Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0514.pdf

31999D0514

1999/514/EG: Kommissionens beslut av den 23 juli 1999 om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG [delgivet med nr K(1999) 2500]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 195 , 28/07/1999 s. 0042 - 0042KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 juli 1999

om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG

[delgivet med nr K(1999) 2500]

(1999/514/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2),

med beaktande av rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG(3), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/692/EG(4), särskilt artikel 6.5 i detta, och

av följande skäl:

1. I artikel 6.5 i beslut 98/256/EG anges att kommissionen, efter att ha utfört relevanta inspektioner och informerat medlemsstaterna, skall fastställa det datum då sändningarna av de produkter som avses i nämnda artikel får påbörjas.

2. De kontroller som kommissionen utförde i Förenade kungariket den 12-16 april 1999 och som i första hand hade till avsikt att bedöma systemet med veterinärkontroller, i enlighet med artiklarna 6 och 7 i beslut 98/256/EG samt bilaga III till det beslutet, har visat att villkoren har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. En uppföljning av denna kontroll är också planerad.

3. I samband med antagandet av beslut 98/692/EG åtog sig kommissionen att, enligt gällande praxis för inspektionsrapporter, lägga fram resultaten av den inspektion som avses i artikel 6.5 samt de slutsatser som den dragit av nämnda inspektion, för medlemsstaterna inom ramen för arbetet i Ständiga veterinärkommittén. Denna presentation har ägt rum. Datumet kan därför fastställas till den 1 augusti 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det datum som avses i artikel 6.5 i beslut 98/256/EG skall vara den 1 augusti 1999.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 113, 15.4.1998, s. 32.

(4) EGT L 328, 4.12.1998, s. 28.