Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000L0020.pdf

32000L0020

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/20/EG av den 16 maj 2000 om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 04/07/2000 s. 0035 - 0036Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/20/EG

av den 16 maj 2000

om ändring av rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 152.4b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2) och

av följande skäl:

(1) Direktiv 64/432/EEG(3) har ändrats och anpassats genom direktiv 97/12/EG(4) och genom direktiv 98/46/EG(5).

(2) I samband med genomförandet av direktiv 64/432/EEG, i dess genom de två nämnda direktiven ändrade lydelse, har det uppstått problem som fordrar övergångsåtgärder för att undvika störningar i handeln med levande nötkreatur och svin.

(3) I direktiv 64/432/EEG, och i rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter(6) behandlas upprättandet av elektroniska databaser, bland annat för nötkreatur, i syfte att lagra uppgifter om djur och om förflyttningar av dessa.

(4) Det har uppstått problem i samband med tillämpningen av djurhälsovillkor, särskilt vad gäller sambandet med identifiering och registrering av djur.

(5) Direktiv 64/432/EEG måste ändras för att garantera gemenskapsbestämmelsernas samstämmighet och för att ge kommissionen möjlighet att fatta beslut om övergångsåtgärder som gör det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sig till de nya handelsvillkoren.

(6) Följaktligen är det lämpligt att uppskjuta ikraftträdandet av vissa bestämmelser i det nämnda direktivet.

(7) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 64/432/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 6.2 skall följande punkt läggas till:

"e) Fram till och med den 31 december 2000 skall nötkreatur under 30 månaders ålder som är avsedda för köttproduktion inte omfattas av de provkrav som fastställs i a och b under förutsättning att djuren

- kommer från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri nötkreatursanläggning,

- åtföljs av ett sådant, vederbörligen ifyllt, djurhälsointyg som avses i mall 1 i bilaga F och som överensstämmer med punkt 7 i avsnitt A i mallen,

- står under övervakning fram till slakten,

- inte under transport kommit i kontakt med nötkreatur från besättningar som inte är officiellt fria från dessa sjukdomar,

och under förutsättning att

- denna ordning är begränsad till handeln mellan medlemsstater eller regioner i medlemsstater med samma hälsostatus vad gäller tuberkulos eller brucellos,

- destinationsmedlemsstaten vidtar alla nödvändiga åtgärder för att undvika all smittspridning till inhemska besättningar.

- medlemsstaterna upprättar ett lämpligt system för stickprov, inspektioner och kontroll som säkerställer att dessa bestämmelser genomförs på ett effektivt sätt,

- kommissionen kontrollerar att detta direktiv tillämpas korrekt för att säkerställa att medlemsstaterna till fullo följer bestämmelserna."

2. I artikel 6.3 andra stycket skall datumet "31 december 1999" ersättas med datumet "31 december 2000".

3. I artikel 16 skall följande punkt läggas till:

"3. Om det är nödvändigt för att underlätta övergången till den nya ordningen enligt detta direktiv, får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 17a, besluta om övergångsåtgärder som är tillämpliga under en period på högst två år."

4. Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom beslut 68/361/EEG (nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

5. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 17a

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom beslut 68/361/EEG (nedan kallad kommittén).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

6. I bilaga A avsnitt I punkt 2 c tredje strecksatsen skall ordet "eller" införas mellan punkt 1 och 2.

7. I bilaga A avsnitt I och bilaga A avsnitt II skall punkt 4 b respektive punkt 7 b ersättas med följande:

"b) Varje nötkreatur skall identifieras i enlighet med gemenskapslagstiftningen."

8. I bilaga F mall 1 avsnitt A skall följande nya punkt införas:

"7. (3) är ett djur som är yngre än 30 månader och avsett för köttproduktion och som kommer från en officiellt tuberkulos-, brucellos- och leukosfri besättning och avsänds i enlighet med artikel 6.2 e i direktiv 64/432/EEG med licens nr ...".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan från och med den 1 december 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

L. Capoulas Santos

Ordförande

(1) EGT C 51, 23.2.2000, s. 31.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 16 mars 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 17 april 2000.

(3) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/99/EG (EGT L 358, 31.12.1998, s. 107).

(4) EGT L 109, 25.4.1997, s. 1.

(5) EGT L 198, 15.7.1998, s. 22.

(6) EGT L 117, 7.5.1997, s. 1.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.