Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0009.pdf

32001D0009

2001/9/EG: Kommissionens beslut av den 29 december 2000 om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 4412]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 05/01/2001 s. 0032 - 0040Kommissionens beslut

av den 29 december 2000

om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein

[delgivet med nr K(2000) 4412]

(Text av betydelse för EES)

(2001/9/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(4), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets beslut 2000/766/EG av den 4 december 2000 om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein(5) är det förbjudet att utfodra vissa djur inom animalieproduktionen med bearbetat animaliskt protein. Detta förbud gäller inte för vissa bearbetade animaliska proteiner på villkor som skall fastställas.

(2) Den 26 juni 1998 godkände Vetenskapliga styrkommittén ett yttrande om säkerheten beträffande kalciumbifosfat utfällt ur ben från idisslare. Vetenskapliga styrkommittén uppdaterade detta yttrande den 26-27 oktober 2000. För att kunna ta hänsyn till detta vetenskapliga yttrande är det nödvändigt att fastställa krav för framställningen av dikalciumfosfat.

(3) Den 22-23 oktober 1998 godkände Vetenskapliga styrkommittén ett yttrande om hydrolyserat protein framställt av hudar från nötkreatur. Vetenskapliga styrkommittén uppdaterade detta yttrande den 25-26 maj 2000. För att kunna ta hänsyn till detta vetenskapliga yttrande är det nödvändigt att fastställa krav för framställningen av hydrolyserat protein. Vetenskapliga styrkommittén fastställde att en maximal molekylvikt på 10000 Dalton för slutprodukten kan användas som en indikator på tillverkningsprocessens effektivitet.

(4) Enligt beslut 2000/766/EG får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden handel med, import och export av bearbetat animaliskt protein för djur som inte hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel. Det är nödvändigt att uppställa villkor för att säkerställa att sådant protein inte kan användas för icke-godkända ändamål.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommitén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall tillåta att andra djur än idisslare utfodras med fiskmjöl endast i enlighet med de villkor som fatställs i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall tillåta att andra djur än idisslare utfodras med dikalciumfosfat endast i enlighet med de villkor som fastställs i bilaga II.

3. Medlemsstaterna skall tillåta att andra djur än idisslare utfodras med hydrolyserat protein endast i enlighet med de villkor som fastställs i bilaga III.

4. Medlemsstaterna skall se till att dikalciumfosfat från avfettade ben och hydrolyserat protein i samband med handel åtföljs av ett officiellt intyg enligt bilaga IV.

5. Medlemsstaterna skall till de övriga medlemsstaterna och kommissionen sända en förteckning över de godkända bearbetningsanläggningar som framställer fiskmjöl, dikalciumfosfat och hydrolyserat protein i enlighet med villkoren i detta beslut inom 15 dagar efter det att detta beslut trätt i kraft. Eventuella ändringar av förteckningen skall omgående anmälas till de andra medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att foder, inbegripet foder för sällskapsdjur, som innehåller bearbetat animaliskt protein enligt definitionen i beslut 2000/766/EG, utom fiskmjöl dikalciumfosfat och hydrolyserat protein, och som är avsett för djur som inte hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel, tillverkas i anläggningar som uteslutande framställer foder för dessa djur.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får sända bearbetat animaliskt protein enligt defintionen i beslut 2000/766/EG till andra medlemsstater, förutsätt att det är avsett för ändamål som inte är förbjudna enligt artikel 3.1 a i det beslutet och endast om följande tilläggsvillkor är uppfyllda:

a) Bestämmelsemedlemsstaten skall ha accepterat att ta emot det bearbetade animaliska proteinet.

b) Det bearbetade animaliska proteinet skall åtföljas av ett officiellt intyg enligt bilaga V.

c) Det bearbetade animaliska proteinet skall transporteras i förseglade, täckta behållare eller fordon på ett sådant sätt att inget går förlorat, och forslas direkt till anläggningarna för framställning av foder för sällskapsdjur eller foder.

