Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R0554.pdf

31995R0554

Kommissionens förordning (EG) nr 554/95 av den 13 mars 1995 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxidEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 056 , 14/03/1995 s. 0003 - 0008KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 554/95 av den 13 mars 1995 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 72.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 2707/86 av den 28 augusti 1986 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin (2) och mousserande vin med tillsatt koldioxid, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3826/90 (3), har ändrats flera gånger. För tydlighetens skull och med anledning av ytterligare ändringar bör bestämmelserna i fråga kodifieras.

I rådets förordning (EEG) nr 2333/92 (4), ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, fastställs allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid. Tillämpningsföreskrifter för principerna i den förordningen måste fastställas.

Eftersom det är obligatorisk inom hela gemenskapen att ange den verkliga alkoholhalten i mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid bör närmare bestämmelser fastställas som sparar enhetliga konkurrensvillkor och därmed underlättar konsumenternas val. Dessa bestämmelser bör anpassas till bestämmelserna i rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller (5).

Enligt artikel 3.2 första stycket första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 kan aktörerna välja mellan att ange namnet eller firmanamnet på antingen en producent eller en försäljare som är etablerad i gemenskapen. I syfte att förbättra informationen till konsumenterna och till de myndigheter som ansvarar för kontroll av handeln med mousserande vin bör det föreskrivas att dessa uppgifter skall föregås av en upppgift om yrkesverksamheten hos den person som är ansvarig för etiketteringen. Det finns ingen anledning att kräva detta om det framgår av firmanamnet att aktören är producent av mousserande vin eller om producenten för egen räkning, har låtit ett annat företag framställa det mousserande vinet, förutsatt att detta klargörs genom ett tillägg som "cuvée spéciale pour . . ." eller "Hausmarke" vid sidan om producentens namn eller firmanamn. Det bör inte heller krävas någon närmare uppgift om försäljarens yrkesverksamhet om uppgiften om producenten innehåller en upplysning om dennes yrkesverksamhet.

Erfarenheten har visat att det bör fastställas att namnet på säljaren, om denne inte är samma person som producenten, endast skall krävas om det mousserande vinet eller det mousserande vinet tillsatta med koldioxid förvaras i säljarens namn i avsikt att sättas i omlopp för konsumtion.

Uttrycket "producent" och översättningen av det på vissa gemenskapsspråk är inte i beskrivning av mousserande vin. Det bör därför ges möjlighet att använda ett motsvarande uttryck före producentens namn eller firmanamn i stället för "producent" eller "producerat av".

Att ange den berörda medlemsstaten är en obligatorisk uppgift. Det bör därför klargöras hur denna uppgift skall lämnas på etiketten.

I enlighet med artikel 5.2 c andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 bör en lista utarbetas över särskilda traditionella benämningar som kan användas som varubeteckningar på mousserande kvalitetsviner fso.

Det finns anledning att i enlighet med artikel 5.2 c tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 fastställa de namn på specificerade områden som kan användas som varubeteckningar för mousserande kvalitetsviner fso.

Enligt artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 kan, vad gäller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ och mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ framställt inom specificerade områden, uppgiften om produkttypen ersättas med en uppgift om restsockerhalten bestämd genom analys. Till följd av de oundvikliga variationerna mellan olika cuvéer vid framställning av dessa mousserande viner bör en viss tolerans tillåtas. Denna tolerans bör dock begränsas för att inte konsumenterna skall vilseledas beträffande produktens egenskaper.

I enlighet med artikel 5.2 f och 14.1 i förordning (EEG) nr 2333/92 bör regler fastställas om särskilda beteckningar för att undvika förväxling mellan å ena sidan mousserande vin å andra sidan mousserande vin med tillsatt koldioxid och mousserande dryckesvaror som framställs genom alkoholjäsning av frukt eller andra jordbruksråvaror. Det bör krävas att varubeteckningen för andra drycker än mousserande vin skall framgå särskilt tydligt på etiketten.

Enligt artikel 6.1 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 kan namn på geografiska enheter användas som komplement till beteckningar på mousserande kvalitetsvin. Det bör utarbetas en begränsad lista över dessa geografiska enheter.

Vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2333/92 och i denna förordning skall tillämpas på mousserande vin som har sitt ursprung i tredje land, om reglerna om framställning av sådant vin har erkänts som likvärdiga med bestämmelserna i avdelning III i rådets förordning (EEG) nr 2333/92 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1893/94 (7). En lista över dessa viner bör utarbetas.

