Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0256.pdf

31998D0256

98/256/CE: Rådets beslut av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 113 , 15/04/1998 s. 0032 - 0043RÅDETS BESLUT av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG (98/256/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (2), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

1. Nya uppgifter som ytterligare stöder hypotesen att exponering för smittämnet för bovin spongiform encefalopati (BSE) hör samman med den nya varianten av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJS) hos människor har offentliggjorts i Förenade kungariket. Rådgivande kommittén för spongiform encefalopati (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee [SEAC]) i Förenade kungariket drog den 16 september 1997 slutsatsen att nyare forskning ger nya odiskutabla bevis för att det smittämne som orsakar BSE är identiskt med det smittämne som orsakar den nya varianten av CJS hos människor. Den 18 september 1997 drog den rådgivande kommittén för farliga patogener (Advisory Committee on Dangerous Pathogens (ACDP)) slutsatsen att BSE-smittämnet nu bör klassificeras som en patogen som kan leda till sjukdom hos människor.

2. Under dessa omständigheter och som en nödåtgärd är det lämpligt att tillfälligt förbjuda sändningar från Förenade kungariket till de andra medlemsstaterna av alla nötkreatur och av alla produkter som helt eller delvis består av eller innehåller material från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket och som skulle kunna komma in i människors eller djurs näringskedja eller som är avsedda att användas i kosmetiska, farmaceutiska eller medicinska produkter. För att förhindra snedvridning av handeln bör samma förbud också gälla export till tredje land.

3. För att skydda människors och djurs hälsa inom gemenskapen antog kommissionen beslut 94/474/EG av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG (3), beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddsåtgärder för embryon av nötkreatur i samband met bovin spongiform encefalopati (BSE) i Förenade kungariket (4), beslut 94/381/EG av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein (5) och beslut 96/449/EG av den 18 juli 1996 om godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati (6).

4. Förenade kungariket har vidtagit ytterligare åtgärder till följd av att nya uppgifter om vissa fall av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom har offentliggjorts i denna medlemsstat.

5. Förenade kungariket har förbjudit att kött- och benmjöl från däggdjur, oberoende av ursprung, används i husdjursfoder. Det är nödvändigt att föreskriva att kött- och benmjöl från däggdjur samt husdjursfoder och gödselmedel som innehåller kött- och benmjöl från däggdjur, vilka till följd av sin natur skulle kunna komma in i foderkedjan för husdjur, inte får sändas från Förenade kungariket.

6. Risken för att transmissibel spongiform encefalopati (TSE) skall komma in i näringskedjan för människor eller djur genom konsumtion av protein från husdjur som är köttätare anses vara liten. Den risken kan minskas ytterligare genom att det föreskrivs att husdjur som är köttätare inte skall utfodras med kött- och benmjöl från däggdjur som härrör från Förenade kungariket. Det bör därför föreskrivas att foder till husdjur som är köttätare, som har producerats i Förenade kungariket men som inte innehåller kött- och benmjöl från däggdjur med ursprung i det landet, får sändas från dess territorium till andra medlemsstater eller till tredje land.

7. Förenade kungariket har vidtagit åtgärder för att destruera viss vävnad från nötkreatur.

8. Kommissionens beslut 96/239/EG av den 27 mars 1996 om vissa nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati (7) förbjöd, innan det ändrades genom beslut 96/362/EG (8), sändningar från Förenade kungariket till övriga medlemsstater och tredje land av framför allt sperma från nötkreatur och vissa andra produkter från Förenade kungariket som erhållits från nötkreatur som slaktats i Förenade kungariket och som skulle kunna komma in i människors eller djurs näringskedja samt material som är avsett för medicinsk, kosmetisk eller farmaceutisk användning.

9. Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén rådfrågades den 18 april 1996 och den 26 april 1996. Enligt kommitténs yttrande anses sperma från nötkreatur inte utgöra någon risk för djurhälsan vad gäller BSE.

10. Vetenskapliga kosmetologikommittén för kosmetika rådfrågades den 11 april 1996 om säherheten hos vissa produkter från nötkreatur. Förbindelsekommittén för parfym- och kosmetikaindustrins europeiska sammanslutningar (Colipa) har rekommenderat sina medlemmar att inte använda källmaterial som har framställts av nötkreatur från Förenade kungariket. Denna kommitté har förklarat att dess medlemmar följer denna rekommendation. Genom kommissionens tjugonde direktiv 97/1/EG av den 10 januari 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilagorna II, III, VI och VII till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (9), införs ett tillfälligt förbud mot att saluföra kosmetiska produkter som innehåller vissa vävnader och kroppsvätska.

