Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2001/88/EG av den 23 oktober 2001 om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 01/12/2001 s. 0001 - 0004Rådets direktiv 2001/88/EG

av den 23 oktober 2001

om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som fogats till fördraget, krävs det att gemenskapen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av gemenskapens jordbrukspolitik fullt ut skall ta hänsyn till djurens välfärd, samtidigt som de skall respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv.

(2) Enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/630/EEG(4) skall kommissionen lämna en rapport om intensiva svinuppfödningssystem som särskilt skall ta upp skyddet av de suggor som hålls under en varierande grad av instängdhet och i grupp och lägga fram lämpliga förslag till ändring av bestämmelserna.

(3) Eftersom svin är levande djur ingår de i varulistan i bilaga I till fördraget.

(4) I yttrandet från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén av den 30 september 1997 dras slutsatsen att svin bör hållas i en miljö som svarar mot deras behov av att röra sig och att böka, samt att svins välbefinnande verkar äventyras om de har alltför begränsat utrymme.

(5) Suggor har gärna socialt samspel med andra svin när de har rörelsefrihet och omväxlande miljö. Den nuvarande metoden att permanent hålla suggor i mycket begränsade utrymmen bör följaktligen förbjudas. Producenterna bör emellertid få tillräckligt med tid för att göra de nödvändiga strukturella ändringarna på sina produktionsanläggningar.

(6) Det är nödvändigt att upprätthålla en jämvikt mellan de olika aspekter som skall beaktas när det gäller välbefinnande och även hälsa, ekonomiska och sociala aspekter samt miljöpåverkan.

(7) Kommissionen bör lämna in en ny rapport där nya forskningsrön och praktiska erfarenheter beaktas för att ytterligare förbättra välbefinnandet hos svin, särskilt när det gäller aspekter som inte omfattas av direktiv 91/630/EEG.

(8) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/630/EEG ändras härmed på följande sätt:

1) Artikel 3 skall ersättas med följande: "Artikel 3

Medlemsstaterna skall säkerställa följande:

1. Alla anläggningar skall uppfylla följande krav:

a) Den fria golvarean för varje avvand smågris, avels- eller slaktsvin som hålls i grupp, med undantag för gyltor efter betäckning och suggor, måste vara minst:

>Plats för tabell>

b) Den totala fria golvarean för varje gylta efter betäckning och för varje sugga när gyltor och/eller suggor hålls i grupp måste vara minst 1,64 m2 respektive 2,25 m2. När dessa djur hålls i grupp med mindre än sex individer skall den fria golvarean ökas med 10 %. När dessa djur hålls i grupper om 40 eller fler individer kan den fria golvarean minskas med 10 %.

2. Golvytorna skall uppfylla följande krav:

a) För gyltor efter betäckning och dräktiga suggor: En del av den area som krävs i 1 b på minst 0,95 m2 per gylta och minst 1,3 m2 per sugga, måste vara en sammanhängande fast golvarea varav högst 15 % får reserveras för dräneringsöppningar.

b) Om spaltgolv av betong används när svin hålls i grupp

i) får spaltvidden vara högst

- 11 mm för smågrisar

- 14 mm för avvanda smågrisar

- 18 mm för avels- eller slaktsvin

- 20 mm för gyltor efter betäckning och suggor

ii) måste stavbredden vara minst

- 50 mm för smågrisar och avvanda smågrisar

- 80 mm för avels- eller slaktsvin, gyltor efter betäckning och suggor.

3. Det skall vara förbjudet att uppföra eller bygga om anläggningar i vilka suggor och gyltor hålls uppbundna. Från och med den 1 januari 2006 skall det vara förbjudet att binda upp suggor och gyltor.

