Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0376.pdf

15.5.2001   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 april 2001

om åtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om genomförande av en datumbaserad exportordning

[delgivet med nr K(2001) 834]

(Text av betydelse för EES)

(2001/376/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 9.4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (3), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 10.4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 98/653/EG av den 18 november 1998 om nödåtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (4), senast ändrat genom beslut 2000/104/EG (5), förbjuds all avsändning och all export av nötköttsprodukter.

(2)

Den nuvarande incidensen för BSE i Portugal, beräknad under de senaste tolv månaderna, uppgår till 170 fall per 1 000 000 nötkreatur äldre än 24 månader. Enligt 2000 års utgåva av de allmänna regler för djurhälsa som utfärdas av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (IOE/OIE) anses ett land eller ett område ha hög incidens för BSE om incidensen, beräknad under de senaste tolv månaderna, uppgår till mer än 100 fall per 1 000 000 djur i den nötkreaturspopulation som är äldre än 24 månader i landet eller området.

(3)

I de allmänna regler för djurhälsa som utfärdas av IOE/OIE rekommenderas att handel med nötkött och nötköttsprodukter från länder eller områden där incidensen för BSE klassificerats som hög endast får ske på vissa stränga villkor, bland annat ett effektivt utfodringsförbud, ett permanent system för märkning av boskap varigenom det blir möjligt att identifiera ursprungsbesättning och moderdjur, avlägsnande av specificerat riskmaterial samt slakt och fullständig destruering av vissa högriskdjur, t.ex. avkomma från BSE-djur och djur från samma födelsekohort som BSE-djur.

(4)

IOE/OIE rekommenderar vidare att handel med nötkött och nötköttsprodukter endast borde få ske i enlighet med en av följande två ordningar: antingen en ordning för djurbesättningar med intyg, där det anges att produkterna härrör från djur som fötts, fötts upp och kvarhållits i besättningar där inga fall av BSE förekommit under de senaste sju åren, eller en datumbaserad ordning, där det anges att produkterna härrör från djur som fötts efter det datum då ett effektivt utfodringsförbud trädde i kraft.

(5)

Portugal införde den 4 december 1998 ett förbud mot att utfodra djur inom animalieproduktionen med däggdjursprotein och idisslare med däggdjursfett och samtidigt förbjöds innehav, lagring och saluföring av däggdjursprotein och vissa fetter, och befintliga lager återkallades.

(6)

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor gjorde en inspektion i Portugal den 14–18 juni 1999 och denna visade att samtliga befintliga lager hade återkallats och att kontrollerna av hur effektivt utfodringsförbudet är genomfördes korrekt.

(7)

Ett förbud mot användning av specificerat riskmaterial i livsmedel och foder infördes den 4 december 1998 i Portugal. Detta förbud har förlängts i enlighet med kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati (6), ändrat genom beslut 2001/2/EG (7).

(8)

Enligt den nationella planen för utrotning av BSE i Portugal skall alla avkommor från BSE-djur och djur från samma födelsekohort som BSE-djur slaktas och destrueras.

(9)

Ett nytt centraliserat nationellt system för identifiering och registrering av nötkreatur (SNIRB) infördes i Portugal från och med den 1 juli 1999.

(10)

Portugal överlämnade den 3 december 1999 till kommissionen sin första begäran om en datumbaserad exportordning, i syfte att på vissa villkor tillåta avsändning av produkter som härrör från djur födda efter ett visst datum. Dessa tekniska förslag ändrades och kompletterades den 18 februari, den 24 mars, den 27 juli och den 22 september 2000. De ändrade och kompletterade förslagen utgör en lämplig grund för beviljande av tillstånd att sända och exportera produkter som härrör från nötkreatur som slaktats i Portugal.

(11)

Åtgärderna för att genomföra exportordningen och för slakt av avkomman skall granskas av kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor innan avsändning av kött och köttprodukter får påbörjas. Om granskningen är tillfredsställande, skall kommissionen fastställa vilket datum avsändning får påbörjas.

(12)

Enligt bestämmelserna i beslut 98/653/EG är det tillåtet för Portugal att avsända tjurar för tjurfäktning till andra medlemsstater. Ett förfarande enligt vilket det är tillåtet att återsända tjurarna till Portugal om de inte används i tjurfäktningen måste fastställas. Dessutom borde de bestämmelser som gäller behandlingen av slaktkroppar av tjurar för tjurfäktning som härrör från Portugal förtydligas.

(13)

För tydlighetens skull bör beslut 98/653/EG upphävas.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Räckvidd

Artikel 1

1.   Utan hinder av de gemenskapsbestämmelser som har antagits för skydd mot BSE, fastställs i detta beslut särskilda bestämmelser som är nödvändiga på grund av förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal.