11. Vetenskapliga livsmedelskommittén rådfrågades den 15 april 1996 om säkerheten hos vissa produkter från nötkreatur.

12. Kommittén för farmaceutiska specialiteter rådfrågades den 16 april 1996. Den farmaceutiska sektorn hade redan infört åtgärder som avser källan för material och deras bearbetning. Alla läkemedel är innan de släpps ut på marknaden föremål för ett förfarande för godkännande, genom vilket behandlingsprocessen för alla råvaror utvärderas. På begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten har alla som är godkända att bedriva försäljning inom gemenskapen, eller sökande som fått ett positivt yttrande från Kommittén för farmaceutiska specialiteter eller Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, bekräftat att de berörda produkterna ifråga inte innehåller vävnader från nötkreatur med ursprung i Förenade kungariket.

13. Därefter har kompletterande uppgifter gjorts tillgängliga för att underlätta en mer fullständig riskbedömning. På grundval av dessa uppgifter har Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén den 26 april 1996 dragit slutsatsen att en kombination av att de material från nötkreatur som används hämtas från lämpliga källor och av att de miniminormer för bearbetning som har visat sig vara effektiva för att oskadliggöra smittämnet för BSE tillämpas, tillsammans ger en god försäkran om att dessa material är säkra att använda i livsmedel och kosmetika. Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén har således rekommenderat säkerhetsparametrar för framställning av dessa material, som följaktligen anses vara säkra.

14. Kommissionen ansåg i enlighet med detta att vissa produkter, såsom gelatin och talg, var säkra.

15. Förenade kungariket införde år 1988 åtgärder som innebar att djur som var BSE-smittade skulle destrueras fullständigt. Enligt slutsatserna från rådets möte den 1, 2 och 3 april 1996 bör nötkreatur som är äldre än 30 månader varken komma in i näringskedjan för människor och djur eller användas i kosmetiska eller farmaceutiska produkter. Sådana djur bör inte heller användas som råvara i vissa produkter av nötkreatur.

16. Vidare bör viss vävnad från nötkreatur inte användas som råvara i dessa produkter.

17. Genom beslut 96/362/EG ändras beslut 96/239/EG för att från förbudet undanta vissa produkter, såsom gelatin, talg och sperma från nötkreatur.

18. Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén godkände vid sitt möte den 17 juli 1996 rapporten från undergruppen för BSE av den 26 juni 1996, där denna rekommenderar att riskbedömningen för gelatin, som utförts av Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén den 26 april 1998, skulle omprövas mot bakgrund av osäkerheten när det gäller ett oskadliggöra smittämnet för BSE, med vederbörlig hänsyn till kraven i beslut 96/362/EEG.

19. I beslut 96/362/EG bestäms vissa nödvändiga förutsättningar som måste vara uppfyllda innan Förenade kungariket från sitt territorium får sända gelatin framställt av råvaror från nötkreatur. Dessa nödvändiga förutsättningar har inte uppfyllts och sådana sändningar har därför inte tillåtits. För att reglera situationen i avvaktan på ny kunskap och vetenskapliga utlåtanden är det emellertid lämpligt att avskaffa möjligheten att exportera gelatin framställt av råvaror från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket för användning i livsmedel, foder, kosmetika och för farmaceutiska och medicinska ändamål. Detta överensstämmer med yttrandet av den 3 april 1997 från den tvärvetenskapliga kommittén enligt vilka ingen tillverkning kan anses vara säker om utgångsmaterialet vid gelatintillverkningen är potentiellt smittsam.

20. Förenade kungariket bör tillåtas att från sitt territorium sända sådant gelatin och dikalciumfostat för tekniska ändamål som har framställts av råvaror från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket, under förutsättning att dessa varor är märkta på ett lämpligt sätt.

21. Förenade kungariket bör också tillåtas att från sitt territorium sända gelatin som har framställts av råvaror från nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket. Förenade kungariket har infört ett system för spårning avseende sådant gelatin för att kunna garantera en möjlighet att identifiera råvarornas ursprung. Gemenskapsreglerna bör kompletteras genom att ett spårningssystem formellt införs. Ett sådant system bör även införas för andra produkter som är undantagna från det allmänna förbudet. Dessutom bör ett märkningssystem införas.

22. Det är nödvändigt att föreskriva att produkter från nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket måste komma från godkända anläggningar som står under kontroll av en officiell veterinär, och som har installerat ett system som gör det möjligt att spåra råvarornas ursprung. Dessa produkter får omedelbart sändas från Förenade kungariket, utan att kommissionen först genomför en inspektion.

23. Det är nödvändigt att föreskriva lämpliga garantier för leverans från Förenade kungariket av vissa produkter av nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket.

24. Ett tillförlitligt kontrollsystem som omfattar hela gemenskapen är en nödvändig förutsättning för att nötköttsmarknaden skall fungera väl. Det framgår av de undersökningar som Enheten för bekämpning av bedrägeri (UCLAF) och kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor har genomfört att det finns brister i den officiella kontrollen av nötköttsproduktionen i Förenade kungariket vad gäller sändningar till andra medlemsstater och till tredje land. För att förebygga bedrägerier är det därför nödvändigt att skärpa systemet med veterinärkontroller.

