Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0076.pdf

31997L0076

Rådets direktiv 97/76/EG av den 16 december 1997 om ändring av rådets direktiv 77/99/EEG och direktiv 72/462/EEG beträffande regler tillämpliga på malet kött, köttberedningar och vissa andra produkter av animaliskt ursprungEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 16/01/1998 s. 0025 - 0027RÅDETS DIREKTIV 97/76/EG av den 16 december 1997 om ändring av rådets direktiv 77/99/EEG och direktiv 72/462/EEG beträffande regler tillämpliga på malet kött, köttberedningar och vissa andra produkter av animaliskt ursprung

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (3), uppdaterat genom rådets direktiv 92/5/EEG (4), ges möjlighet att använda det kött som avses i artikel 2 i direktiv 88/657/EEG för att bereda köttprodukter.

Direktiv 88/657/EEG upphörde att gälla från och med den 1 januari 1996 och ersattes av rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om fastställelse av de villkor som skall tillämpas vid tillverkning av och handel med köttfärs och köttberedningar (5) och därför bör av rättviseskäl hänvisningarna till direktiv 88/657/EEG ändras.

Det är lämpligt att låta de bestämmelser i direktiv 77/99/EEG som är tidsbegränsade utgå.

Med hänsyn till de särskilda villkor som gäller för tillverkning av magar, blåsor och tarmar bör en annan ordning tillämpas på dessa än de som föreskrivs i direktiv 77/99/EEG. Det är lämpligt att föreskriva en lämplig tidsfrist så att medlemsstaterna anpassar sig till den nya ordningen både när det gäller såväl den nationella produktionen som deras import från tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/99/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 a ii och 2 d femte strecksatsen skall hänvisningen till direktiv 88/657/EEG ersättas med en hänvisning till direktiv 94/65/EG.

2. I artikel 3

a) skall i avsnitt A punkt 1 andra strecksatsen orden "i enlighet med artikel 9" ersättas med "i enlighet med artikel 9.1 . . .",

b) skall i avsnitt A punkt 1 följande stycke läggas till:

"eller som är registrerade och kontrollerade i enlighet med artikel 9.2",

c) skall i avsnitt A punkt 9 ändras på följande sätt:

- Rubriken a skall utgå.

- Orden "b) Från och med den 1 juli 1993" skall utgå.

- Punkt i skall betecknas punkt a och punkt ii skall betecknas punkt b.

3. Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Medlemsstaterna kan utvidga det undantag som anges i punkt 1 till att även gälla sådana anläggningar som avses i artikel 4 avsnitt A a i och avsnitten C, D och E i direktiv 64/433/EEG varvid skall gälla att behandlingen av produkterna i dessa anläggningar skall uppfylla de övriga kraven i detta direktiv.".

4. I artikel 13.1 stycket c skall "och fram till den 1 juli 1993 det sundhetsintyg som avses i bilaga D" utgå.

5. I artikel 13.1 sista stycket skall hänvisningen till direktiv 88/657/EEG ersättas med en hänvisning till direktiv 94/65/EG.

6. Artikel 21 skall utgå.

7. I bilaga B, kapitel III.2 första och andra strecksatserna skall hänvisningen till direktiv 88/657/EEG ersättas med en hänvisning till direktiv 94/65/EG.

8. I bilaga B, kapitel V.4 skall femte strecksatsen ha följande lydelse:

"- Om lagstiftningen i en medlemsstat tillåter att stärkelse eller proteiner av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung används för annat än tekniskt ändamål; uppgift i anslutning till varubeteckningen om att protein och stärkelse använts".

9. I bilaga C skall kapitel III ersättas med den text som återges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

I direktiv 72/462/EEG (6) artikel 21 b skall datumet "den 31 december 1997" i andra stycket ersättas med "den 31 december 1998".

Artikel 3

På grundval av en rapport från kommissionen som eventuellt åtföljs av förslag som rådet skall fatta beslut om med kvalificerad majoritet skall rådet före den 31 december 2001 göra en förnyad granskning av de bestämmelser som fastställs i bilaga A i syfte att åter granska villkoren för de anläggningar från vilka tarmarna kommer.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1999.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT C 341, 5.12.1994, s. 206.

(2) EGT C 397, 31.12.1994, s. 37.

(3) EGT L 26, 31. 1. 1977, s. 85. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/68/EG (EGT L 332, 30. 12. 1995, s. 10)

(4) EGT L 57, 2.3.1992, s. 1.

(5) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(6) EGT L 302, 31. 12. 1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/91/EG (EGT L 13, 16. 1. 1997, s. 26).

BILAGA

"KAPITEL III

villkor för beredning, försäljning och införsel av rengjorda, saltade, torkade eller varmberedda magar, blåsor och tarmar

Förutom de villkor som avses i bilaga A och i kapitel II i bilaga B skall de anläggningar som bereder magar, blåsor och tarmar uppfylla följande villkor:

1. Råvarorna skall komma från djur som efter inspektion före och efter slakt har bedömts lämpliga som människoföda.

2. Produkter som inte kan förvaras i rumstemperatur skall lagras i därför avsedda lokaler fram till det tillfälle då de expedieras. I synnerhet skall produkter som inte är saltade eller torkade förvaras i en temperatur som understiger 3 °C.

3. Råvarorna skall transporteras från ursprungsslakteriet till anläggningen under hygieniskt tillfredsställande former och vid behov kylas med hänsyn till tiden mellan slakten och avhämtningen av råvarorna. Fordon och behållare som är avsedda för transport skall ha släta inre ytor samt vara lätta att tvätta, rengöra och desinfektera. Fordon som är avsedda för kyltransport skall vara konstruerade så att den temperatur som erfordras kan bibehållas under transporten.

4. Det måste finnas en lokal för förvaring av förpacknings- och emballeringsmaterial.

5. Förpackning och emballering skall utföras på ett hygieniskt sätt i en lokal eller på en plats som är avsedda för detta ändamål.

6. Det är förbjudet att använda trä. Det är emellertid tillåtet att använda lastpallar av trä för transport av de behållare som innehåller de berörda produkterna."