d) Medlemsstater som sänder bearbetat animaliskt protein till en annan medlemsstat skall genom Animo-systemet(6) underrätta den behöriga myndigheten på bestämmelseorten om varje sändning. "Får inte användas i foder avsett för djur som hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel" skall ingå i Animo-meddelandet.

e) Bestämmelsemedlemsstaten skall genom Animo-systemet underrätta den behöriga myndigheten på ursprungsorten om mottagandet av varje sändning. Om denna information inte ges, skall ursprungsmedlemsstaten omgående vidta lämpliga åtgärder.

f) Bestämmelsemedlemsstaten skall se till att de utsedda anläggningarna inom deras territorium bara använder sändningarna för godkända ändamål.

2. Endast om följande villkor är uppfyllda får medlemsstaterna sända till tredje land bearbetat animaliskt protein enligt definitionen i beslut 2000/766/EG, förutsatt att det är avsett för ändamål som inte är förbjudna enligt artikel 3.1 a i det beslutet:

a) Ett bilateralt avtal skall slutas med det tredje landet före exporten, vilket inbegriper att det tredje landet förbinder sig att ta hänsyn till slutanvändningen och att inte exportera det bearbetade animaliska proteinet utom om det ingår i en produkt vars ändamål inte är förbjudet enligt artikel 3.1 a i beslut 2000/766/EG.

b) Det bearbetade animaliska proteinet skall åtföljas av ett officiellt intyg enligt bilaga V.

För att genomförandet av detta beslut skall vara effektivt skall de medlemsstater som tillåter export av detta slag via Ständiga veterinärkommittén underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om de villkor som avtalats med det berörda tredje landet.

3. Medlemsstaterna skall se till att importerat bearbetat animaliskt protein enligt definitionen i beslut 2000/766/EG, vars ändamål inte är förbjudet enligt artikel 3.1 a i det beslutet, skall hanteras i enlighet med villkoren i artikel 8 i rådets direktiv 97/78/EG(7).

4. Medlemsstaterna skall genomföra dokumentkonroller och tester på foderråvaror och foderblandningar genom hela produktions- och distributionskedjan för att se till att bestämmelserna i detta beslut och i beslut 2000/766/EG iakttas. Kontrollerna och testerna skall bland annat genomföras på jordbruksföretag där idisslare hålls med andra djurarter.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om resultatet av dessa kontroller senast den 31 maj 2001.

5. De extra kontrollåtgärderna i punkterna 1, 2 och 3 skall inte gälla

- för foder för sällskapsdjur som avses i kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, och

- för produkter som enligt artikel 2.2 i beslut 2000/766/EG undantas från förbudet i artikel 2.1 i det beslutet, förutsatt att de i förekommande fall uppfyller villkoren i bilaga I-III till detta beslut.

6. De extra kontrollåtgärderna i punkt 1 skall inte gälla för bearbetat animaliskt protein som avses i artikel 4 i kommissionens beslut 97/735/EG(8), senast ändrat genom beslut 1999/534/EG(9).

Artikel 4

Artikel 2 i beslut 97/735/EG skall inte gälla för sändningar av bearbetat animaliskt protein som åtföljs av det hälsointyg som avses i artikel 3.1 b i detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5) EGT L 306, 7.12.2000, s. 32.

(6) Kommissionens beslut 91/398/EEG (EGT L 221, 9.8.1991, s. 30).

(7) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(8) EGT L 294, 28.10.1997, s. 7.

(9) EGT L 204, 4.8.1999, s. 37.

BILAGA I

VILLKOR ENLIGT ARTIKEL 1.1

1. Fiskmjöl skall framställas i bearbetningsanläggningar som endast framställer fiskmjöl och som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 90/667/EEG.

2. Varje sändning av importerat fiskmjöl skall innan den övergår till fri omsättning undersökas enligt kommissionens direktiv 98/88/EG(1).

3. Fiskmjöl skall transporteras direkt från bearbetningsanläggningarna till de anläggningar som framställer foder med fordon som inte samtidigt transporterar andra foderråvaror. Om fordonet därefter används för transport av andra produkter skall det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av fiskmjöl.