2.   De bestämmelser som gäller Portugal i detta beslut skall dock inte gälla den autonoma regionen Azorerna. De bestämmelser som gäller andra medlemsstater än Portugal i detta beslut skall också gälla den autonoma regionen Azorerna. Portugal skall särskilt säkerställa att bestämmelserna i artiklarna 2–14 tillämpas när det gäller avsändning av varor från andra delar av Portugal till Azorerna.

KAPITEL II

Levande nötkreatur, embryon av nötkreatur, kött- och benmjöl och liknande produkter

Artikel 2

Portugal skall säkerställa att följande varor inte avsänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land:

a)

Levande nötkreatur och embryon från nötkreatur.

b)

Köttmjöl, benmjöl samt kött- och benmjöl från däggdjur.

c)

Foder och gödningsmedel som innehåller sådant material som anges i b.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 2 a får Portugal i enlighet med de villkor som föreskrivs i bilaga I tillåta avsändning av tjurar för tjurfäktning till övriga medlemsstater som har givit sitt tillstånd till detta.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och andra medlemsstater om förteckningar över tjurfäktningsarenor och anläggningar i anslutning till sådana, vilka fått tillstånd att ta emot tjurar för tjurfäktning.

De mottagande medlemsstaterna skall se till att kropparna av tjurarna för tjurfäktning förbränns efter tjurfäktningen i enlighet med villkoren i bilaga I. Om tjurarna inte används för tjurfäktning skall de mottagande medlemsstaterna se till att djuren antingen slaktas eller förbränns; eller sänds tillbaka till Portugal, i enlighet med villkoren i bilaga I.

De mottagande medlemsstaterna skall föra fullständiga register som bevis på att denna artikel efterlevs.

Artikel 4

Genom undantag från artikel 2b får Portugal tillåta att foder som är avsett för köttätande husdjur och som innehåller sådant material som anges i artikel 2b avsänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land, förutsatt att detta material inte har sitt ursprung i Portugal och att villkoren i artiklarna 14, 16, 17 och 18 är uppfyllda.

Artikel 5

Genom undantag från artikel 2 b och 2 c får Portugal i enlighet med villkoren i bilaga II tillåta att sådant material som anges i dessa bestämmelser avsänds från dess territorium till andra medlemsstater för förbränning.

De mottagande medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och andra medlemsstater om förteckningar över förbränningsanläggningar som fått tillstånd att ta emot sådant material.

De mottagande medlemsstaterna skall se att materialet förbränns i enlighet med bilaga II.

De mottagande medlemsstaterna skall föra fullständiga register som bevis på att denna artikel efterlevs.

KAPITEL III

Material från nötkreatur som har slaktats i Portugal

Artikel 6

Portugal skall säkerställa att följande varor inte avsänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land, om de kommer från nötkreatur som har slaktats i Portugal:

a)

Kött.

b)

Produkter som skulle kunna komma in i livsmedelskedjan eller foderkedjan.

c)

Material avsett för kosmetika, medicinska produkter eller medicinsk utrustning.

Artikel 7

Genom undantag från artikel 6 får Portugal tillåta avsändning från sitt territorium till andra medlemsstater eller tredje land av aminosyror, peptider och talg som har producerats i anläggningar som kontrolleras av en officiell veterinär, om verksamheten där har visat sig uppfylla villkoren i bilaga III.

Dessa produkter skall vara märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken produktionsanläggning de kommer från och att de är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska produkter eller medicinsk utrustning.

Om dessa produkter avsänds till andra medlemsstater, skall de åtföljas av ett hälsointyg som har utfärdats av en officiell veterinär, vilket dels bekräftar att produkterna uppfyller villkoren i detta beslut, dels innehåller uppgift om hur många officiella kontroller som har verkställts.

Portugal skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en förteckning över de anläggningar som avses i det första stycket, med uppgift om vilket ändamål varje enskild anläggning har blivit godkänd för. Portugal skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna omedelbart anmäla varje ändring i denna förteckning.

Artikel 8

Genom undantag från artikel 6 får Portugal tillåta att följande produkter avsänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land:

a)

Produkter som innehåller talg som framställts i enlighet med artikel 7.

b)

Produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, i enlighet med kraven i bilaga III.

Dessa produkter skall vara märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken produktionsanläggning de kommer från och att de är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska produkter eller medicinsk utrustning.

Artikel 9

Genom undantag från artikel 6 får Portugal tillåta att de nationella veterinärlaboratorierna i Lissabon och Porto avsänder prover som erhållits från nötkreatur som slaktats i Portugal och är avsedda för laboratorieundersökningar eller forskning om BSE och diagnostiska test för BSE till officiellt godkända institutioner i andra medlemsstater eller tredje land.

Artikel 10

Portugal skall säkerställa att gelatin, dikalciumfosfat, kollagen, talg, produkter som innehåller talg eller som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys för att användas för tekniska ändamål och som kommer från råvaror av nötkreatur som har slaktats i Portugal, är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vilken produktionsanläggning de kommer från, och att de inte är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska produkter eller medicinsk utrustning.

