Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000D0766.pdf

32000D0766

2000/766/EG: Rådets beslut av den 4 december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt proteinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 306 , 07/12/2000 s. 0032 - 0033Rådets beslut

av den 4 december 2000

om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein

(2000/766/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(2), särskilt artikel 22 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Gemenskapens bestämmelser om kontroll av visst bearbetat animaliskt protein i foder till idisslare trädde i kraft i juli 1994.

(2) Det har upptäckts fall av bovin spongiform encefalopati hos djur födda 1995 och senare i vissa medlemsstater.

(3) På grundval av vetenskapliga yttranden har kommissionen vidtagit olika åtgärder som gäller foder, bland annat stränga bearbetningsmetoder som betraktas som de mest effektiva för att inaktivera smittämnen av skrapie och bovin spongiform encefalopati vid produktion av bearbetat däggdjursprotein, avlägsnande av specificerat riskmaterial ur produktionskedjan för foder och aktiva övervakningsåtgärder för att förhindra att bovin spongiform encefalopati hamnar i produktionskedjan för foder. Vetenskapliga styrkommittén antog den 27-28 november 2000 ett yttrande. I yttrandet rekommenderades det att om det inte går att utesluta risken för att foder till nötkreatur korskontamineras med foder som är avsedda för andra djur och som innehåller animaliska proteiner som möjligen kan ha förorenats av smittämnet bovin spongiform encefalopati skall man överväga att tillfälligt förbjuda användningen av animaliskt protein i foder.

(4) En del medlemsstater har rapporterat brister vad gäller genomförandet av gemenskapens lagstiftning om foder och har till följd av detta vidtagit skyddsåtgärder.

(5) Vid inspektioner utförda i gemenskapen har det upptäckts att flera medlemsstater systematiskt underlåtit att genomföra gemenskapens bestämmelser.

(6) Mot bakgrund av detta är det lämpligt att som en försiktighetsåtgärd tillfälligt förbjuda användningen av animaliskt protein i foder, tills man har gjort en helt ny utvärdering av hur gemenskapslagstiftningen har genomförts i medlemsstaterna. Eftersom detta förbud skulle kunna få vissa konsekvenser för miljön om det inte kontrolleras på rätt sätt måste man se till att animaliskt avfall samlas upp, transporteras, bearbetas, förvaras och bortskaffas på ett säkert sätt. För att förhindra snedvridning av handeln skall export av bearbetat animaliskt protein till länder utanför gemenskapen också förbjudas.

(7) Ett omfattande testprogram inom gemenskapen kommer att inledas den 1 januari 2001. Programmet kommer att ge konkreta uppgifter om förekomsten av bovin spongiform encefalopati i medlemsstaterna. Dessa uppgifter kommer att ge objektiv information om hur effektiv gemenskapens tidigare lagstiftning om foder har varit och fastställa vilka medlemsstater som fortfarande möjligen använder bearbetat animaliskt protein som kan ha smittats av bovin spongiform encefalopati. Denna information bör användas som grund för en översyn av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

(8) Ständiga veterinärkommittén har inte avgivit ett positivt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut avses med bearbetat animaliskt protein: kombinerat kött- och benmjöl, köttmjöl, benmjöl, blodmjöl, torkad plasma och andra blodprodukter, hydrolyserat protein, hovmjöl, fjäderfämjöl, fjädermjöl, torra fettgrevar, fiskmjöl, dikalciumfosfat, gelatin och andra liknande produkter, bland annat blandningar, foder, fodertillsatser och förblandningar som innehåller dessa produkter.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall förbjuda att djur inom animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel utfodras med bearbetat animaliskt protein.

2. Förbudet i punkt 1 skall inte gälla användning

- av fiskmjöl i foder till andra djur än idisslare, enligt de kontrollåtgärder som skall fastställas i enlighet med förfarandet i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(3),

- av gelatin från icke-idisslare för ytbehandling av tillsatser enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser(4),

- av dikalciumfosfat och hydrolyserat protein som erhållits i enlighet med villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG,

- av mjölk och mjölkprodukter i foder till djur inom animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

Artikel 3

1. Bortsett från de undantag som avses i artikel 2.2 skall medlemsstaterna

a) förbjuda utsläppande på marknaden, handel med, import från och export till länder utanför gemenskapen av bearbetat animaliskt protein avsett som foder för djur inom animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel,

b) säkerställa att allt bearbetat animaliskt protein avsett som foder för djur inom animalieproduktionen som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel dras tillbaka från marknaden, avlägsnas från distributionskanalerna och inte förvaras på uppfödningsanläggningarna.

2. Medlemsstaterna skall se till att animaliskt avfall enligt definitionen i direktiv 90/667/EEG(5) samlas upp, transporteras, bearbetas, förvaras eller bortskaffas i enlighet med det direktivet samt med kommissionens beslut 97/735/EG(6) och rådets beslut 1999/534/EG(7).

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Det skall tillämpas till och med den 30 juni 2001.

Den kan av kommissionen före den 30 juni 2001 anpassas till förhållandena i varje medlemsstat mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner och förekomsten av bovin spongiform encefalopati, på grundval av resultaten av övervakningen av bovin spongiform encefalopati, särskilt med hänsyn till testningen av nötkreatur som är äldre än 30 månader i enlighet med kommissionens beslut 2000/764/EG(8).

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2000.

På rådets vägnar

J. Glavany

Ordförande

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 4).

(4) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/70/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(5) Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT L 363, 27.12.1990, s. 51). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) Kommissionens beslut 97/735/EG av den 21 oktober 1997 om vissa skyddsåtgärder med avseende på handel med vissa typer av animaliskt avfall från däggdjur (EGT L 294, 28.10.1997, s. 7). Beslutet ändrat genom rådets beslut 1999/534/EG.

(7) Rådets beslut 1999/534/EG av den 19 juli 1999 om åtgärder för bearbetning av visst animaliskt avfall till skydd mot transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av kommissionens beslut 97/735/EG (EGT L 204, 4.8.1999, s. 37).

(8) EGT L 305, 6.12.2000, s. 35.