Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0001.pdf

31999D0001

1999/1/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om tillämpning av ett obligatoriskt system för märkning av nötkött i Finland [delgivet med nr K(1998) 4040] (Endast de finska och svenska texterna är giltiga)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 001 , 05/01/1999 s. 0003 - 0004KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 december 1998 om tillämpning av ett obligatoriskt system för märkning av nötkött i Finland [delgivet med nr K(1998) 4040] (Endast de finska och svenska texterna är giltiga) (1999/1/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter (1), särskilt artikel 19.5 i denna, och

av följande skäl:

I artikel 19.4 i förordning (EG) nr 820/97 föreskrivs det att om det redan finns ett tillräckligt utvecklat system för identifiering och registrering av nötkreatur har medlemsstaterna möjlighet att redan före den 1 januari 2000 införa ett system för obligatorisk märkning av nötkött från djur som föds, göds och slaktas på deras territorium.

Finland har hos kommissionen ansökt om godkännande av ett system för obligatorisk märkning av nötkött i enlighet med punkt 5 i denna bestämmelse. Det har bevisats att Finland har ett tillräckligt utvecklat identifierings- och registreringssystem för nötkreatur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Finlands begäran, som sammanfattas i bilagan, om att få införa ett system för obligatorisk märkning av nötkött från djur som föds, göds och slaktas på dess territorium godkänns härmed i enlighet med artikel 19.5 i rådets förordning (EG) nr 820/97.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 117, 7.5.1997, s. 1.

BILAGA

1. Märkning på slakterierna

Slaktkroppar och delar av nötkreatur av finskt ursprung skall märkas med slaktdatum och djurets födelseidentifikation samt med texten "Finskt nötkött".

2. Märkning på styckningsanläggningarna

Om nötkött av finskt ursprung styckas, mals eller förpackas på en köttfabrik, skall texten "Finskt kött" liksom sändningsidentifikationen vara märkt på köttet eller dess omslag eller emballage, eller på etiketter som har fästs på köttet.

3. Märkning i detaljhandeln

Texten "Finskt kött" skall liksom sändningsidentifikationen vara märkt på omslaget eller emballaget, eller på etiketter som har fästs på nötköttet. En etikett märkt med "Finskt kött" skall placeras i närheten av allt kött som säljs utan omslag.