25. De skärpta kontrollerna bör omfatta alla kommersiella partier av färskt kött av nötkreatur på väg in i, genom eller från Förenade kungarikets territorium. Det bör uppställas krav på att alla sådana partier förseglas och öppnas av den behöriga myndigheten och åtföljs av veterinärintyg och, när det gäller handel inom gemenskapen, på ett officiellt meddelande om att en leverans har avsänts, antingen genom Animo-systemet, som avses i kommissionens beslut 91/398/EEG av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (10), eller via fax.

26. Den veterinära kontrollen av bearbetningen av kött av nötkreatur som har slaktats i andra länder än Förenade kungariket bör också skärpas.

27. Förenade kungariket lade den 25 februari 1997 fram ett första förslag för kommissionen om ett program för djurbesättningar med exportintyg. Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén drog vid sitt möte den 11 juni 1997 slutsatsen att det förslaget inte var tillfredsställande. Förenade kungariket lade då fram ett ändrat förslag den 1 juli 1997. Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén avgav den 17 september 1997 ett yttrande över förslaget, i vilket det anges att det huvudsakliga hindret för att godkänna programmet för hela Förenade kungarikets territorium var avsaknaden av ett omfattande datoriserat system för förflyttning och spårning och en därtill hörande databas för levande boskap i Storbritannien, men att ett lämpligt system såg ut att finnas i Nordirland. Kommittén drog också slutsatsen att mindre ändringar av detaljer i programmet skulle kunna göras på begäran av kommissionens behöriga enheter för att kraven på certifiering eller kontroll skall följas. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomförde den 3-7 november 1997 en genomförandestudie med inspektion i Nordirland. Förenade kungariket har gått med på ytterligare förbättringar i linje med de rekommendationer som gjordes till följd av inspektionen. Förbudet mot sändningar av produkter av nötkreatur som har slaktats i Nordirland bör därför delvis upphävas.

28. De inspektioner som kommissionen har genomfört har visat att systemet med veterinärkontroller i Nordirland är mer effektivt. Därför är det lämpligt att tillämpa ett stegvis tillvägagångssätt, som börjar med att förbuden upphävs mot leveranser av produkter från nötkreatur som slaktats, styckats, bearbetats och lagrats vid anläggningar i Nordirland som uteslutande används för produkter som är avsedda att sändas till andra medlemsstater och tredje land. De följande etapperna kommer att innebära att förbudet mot bearbetning i Storbritannien av kött som uppfyller kraven och som kommer från Nordirland upphävs, på villkor som kommer att fastställas vid en senare tidpunkt. Kommissionen kommer omedelbart, tillsammans med myndigheterna i Förenade kungariket, att börja undersöka på vilket sätt och på vilka villkor dessa restriktioner kan mjukas upp ytterligare.

29. För att förebygga bedrägerier bör kött från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket utöver den kontrollstämpel som avses i artikel 3.1 A e i rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen (11), också ha en tydlig stämpel som inte kan blandas ihop med gemenskapens kontrollstämpel.

30. De flesta bestämmelserna i beslut 94/474/EG är inte längre förenliga med yttrandet av den 17 september 1997 från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén och bör därför utgå.

31. Enligt beslut 96/239/EG skall Förenade kungariket varannan vecka lägga fram rapporter om BSE-situationen. Denna period har visat sig vara för kort och bör förlängas till en månad.

32. Kommissionen bör fortsätta att genomföra gemenskapsinspektioner i Förenade kungariket för att kontrollera tillämpningen av bestämmelserna i detta beslut.

33. Det ovannämnda innebär en grundläggande omarbetning av beslut 96/239/EG. Av tydlighetsskäl bör det beslutet upphävas.

34. Detta beslut kommer att omprövas mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

35. Ständiga veterinärkommittén har inte avgivit något tillstyrkande yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Levande nötkreatur, embryon av nötkreatur, kött- och benmjölk och liknande produkter

Artikel 1

I avvaktan på en fullständig bedömning av situationen och utan hinder av de gemenskapsbestämmelser som har antagits för att skydda mot BSE skall Förenade kungariket säkerställa att följande varor inte sänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land:

a) Levande nötkreatur och embryon från nötkreatur.

b) Köttmjölk, benmjölk samt kött- och benmjölk från däggdjur.

c) Djurfoder och gödselmedel som innehåller sådant material som anges i b.

Artikel 2

Utan hinder av artikel 1 får foder som är avsett för husdjur som är köttätare och innehåller sådant material som avses i artikel 1 b, sändas till andra medlemsstater eller tredje land förutsatt att dessa material inte har sitt ursprung i Förenade kungariket och att villkoren i artiklarna 9 och 10 följs.

KAPITEL II

Material från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket

Artikel 3

I avvaktan på en fullständig bedömning av situationen och utan hinder av de gemenskapsbestämmelser som har antagits för att skydda mot BSE skall Förenade kungariket säkerställa att följande varor inte sänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land, om de kommer från nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket:

a) Kött.

b) Produkter som skulle kunna komma in i näringskedjan för människor eller djur.

c) Material avsett för kosmetisk, medicinsk eller farmaceutisk användning.

