Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/449/EG: Kommissionens beslut av den 18 juli 1996 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 24/07/1996 s. 0043 - 0046KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 juli 1996 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (Text av betydelse för EES) (96/449/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung och om ändring av direktiv 90/425/EEG (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt kapitel II punkt 6c i bilaga II till detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionens beslut 92/562/EEG (2), ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, antogs för att fastställa de alternativa värmebehandlingssystem som anges i kapitel II punkt 6c i bilaga II till direktiv 90/667/EEG.

Under fas 1, 1994, av en vetenskaplig studie av de fysiska parametrar som måste tillämpas för att inaktivera smittämnen av bovin spongiform encefalopati (BSE) och scrapie identifierades de minimiparametrar som krävs för att inaktivera smittämnen av BSE. Därvid identifierades också vissa processer som inte var effektiva.

Kommissionens beslut 94/382/EG av den 27 juni 1994 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (3), ändrat genom beslut 95/29/EG (4), antogs för att fastställa de miniminormer som skall användas i de alternativa system som anges i beslut 92/562/EEG, och för att förhindra att system som inte är effektiva används.

De miniminormer som fastställdes i beslut 94/382/EG betraktades som preliminära i avvaktan på resultat från ytterligare studier.

Resultaten från fas 2 av denna studie visade att endast ett av de testade systemen klarade att helt inaktivera smittämnen av scrapie i kött- och benmjöl.

Därför är det nödvändigt att säkerställa att de system som har visat sig vara ineffektiva inte används för bearbetning av animaliskt avfall från däggdjur i syfte att skydda djurhälsan från riskerna med smittämnen av spongiform encefalopati i djurfoder, såvida inte någon effektiv steriliseringsbehandling läggs till vid bearbetningen.

Rådet drog vid sitt möte den 1-3 april 1996 slutsatsen att ett beslut av kommissionen i enlighet med förfarandet för Ständiga veterinärkommittén bör antas med krav på att allt animaliskt avfall av däggdjursursprung i gemenskapen skall behandlas enligt en metod som påvisats i praktiken vara effektiv för att inaktivera smittämnen av scrapie och BSE. Den enda metoden av detta slag är för närvarande tillämpningen av ett system som innebär omgångsvis upphettning som i minst 20 minuter uppnår minst 133 °C vid ett tryck av tre bar. Denna metod kan användas som enda process eller som en steriliseringsprocess före eller efter behandling.

Det är nödvändigt att definiera den maximala partikelstorleken samt den minimitid och minimitemperatur som skall tillämpas i godkända system för att säkerställa att sådana system fungerar i enlighet med förfaranden som har visat sig vara effektiva.

Särskilda regler för kontroll av anläggningar måste antas.

Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén rekommenderade den 12 december 1994 detaljerade förfaranden för validering av konverteringsprocesser. Dessa förfaranden bör användas för att säkerställa att de parametrar som fastställs i det här beslutet uppnås på varje anläggning.

Det är nödvändigt att tillämpa en övergångsperiod för anpassning eller utbyte av konverteringsutrustning.

Kommissionens beslut 96/239/EG av den 27 mars 1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati (5), ändrat genom beslut 96/362/EG (6), fastställer speciella villkor för produktion av gelatin, dikalciumfosfat, aminosyror, peptider, talg och talgprodukter i Förenade kungariket.

Villkoren för handel har redan fastställts för djurprodukter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (7), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/405/EG (8), särskilt bilaga I, kapitlen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10 i detta. Därför får dessa undantas från kraven i detta beslut.

Dessutom får vissa produkter som kommer att användas för industriella ändamål och där det kan försäkras att de inte kommer att användas i någon djurfoder- eller livsmedelskedja också undantas från kraven i detta beslut.

Undantag för speciell användning av animaliskt avfall, särskilt som foder till pälsdjur fastställs i direktiv 90/667/EEG, särskilt artikel 7 ii i detta. Även dessa användningsområden får undantas från de krav som framställs i detta beslut.

Beslut 94/382/EG bör därför upphöra att gälla.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta beslut skall gälla för bearbetning av sådant animaliskt avfall från däggdjur som omfattas av direktiv 90/667/EEG, utan att det påverkar bestämmelserna i beslut 96/239/EG.

2. Detta beslut skall inte gälla för

a) i) bearbetning av lågriskmaterial enligt direktiv 90/667/EEG för framställning av foder för sällskapsdjur,

ii) djurfoder som omfattas av det undantag som fastställs i artikel 7 ii i direktiv 90/667/EEG, särskilt när det gäller pälsdjur,

iii) gelatin,

iv) hudar och skinn, hovar, horn och hår,

v) körtlar och organ avsedda för farmaceutiskt bruk,

vi) blod och blodprodukter,

vii) mjölk och mjölkprodukter,

viii) utsmälta fetter,

ix) ben lämpliga som livsmedel.

b) produkter som framställts av animaliskt avfall från däggdjur för vilka det kan försäkras att de inte kan komma in i någon djurfoder- eller livsmedelskedja.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall inte tillåta bearbetning av animaliskt avfall såvida det inte bearbetas enligt de parametrar som fastställs i bilagan.

2. Medlemsstaterna skall godkänna anläggningar för bearbetning av animaliskt avfall endast om dessa har konstaterats fungera i enlighet med de villkor som föreskrivs i bilagan och har validerats enligt de förfaranden som fastställts av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén.

3. Medlemsstaterna skall regelbundet utföra officiella kontroller av verksamheten i de godkända anläggningarna. Protokoll måste föras över uppgifter från de godkända anläggningarna beträffande vistelsetid, temperatur, tryck och partikelstorlek.

4. De medlemsstater som redan har normer avseende bearbetning av animaliskt avfall som överstiger de normer som föreskrivs i punkt 1 får bibehålla sina befintliga normer.

5. Trots bestämmelserna i punkt 1 får medlemsstaterna tillåta bearbetning av animaliskt avfall genom en metod som inte når upp till de parametrar som anges i bilagan om denna process föregås eller följs av en process som når upp till de parametrar som anges i bilagan eller om det erhållna proteinhaltiga materialet destrueras genom nedgrävning, förbränning, förbränning som bränsle eller en liknande metod som garanterar ett säker kvittblivning.

Artikel 3

Bestämmelserna i detta beslut skall tillämpas från och med den 1 april 1997.

Medlemsstaterna skall dock inom 90 dagar efter delgivningen av detta beslut vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att material som har framställts med hjälp av en metod som inte når upp till de parametrar som anges i bilagan används på ett sätt som gör att risken för att överföra BSE och/eller scrapie undviks.

Artikel 4

Beslut 94/382/EG skall upphöra att gälla den 1 april 1997.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51.

(2) EGT nr L 359, 9.12.1992, s. 23.

(3) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 25.

(4) EGT nr L 38, 18.2.1995, s. 17.

(5) EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 47.

(6) EGT nr L 139, 12.6.1996, s. 17.

(7) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(8) EGT nr L 165, 4.7.1996, s. 40.

BILAGA

Minimiparametrar för bearbetning av animaliskt avfall från däggdjur med undantag av fetter

>Plats för tabell>

Bearbetningen får genomföras antingen omgångsvis eller i ett kontinuerligt system.