Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0735.pdf

31997D0735

97/735/EG: Kommissionens Beslut av den 21 oktober 1997 om vissa skyddsåtgärder med avseende på handel med vissa typer av animaliskt avfall från däggdjur (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 294 , 28/10/1997 s. 0007 - 0016KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 oktober 1997 om vissa skyddsåtgärder med avseende på handel med vissa typer av animaliskt avfall från däggdjur (Text av betydelse för EES) (97/735/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Till följd av vetenskapliga rön om inaktiveringen av smittämnen av bovin spongiform encefalopati (BSE) och skrapie, har det genom kommissionens beslut 96/449/EG (3) fastställts regler för godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från däggdjur i gemenskapen.

Under kontroller och bilaterala möten som nyligen har ägt rum meddelade vissa medlemsstater att man stött på svårigheter vid genomförandet av de normer för bearbetning som fastställs i bilagan till beslut 96/449/EG. I avvaktan på att dessa normer för bearbetning genomförs fullt ut, bearbetas animaliskt avfall från däggdjur fortfarande i system som inte fullständigt kan inaktivera smittämnena för transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Medlemsstaterna får godkänna att animaliskt avfall från däggdjur bearbetas genom en metod som inte uppfyller de kriterier som fastställs i bilagan till beslut 96/449/EG om sådan bearbetning föregås eller efterföljs av en process som uppfyller de kriterier som anges i den bilagan, eller om det kvarvarande proteinmaterialet destrueras genom nedgrävning, förbränning, användning som bränsle eller någon liknande metod som garanterar ett säkert bortskaffande.

Det kött- och benmjöl från däggdjur som inte produceras i enlighet med bilagan till beslut 96/449/EG skulle kunna innebära en risk för djurens hälsa vad beträffar överföring av TSE-smittämnen. Sändning av sådant kött- och benmjöl till andra medlemsstater bör förbjudas förutom på vissa villkor. Samma förbud bör dessutom gälla export till tredje land för att undvika omdirigeringar i handeln.

Några medlemsstater har meddelat kommissionen att de inom sina gränser inte har tillräcklig kapacitet för att bränna bearbetat däggdjursavfall som inte har behandlats i enlighet med beslut 96/449/EG och som kommer från slaktkroppar av djur som avlivats genom åtgärder för sjukdomsbekämpning eller som innehåller djurdelar som uteslutits från foder- och livsmedelskedjan i enlighet med nationella utrotningsplaner för BSE. Sådant material är en mellanprodukt och får sändas till andra medlemsstater för att brännas eller användas som bränsle. Stränga villkor bör ställas för att säkra att sådant material bortskaffas på ett säkert sätt och inte kommer in i någon foder- eller livsmedelskedja. I enlighet med kommissionens beslut 96/239/EG (4), ändrat genom beslut 96/362/EG (5), omfattas inte Förenade kungariket av denna möjlighet.

Några medlemsstater har vidare meddelat kommissionen att vissa konverteringsanläggningar fortfarande håller på att anpassas till beslut 96/449/EG på grund av problem med tillgången till ny utrustning. Under tiden får dessa anläggningar inte saluföra sitt kött- och benmjöl. Enligt artikel 4 i direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (6), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, får en medlemsstat besluta om att anlita en anläggning för bearbetning av högriskmaterial i en annan medlemsstat efter överenskommelse om detta med den andra medlemsstaten. Under en övergångsperiod, i avvaktan på det fullständiga genomförandet av beslut 96/449/EG, bör stränga villkor upprättas för att säkerställa att sådant kött- och benmjöl bearbetas ytterligare i den andra medlemsstaten genom en process som uppfyller kriterierna i bilagan till det beslutet. I enlighet med beslut 96/239/EG omfattas inte Förenade kungariket av denna möjlighet.

Det animaliska avfall från däggdjur som omfattas av beslut 96/449/EG och som inte har bearbetats i enlighet med de normer som anges i bilagan till det beslutet bör inte användas som djurfoder. I enlighet med kommissionens beslut 94/381/EG (7), ändrat genom beslut 95/60/EG (8), är det förbjudet att utfodra idisslare med protein som kommer från däggdjursvävnader, med undantag av mjölk, gelatin och vissa andra produkter.

I artikel 13 i rådets direktiv 90/667/EEG fastställs att bearbetade produkter från högrisk- eller lågriskmaterial vid handel måste åtföljas av ett handelsdokument. Inspektioner som genomförts nyligen i medlemsstaterna visar att det inte gått att spåra kött- och benmjöl från produktion till utfodring i frånvaro av enhetliga handelsdokument och på grund av brister i tillämpningen av gemenskapens lagstiftning, i synnerhet vas beträffar material som kommer in i handeln inom gemenskapen. För att det skall kunna garanteras att bearbetat animaliskt avfall från däggdjur som kommer in i handeln inom gemenskapen skall kunna spåras måste en förlaga till handelsdokument fastställas. I avvaktan på att beslut 96/449/EG genomförs till fullo måste detta handelsdokument åtföljas av ett officiellt intyg om att materialet har producerats i en godkänd anläggning som tillämpar de bearbetningsnormer som fastställs i bilagan till beslut 96/449/EG.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i beslut 96/239/EG får medlemsstaterna inte sända bearbetat animaliskt avfall från däggdjur som omfattas av beslut 96/449/EG till andra medlemsstater eller tredje land om det inte har bearbetats i enlighet med kriterierna i bilagan till beslut 96/449/EG.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att animaliskt avfall som omfattas av beslut 96/449/EG och som inte har bearbetats i enlighet med kriterierna i bilagan till det beslutet inte kan komma in i foderkedjan.