Till följd av de geopolitiska förändringar som ägt rum i före detta Sovjetunionen bör de nya republikerna i före detta Sovjetunionen, vilka traditionellt har exporterat mousserande vin till gemenskapen och vars bestämmelser om framställning av dessa produkter har erkänts såsom likvärdiga med bestämmelserna i avdelning III i förordning (EEG) nr 2332/92, tillåtas att fortsätta tillämpa dem till dess att deras nya regler har granskats och erkänts såsom likvärdiga med gemenskapsbestämmelserna.

För att på gemenskapsnivå harmonisera användningen av sortnamn och deras synonymer för att beteckna alla kategorier av vin och därmed skapa enhetliga konkurrensvillkor bör de nuvarande reglerna om beteckning av vin och must tillämpas även på beteckning av mousserande vin. För att underlätta tillämpningen av dessa bestämmelser bör en lista över sortnamn och synonymer som får användas i beteckningar på mousserande vin offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

I artikel 6.5 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 föreskrivs att orden "méthode champenoise" endast får användas på etiketten för vissa mousserande viner under en övergånsperiod fram till den 31 augusti 1994 och i så fall endast tillsammans med en motsvarande benämning som avser denna framställningsmetod. En lista bör utarbetas över de benämningar som får förekomma tillsammans med och senare ersätta uttrycket "méthode champenoise".

Övergångsbestämmelser bör fastställas som ger möjlighet att sälja produkter som inte längre överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna om beskrivning och presentation till följd av ändringarna av dessa.

Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser för att underlätta övergången från nationella bestämmelser till gemenskapsbestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid.

Artikel 2

Den verkliga alkoholhalten enligt artikel 3.1 d i förordning (EEG) nr 2333/92 skall uppges i hela eller halva volymprocentenheter.

Utan att detta påverkar de toleranser som föreskrivs i den referensanalysmetod som skall användas enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2676/90 (8), får den angivna alkoholhalten inte avvika med mer än 0,8 % vol. från den halt som fastställs genom analys.

Det tal som anger den verkliga alkoholhalten skall följas av mätenheten "% vol." och kan föregås av orden "verklig alkoholhalt" eller "verklig alkohol".

Artikel 3

1. Den obligatoriska uppgift som avses i artikel 3.2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 om namn eller firmanamn på producenten eller en försäljare som är etablerad i gemenskapen skall avse

- producenten enligt definitionen i artikel 2 tredje och fjärde strecksatserna i samma förordning eller

- säljaren, som är en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av definitionen på "producent" och som i eget namn förvarar mousserande vin eller mousserande vin tillsatt med koldioxid i syfte att sätta det i omlopp för konsumtion. Detsamma skall också gälla för sammanslutningar av sådana fysiska eller juridiska personer.

2. Namnet eller firmanamnet på producenten, även om detta anges i kodform, eller på en försäljare som är etablerad i gemenskapen skall föregås, allt efter omständigheterna, av

- orden "producent" eller "producerat av" eller motsvarande uttryck,

- orden "distributör" eller "distribuerat av" eller motsvarande uttryck.

Bestämmelserna i första stycket skall inte tillämpas vad gäller

a) uppgifter om producenten,

- om det klart framgår av producentens firmanamn att dennes yrkesverksamhet är att framställa mousserande vin,

- om vinet framställs på uppdrag, förutsatt att det vid sidan av producentens namn eller firmanamn förekommer ett uttryck som förklarar detta förhållande,

b) uppgifter om försäljaren, om det vid sidan av dessa förekommer uppgifter om producenten, eventuellt i kodform.

3. Uppgiften om namnet eller firmanamnet på den importör som avses i artikel 3.3 a i förordning (EEG) nr 2333/92 skall förgås av orden "importör" eller "importerat av".

4. Uppgiften om den medlemsstat där producenten, säljaren eller importören har sitt säte skall anges

- antingen fullständigt efter uppgiften om kommunen eller kommundelen,

- eller med den vedertagna förkortningen för landet, eventuellt tillsammans med postnumret för kommunen.

Artikel 4

1. De särskilda traditionella benämningar som avses i artikel 5.2 c andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 och som får användas som varubeteckningar på mousserande kvalitetsviner fso skall vara följande:

a) För Frankrike:

- "appellation d'origine contrôlée",

- "appellation contrôlée". Om det på en etikett med benämningen "appellation contrôlée" anges namnet på ett företag, en vinstockssort eller ett varumärke, skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "appellation" och "contrôlée", och alla bokstäverna skall vara av samma typ, storlek och färg,

- "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure".

b) För Italien:

"Denominazione di origine controllata". "Denominazione di origine controllata e garantita".

c) För Grekland:

"[G]" (registrerad ursprungsbeteckning). "[G]" (ursprungsbeteckning för högre kvalitet).

d) För Spanien:

"Denominación de origen". "Denominación de origen calificada".

c) För Luxemburg:

"Marque nationale" följt av orden "appellation contrôlée" tillsammans med namnet på det specificerade området "Moselle luxembourgeoise".

f) För Portugal:

"Denominação de origem". "Denominação de origem controlada". "Indicação de proveniénca regulamentada".