Artikel 11

1.   Genom undantag från artikel 6 får Portugal tillåta att följande produkter som härrör från kött av nötkreatur som har fötts och fötts upp i Portugal, som har slaktats i Portugal i slakterier som inte används för slakt av nötkreatur som inte uppfyller villkoren, avsänds till andra medlemsstater eller till tredje land, i enlighet med villkoren i denna artikel, i artiklarna 12, 16, 17 och 18 och i bilaga IV:

a)

Färskt kött enligt definitionen i rådets direktiv 64/433/EEG (8).

b)

Malet kött och köttberedningar enligt definitionen i rådets direktiv 94/65/EG (9).

c)

Köttprodukter enligt definitionen i rådets direktiv 77/99/EEG (10).

d)

Foder som är avsett för köttätande husdjur.

2.   Det färska kött som avses i punkt 1 a skall benas ur och all vidhäftande vävnad, inbegripet vad som tydligt kan identifieras som nerv- eller lymfvävnad, skall avlägsnas i styckningsanläggningar i Portugal som inte används för styckning av nötköttsprodukter som inte uppfyller villkoren.

3.   De produkter som anges i punkterna 1 b, 1 c och 1 d skall framställas av sådant färskt kött som avses i punkt 1 a i anläggningar i Portugal som inte används för framställning av nötköttsprodukter som inte uppfyller villkoren, i enlighet med villkoren i denna artikel, i artiklarna 12, 16, 17 och 18 och i bilaga IV.

4.   Kyllagringen av de produkter som avses i punkt 1 skall ske i Portugal i lokaler som inte används för lagring av nötköttsprodukter som inte uppfyller villkoren och som hålls låsta och plomberade av den behöriga myndigheten när denna inte är närvarande. Styckning, lagring och transport skall genomföras enligt villkoren i denna artikel, i artiklarna 12, 16, 17 och 18 och i bilaga IV.

5.   I denna artikel avses med produkter som uppfyller villkoren de produkter som anges i punkt 1 och produkter som härrör från nötkreatur som inte har slaktats i Portugal och som uppfyller villkoren i artiklarna 14–19.

6.   I detta beslut avses med ”lokaler” ett rum eller någon annan konstruktion i ett rum som utgör en säker, låsbar fysiskt avgränsad del.

Artikel 12

1.   Det kött och de produkter som avses i artikel 11.1 skall identifieras eller märkas med en extra kontrollstämpel som är tydlig och som inte kan förväxlas med gemenskapens kontrollstämpel eller den extra kontrollstämpel som avses i artikel 14.

2.   Om köttet och produkterna är avsedda att släppas ut på marknaden i Portugal skall de inte märkas med den extra kontrollstämpeln. Om en sådan stämpel finns skall den strykas eller avlägsnas från köttet, eller strykas från märkningen när detta kött eller dessa produkter lämnar anläggningen, i enlighet med artiklarna 15 och 16. Gemenskapens kontrollstämpel skall inte avlägsnas utom när detta är oundvikligt vid styckningen.

3.   Portugal skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en modell av den extra stämpel som avses i punkt 1 innan avsändning påbörjas.

KAPITEL IV

Material från nötkreatur som inte har slaktats i Portugal

Artikel 13

Portugal skall säkerställa att bestämmelserna i detta kapitel följs när följande produkter från nötkreatur som inte har slaktats i Portugal avsänds från dess territorium till andra medlemsstater eller tredje land:

a)

Färskt kött enligt definitionen i direktiv 64/433/EEG.

b)

Malet kött och köttberedningar enligt definitionen i direktiv 94/65/EG.

c)

Köttprodukter och andra produkter av animaliskt ursprung enligt definitionen i direktiv 77/99/EEG.

d)

Foder som är avsett för köttätande husdjur.

e)

Gelatin och dikalciumfosfat, talg, produkter som innehåller talg eller som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, aminosyror, peptider och kollagen som skulle kunna komma in i livsmedels- eller foderkedjan, eller som är avsedda för användning i kosmetika, medicinska produkter eller i medicinsk utrustning.

Artikel 14

1.   Det kött och de produkter som avses i artikel 13 a–13 c skall identifieras eller märkas med en extra kontrollstämpel som är tydlig och som inte kan förväxlas med gemenskapens kontrollstämpel eller den extra kontrollstämpel som avses i artikel 12.

2.   Om köttet och produkterna är avsedda att släppas ut på marknaden i Portugal skall de inte märkas med den extra kontrollstämpeln. Om en sådan stämpel finns skall den strykas eller avlägsnas från köttet, eller strykas från märkningen när detta kött eller dessa produkter lämnar anläggningen, i enlighet med artiklarna 15 och 16. Gemenskapens kontrollstämpel skall inte avlägsnas utom när detta är oundvikligt vid styckningen.