Artikel 4

1. Utan hinder av artikel 3 får Förenade kungariket tillåta framställning och leverans från sitt territorium till andra medlemsstater eller tredje land av

a) aminosyror, peptider och talg, som har producerats i anläggningar som kontrolleras av en officiell veterinär om verksamheten där har visat sig uppfylla villkoren i bilaga I,

b) talgprodukter och produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, om dessa har tillverkats av talg som har producerats enligt denna artikel.

2. Förenade kungariket skall se till att de produkter som avses i punkt 1 är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken produktionsanläggning de kommer från och att de är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska eller farmaceutiska produkter.

3. Förenade kungariket skall se till att de produkter som avses i punkt 1 a och som levereras till andra medlemsstater i enlighet med denna artikel åtföljs av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär i vilket det bekräftas att produkterna uppfyller villkoren i detta beslut och som innehåller uppgift om hur många officiella kontroller som har verkställts.

4. Innan en anläggning får sända eller återuppta sändningar av de produkter som avses med denna artikel, skall Förenade kungariket överlämna den förteckning över anläggningar som avses i punkt 1 a, till kommissionen och de andra medlemsstaterna och för varje anläggning ange anledningen till varför den har blivit godkänd. Förenade kungariket skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna omedelbart anmäla varje ändring i denna förteckning.

5. Gemenskapsinspektioner skall genomföras när de officiella kontrollerna ifråga om varje produkt som anges i punkt 1 genomförs och innan sändningarna av dessa produkter får påbörjas eller återupptas.

6. Kommissionen skall, efter att ha samrått med medlemsstaterna inom ramen för Ständiga veterinärkommittén, bestämma det datum då anläggningarna får börja leverera eller återuppta sändningarna av de produkter som anges i punkt 1 a.

Artikel 5

Förenade kungariket skall säkerställa att gelatin, dikalciumfosfat, collagen, talg, talgprodukter och produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys för att användas för tekniska ändamål och som kommer från råvaror av nötkreatur som har slaktats i Förenade kungariket är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken produktionsanläggning de kommer från, och att de inte är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska eller farmaceutiska produkter.

Artikel 6

1. Utan hinder av artikel 3 får Förenade kungariket tillåta sändningar till andra medlemsstater eller till tredje land av följande produkter som härrör från kött av nötkreatur som har fötts och fötts upp i Nordirland, eller produkter som har framställts av köttet från sådana djur, som har slaktats i Nordirland i slakterier som uteslutande används för det ändamålet, enligt villkoren i denna artikel, artiklarna 7 och 9-12 och bilaga II:

a) färskt kött enligt definitionen i rådets direktiv 64/433/EEG.

b) malet kött och köttberedningar enligt definitionen i direktiv 94/65/EG (12).

c) köttprodukter enligt definitionen i rådets direktiv 77/99/EEG (13).

2. Det färska kött som avses i punkt 1 a skall benas ur och all vidhäftande vävnad, inbegripet vad som tydligt kan identifieras som nerv- eller lymfvävnad, skall avlägsnas i styckningsanläggningar i Nordirland som uteslutande används för produkter som uppfyller villkoren. Kyllagring skall ske i Nordirland i lokaler som uteslutande används för produkter som uppfyller villkoren. Styckning, lagring och transport skall genomföras enligt villkoren i denna artikel, artiklarna 7 och 9-12 och bilaga II.

3. Det färska kött som avses i punkt 1 a får användas för att framställa produkter som avses i punkt b och c i anläggningar i Nordirland som uteslutande används för produkter som uppfyller villkoren i denna artikel, artiklarna 7 och 9-12 samt bilaga II.

4. I denna artikel avses med produkter som uppfyller villkoren: de produkter som avses i punkt 1 och produkter som härrör från nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket som uppfyller villkoren i artikel 9-13.

5. Kommissionen skall, efter att ha genomfört gemenskapsinspektioner och underrättat medlemsstaterna, bestämma det datum då sändningarna av de produkter som avses i punkt 1 får påbörjas.

6. Kommissionen skall minst var tredje månad se över bestämmelserna i denna artikel och vidta lämpliga åtgärder enligt förfarandet i artikel 18 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 7

1. Det kött och de produkter som avses i artikel 6.1 skall identifieras eller märkas med en extra kontrollstämpel som är tydlig och som inte kan förväxlas med gemenskapens kontrollstämpel.

2. Det kött och de produkter som avses i artikel 6.1 som är avsett att saluföras i Förenade kungariket, skall inte vara försett med den extra stämpel som anges i punkt 1 i denna artikel. I de fall då en sådan stämpel finns skall den när detta kött eller dessa produkter lämnar anläggningen strykas eller avlägsnas från köttet, eller strykas från märket. Gemenskapens kontrollstämpel skall inte avlägsnas utom när detta är oundvikligt vid styckningen.