4. Fiskmjöl skall i enlighet med artikel 8 i direktiv 97/78/EG transporteras direkt från gränskontrollstationen till de anläggningar som framställer foder med fordon som inte samtidigt transporterar andra foderråvaror. Om fordonet därefter används för transport av andra produkter skall det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av fiskmjöl.

5. Genom undantag från punkterna 3 och 4 får mellanlagring av fiskmjöl tillåtas endast om fiskmjölet lagras i anläggningar för lagring som godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

6. Foder som innehåller fiskmjöl kan endast framställas i anläggningar som framställer foder men inte foder för idisslare och som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder för idisslare produceras i anläggningar där även foder för andra djurarter som innehåller fiskmjöl produceras under förutsättning att

- foderråvaror avsedda för idisslare transporteras och lagras helt avskilt från foderråvaror som inte får användas för utfodring av idisslare,

- det finns fullständigt separata anordningar för lagring, transport, produktion och förpackning av foderblandningar avsedda för idisslare,

- uppgifter om inköp och användning av fiskmjöl och om försäljning av foder som innehåller fiskmjöl görs tillgängliga för den behöriga myndigheten,

- rutinundersökningar genomförs på foder avsett för idisslare för att säkerställa att det inte innehåller bearbetat animaliskt protein som är förbjudet enligt artikel 1 i beslut 2000/766/EG.

7. Märkningen av foder som innehåller fiskmjöl skall innehålla följande uppgift: "Innehåller fiskmjöl - får inte användas för utfodring av idisslare".

8. Bulkfoder som innehåller fiskmjöl skall transporteras med fordon som inte samtidigt transporterar foder för idisslare. Om fordonet därefter används för transport av andra produkter skall det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av bulkfoder som innehåller fiskmjöl.

9. Användningen och lagringen av foder, annat än foder för sällskapsdjur som avses i kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, som innehåller fiskmjöl skall förbjudas på jordbruksföretag där idisslare hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder som innehåller fiskmjöl används och lagras på jordbruksföretag där idisslare hålls, om de är säkra på att det på jordbruksföretaget vidtas åtgärder för att förhindra att foder som innehåller fiskmjöl används för utfodring av idisslare.

(1) EGT L 318, 27.11.1998, s. 45.

BILAGA II

VILLKOR ENLIGT ARTIKEL 1.2

1. Dikalciumfosfat skall framställas i bearbetningsanläggningar som godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 90/667/EEG.

2. Dikalciumfosfat från avfettade ben skall

- erhållas från ben som lämpar sig för livsmedel efter besiktning både före och efter slakt,

- framställas genom en process som garanterar att allt benmaterial finfördelas och sedan avfettas med hett vatten samt behandlas med utspädd saltsyra (lägsta koncentration 4 %, pH < 1,5) i minst två dagar följt av en behandling av den fosforhaltiga vätska som erhålls med kalk, vilket leder till en utfällning av dikalciumfosfat vid pH 4-7; denna utfällning skall lufttorkas med en ingångstemperatur på 65 °C-325 °C och en sluttemperatur på 30 °C-65 °C; alternativt skall materialet behandlas med en motsvarande process som godkänts enligt det förfarande som avses i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG.

3. Foder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben kan endast framställas i anläggningar som framställer foder men inte foder för idisslare och som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder för idisslare produceras i anläggningar där även foder för andra djurarter som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben produceras under förutsättning att

- foderråvaror avsedda för idisslare transporteras och lagras helt avskilt från foderråvaror som inte får användas för utfodring av idisslare,

- det finns fullständigt separata anordningar för lagring, transport, produktion och förpackning av foderblandningar avsedda för idisslare,

- uppgifter om inköp och användning av dikalciumfosfat från avfettade ben och om försäljning av foder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben görs tillgängliga för den behöriga myndigheten,

- rutinundersökningar genomförs på foder avsett för idisslare för att säkerställa att det inte innehåller bearbetat animaliskt protein som är förbjudet enligt artikel 1 i beslut 2000/766/EG.

