Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0345.pdf

32000D0345

2000/345/EG: Kommissionens beslut av den 22 maj 2000 om fastställande av det datum då sändningar från Portugal till Tyskland av vissa produkter för förbränning får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.6 i beslut 98/653/EG [delgivet med nr K(2000) 1367] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 23/05/2000 s. 0009 - 0009Kommissionens beslut

av den 22 maj 2000

om fastställande av det datum då sändningar från Portugal till Tyskland av vissa produkter för förbränning får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.6 i beslut 98/653/EG

[delgivet med nr K(2000) 1367]

(Text av betydelse för EES)

(2000/345/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2),

med beaktande av kommissionens beslut 98/653/EG av den 18 november 1998 om nödåtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal(3), senast ändrat genom beslut 2000/104/EG(4), särskilt artikel 3.6 i detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 3.6 i belsut 98/653/EG anges att kommissionen, efter att ha utfört gemenskapsinspektion på plats och underrättat medlemsstaterna, skall fastställa vilket datum sändningarna av de produkter som avses i denna artikel får påbörjas.

(2) De kontroller som kommissionen utförde i Tyskland den 27-29 februari 2000 och som i första hand hade till avsikt att bedöma systemet med veterinärkontroller, i enlighet med artikel 3 och bilagan till beslut 98/653/EG, har visat att villkoren uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det datum som avses i artikel 3.6 i beslut 98/653/EG skall vara den 22 maj 2000 för sändningar till Tyskland av de produkter som avses i denna artikel.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 311, 20.11.1998, s. 23.

(4) EGT L 29, 4.2.2000, s. 36.