3. Förenade kungariket skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en modell av den extra stämpel som avses i punkt 1 innan leveranserna inleds.

KAPITEL III

Material från nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket

Artikel 8

Förenade kungariket skall säkerställa att bestämmelserna i artiklarna 9-13 följs när följande produkter från nötkreatur som inte har slaktats i Förenade kungariket sänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land:

a) färskt kött enligt definitionen i direktiv 64/433/EEG.

b) malet kött och köttberedningar, enligt definitionen i direktiv 94/65/EG.

c) köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung, enligt definitionen i direktiv 77/99/EEG.

d) Foder till köttätande husdjur.

e) Gelatin och dikalciumfosfat, talg, talgprodukter och produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, aminosyror, peptider och collagen, som skulle kunna komma in i näringskedjan för människor eller djur, eller som är avsedda för kosmetisk, medicinsk eller farmaceutisk användning.

Artikel 9

1. De produkter som avses i artikel 8 skall komma från och, vid behov, ha passerat genom anläggningar i Förenade kungariket

a) som har godkänts av den behöriga myndigheten,

b) som står under officiell veterinärkontroll eller, i fråga om produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, anläggningar som står under kontroll av den behöriga myndigheten,

c) som har infört ett system för spårning av råvarorna som garanterar materialets ursprung genom hela produktionskedjan,

d) som har infört ett registreringssystem för den mängd material som kommer in och förs ut för att det skall vara möjligt att dubbelkontrollera sändningar som kommer in eller förs ut,

e) lossar, bearbetar, lagrar, hanterar och transporterar produkterna avskilda från, eller inte vid samma tidpunkt som produkter som inte uppfyller villkor i denna artikel och artiklarna 10, 11 och 12.

2. Förenade kungariket skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna den förteckning över anläggningar som uppfyller de villkor som anges i punkt 1, och för varje anläggning ange anledningen till varför den har blivit godkänd. Förenade kungariket skall till kommissionen och medlemsstaterna omedelbart anmäla varje ändring i denna förteckning.

Artikel 10

1. De produkter som anges i artikel 8 a-d skall komma från och, vid behov, ha passerat genom anläggningar i Förenade kungariket, som uppfyller följande villkor:

a) All avlastning, bearbetning, lagring eller annan hantering och lastning av produkterna skall ske under officiell kontroll.

b) Produkterna skall lagras i kylrum i lokaler, som inte samtidigt används för att lagra produkter av nötkreatur som inte uppfyller villkoren i denna artikel, artiklarna 9, 11, 12 och 13 och som hålls låsta och plomberade av den behöriga myndigheten när denna inte är närvarande.

c) Produkterna skall, med undantag för de produkter som anges i artikel 8 d, vara stämplade eller märkta med en extra kontrollstämpel som är tydlig och som inte kan förväxlas med gemenskapens kontrollstämpel.

d) De produkter som är godkända för leverans från Förenade kungariket enligt denna artikel och artiklarna 9, 11, 12 och 13 men som är avsedda att saluföras i Förenade kungariket, skall inte bära den extra stämpel som anges i punkt c. I de fall en sådan stämpel finns skall den strykas eller avlägsnas från köttet eller strykas från märket när detta kött eller dessa produkter lämnar anläggningen.

Förenade kungariket skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en modell av den extra stämpeln.

2. Den behöriga myndigheten skall med avseende på den kontrollstämpling och anbringandet av extra stämplar som fastställs i gemenskpaslagstiftningen vara ansvarig för att förestå och underhålla

a) de verktyg som är avsedda för kontrollstämpling av kött och anbringandet av extra stämplar, vilka endast vid stämplingen och under den tid som krävs för denna får överlämnas till hjälppersonal,

b) de märken som bär en kontrollstämpel eller en extra stämpel Dessa märken skall ha serienummer och de skall vid användningen överlämnas till hjälppersonal i det antal som behövs.

3. De produkter som avses i punkt 1 skall transporteras i transportmedel som har förseglats av den behöriga myndigheten.

När dessa produkter sänds till andra medlemsstater skall de åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär, i vilket det bekräftas att de villkor som anges i denna artikel och artiklarna 9, 11, 12 och 13 är uppfyllda, och som identifierar alla anläggningar där produkterna har anskaffats, bearbetats, hanterats eller lagrats och alla märken samt deras serienummer i sändningen.

Kött skall åtföljas av ett sådant hälsointyg som avses i bilaga IV till direktiv 64/433/EEG, som identifierar alla märken och serienummer i sändningen i den del av intyget som kallas "Identifiering av köttet".

Följande skall läggas till alla intyg:

"framställd i enlighet med beslut 98/256/EG".

4. Förenade kungariket skall genom Animo-systemet eller via fax informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten om varje sändning.

Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.2 och artikel 10.1 d skall kontrollstämplarna, när de produkter som avses i artikel 8 a kommer från, eller ha passerat genom anläggningar i Förenade kungariket, inte avlägsnas utom när detta är oundvikligt vid styckningen.

Artikel 12

De produkter som avses i artikel 8 e som sänds till andra medlemsstater skall var märkta så att produktionsanläggningen kan identifieras och så att det framgår att de har framställts i enlighet med detta beslut och, i förekommande fall, att de är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska eller farmaceutiska produkter.

Artikel 13

1. En medlemsstat som sänder kött som anges i artikel 8 a från en anläggning eller från en av gemenskapen godkänd gränskontrollstation inom sitt territorium genom Förenade kungarikets territorium eller till en anläggning som har godkänts enligt artikel 9 skall säkerställa att detta kött åtföljs av ett veterinärintyg som har utfärdats av en officiell veterinär eller av det intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen.

Originalen till alla intyg skall åtfölja sändningen till anläggningen på bestämmelseorten.

2. Det kött som avses i artikel 8 a skall transporteras i ett fordon som är officiellt förseglat.

Förseglingen får endast brytas vid officiella inspektioner.

3. En medlemsstat som levererar produkter som avses i artikel 8 e eller råvaror som är avsedda att användas vid framställning av sådana produkter till en anläggning som är godkänd enligt artikel 9, skall säkerställa att de är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vid vilken anläggning och i vilken medlemsstat de har framställts.

KAPITEL IV

Slutbestämmelser

Artikel 14

Kommissionen skall utföra gemenskapsinspektioner på plats i Förenade kungariket för att kontrollera att bestämmelserna i detta beslut följs, särskilt vad gäller genomförande av officiella kontroller.

Artikel 15

Förenade kungariket skall varje månad sända kommissionen en rapport om tillämpningen av de skyddsåtgärder som vidtagits mot BSE i enlighet med gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser.

Artikel 16

Detta beslut skall ses över regelbundet mot bakgrund av nya vetenskapliga rön. Det skall om det finns anledning ändras efter samråd med den lämpliga vetenskapliga kommittén, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 18 i direktiv 89/662/EEG.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 18

Beslut 94/474/EG skall ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 skall utgå.

2) I artikel 3 skall punkt 1 och 2 utgå.

3) Artikel 4 skall utgå.

Artikel 19

Beslut 96/239/EG skall upphävas.

Artikel 20

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 1998.

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(2) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG.

(3) EGT L 194, 29.7.1994, s. 96. Beslutet senast ändrat genom beslut 95/287/EG (EGT L 181, 1.8.1995, s. 40).

(4) EGT L 152, 4.6.1992, s. 37. Beslutet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 172, 7.7.1994, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 95/60/EG (EGT L 55, 11.3.1995, s. 43).

(6) EGT L 184, 24.7.1996, s. 43.

(7) EGT L 78, 28.3.1996, s. 47.

(8) EGT L 139, 12.6.1996, s. 17.

(9) EGT L 16, 18.1.1997, s. 85.

(10) EGT L 221, 9.8.1991, s. 30.

(11) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/23/EG (EGT L 243, 11.10.1995, s. 7).

(12) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(13) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

BILAGA I

KAPITEL 1

1. Följande produkter får exporteras från Förenade kungariket vid tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 4-7:

a) Aminosyror och peptider som framställts av hudar och skinn genom en process som innebär att materialet exponeras för ett pH-värde på 1 till 2 och därefter ett pH-värde på > 11, följt av en värmebehandling vid 140 °C i 30 minuter vid ett tryck av 3 bar.

b) Talg och talgprodukter som framställts av material från djur som är lämpligt som människoföda och som har genomgått någon av de behandlingar som beskrivs i kapitel 2.

c) Produkter som framställts av talg genom en av de processer som beskrivs i kapitel 3.

2. De produkter som avses i punkt 1 måste filtreras efter produktionen.

3. Nötkreatur som visar tecken på BSE och djur som är äldre än 30 månader får inte, enligt kommissionens förordning (EG) nr 716/96 (1), användas som råvara för framställning av de produkter som anges i punkt 1.

4. De vävnader som inte får användas för framställning av de produkter som anges i punkt 1 är skalle, kotpelare (med undantag av svanskotor), hjärna, ryggmärg, öga, tonsiller, bräss, tarmar eller mjälte.

KAPITEL 2

A. Produktionsnormer för talg som framställs i Förenade kungariket av material från nötkreatur som slaktats i Förenade kungariket

1. Talg får endast framställas enligt de system som beskrivs i kapitel I, II, III, IV, VI och VII i bilagan till kommissionens beslut 92/562/EEG (2) och som uppfyller följande minimivillkor:

KAPITEL I (Sats/atmosfärtryck/naturligt fett)

Partikelstorlek: max. 150 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL II (Sats/tryck/naturligt fett)

Partikelstorlek: max. 50 mm

>Plats för tabell>

Tryck (absolut) 3 bar

KAPITEL III (Kontinuerligt atmosfärtryck/naturligt fett)

Partikelstorlek: max. 30 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL IV OCH VI (Kontinuerligt atmosfärtryck/tillsättning av fett och kontinuerligt tryck/tillsättning av fett)

Partikelstorlek: max. 30 mm

>Plats för tabell>

KAPITEL VII (Kontinuerligt atomosfäriskt tryck/avfettning)

Partikelstorlek: max. 20 mm

>Plats för tabell>

De ovan nämnda temperatur- och tidskraven kan användas samtidigt.

