Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0372.pdf

32000D0372

2000/372/EG: Kommissionens beslut av den 6 juni 2000 om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Spanien får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG [delgivet med nr K(2000) 1564] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 134 , 07/06/2000 s. 0035 - 0035Kommissionens beslut

av den 6 juni 2000

om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Spanien får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG

[delgivet med nr K(2000) 1564]

(Text av betydelse för EES)

(2000/372/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2),

med beaktande av kommissionens beslut 98/653/EG av den 18 november 1998 om nödåtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal(3), senast ändrat genom beslut 2000/104/EG(4), särskilt artikel 3.7 i detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 3.7 i beslut 98/653/EG anges att kommissionen, efter att ha utvärderat de protokoll som anges i bilaga II punkt 13 och underrättat medlemsstaterna, skall fastställa vilket datum sändningarna av tjurar för tjurfäktning får påbörjas.

(2) De protokoll som Spanien lämnat in har utvärderats och befunnits tillfredsställande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det datum som avses i artikel 3.7 i beslut 98/653/EG skall vara den 7 juni 2000 för sändningar av tjurar för tjurfäktning till Spanien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 311, 20.11.1998, s. 23.

(4) EGT L 29, 4.2.2000, s. 36.