3.   Portugal skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en modell i av den extra stämpel som avses i punkt 1 innan avsändning påbörjas.

Artikel 15

De produkter som avses i artikel 13 e som har avsänts till andra medlemsstater skall vara märkta så att produktionsanläggningen kan identifieras samt för att ange att de har framställts i enlighet med detta beslut och, i tillämpliga fall, att de är lämpliga att använda i livsmedel, foder, kosmetika, medicinska produkter eller medicinsk utrustning.

KAPITEL V

Anläggningar och certifiering

Artikel 16

1.   De produkter som avses i artiklarna 11 och 13 skall komma från och, i tillämpliga fall, ha passerat genom anläggningar i Portugal som uppfyller följande villkor:

a)

De skall ha godkänts av den behöriga myndigheten.

b)

De skall stå under officiell veterinärkontroll eller, i fråga om produkter som har framställts av talg genom saponifikation, transesterifiering eller hydrolys, under kontroll av den behöriga myndigheten.

c)

De skall ha infört ett system för spårning av råvarorna vilket garanterar råvarornas ursprung genom hela produktionskedjan.

d)

De skall ha infört ett registreringssystem för den mängd råvaror som kommer in och förs ut så att det är möjligt att dubbelkontrollera försändelser som kommer in eller förs ut.

e)

Lossning, bearbetning, lagring, hantering, lastning och transport av produkterna skall ske avskilt från eller vid en annan tidpunkt än de produkter som inte uppfyller villkoren i denna artikel och i artiklarna 11, 12, 14, 15, 17 och 18.

2.   Portugal skall till kommissionen och de andra medlemsstaterna överlämna en förteckning över de anläggningar som uppfyller de villkor som anges i punkt 1, med uppgift om vilket ändamål varje enskild anläggning har blivit godkänd för. Portugal skall till kommissionen och medlemsstaterna omedelbart anmäla varje ändring i denna förteckning.

Artikel 17

1.   De produkter som anges i artikel 11 och artikel 13 a–13 d skall komma från och i tillämpliga fall ha passerat genom anläggningar i Portugal som uppfyller följande villkor:

a)

All lossning, bearbetning, lagring eller annan hantering och lastning av produkterna skall ske under officiell kontroll.

b)

Produkterna skall lagras i kylrum i lokaler som inte samtidigt används för att lagra nötköttsprodukter som inte uppfyller villkoren i denna artikel eller i artiklarna 11, 12, 14, 15, 16, 18 och 19 och som hålls låsta och plomberade av den behöriga myndigheten när denna inte är närvarande.

2.   När det gäller den kontrollstämpling och anbringandet av de extra stämplar som föreskrivs i artiklarna 12 och 14 skall den behöriga myndigheten vara ansvarig för att sköta och underhålla följande:

a)

De verktyg som är avsedda för kontrollstämpling av kött och anbringandet av extra stämplar, vilka endast vid stämplingen och under den tid som krävs för denna får överlämnas till hjälppersonal.

b)

De märken som bär en kontrollstämpel eller en extra stämpel. Dessa märken skall ha serienummer och de skall vid användningen överlämnas till hjälppersonal i det antal som behövs.

3.   De produkter som avses i punkt 1 skall transporteras i transportmedel som har förseglats av den behöriga myndigheten.

Artikel 18

1.   För att säkerställa att varje enhet kan spåras, skall de produkter som avses i artikel 11 och artikel 13 a–13 d när de avsänds till andra medlemsstater åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär, i vilket det bekräftas att de villkor som anges i denna artikel och i artiklarna 11, 17 och 19 är uppfyllda, och i vilket alla anläggningar där produkterna har anskaffats, bearbetats, hanterats eller lagrats och alla märken samt deras serienummer i försändelsen anges.

2.   För att säkerställa att varje enhet kan spåras, skall kött åtföljas av ett sådant hälsointyg som avses i bilaga IV till direktiv 64/433/EEG och som identifierar alla märken och serienummer i försändelsen i den del av intyget som kallas ”Identifiering, av köttet”.

3.   Följande skall läggas till i alla intyg: ”Framställd i enlighet med kommissionens beslut 2001/376/EG.”.

4.   Portugal skall i enlighet med kommissionens beslut 91/398/EEG (11) genom Animosystemet eller via fax informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten om varje försändelse.

5.   Om dessa produkter avsänds till tredje land, skall de åtföljas av ett hälsointyg som har utfärdats av en officiell veterinär och som intygar att villkoren i detta beslut är uppfyllda.

