Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0023.pdf

31995L0023

Rådets direktiv 95/23/EG av den 22 juni 1995 om ändring av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 11/10/1995 s. 0007 - 0013RÅDETS DIREKTIV 95/23/EG av den 22 juni 1995 om ändring av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I direktiv 64/433/EEG(4) fastställs reglerna för produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött från nötkreatur, svin, får och getter, samt tama hovdjur.

Bestämmelserna om att anläggningar med liten kapacitet kan godkännas på grundval av förenklade kriterier vad gäller konstruktion och infrastruktur bör förenklas så att de beaktar särskilda omständigheter genom tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Hygienkraven för produktion och utsläppande på marknaden av styckade slaktbiprodukter bör preciseras.

Bestämmelserna om följedokument kan förenklas.

Kött från anläggningar med liten kapacitet behöver, när det produceras och släpps ut på marknaden, endast uppfylla de allmänna hygienkraven, och det kan därför inte förses med gemenskapsstämpeln och bli föremål för handel.

Den maximala produktionskapacitet som fastställs för slakterier och styckningsanläggningar med liten kapacitet bör anpassas till vad som fastställs i rådets direktiv 92/120/EEG av den 17 december 1992 om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung(5).

Hänsyn bör emellertid tas till särskilda omständigheter vid tillämpningen av dessa begränsningar.

Erfarenheten har visat att direktiv 64/433/EEG måste ändras i ett antal tekniska hänseenden som vid sin praktiska tillämpning vållat vissa problem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/443/EEG ändras på följande sätt:

1) I artikel 2 skall följande punkt läggas till:

"o) återinslagningscentral: lokal eller lager där förpackat kött som är avsett att släppas ut på marknaden grupperas om eller återemballeras."

2) I artikel 3 skall punkt 1 ändras på följande sätt:

a) I avsnitt A skall a) ersättas med följande:

"a) De skall ha framställts på ett slakteri som uppfyller de krav som fastställs i kapitlen I och II i bilaga I, och som godkänts och kontrolleras i enlighet med artikel 10."

b) I avsnitt A f) skall följande ändringar göras:

ba) ii) skall ersättas med följande:

"av ett handelsdokument. Detta dokument skall

- upprättas av avsändaranläggningen,

- förutom de uppgifter som avses i kapitel X punkt 50 i bilaga I innehålla den godkända anläggningens veterinärkontrollnummer och, när det gäller fryst kött, en uppgift i klartext om år och månad för infrysningen,

- i fråga om kött avsett för Finland och Sverige vara märkt så som anges i del IV tredje strecksatsen i bilaga IV,

- behållas av mottagaren så att dokumentet på begäran kan visas upp för den behöriga myndigheten. När det gäller uppgifter på data skall de skrivas ut på begäran av nämnda myndighet."

bb) Det sista stycket skall ersättas med följande:

"På begäran av den behöriga myndigheten i mottagarmedlemsstaten skall ett hälsointyg lämnas när köttet är avsett att exporteras till ett tredje land efter bearbetning. De kostnader som detta intyg medför skall betalas av aktörerna."

c) I avsnitt B skall följande ändringar göras:

- Den inledande delen skall ersättas med följande:

"B. Vad gäller styckningsdelar eller bitar som är mindre än de som avses i avsnitt A eller urbenat kött, oavsett om det är inslaget eller inte, skall följande vara uppfyllt:"

- I a) och b) skall "eller slagits in" införas efter "benats ur".

d) I avsnitt C skall följande ändringar göras:

- I första stycket skall andra meningen ersättas med följande mening:

"Ej styckade slaktbiprodukter skall uppfylla de krav som anges i avsnitten A och B."

- I första stycket sista meningen skall ordet "skivade" utgå.

- Det andra stycket skall utgå.

e) I avsnitt D b) skall följande mening läggas till:

"I detta fall skall kyl- och fryslagrets veterinärkontrollnummer anges på handelsdokumentet."

f) Följande avsnitt skall läggas till:

"F. Vad gäller färskt kött som packats upp och återemballerats i en annan anläggning än den där det slagits in skall följande vara uppfyllt:

a) Det skall uppfylla de krav som anges i avsnitt A-D.

b) Det skall packas upp och återemballeras i en emballeringscentral som uppfyller villkoren i kapitel I i bilaga I och som är godkänd och kontrolleras i enlighet med artikel 10."

3) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

A. Från och med den 1 januari 1995 kan medlemsstaterna genom undantag från artikel 3 tillåta att kött från slakterier som inte uppfyller kraven i kapitlen I och II i bilaga I släpps ut på marknaden i syfte att saluföras på nationellt territorium, förutsatt att följande krav är uppfyllda:

a) De berörda slakterierna

i) får inte behandla mer än 20 slaktenheter per vecka och maximalt 1 000 slaktenheter per år,

ii) skall uppfylla kraven i kapitlen V och VII, kapitel XIV punkt 66 första, andra och fjärde styckena och punkt 67, kapitel XV punkt 69, med undantag för de krav som gäller importerat färskt kött, samt punkterna 71-73 i bilaga I,

iii) skall uppfylla kraven i bilaga II,

iv) skall i förväg underrätta det veterinära organet om tidpunkten för slakt, antalet djur samt djurens ursprung, så att det kan utföra hälsokontroll före slakt i enlighet med kapitel VI i bilaga I, antingen på gården eller på slakteriet,

b) Slakteriets produktionschef, ägare eller dennes företrädare skall föra journal över

- de djur som kommer in på anläggningen och de slaktprodukter som lämnar den,

- de kontroller som utförts,

- resultaten av dessa kontroller.

Dessa uppgifter skall på begäran lämnas till den behöriga myndigheten.

c) Den officiella veterinären eller en assistent skall utföra en hälsokontroll efter slakt av köttet i enlighet med kapitel VIII i bilaga I med beaktande av de krav som anges i kapitel VII punkt 32 i bilaga I. Om köttet uppvisar skador eller förändringar skall hälsokontrollen efter slakt utföras av den officiella veterinären. Den officiella veterinären eller dennes assistent skall på eget ansvar regelbundet kontrollera att de hygienregler som anges i kapitlen V och VII i bilaga I följs.

Vid tillämpning av denna artikel skall medlemsstaterna använda följande omräkningstal:

i) Nötkött

- vuxna nötkreatur i enlighet med förordning (EEG) nr 805/68 och hovdjur: 1 slaktenhet

- annan nötboskap: 0,50 slaktenheter

ii) Griskött

- svin med levande vikt över 100 kg: 0,20 slaktenheter

- övriga svin (a): 0,15 slaktenheter

iii) Annat kött

- får och get: 0,10 slaktenheter

- lamm, killing och spädgris med en levande vikt under 15 kg: 0,05 slaktenheter

B. Medlemsstaterna kan inom gränsen på 1 000 slaktenheter enligt avsnitt A första stycket a i) bevilja undantag från den gräns per vecka som anges däri för att hänsyn skall kunna tas till behovet att slakta lamm och killingar under den tid som föregår religiösa högtider, under förutsättning att den officiella veterinären är närvarande vid slakten, hygienkraven följs och köttet inte fryses innan det släpps ut på marknaden.

C. De maximala kvantiteter som anges i A första stycket a i) får tillämpas på individuella aktörer som för egen räkning slaktar på bestämda tidpunkter under veckan i en anläggning som uppfyller följande krav:

a) Anläggningens ägare eller varje annan person som utnyttjar anläggningen har genomgått en särskild utbildning i produktionshygien som godkänts av den behöriga myndigheten.

b) De djur som är avsedda för slakt tillhör anläggningens ägare eller en slaktmästare eller har köpts av dem för att täcka de behov som anges under d).

c) Produktionen av köttet äger rum i lokaler som uppfyller de krav som anges i bilaga II.

d) Produktionen utnyttjas enbart för försörjning av anläggningar som tillhör sådana slaktare som avses i b) och för försäljning på platsen till konsumenter eller lokala myndigheter.

Vid en ackumulering av individuella slaktmängder får de maximala kvantiteter som anges i A första stycket a i) uppgå till 30 slaktenheter per vecka och till 1 500 slaktenheter per år för de slakterier som uppfyller kraven enligt första stycket. De medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet skall till kommissionen översända en förteckning över de anläggningar som berörs av dessa bestämmelser.

D. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16 kan medlemsstaterna få tillåtelse att tillämpa bestämmelserna i avsnitt A på slakterier som är belägna i områden med särskilt besvärliga geografiska förhållanden eller som har försörjningssvårigheter och behandlar högst 2 000 slaktenheter per år.

E. Undantag kan i enlighet med bilaga II beviljas av den behöriga myndigheten för styckningsanläggningar som inte är belägna i en godkänd anläggning och som inte producerar mer än fem ton benfritt kött per vecka eller motsvarande mängd kött med ben.

Bestämmelserna i kapitel V, kapitel VII punkt 38, kapitel IX - med undantag för det krav på temperaturen i lokalen som anges i punkt 46 c) andra meningen - och i kapitel X punkt 48 i bilaga I skall vara tillämpliga på lagrings- och styckningsoperationer som utförs i de anläggningar som avses i första stycket.

F. Kött som kommer från de anläggningar som avses i denna artikel, och som bedömts lämpligt som livsmedel med hänsyn till de krav på hygien och hälsokontroll som fastställs i detta direktiv skall märkas med en nationell stämpel som inte skall kunna förväxlas med gemenskapsstämpeln och i synnerhet inte får vara oval. Denna stämpel krävs dock ej för icke emballerade styckningsdelar.

G. Medlemsstaterna får även frångå de minimikrav som anges i kapitel I i bilaga I för sådana kyl- och fryslager med liten kapacitet i vilka endast emballerat kött och andra livsmedel lagras. Sverige får fram till och med den 30 juni 1997 tillåta lagring av emballerat och icke emballerat kött i samma frys- och kylutrymme om en lämplig avskiljning anordnas.

H. De slakterier som beviljats undantag i enlighet med denna artikel skall underkastas den gemenskapsbesiktning som gäller för godkända anläggningar.

(a) Behårat villebråd skall jämställas med respektive arter vid tillämpning av omräkningstalen."

4) Följande artikel skall införas:

"Artikel 4a

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1995 överlämna en förteckning över de anläggningar som avses i artikel 1 i direktiv 91/498/EEG (*) samt en förteckning över de anläggningar som beviljats en frist i enlighet med denna artikel.

2. De höriga myndigheterna kan bevilja ett slakteri som medgetts undantag i enlighet med artikel 2 i direktiv 91/498/EEG och som på ett tillfredsställande sätt kan påvisa för den nämnda myndigheten att det har börjat uppfylla kraven i det här direktivet, men som - av omständigheter som det inte råder över - inte kan uppfylla de ursprungligen uppsatta fristerna, ytterligare en frist som är nödvändig för att slakteriet skall kunna uppfylla sina förpliktelser.

3. När en anläggning som är registrerad i enlighet med artikel 4 undergår anpassning på grundval av en omstruktureringsplan som har godkänts av den behöriga myndigheten i syfte att erhålla ett godkännande enligt artikel 10 kan denna myndighet fastställa de mängder som denna anläggning får avsätta med hänsyn till hur långt arbetet framskridit.

4. Medlemsstaterna skall vid genomförandet av bestämmelserna i detta direktiv i den nationella lagstiftningen närmare ange under vilka omständigheter den påföljd som anges i artikel 10 och i artikel 2.2 i direktiv 91/498/EEG skall tillämpas om en anläggning som avses i den här artikeln inte uppfyller de förpliktelser den tog på sig vid beviljandet av ett tillfälligt undantag, så att denna påföljd kan tillämpas senast den 31 december 1995 och, vad gäller Sverige, senast den 31 december 1996, och vad gäller Österrike och Finland, senast den 31 december 1997.

(*) Rådets direktiv 91/498/EEG av den 29 juli 1991 om villkoren för beviljande av tillfälliga och begränsade undantag från särskilda hygienregler inom gemenskapen beträffande framställning och saluföring av färskt kött (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 105). Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt."

5) I artikel 5.1 a iii) skall orden "makroskopiskt synlig" läggas till före "sarkocystos".

6) Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

- I punkt 1 e) femte strecksatsen skall orden "och att avblodningen har utförts korrekt" utgå.

- Punkt 1 h) skall ersättas med följande:

"Att köttet märks med en nationell stämpel som inte skall kunna förväxlas med gemenskapsstämpeln och i synnerhet inte får vara oval."