2. De namn på specificerade områden som anges i artikel 5.2 c tredje strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 och som kan användas såsom varubeteckningar för mousserande kvalitetsviner fso är följande:

a) För Frankrike:

"Champangne"

b) För Italien:

"Asti"

c) För Spanien:

"Cava".

Artikel 5

Om restsockerhalten i g/l bestämd genom analys anges i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 skall en tolerans på ± 5 g/l tillåtas.

I övrigt får uttrycken "doux", "mild", "dolce", "sweet", "sød", "ãëõêýò", "dulce", "doce", "makea" eller "söt" ersättas med en uppgift om att restsockerhalten är mer än 50 g/l.

Artikel 6

1. Varubeteckningen mousserande vin tillsatt med koldioxid enligt artikel 5.2 f i förordning (EEG) nr 2333/92 skall framträda på etiketten med de obligatoriska uppgifterna med minst 3 mm höga bokstäver av samma typ.

Följande varubeteckningar skall kompletteras med uttrycket "framställd genom tillsats av koldioxid":

- "vins mousseux gazéifiés",

- "vino spumante gassificato",

- "aerated sparkling wine",

- "áåñéïý÷ùí áöñùäþí ïßíùí",

- "vino espumoso gasificado",

- "vinho espumoso gaseificado"

Dessa uttryck skall förekomma

- på samma rad eller på raden omedelbart under råden med varubeteckningen.

- med bokstäver som är minst hälften så stora som de bokstäver som används för varubeteckningen.

2. Varubeteckningar som innehåller uttrycket "mousserande vin", och som är tillåtna i medlemsstaterna enligt artikel 14.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 som beteckning på en dryck som omfattas av KN-nummer 2206 00 31 och 2206 00 39 och som framställs genom alkoholjäsning av frukt eller andra jordbruksråvaror, skall framträda på etiketten, inom samma synfält som de övriga obligatoriska uppgifterna, med minst 3 mm höga bokstäver av samma typ.

Artikel 7

1. De namn på geografiska enheter som är mindre än en medlemsstat, bortsett från specificerade områden, som enligt artikel 6.1 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2333/92 får användas för att komplettera beteckningen på ett mousserande kvalitetsvin med ursprung i gemenskapen framgår av listan i bilaga I till denna förordning.

2. Mousserande viner med ursprung i tredje land där produktionsförhållandena har erkänts som likvärdiga dem som avses i avdelning III i förordning (EEG) nr 2332/92 framgår av listan i bilaga II till denna förordning.

Artikel 8

1. När den lista över vinstockssorter som avses i artikel 6.2 b andra stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 utarbetas får medlemsstaterna endast föreskriva användning av de sortnamn och synonymer till dessa som anges i bilaga III till kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 (9).

Sortnamnen "Pinot blanc", "Pinot noir", "Pinot gris" och motsvarande namn på de andra officiella gemenskapsspråken får ersättas av synonymen "Pinot".

Endast de sortnamn som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1907/85 (10) eller de synonymer till dessa sorter som anges i bilaga IV till förordning (EEG) nr 3201/90 får användas som beteckningar på mousserande viner framställda inom gemenskapen från vin med ursprung i tredje land.

2. Endast de sortnamn och de synonymer som anges i bilaga IV till förordning (EEG) nr 3201/90 får användas som beteckningar på de importerade mousserande viner som anges i bilaga II till denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall snarast översända till kommissionen de listor över vinstockssorter som fastställs enligt artikel 6.2 b andra stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 samt eventuella ändringar av dessa. Kommissionen skall offentliggöra dessa listor i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

De benämningar som motsvarar "méthode champenoise" och som enligt artikel 6.5 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2333/92 får användas tillsammans med den benämningen skall vara "jäst på flaska enligt den traditionella metoden" eller "traditionell metod" eller "klassisk metod" eller "klassisk traditionell metod".

Dessa benämningar får översättas till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 10

1. Mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid framställt i Portugal fram till och med den 31 december 1990 vars beskrivning och presentation inte är i överensstämmelse med förordning (EEG) nr 2333/92 och med denna förordning får förvaras i avvaktan på försäljning, sättas i omlopp eller exporteras till dess att lagren har tömts, förutsatt att de är i överensstämmelse med de portugisiska bestämmelser som gällde före den dagen.