KAPITEL VI

Transitering och mottagande av material från andra medlemsstater

Artikel 19

1.   En medlemsstat som avsänder sådant kött som avses i artikel 13 a från en anläggning eller från en av gemenskapen godkänd gränskontrollstation inom sitt territorium genom Portugals territorium eller till en anläggning som har godkänts enligt artikel 16 skall säkerställa att detta kött åtföljs av ett veterinärintyg som har utfärdats av en officiell veterinär eller av det intyg som har utfärdats av den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen.

Originalen till alla intyg skall åtfölja försändelsen till anläggningen på bestämmelseorten.

2.   Det kött som avses i artikel 13 a skall transporteras i ett fordon som är officiellt förseglat.

Förseglingen får endast brytas vid officiella inspektioner.

3.   En medlemsstat som avsänder produkter som avses i artikel 13 e eller råvaror som är avsedda att användas vid framställning av sådana produkter till en anläggning som är godkänd enligt artikel 16, skall säkerställa att de är märkta eller på annat sätt identifierade så att det framgår vid vilken anläggning och i vilken medlemsstat de har framställts.

KAPITEL VII

Övervakning, rapporter och inspektioner

Artikel 20

Portugal skall var fjärde vecka sända kommissionen, en rapport om tillämpningen av de skyddsåtgärder som vidtagits mot transmissibel spongiform encefalopati (TSE) i enlighet med gemenskapsregler och nationella bestämmelser.

Artikel 21

Kommissionen skall utföra gemenskapsinspektioner på plats för att

a)

försäkra sig om att de officiella kontrollerna i fråga om var och en av de produkter som anges i artiklarna 7 och 8 genomförs i Portugal, innan avsändning av dessa produkter får påbörjas eller återupptas,

b)

försäkra sig om att bestämmelserna i artiklarna 11 och 12 och i bilaga IV tillämpas i Portugal, innan avsändning av de produkter som avses i artikel 11 får påbörjas,

c)

försäkra sig om att bestämmelserna i detta beslut följs i Portugal, särskilt vad gäller genomförandet av officiella kontroller,

d)

undersöka förändringar i incidensen, att de relevanta nationella åtgärderna genomförs effektivt och göra en riskbedömning som visar om lämpliga åtgärder har vidtagits med hänsyn till eventuella risker i Portugal, och för att

e)

försäkra sig om att bestämmelserna i artikel 5 eller bilaga II i tillämpliga fall tillämpas i den mottagande medlemsstaten, innan avsändning av det material som avses i artikel 5 får påbörjas.

Artikel 22

1.   Kommissionen skall, efter att ha utvärderat de protokoll som avses i punkt 18 i bilaga I och efter att ha underrättat medlemsstaterna, fastställa vilket datum avsändning av tjurar för tjurfäktning får påbörjas i enlighet med artikel 3.

2.   Kommissionen skall, med beaktande av de inspektioner som avses i artikel 21 och efter att ha underrättat medlemsstaterna, fastställa vilket datum avsändning av material och produkter får påbörjas eller återupptas i enlighet med artiklarna 5, 7 och 11.

KAPITEL VIII

Slutbestämmelser

Artikel 23

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 24

Beslut 98/653/EG upphör att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall tolkas som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 25

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 2001.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  EGT L 311, 20.11.1998, s. 23.

(5)  EGT L 29, 4.2.2000, s. 36.

(6)  EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(7)  EGT L 1, 4.1.2001, s. 21.

(8)  EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(9)  EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(10)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.

(11)  EGT L 221, 9.8.1991, s. 30.


BILAGA I

Villkor för avsändning av tjurar för tjurfäktning enligt artikel 3

1.

Nötkreatur av hankön får genom tillämpning av artikel 3 avsändas från Portugal för tjurfäktning

om det för dessa djur finns intyg på att de uppfyller de villkor som fastställs i punkt 3, och

om de kommer från sådana besättningar där BSE inte har påträffats under de senaste sju åren och som enligt intyg uppfyller villkoren i punkt 2.

De behöriga myndigheterna skall se till att de krav som gäller de kontroller som anges i denna bilaga efterlevs.

Krav av rörande besättningarna

2.

a)

En djurbesättning utgör en avgränsad och klart urskiljbar enhet, dvs. en grupp djur som skötts, hysts och hållits avskild från andra grupper av djur och som försetts med särskilda identifikationsnummer för djurbesättning och för varje djur.

b)

En besättning uppfyller villkoren om det under minst sju år inte har konstaterats några fall av BSE eller har uppstått något tvivelaktigt fall där diagnosen BSE inte har kunnat uteslutas, varken när det gäller djur som fortfarande tillhör eller som har flyttats genom eller från besättningen.

Krav rörande djuren

3.

Ett nötkreatur uppfyller villkoren i följande fall:

a)

Djuret har klart kunnat identifieras genom hela sitt liv, så att det har varit möjligt att spåra ursprungsbesättning och moderdjur:

b)

Moderdjuret har levt minst sex månader efter djurets födelse.

c)

Moderdjuret har inte utvecklat BSE och är inte misstänkt för att ha smittats med BSE.

d)

Djurets födelsebesättning och alla besättningar som det någonsin befunnit sig i uppfyller kraven.