Medlemsstaterna skall omedelbart sända en rapport till kommissionen om tillämpningen av de åtgärder som vidtagits i enlighet med första stycket.

3. Förbuden i punkterna 1 och 2 skall inte gälla de produkter som förtecknas i artikel 1.2 i beslut 96/449/EG.

Artikel 2

1. Vad beträffar handel med bearbetat animaliskt protein för användning i djurfoder enligt definition i direktiv 92/118/EEG, skall handelsdokumentet enligt artikel 13 i direktiv 90/667/EEG överensstämma med förlagan i bilaga I till detta beslut.

2. Vad beträffar handel med bearbetat animaliskt protein från däggdjur för användning i djurfoder enligt definition i direktiv 92/118/EEG och som bearbetats i enlighet med kriterierna i bilagan till beslut 96/449/EG, utom de blandningar och produkter som förtecknas i artikel 1.2 i det beslutet, skall handelsdokumentet överensstämma med förlagan i bilaga I till detta beslut och åtföljas av det officiella intyg som anges i bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sända en förteckning över de godkända anläggningar som inom deras gränser bearbetar animaliskt avfall från däggdjur i enlighet med villkoren i beslut 96/449/EG inom 15 dagar efter delgivningen av detta beslut. Alla eventuella ändringar av förteckningen skall anmälas omgående till de andra medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 4

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1.1 och utan att tillämpningen av beslut 96/239/EG och av artikel 1.2 i beslut 96/449/EG påverkas får medlemsstaterna sända bearbetat animaliskt avfall från däggdjur till andra medlemsstater även om detta inte har bearbetats i enlighet med kriterierna i bilagan till kommissionens beslut 96/449/EG

a) för förbränning eller användning som bränsle, eller

b) till och med den 31 mars 1998, för ytterligare bearbetning med hjälp av en process som uppfyller kriterierna i bilagan till beslut 96/449/EG.

2. Det undantag som föreskrivs i punkt 1 skall endast gälla om följande villkor är uppfyllda:

a) Bestämmelsemedlemsstaten skall ha accepterat att ta emot nämnda material.

b) Materialet skall

- om det är avsett att brännas eller användas som bränsle, åtföljas av ett officiellt intyg enligt bilaga III och texten "Ej djurfoder - skall brännas eller användas som bränsle" skall vara klart synlig på behållarna på språken i ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna,

- om det skall bearbetas ytterligare, åtföljas av ett officiellt intyg enligt bilaga IV och texten "Ej djurfoder - endast för ytterligare bearbetning" skall vara klart synlig på behållarna på språken i ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna.

c) Materialet skall transporteras i förseglade, täckta behållare eller fordon så att innehållet inte förkommer och skall forslas direkt till den plats där det skall brännas eller användas som bränsle eller till konverteringsanläggningen.

d) Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka förbränningsugnar och kraftverk som är godkända för att ta emot material enligt bestämmelserna i denna artikel.

e) Materialet får endast sändas till anläggningar som förtecknats enligt d och artikel 3.

f) Medlemsstater som skickar material till andra medlemsstater skall genom ANIMO-systemet (9) tillhandahålla upplysningar till den behöriga myndigheten i bestämmelseorten om varje sändning som skickas. Den tillämpliga texten "Ej djurfoder - skall brännas eller användas som bränsle" eller "Ej djurfoder - endast för ytterligare bearbetning" skall anges i ANIMO-meddelandet.

g) Bestämmelsemedlemsstaten skall med hjälp av ANIMO-systemet informera ursprungsortens behöriga myndighet om mottagandet av varje sändning.

h) Bestämmelsemedlemsstaten skall säkerställa att den utsedda anläggningen inom dess gränser använder sändningen endast för de ändamål som anges i punkt 1 och skall föra fullständiga register som visar att detta beslut efterlevs.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med dagen efter den dag då det har delgivits.

Artikel 2 skall dock tillämpas från och med den trettionde dagen efter den dag då detta beslut har delgivits.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 184, 24.7.1996, s. 43.

(4) EGT L 78, 28.3.1996, s. 47.

(5) EGT L 139, 12.6.1996, s. 17.

(6) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51.

(7) EGT L 172, 7.7.1994, s. 23.

(8) EGT L 55, 11.3.1995, s. 43.

(9) Kommissionens beslut 91/398/EEG, EGT L 221, 9.8.1991, s. 30.

BILAGA I

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA II

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA III

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA IV

>Start Grafik>

>Slut Grafik>