2. De produkter som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2333/92, och vars beskrivning och presentation överensstämde med gällande bestämmelser i ovannämnda förordning och i denna förordning vid den tidpunkt när de sattes i omlopp, men vars beskrivning och presentation till följd av de ändringar som har gjorts inte längre överensstämmer med bestämmelserna i dessa förordningar, får förvaras i avvaktan på försäljning, sättas i omlopp eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Etiketter som innehåller uppgifter som till följd av de ändringar som har gjorts inte längre överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2333/92 och denna förordning får användas under en tid av ett år från den dag när denna ändring börjar tillämpas.

Färdigförpackningar med tryckta uppgifter som till följd av de ändringar som har gjorts inte längre överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2333/92 och denna förordning får användas under en tid av två år från den dag när denna ändring börjar tillämpas.

3. Mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid i behållare som inte får användas efter utgången av de övergångsperioder som anges i artikel 5 i rådets direktiv 75/106/EEG (11) och i andra tillämpliga gemenskapsbestämmelser får förvaras i avvaktan på försäljning och saluföras i sina behållare till dess att lagren i fråga har tömts, om det kan visas, särskilt genom de register som avses i artikel 71.2 i förordning (EEG) nr 822/87, att produkten i fråga har fyllts på fat, tappats och märkts före utgången av de nyssnämnda övergångsperioderna.

4. De produkter som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2333/92 vars beskrivning och presentation överensstämmer med de bestämmelser som gällde i Tyska demokratiska republiken före den 3 oktober 1990 men som inte överensstämmer med bestämmelserna i ovannämnda förordning och i denna förordning får förvaras i avvaktan på försäljning, sättas i omlopp eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Detsamma skall gälla i fråga om produkter som härrör från cuvéer bildade före den 3 oktober 1990 och vars framställning avslutades efter den dagen, om deras beskrivning eller presentation inte överensstämmer med ovannämnda bestämmelser men överensstämmer med de bestämmelser som gällde före den tidpunkten i Tyska demokratiska republiken.

Etiketter och annat märkningsmaterial som har tryckts eller tillverkats före den 3 oktober 1990 och som innehåller uppgifter som inte överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2333/92 och i denna förordning får användas fram till och med den 31 augusti 1991.

Artikel 11

1. Förordning (EEG) nr 2707/86 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tydas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 246, 30.8.1986, s. 71.

(3) EGT nr L 366, 29.12.1990, s. 58.

(4) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 9.

(5) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 149.

(6) EGT nr L 231, 13.8.1992, s. 1.

(7) EGT nr L 197, 30.7.1994, s. 45.

(8) EGT nr L 272, 3.10.1990, s. 1.

(9) EGT nr L 309, 8.11.1990, s. 1.

(10) EGT nr L 179, 11.7.1985, s. 21.

(11) EGT nr L 42, 15.2.1975, s. 1.

BILAGA I

Lista enligt artikel 7.1 över namn och geografiska enheter som får användas som beteckning på mousserande kvalitetsvin med ursprung inom gemenskapen

1. För Tyskland:

Rhein-Mosel:

a) Rhein,

b) Mosel,

c) Saar.

Bayern:

a) Main,

b) Lindau,

c) Bayerische Donau.

2. För Österrike:

a) Niederösterreich,

b) Burgenland,

c) Steiemark.

3. För Spanien:

Almendralejo.

4. För Förenade kungariket:

a) England,

b) Wales.

BILAGA II

Lista enligt artikel 7.2 över mousserande vin med ursprung; tredje land

1. Mousserande viner med ursprung i Bulgarien med beteckningen ">Hänvisning till film>

" (vin av hög kvalitet med en geografisk ursprungsbeteckning) på etiketten i enlighet med bulgariska bestämmelser.

2. Mousserande viner med ursprung i Ungern. om den behöriga myndigheten har antecknat på dokument V I 1 att det mousserande vinet i fråga uppfyller ungerska krav vad gäller de råvaror som får användas vid framställningen och kvalitetsvillkoren.

3. Mousserande viner med ursprung i Sydafrika. om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av råvaror som i enlighet med de sydafrikanska bestämmelserna kan betecknas som "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" eller "superior wine".

4. Mousserande viner med ursprung i USA, om den behöriga myndigheten eller en producent som är godkänd av den behöriga myndigheten på dokument VI 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av råvaror som i enlighet med de amerikanska bestämmelserna kan betecknas med uttrycket "appellation of origin" med sortnamnet (med undantag av sorter av arten Vitis labrusca) eller ett "vintage year".

5. Mousserande viner med ursprung i före detta Sovjetunionen, om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga uppfyller de sovjetiska bestämmelserna om råvaror som får användas vid deras framställning och om den färdiga produktens kvalitet.

6. Mousserande viner med ursprung i Rumänien, om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga uppfyller de rumänska bestämmelserna om råvaror som får användas vid deras framställning och om den färdiga produktens kvalitet.