Transport

4.

Avsnitt C i det hälsointyg som avses i mall 1 i bilaga F till rådets direktiv 64/432/EEG (1) skall kompletteras med följande: ”Djuren uppfyller kraven i punkterna l, 2 och 3 i bilaga I till kommissionens beslut 2001/376/EG.”

5.

Djuren skall transporteras i förseglade fordon och sändas direkt till en tjurfäktningsarena eller anläggningar i anslutning till denna enligt artikel 2.3

6.

Djuren skall transporteras på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i rådets direktiv 91/628/EEG (2) och utan att förseglingen bryts. I undantagsfall får förseglingen brytas av djurhälsoskäl. I sådana fall skall en officiell veterinär omedelbart kallas till platsen för att identifiera djuren och återförsluta fordonet.

7.

Portugal skall via Animo-systemet informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten och alla transitmedlemsstater om varje försändelse. Texten ”Tjurar för tjurfäktning i enlighet med artikel 3 i kommissionens beslut 2001/376/EG” skall ingå i Animo-meddelandet.

Åtgärder i den mottagande medlemsstaten

8.

Den mottagande medlemsstaten skall informera den behöriga myndigheten på ursprungsorten om att försändelsen har ankommit genom att per fax eller på annat sätt skicka denna en kopia av det officiella intyg som anges i punkt 4, undertecknat av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten.

9.

Djuren skall fram till tjurfäktningen hållas i isolerade anläggningar i anslutning till tjurfäktningsarenan, enligt punkt 5.

10.

Om djuren inte dödas under tjurfäktningen, skall de avlivas omedelbart därefter och under alla omständigheter senast tio dagar efter deras ankomst, eller sändas tillbaka till Portugal i enlighet med bestämmelserna i punkterna 13–17.

11.

Djurens slaktkroppar måste destrueras i enlighet med bestämmelserna om hur specificerat BSE-riskmaterial skall behandlas i punkt 3 i bilaga I till beslut 2000/418/EG (3).

12.

Transportfordonen och alla anläggningar i anslutning till en tjurfäktningsarena där tjurarna hålls skall rengöras och desinficeras omedelbart efter det att djuren har flyttats.

Åtgärder för att sända tillbaka tjurar för tjurfäktning till Portugal

13.

Avsnitt C i det hälsointyg som avses i mall 1 i bilaga F till direktiv 64/432/EEG skall kompletteras med följande: ”Djur med ursprung i Portugal som uppfyller kraven i punkterna 1, 2 och 3 i bilaga II till kommissionens beslut 2001/376/EG.”

14.

Djuren skall transporteras i förseglade fordon och sändas direkt från tjurfäktningsarenan, eller en anläggning i anslutning till denna, till den anläggning i Portugal varifrån djuret ursprungligen avsändes.

15.

Djuren skall transporteras på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i direktiv 91/628/EEG och utan att förseglingen bryts. I undantagsfall får förseglingen brytas av djurhälsoskäl. I sådana fall skall en officiell veterinär omedelbart kallas till platsen för att identifiera djuren och återförsluta fordonet.

16.

Den medlemsstat varifrån djuret avsänds skall via Animo-systemet informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten i Portugal och alla transitmedlemsstater om varje försändelse. Texten ”Tjurar för tjurfäktning i enlighet med artikel 3 i kommissionens beslut 2001/376/EG” skall ingå i Animo-meddelandet.

17.

Portugal skall informera den behöriga myndigheten på den ort där tjurfäktningsarenan befinner sig om att försändelsen har ankommit genom att per fax eller på annat sätt skicka denna en kopia av det officiella intyg som anges i punkt 4, undertecknat av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten.

Protokoll

18.

Den mottagande medlemsstaten skall föra detaljerade protokoll som omfattar följande:

a)

Kontroller av varje djur vid ankomsten, särskilt vad gäller brytning av förseglingen på transportfordonen, intyg och identifiering av djuren.

b)

Animo-meddelanden och de åtgärder som nämns i punkt 8.

c)

Kontroller av hur djuren hålls och hanteras före, under och efter tjurfäktningen.

d)

Kontroller av att djuren antingen avlivas eller återsänds i enlighet med punkterna 13–17.

e)

Om djuren avlivas, kontroller av att slaktkropparna samt alla andra kroppsdelar inbegripet huden destrueras, och att de inte hamnar i livsmedels- eller foderkedjan eller i gödningsmedel.

f)

Om djuren återsänds, kontroller i anslutning till återsändningen av djuren till Portugal, bland annat när det gäller försegling av transportfordonen, Animomeddelanden och mottagande av meddelanden i enlighet med punkt 17.

g)

Rengöring och desinficering av transportfordonen och därtill anslutna anläggningar där djuren hålls.

h)

Register från tjurfäktningsarenan och anläggningar i anslutning till denna.

i)

Åtgärder vid oegentligheter.


