Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32000R1176.pdf

32000R1176

Kommissionens förordning (EG) nr 1176/2000 av den 31 maj 2000 om ändring av förordning (EG) nr 716/96 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 131 , 01/06/2000 s. 0037 - 0037Kommissionens förordning (EG) nr 1176/2000

av den 31 maj 2000

om ändring av förordning (EG) nr 716/96 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), särskilt artikel 39 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 716/96(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/97(3), fastställs de priser som Förenade kungariket skall betala till de producenter som erbjuder nötkreatur som är äldre än 30 månader till slakt och destruktion. I den bestämmelsen föreskrivs även att ingen betalning utgår för djur vars levande vikt överskrider 560 kg. På grundval av tidigare erfarenheter, särskilt när det gälller vikterna av de djur som köpts, är det lämpligt att tillåta betalningar för djur vars vikt överskrider 560 kg, utan att öka kommissionens medfinansiering av de inköp som anges i artikel 2.3 i den ovan nämnda förordningen.

(2) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Andra stycket i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 716/96 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EGT L 99, 20.4.1996, s. 14.

(3) EGT L 188, 17.7.1997, s. 6.