vad gäller de skyddsåtgärder som skall antas. Vid upprepade överträdelser skall kommissionen ta bort anläggningen i fråga från den provisoriska förteckningen.

Artikel 9

Beslutet skall tillämpas till och med 31 december 1996 om inte rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, beslutar om en förlängning.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juni 1995.

På rådets vägnar

Ph. VASSEUR

Ordförande

(1) EGT nr C 208, 28.7.1994, s. 9.

(2) EGT nr C 276, 3.10.1994, s. 13.

(3) EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23, senast ändrad genom direktiv 92/116/EEG (EGT nr L 62 15.3.1993, s. 1).

(4) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

(5) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom EES-avtalet.

(6) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom EES-avtalet.

(7) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35, senast ändrat genom direktiv 92/116/EEG (EGT nr L 262, 15.3.1993, s. 1).

(8) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/330/EG (EGT nr L 146, 11.6.1994, s. 23).

(9) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/723/EG (EGT nr L 288, 9.11.1994, s. 48).

(10) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13).

(11) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.