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EGT L 340, 11.12.1991, s. 17.

(3)  EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.


BILAGA II

A.   VILLKOR

för avsändning av köttmjöl, benmjöl och kött- och benmjöl av däggdjur samt av foder och gödningsmedel som innehåller sådant material som anges i artikel 5

1.

Materialet skall åtföljas av ett sådant officiellt intyg som fastställs i del B i denna bilaga.

2.

Alla behållare skall vara märkta med texten ”Skall ej användas som foder – endast för förbränning” på språken i de medlemsstater där materialet har sitt ursprung och där bestämmelseorten respektive transiteringsorten är belägna, och om materialet ligger i stora säckar som är placerade i en yttre behållare, skall säckarna vara märkta på samma sätt.

3.

Materialet skall transporteras i förslutna och officiellt förseglade behållare på ett sådant sätt att inget går förlorat, och det skall forslas direkt till en förbränningsanläggning enligt artikel 5.2.

4.

Portugal skall via Animo-systemet informera den behöriga myndigheten på bestämmelseorten och alla medlemsstater där transitering sker om varje försändelse, med hjälp av de koder som anges i avdelning I kapitel I.3 punkt 12.02 och i avdelning III punkt D4.01 i kommissionens beslut 93/70/EEG (1). Texten ”Skall ej användas som foder – endast för förbränning” skall ingå i Animo-meddelandet.

5.

Den mottagande medlemsstaten skall informera den behöriga myndigheten på ursprungsorten om att försändelsen har ankommit genom att per fax eller på annat sätt skicka denna en kopia av det officiella intyg som anges i punkt 1, undertecknat av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten.

6.

Den mottagande medlemsstaten skall föra detaljerade protokoll som omfattar följande:

a)

Kontroller vid ankomst, lagring och förflyttning av varje försändelse, särskilt när förseglingen på behållarna bryts och vikten kontrolleras.

b)

Kontroller av intyg och Animo-meddelanden.

c)

De åtgärder som avses i punkt 5.

d)

Kontroller av rengöring av behållarna.

e)

Kontroller av förbränningen av materialet.

f)

Register från förbränningsanläggningen.

g)

Åtgärder vid oegentligheter.

B.   OFFICIELLT INTYG

för köttmjöl, benmjöl och kött- och benmjöl från däggdjur, samt foder och gödningsmedel som innehåller sådant material, avsett för förbränning


(1)  EGT L 25, 2.2.1993, s. 34.


BILAGA III

1.

Följande produkter får exporteras från Portugal genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 7 och 8:

a)

Aminosyror och peptider som framställts av hudar och skinn genom en process som innebär att materialet exponeras för ett pH-värde på 1 till 2 och därefter ett pH-värde på > 11, följt av en värmebehandling vid 140 °C i 30 minuter vid ett tryck av 3 bar.

b)

Talg och talgprodukter som har framställts av material från djur lämpliga att användas som livsmedel och i enlighet med den process som anges i bilaga I till rådets beslut 1999/534/EG (1). Processen måste ha godkänts i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III till beslut 1999/534/EG.

c)

Produkter som framställts av talg genom av de processer som beskrivs i bilaga II till beslut 1999/534/EG.

2.

De produkter som avses i punkt 1 b ovan måste filtreras efter produktionen.

3.

Nötkreatur som visar tecken på BSE får inte användas som källmaterial för framställning av de produkter som anges i punkt 1.

4.

Vävnader som inte får användas för framställning av de produkter som anges i punkt 1 är skalle, kotpelare, hjärna, ryggmärg, öga, tonsiller, bräss, tarmar eller mjälte.


(1)  EGT L 204, 4.8.1999, s. 37.


BILAGA IV

Datumbaserad exportordning

Allmänna villkor

1.

Urbenat färskt kött och produkter som avses i artikel 11.1 b–11.1 d av sådant kött, som härrör från nötkreatur som har slaktats i Portugal, får genom tillämpning av bestämmelserna i artikel 11 avsändas från Portugal, om de kommer från djur som är födda efter den 1 juli 1999 och som uppfyller kraven enligt den datumbaserade exportordningen.

2.

Innan avsändning enligt punkt 1 får påbörjas, måste Portugal ha genomfört och noggrant följt ett program för avlivning och förbränning av alla BSE-smittade djurs avkommor födda efter den 1 juli 1999.

3.

I alla besättningar från vilka djur skickas till slakt enligt den datumbaserade exportordningen måste det regelbundet göras officiella inspektioner för att kontrollera att villkoren enligt den datumbaserade exportordningen är uppfyllda. Resultaten av den första inspektionen måste vara tillfredsställande innan djur från besättningen i fråga kan godkännas för slakt enligt exportordningen.