2. Förenade kungariket får endast godkänna anläggningar om det med hjälp av de metoder som anges i avsnitt B visas att deras verksamhet uppfyller villkoren i punkt 1.

3. De satssystem som uppfyller parametrarna i punkt 2 för kontinuerliga system enligt kapitel III, IV, VI eller VII får också godkännas.

B. Förfaranden för validering av anläggningar för beredning av djuravfall från idisslare för framställning av talg i Förenade kungariket, där de metoder som beskrivs i bilagan till beslut 92/562/EEG används

1. Temperatur - kontinuerliga system och satssystem

Hela anläggningen skall utrustas med temperaturövervakningsutrustning som registrerar temperaturen vid olika skeden i processen. Dessa uppgifter bör sparas och instrumenten kalibreras med jämna mellanrum.

2. Tryck (endast kapitel II)

Tryckövervakningsutrustning skall installeras för att registrera trycket vid olika skeden i processen. Dessa uppgifter skall sparas och instrumenten kalibreras med jämna mellanrum.

3. Partikelstorlek - alla system

KAPITEL 3

Livsmedel, foder, medicinska eller farmaceutiska produkter, utgångsmaterial eller mellanprodukter till dessa

Produkter framställda av talg får användas förutsatt att de har framställts i enlighet med en lämplig, godkänd och strängt kontrollerad metod, som t.ex. någon av de följande metoderna:

1. Transesterifiering eller hydrolys vid en temperatur inte understigande 200 °C under minst 20 minuter under tryck (framställning av glycerol, fettsyror och fettestrar).

2. Saponifikation med NaOH 12M (framställning av glycerol och tvål)

- genom en satsprocess: vid en temperatur inte understigande 95 °C under minst 3 timmar, eller

- genom en kontinuerlig process: vid en temperatur inte understigande 140 °C, 2 bar under minst 8 minuter eller motsvarande.

Kosmetiska produkter, utgångsmaterial eller mellanprodukter

Produkter framställda av talg får användas förutsatt att någon av följande metoder har använts och att de kontrolleras strängt av producenten:

1. Transesterifiering eller hydrolys vid minst 200 °C, 40 bar i 20 minuter (glycerol, fettsyror och fettestrar).

2. Saponifikation med NaOH 12M (glycerol och tvål)

- genom en satsprocess: vid 95 °C i 3 timmar, eller

- genom en kontinuerlig process: vid 140 °C, 2 bar i 8 minuter eller motsvarande.

(1) EGT L 99, 20.4.1996, s. 14.

(2) EGT L 359, 9.12.1992, s. 23.

BILAGA II

1. Urbenat färskt kött och produkter som avses i artikel 6.1 b och 6.1 c som härrör från detta kött av nötkreatur som har slaktats i Nordirland och andra produkter tillverkade av det köttet får vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 6 sändas från Nordirland, om de kommer från djur med ursprung i besättningar som uppfyller kraven.

Djurbesättningar som uppfyller kraven

2. En djurbesättning utgör en avgränsad och klart urskiljbar enhet, d.v.s. en grupp djur som skötts, hysts och hållits avskild från andra grupper av djur och där djurbesättning och varje djur försetts med särskilda identifikationsnummer.

3. En besättning uppfyller kraven när det under minst 8 år inte har konstaterats några fall av BSE eller har uppstått något misstänkt fall där diagnosen BSE inte har kunnat uteslutas, varken när det gäller djur som fortfarande tillhör besättningen eller som har flyttats genom eller från besättningen.

4. Som ett undantag från bestämmelserna i punkt 2 kan en djurbesättning som har funnits i mindre än 8 år anses uppfylla kraven efter en grundlig epidemiologisk undersökning utförd av den behöriga veterinära myndigheten, på villkor att

a) alla djur som är födda i eller har flyttats in i den nyetablerade besättningen som uppfyllde villkoren i punkt 6 a, c, d, och e

samt

b) djurbesättningen under hela sin existens har uppfyllt villkoren i punkt 3.

