Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0384.pdf

32001D0384

2001/384/EG: Kommissionens beslut av den 3 maj 2001 om ändring av beslut 2000/418/EG när det gäller import från Brasilien och Singapore (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1170]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 137 , 19/05/2001 s. 0029 - 0029Kommissionens beslut

av den 3 maj 2001

om ändring av beslut 2000/418/EG när det gäller import från Brasilien och Singapore

[delgivet med nr K(2001) 1170]

(Text av betydelse för EES)

(2001/384/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(1), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(2), senast ändrat genom beslut 2001/270/EG(3), föreskrivs att specificerat riskmaterial skall avlägsnas och destrueras. Där fastställs även restriktioner för framställning av vissa material, för användning av vissa slaktmetoder och för import i detta sammanhang. Beslutet skall ses över mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(2) I sitt yttrande av den 30 mars 2001 om den geografiska BSE-risken i vissa tredje länder drog Vetenskapliga styrkommittén slutsatsen att utöver de länder som bedömts tidigare, är förekomsten av BSE hos inhemska nötkreatur i högsta grad osannolik i Brasilien och i Singapore. Vad gäller alla de andra tredje länder som Vetenskapliga styrkommittén har gjort en bedömning av drogs slutsatsen att förekomsten av BSE hos inhemska nötkreatur är i bästa fall osannolik men inte utesluten.

(3) I beslut 2000/418/EG föreskrivs importrestriktioner från och med den 31 mars 2001. Därför skall det här beslutet träda i kraft från och med den 1 april 2001.

(4) Beslut 2000/418/EG bör således ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till beslut 2000/418/EG skall ersättas med följande:

"BILAGA III

Tredje länder som avses i artikel 6.3

Argentina

Australien

Botswana

Brasilien

Chile

Namibia

Nicaragua

Nya Zealand

Paraguay

Singapore

Swaziland

Uruguay".

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 april 2001.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(3) EGT L 94, 4.4.2001, s. 29.