Djur som uppfyller villkoren enligt den datumbaserade exportordningen

4.

Ett nötkreatur anses uppfylla villkoren enligt den datumbaserade exportordningen om det är fött och har fötts upp i Portugal och om följande villkor är uppfyllda vid tidpunkten för slakt:

a)

Djuret har klart kunnat identifieras genom hela sitt liv, särskilt genom att det i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 1760/2000 (1) försetts med ett öronmärke, som gör det möjligt att spåra moderdjur och ursprungsbesättning. Utan hinder av de undantag som medges enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1760/2000 skall djuret förses med ett öronmärke senast 20 dagar efter födelsen.

b)

Djurets individuella öronmärke, dess födelsedatum och födelseanläggning samt alla dess förflyttningar efter födseln finns registrerade i ett officiellt elektroniskt system för identifiering och spårning. Moderdjurets identitet är känd.

c)

Djuret är äldre än sex månader men yngre än 30 månader och åldern har fastställts genom elektroniskt registrerade uppgifter om dess födelsedatum.

d)

Den behöriga myndigheten har mottagit och bekräftat ostridiga bevis för att moderdjuret levde minst sex månader efter det att det djur som uppfyller kraven föddes.

e)

Moderdjuret har inte utvecklat BSE och är inte misstänkt för att ha smittats med BSE.

Kontroller i Portugal

5.

Om ett djur som skickas till slakt eller om omständigheterna kring slakten av detta djur inte uppfyller alla krav i detta beslut, skall djuret automatiskt avvisas. Om uppgifter om att inte alla krav har uppfyllts blir tillgängliga efter det att djuret slaktats, skall den behöriga myndigheten omedelbart upphöra med att utfärda intyg samt återkalla utfärdade intyg. Om avsändning redan har skett, skall den behöriga myndigheten anmäla detta till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten. Den behöriga myndigheten på bestämmelseorten skall vidta nödvändiga åtgärder.

6.

Slakt av djur som uppfyller kraven enligt den datumbaserade exportordningen skall ske i slaktanläggningar som inte används för slakt av nötkreatur som inte uppfyller dessa villkor.

7.

Den behöriga myndigheten skall se till att de metoder som används i styckningsanläggningarna garanterar att följande lymfkörtlar har avlägsnats: Poplietallymfknutor, ischiaslymfknutor, ytliga och djupa inguinallymfknutor, mediala och laterala iliaca lymfknutor, njurlymfknutor, prefemorala lymfknutor, lumbarlymfknutor, kostocervikala lymfknutor, sternala lymfknutor, preskapulära lymfknutor, axillära och bakre djupa halslymfknutor.

8.

Köttet skall med hjälp av ett officiellt spårningssystem fram till slaktdatumet kunna spåras tillbaka till det djur som uppfyller kraven enligt den datumbaserade exportordningen eller, efter styckning, till de djur som styckats i samma parti. Efter slakt skall det med hjälp av märkningen gå att spåra färskt kött och produkter som avses i artikel 11.1 b och 11.1 c tillbaka till det djur som uppfyller villkoren så att det är möjligt att återta försändelsen i fråga. Foder för köttätande husdjur måste kunna spåras genom åtföljande handlingar och uppgifter.

9.

Alla godkända slaktkroppar som uppfyller kraven enligt den datumbaserade exportordningen skall ges individuella nummer som motsvarar öronmärkets nummer.

10.

Portugal skall förfoga över detaljerade protokoll som omfattar följande:

a)

Spårning och kontroller före slakt.

b)

Kontroller under slakt.

c)

Kontroller under bearbetningen av foder till köttätande husdjur.

d)

Alla krav beträffande märkning och certifiering efter slakt och fram till försäljningsstället.

11.

Den behöriga myndigheten skall upprätta ett system för registrering av kontroller rörande efterlevnaden av detta beslut, så att man kan påvisa att dessa kontroller ägt rum.

Anläggningen

12.

För att kunna godkännas måste en anläggning utöver de krav som fastställs i detta beslut utforma och införa ett system genom vilket det kött eller den produkt som uppfyller kraven enligt den datumbaserade exportordningen kan identifieras och genom vilket allt kött kan spåras tillbaka till det djur som uppfyller kraven enligt denna exportordning eller, efter styckning, till de djur som styckats i samma parti. Systemet måste möjliggöra fullständig spårning av köttet eller produkterna på alla stadier, och uppgifterna för detta skall finnas tillgängliga under åtminstone två år. Ledningen för anläggningen skall till den behöriga myndigheten skriftligen överlämna närmare uppgifter om det system som kommer att användas.

13.

Den behöriga myndigheten skall bedöma, godkänna och övervaka det system som används av anläggningen, för att säkerställa att det möjliggör fullständig särskiljning och spårning både bakåt och framåt.


(1)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.