5. Om det rör sig om en nyetablerad besättning vid en anläggning som har haft ett bekräftat fall av BSE hos något djur när detta fortfarande ingick i eller hade flyttat genom eller från en besättning på den anläggningen kan den nyetablerade besättningen endast godkännas efter en noggrann epidemiologisk undersökning av den behöriga veterinärmyndigheten, med beaktande av att vart och ett av följande villkor har uppfyllts på ett för den behöriga veterinärmyndighetens tillfredsställande sätt:

a) Alla djur i den smittade besättningen har avlägsnats eller slaktats.

b) Allt foder har avlägsnats och förstörts och alla foderbehållare noggrant rengjorts.

c) Alla byggnader har utrymts och rengjorts grundligt innan de nya djuren släpps in.

d) Alla villkor i punkt 4 har uppfyllts.

Djur som uppfyller kraven

6. Ett nötkreatur uppfyller kraven om det har fötts och fötts upp i Nordirland och vid slakten uppfyller följande krav:

a) Alla uppgifter rörande födelse, identitet och förflyttningar finns registrerade i ett officiellt datoriserat spårningssystem.

b) Djuret är äldre än 6 månader men yngre än 30 månader, vilket fastställs med hjälp av ett officiellt dataregister med uppgifter om djurets födelsedatum.

c) Djurets moder levde minst 6 månader efter dess födsel.

d) Dess moder har varken utvecklat BSE eller misstänks vara BSE-smittad.

e) Djurets födelsebesättning samt alla besättningar som djuret någonsin har flyttats igenom uppfyller kraven.

7. Det officiella datoriserade spårningssystemet som avses i punkt 6 a kommer endast att godtas om detta har varit i bruk tillräckligt länge för att innehålla all den information som gäller djurens levnad och förflyttningar och som krävs för att kontrollera efterlevnaden av kraven i detta beslut, och endast när det gäller djur som fötts efter det att systemet togs i bruk. Historiska data som matats in i en dator och som gäller en period innan systemet togs i bruk kommer inte att godtas för detta ändamål.

Kontroller

8. Om ett djur som skickas till slakt eller om omständigheterna kring slakten av detta djur inte uppfyller alla krav i detta beslut skall djuret automatiskt avvisas. Om uppgifter om att inte alla krav har uppfyllts blir tillgängliga efter slakten skall den behöriga myndigheten omedelbart sluta utfärda intyg och ogiltigförklara utfärdade intyg. Om leverans redan har skett skall den behöriga myndigheten meddela den behöriga myndigheten på bestämmelseorten. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten skall vidta lämpliga åtgärder.

9. Slakten av djur som uppfyller kraven skall ske i slakterier som uteslutande används för det ändamålet. Styckning, urbening och bearbetning skall ske i anläggningar som uteslutande används för produkter som uppfyller villkoren för att få sändas till andra medlemsstater eller tredje land. Kyllagringen skall ske i kyl- eller fryshus i lokaler som uteslutande används för produkter som uppfyller villkoren för att få avsändas till andra medlemsstater eller tredje land. Alla anläggningar som produkterna passerar igenom innan de avsänds skall ligga i Nordirland.

10. Den behöriga myndigheten skall se till att de tillvägagångssätt som används i styckningsanläggningarna säkerställer att följande lymfknutor har avlägsnats:

Lnn. poplitei, Lnn. ischiadici, Lnn. inguinales superf., Lnn. inguinales profund., Lnn. iliaci later., Lnn. iliaci medial., Lnn. renales prefemoral., Lnn. lumbales, Ln. costocervicalis, Lnn. sternales, Lnn. prescapulares, Ln. axillaris samt Lnn. cervicales profund.

11. Köttet skall med hjälp av det datoriserade spårningssystemet gå att spåra tillbaka till den besättning som djuret som uppfyller kraven kommer ifrån och fram till slaktdatumet. Efter slakt skall det med hjälp av märkningen gå att spåra färskt kött och produkter som avses i artikel 6.1 b och 6.1 c tillbaks till besättningen för att göra det möjligt att återta sändningen i fråga.

12. Alla slaktkroppar som uppfyller kraven och som godkänts skall förses med indivuduella nummer som motsvarar öronmärket.

13. Förenade kungariket skall upprätta detaljerade protokoll som täcker

a) spårning och kontroller före slakt,

b) kontroller under slakt,

c) alla märknings- och certifieringskrav efter slakt och fram till försäljningsstället.

14. Den behöriga myndigheten skall införa ett system för registrering av kontroller av att beslutet följs, så att det kan påvisas att kontrollerna har genomförts.

Anläggningen

15. För att godkännas måste anläggningen, förutom alla andra krav i detta beslut utforma och införa ett system genom vilket det kött och/eller den produkt som uppfyller kraven kan identifieras och genom vilket allt kött eller produkter kan spåras tillbaks till ursprungsbesättningen. Systemet måste underlätta fullständig spårning av köttet eller produkterna på alla stadier och register skall finnas tillgängliga under åtminstone två år. Ledningen för anläggningen måste skriftligen överlämna upplysningar om det system som skall användas till den behöriga myndigheten.

16. Den behöriga myndigheten skall bedöma, godkänna och övervaka det system som används av anläggningen, för att säkerställa att det tillhandahåller fullständig särskiljning och spårning både bakåt och framåt.