Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0351.pdf

31998D0351

98/351/EG: Kommissionens beslut av den 29 maj 1998 om fastställande, i enlighet med artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG, av det datum då sändningarna av nötköttsprodukter från Nordirland enligt programmet för djurbesättningar med exportintyg får påbörjas (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 30/05/1998 s. 0110 - 0111KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 maj 1998 om fastställande, i enlighet med artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG, av det datum då sändningarna av nötköttsprodukter från Nordirland enligt programmet för djurbesättningar med exportintyg får påbörjas (Text av betydelse för EES) (98/351/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2),

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG,

med beaktande av rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG (4), särskilt artikel 6.5 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 6.5 i beslut 98/256/EG skall kommissionen, efter att ha genomfört gemenskapsinspektioner och underrättat medlemsstaterna, fastställa det datum då sändningarna av de produkter som avses i denna artikel får påbörjas.

Inspektioner som kommissionen genomförde i Nordirland den 20-22 april 1998, i synnerhet för att bedöma systemet med veterinärkontroller enligt artiklarna 6 och 7 i beslut 98/256/EG, visar att villkoren uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Då beslut 98/256/EG antogs åtog sig kommissionen, i enlighet med sin praxis för inspektionsrapporter, att delge de medlemsstater som är representerade i Ständiga veterinärkommitten resultaten av den inspektion som avses i artikel 6.5 och de slutsatser man drar av dessa. Kommissionen har fullföljt detta åtagande. Datumet fastställs således till den 1 juni 1998:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det datum som avses i artikel 6.5 i beslut 98/256/EG skall vara den 1 juni 1998.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(4) EGT L 113, 15.4.1998, s. 32.