4. Märkningen av foder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben skall innehålla följande uppgift: "Innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben - får inte användas för utfodring av idisslare".

5. Bulkfoder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben skall transporteras med fordon som inte samtidigt transporterar foder för idisslare. Om fordonet därefter används för transport av andra produkter skall det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av bulkfoder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben.

6. Användningen och lagringen av foder, annat än foder för sällskapsdjur som avses i kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben skall förbjudas på jordbruksföretag där idisslare hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben används och lagras på jordbruksföretag där idisslare hålls, om de är säkra på att det på jordbruksföretaget vidtas åtgärder för att förhindra att foder som innehåller dikalciumfosfat från avfettade ben används för utfodring av idisslare.

BILAGA III

VILLKOR ENLIGT ARTIKEL 1.3

1. Hydrolyserat protein från hudar och skinn skall

- erhållas från hudar och skinn från djur som har slaktats i ett slakteri och vars slaktkroppar har förklarats tjänliga som livsmedel efter besiktning både före och efter slakt,

- framställas genom en process som är utformad för att minimera kontaminering av hudarna och skinnen genom bearbetning av det obehandlade materialet genom insaltning, behandling med kalk och grundlig sköljning, följt av behandling av materialer i pH > 11 i > 3 timmar vid temperaturen > 80 °C följt av värmebehandling vid > 140 °C i 30 minuter vid > 3,6 bar, eller behandling i en motsvarande process som godkänts enligt det förfarande som avses i artikel 17 i direktiv 89/662/EEG,

- framställas i bearbetningsanläggningar som endast framställer hydrolyserat protein och som har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 90/667/EEG,

- det tas prov på efter bearbetningen och ha en molekylvikt på under 10000 Dalton.

2. Foder som innehåller hydrolyserat protein kan endast framställas i anläggningar som framställer foder men inte foder för idisslare samt har godkänts för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder för idisslare produceras i anläggningar där även foder för andra djurarter som innehåller hydrolyserat protein produceras under förutsättning att

- foderråvaror avsedda för idisslare transporteras och lagras helt avskilt från foderråvaror som inte får användas för utfodring av idisslare,

- det finns fullständigt separata anordningar för lagring, transport, produktion och förpackning av foderblandningar avsedda för idisslare,

- uppgifter om inköp och användning av hydrolyserat protein och om försäljning av foder som innehåller hydrolyserat protein görs tillgängliga för den behöriga myndigheten,

- rutinundersökningar genomförs på foder avsett för idisslare för att säkerställa att det inte innehåller bearbetat animaliskt protein som är förbjudet enligt artikel 1 i beslut 2000/766/EG.

3. Märkningen av foder som innehåller hydrolyserat protein skall innehålla följande uppgift: "Innehåller hydrolyserat protein - får inte användas för utfodring av idisslare".

4. Bulkfoder som innehåller hydrolyserat protein skall transporteras med fordon som inte samtidigt transporterar foder för idisslare. Om fordonet därefter används för transport av andra produkter skall det rengöras noga och besiktigas både före och efter transporten av bulkfoder som innehåller hydrolyserat protein.

5. Användningen och lagringen av foder, annat än foder för sällskapsdjur som avses i kapitel 4 i bilaga I till direktiv 92/118/EEG, som innehåller hydrolyserat protein skall förbjudas på jordbruksföretag där idisslare hålls, göds eller föds upp för produktion av livsmedel.

Genom undantag från denna bestämmelse får den behöriga myndigheten tillåta att foder som innehåller hydrolyserat protein används och lagras på jordbruksföretag där idisslare hålls, om de är säkra på att det på jordbruksföretaget vidtas åtgärder för att förhindra att foder som innehåller hydrolyserat protein används för utfodring av idisslare.

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2001002SV.003702.EPS">

>PIC FILE= "L_2001002SV.003801.EPS">

BILAGA V

>PIC FILE= "L_2001002SV.003902.EPS">

>PIC FILE= "L_2001002SV.004001.EPS">