7) I artikel 9 första stycket iii) skall orden "vid godkända emballeringscentraler" läggas till efter orden "kyl- och fryslager".

8) I artikel 10.1 fjärde och femte styckena skall "för den del av verksamheten som berörs eller för hela anläggningen" läggas till i slutet.

9) I artikel 12 skall följande ändringar göras:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Veterinära experter från kommissionen får i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter göra kontroller på platsen. I detta syfte kan de genom att kontrollera en representativ del av anläggningarna utröna om den behöriga myndigheten kontrollerar att anläggningarna följer bestämmelserna i detta direktiv. Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall ge de experter som utför arbetet all nödvändig hjälp. Kommissionen skall underrätta den berörda medlemsstaten om resultatet av de utförda kontrollerna."

b) Följande punkt skall läggas till:

"3. Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel, särskilt de som är avsedda att reglera villkoren för samarbete med de nationella myndigheterna, skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16."

10) I artikel 13 skall punkt 1 utgå.

11) Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) I kapitel II punkt 14 c i) skall följande läggas till på slutet:

"när dessa arbetsmoment utförs på slakteriet. När det gäller svin skall detta krav dessutom gälla i nödvändig utsträckning för att förhindra förorening av färskt kött och ätliga organ."

b) I kapitel IV punkt 17 a) skall hänvisningen till punkt 66, fjärde stycket i kapitel XIV ersättas med en hänvisning till kapitel XIV punkt 66 åttonde stycket.

c) I kapitel VI punkt 25 skall första stycket ersättas med följande:

"Djuren skall undergå hälsokontroll före slakt inom 24 timmar efter ankomsten till slakteriet och högst 24 timmar före slakt. Den officiella veterinären kan dessutom begära en hälsokontroll vid varje annat tillfälle."

d) I kapitel VII punkt 33 skall följande mening läggas till:

"De behöriga myndigheterna kan tillåta mekanisk uppblåsning för avhudning av lamm och killingar med en levande vikt under 15 kg under beaktande av hygienkraven."

e) I kapitel IX punkt 43 skall orden "eller skivning av ätliga organ av nötkreatur" ersättas med "eller styckning av ätliga organ".

f) I kapitel XI skall följande ändringar göras:

- Punkt 49 skall ersättas med följande:

"Kontrollmärkningen skall övervakas av den officiella veterinären. Härvid skall han övervaka

a) kontrollmärkningen,

b) märknings- och inslagningsmaterial som försetts med en sådan stämpel som avses i detta kapitel."

- I punkt 50 b) skall följande stycke läggas till:

"Stämpeln och bokstäverna på den får vara mindre vid kontrollmärkning av lamm, killingar och spädgrisar."

- I punkt 51 skall följande ändringar göras:

i) Följande strecksats skall införas som andra strecksats:

"- Slaktkroppar av lamm, killingar och spädgrisar skall märkas på åtminstone två ställen: på varje sida av slaktkroppen, på bogen eller på utsidan av låren."

ii) Följande skall läggas till som andra stycke:

"Vad gäller slaktkroppar av lamm, killingar och spädgrisar kan kontrollmärkningen emellertid göras med en etikett eller en bricka om den används endast en gång."

- Punkt 52-56 skall ersättas med följande:

"52. Lever av nöt, svin och hovdjur skall märkas med brännstämpel i enlighet med punkt 50 om den är avsedd för en annan medlemstaterna eller ett EES-land.

53. Övriga biprodukter från slakten som är lämpliga som livsmedel skall märkas omedelbart, antingen direkt på produktens yta eller på emballaget eller innerförpackningen i enlighet med punkt 50. Den märkning som avses i punkt 50 skall göras på en etikett som skall fästas på innerförpackningen eller emballaget eller tryckas på emballaget. Om emballeringen eller inslagningen utförs på ett slakteri skall anläggningens kontrollnummer ingå i märket.

54. Emballagen skall alltid kontrollmärkas i enlighet med punkt 55.

55. Styckat och emballerat kött samt emballerade ätliga organ som anges i punkterna 52 och 53 skall vara kontrollmärkta i enlighet med punkt 50. Märkningen skall innehålla styckningsanläggningens godkännandenummer i stället för slakteriets. Den skall anbringas på den etikett som är fäst på emballaget eller tryckas på emballaget så att den rivs sönder när emballaget öppnas. Det enda tillfälle då det ej krävs att märkningen rivs sönder är när emballaget självt förstörs vid öppnandet.

