Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/239/EG: Kommissionens beslut av den 27 mars 1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 28/03/1996 s. 0047 - 0048KOMMISSIONENS BESLUT av den 27 mars 1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES) (96/239/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9 i detta, och

med beaktande av följande:

För att skydda djur- och folkhälsan inom gemenskapen har kommissionen antagit beslut 94/474/EG av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG (4), senast ändrat genom beslut 95/287/EG (5), beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddsåtgärder för embryon från nötkreatur i samband med bovin spongiform encefalopati (BSE) i Storbritannien (6), beslut 94/381/EG av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein (7), samt beslut 94/382/EG av den 27 juni 1994 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (8).

Den brittiska regeringen meddelade kommissionen den 20 mars 1996 att ytterligare åtgärder har vidtagits till följd av offentliggörandet av nya uppgifter om uppträdande av vissa fall av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom i denna medlemsstat. Åtgärderna består av följande:

- Urbening av slaktkroppar från över 30 månader gamla nötkreatur i godkända anläggningar som övervakas av Meat Hygiene Service. Putsningsavfallet (trimmings) måste klassificeras som specifika inälvor från nötkreatur (SOB).

- Förbud att använda kött- och benmjöl från däggdjur till utfodring av kreatur.

Efter offentliggörandet av dessa nya rön och meddelandet om Förenade kungarikets åtgärder har andra medlemsstater beslutat förbjuda införsel på sitt territorium av levande nötkreatur och nötkött från Förenade kungariket.

Den 22 mars 1996 konsulterades den Vetenskapliga veterinärkommittén.

För närvarande är det omöjligt att inta en definitiv ståndpunkt om risken för överföring av BSE till människor. Risken kan inte uteslutas. Den osäkerhet detta leder till har skapat stor oro bland konsumenterna. Under dessa förhållanden och som nödåtgärd förefaller det vara lämpligt att tillfälligt förbjuda alla sändningar av nötkreatur och nötkött eller produkter framställda av nötkött från Förenade kungarikets territorium till de övriga medlemsstaterna. Samma förbud bör gälla för export till tredje land för att undvika omdestinering.

Kommissionen kommer under de närmaste veckorna att genomföra en gemenskapsinspektion i Förenade kungariket för att bedöma tillämpningen av de vidtagna åtgärderna. Dessutom bör en vetenskaplig djupundersökning göras av de nya rönens betydelse och omfattningen av de åtgärder som bör vidtas.

Följaktligen bör detta beslut omprövas efter en noggrann undersökning av alla de fakta som nämns ovan.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I väntan på en fullständig bedömning av situationen och oaktat gemenskapsbestämmelserna om skydd mot bovin spongiform encefalopati skall Förenade kungariket inte från sitt territorium till de andra medlemsstaterna sända

- levande nötkreatur samt deras sperma och embryon,

- nötkött från djur som slaktats i Förenade kungariket,

- produkter framställda av nötkött från djur som slaktats i Förenade kungariket och som skulle kunna komma in i människors eller djurs näringskedja, samt produkter avsedda för medicinsk, kosmetisk och farmaceutisk användning,

- kött- och benmjöl från däggdjur.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder de tillämpar för att göra dem förenliga med detta beslut. De skall omedelbart sända meddelande till kommissionen om detta.

Artikel 3

Förenade kungariket skall varannan vecka sända kommissionen en rapport om tillämpningen av de åtgärder som vidtagits vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati i enlighet med gemenskapsreglerna och de nationella bestämmelserna.

Artikel 4

Förenade kungariket skall varannan vecka sända kommissionen en rapport om tillämpningen av de åtgärder som vidtagits vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati i enlighet med gemenskapsreglerna och de nationella bestämmelserna.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EGT nr L 194, 29.7.1994, s. 96.

(5) EGT nr L 181, 1.8.1995, s. 40.

(6) EGT nr L 152, 4.6.1992, s. 37.

(7) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 23.

(8) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 25.