När styckat kött eller ätliga organ slås in i enlighet med kapitel XII punkt 62 får emellertid den ovan nämnda etiketten fästas på emballaget. När det gäller slaktbiprodukter som emballeras på slakteriet skall det nummer som finns på märkningen svara mot det berörda slakteriets veterinärkontrollnummer. Detta krav gäller även vid användning av Euroboxar som uppfyller kraven i punkt 59 b).

56. När färskt kött förpackas för direktförsäljning till konsumenterna skall punkterna 53 och 55 tillämpas. De mått som anges i punkt 50 skall inte tillämpas på den märkning som anges i denna punkt.

När köttet återemballeras i en annan anläggning än den där det slogs in skall innerförpackningen förses med en kontrollmärkning från den styckningsanläggning som har utfört inslagningen och emballaget förses med en kontrollmärkning från emballeringsanläggningen."

- Punkt 58 skall ersättas med följande:

"58. De färger som används för kontrollmärkningen skall vara de som föreskrivs i artikel 2.8 i direktiv 94/36/EG (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. 13)."

g) I kapitel XII skall följande ändringar göras:

- I punkt 59 a) skall följande stycke läggas till:

"Användning av trä är förbjuden, utom för slaktkroppar av lamm eller killingar om alla försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika kontakt mellan köttet och emballaget om innerförpackningen går sönder."

- I punkt 60 skall fjärde stycket ersättas med följande:

"När lever, njurar och hjärta blir föremål för handel eller import får varje innerförpackning endast innehålla ett komplett organ."

- Punkt 62 skall ersättas med följande:

"Om innerförpackningen uppfyller alla skydds- och emballeringskrav behöver den dock inte vara genomskinlig och färglös. Euroboxar kan även användas som ytterbehållare om övriga villkor i punkt 59 är uppfyllda."

- I punkt 63 skall följande stycke läggas till:

"Färskt kött kan även emballeras i en styckningsanläggning om Euroboxarna, som skall uppfylla kraven i punkt 59 b), rengjorts och desinficeras innan de förts in i anläggningen."

- I punt 64 skall följande led läggas till:

"utom när det gäller förpackningar som är avsedda för direktförsäljning till konsumenter."

h) I kapitel XIV punkt 66 skall det andra stycket ersättas med följande:

"Undantag från detta krav kan från fall till fall beviljas av de behöriga myndigheterna för transport av kött till styckningsanläggningar eller slakteributiker som är belägna i omedelbar närhet av slakteriet om transporten inte tar mer än två timmar, och av tekniska skäl avseende köttets mognadslagring."

12. I kapitel II i bilaga II skall följande ändringar göras:

i) Punkt 10 skall

- c) inledas med orden "En klart avskild plats" (i singular), och

- f) ersättas med följande:

"f) Ett kylrum med tillräcklig kapacitet i förhållande till slaktens omfattning och art med ett avskilt eller avskiljbart utrymme som är avsett för lagring av omhändertagna slaktkroppar, om de inte omedelbart under officiell kontroll skickas iväg till en specialanläggning för kompletterande kontroll."

ii) I punkt 11 skall

- orden "eller rengöra" utgå, och

- följande mening läggas till:

"I slaktlokalen får magar och inälvor rengöras om det inte sammanfaller med slakten."

iii) Följande punkt skall införas:

"15. Slakterierna skall inrymma en lokal med ett låsbart skåp som kan användas av kontrollpersonalen under arbetet."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar, med eventuella påföljder, som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1995. De skall omgående underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Innan detta direktiv genomförts skall nationella regler gälla inom detta område dock med beaktande av allmänna bestämmelser i fördraget.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 1995.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juni 1995.

På rådets vägnar

Ph. VASSEUR

Ordförande

(1) EGT nr C 224, 12.8.1994, s. 15.

(2) EGT nr C 109, 1.5.1995.

(3) EGT nr C 397, 31.12.1994, s. 18.

(4) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64, i dess lydelse enligt direktiv 91/497/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69) och senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 86.