4. a) Suggor och gyltor skall hållas i grupp under tiden från och med 4 veckor efter betäckning till en vecka före den beräknade tidpunkten för grisningen. Den box där gruppen med suggor eller gyltor hålls måste ha sidor som är längre än 2,8 m. Om färre än 6 individer hålls i en grupp måste den box där gruppen hålls ha sidor som är längre än 2,4 m.

b) Trots vad som föreskrivs i bestämmelserna i punkt a får suggor och gyltor som hålls i anläggningar med mindre än 10 suggor hållas i individuella boxar under den period som avses i punkt a, under förutsättning att de lätt kan vända sig i boxen.

5. Utan att det påverkar kraven i bilagan skall suggor och gyltor ha konstant tillgång till bökbart material som åtminstone uppfyller de relevanta kraven i den ovannämnda bilagan.

6. Suggor och gyltor som hålls i grupp måste utfodras med hjälp av ett system som garanterar att varje djur kan få tillräckligt med mat även när det finns konkurrenter om maten.

7. För att de skall kunna äta sig mätta och med hänsyn till behovet att tugga måste alla dräktiga sinsuggor och -gyltor ges tillräckligt med foder som ger bukfylla eller med högt fiberinnehåll samt foder med högt energiinnehåll.

8. Svin som måste hållas i grupp, och som är särskilt aggressiva, som har angripits av andra svin eller som är sjuka eller skadade får tillfälligt hållas i individuella boxar. I sådant fall skall den individuella box som används ge utrymme för djuret att lätt kunna vända sig om detta inte strider mot särskilda råd från veterinär.

9. Från och med den 1 januari 2003 skall bestämmelserna i punkterna 1 b, 2, 4, 5 och sista meningen i punkt 8 tillämpas på alla anläggningar som uppförs, byggs om eller används för första gången efter det datumet. Från och med den 1 januari 2013 skall dessa bestämmelser tillämpas på alla anläggningar.

Bestämmelserna i punkt 4 a skall inte tillämpas på anläggningar med färre än 10 suggor."

2) Följande artikel skall införas: "Artikel 5a

Medlemsstaterna skall säkerställa

1. att varje person som anställer eller anlitar personer för att sköta svin ser till att den person som sköter djuren har fått råd och anvisningar om de relevanta bestämmelserna i artikel 3 och i bilagan,

2. att lämpliga utbildningar finns tillgängliga. Sådana utbildningar måste särskilt inriktas på välbefinnandeaspekter."

3) Artikel 6 skall ersättas med följande: "Artikel 6

1. Helst före den 1 januari 2005 och i varje fall den 1 juli 2005 skall kommissionen förelägga rådet en rapport som bygger på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande. När rapporten utarbetas skall hänsyn tas till socioekonomiska och sanitära konsekvenser, inverkan på miljön och olika klimatförhållanden. Hänsyn skall även tas till utvecklingen av metoder och system för svinproduktion och köttförädling som kan minska behovet av kastrering genom kirurgiskt ingrepp. Vid behov skall rapporten åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag om effekterna av olika utrymmeskrav och typer av golv för avvanda smågrisars och avels- eller slaktsvins välbefinnande. Rådet skall fatta beslut om dessa förslag med kvalificerad majoritet.

2. Senast den 1 januari 2008 skall kommissionen till rådet lämna en rapport som bygger på ett yttrande från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande.

Rapporten skall särskilt omfatta följande:

a) Beläggningsgradens inverkan, inklusive gruppstorlek och grupperingsmetoder, på svinens välbefinnande och hälsa i olika uppfödningssystem.

b) Betydelsen av stallens utformning och olika typer av golv för svinens välbefinnande och hälsa, med hänsyn till olika klimatförhållanden.

c) Riskfaktorer i samband med svansbitning och rekommendationer för att minska behovet av svanskupering.

d) Utvecklingen av system för att hålla dräktiga suggor i grupp med hänsyn både till patologiska, zootekniska, fysiologiska och etologiska aspekter hos de olika systemen och till dessas inverkan på hälsa och miljö samt till klimatförhållandena.

e) En bedömning av kraven på utrymme, inklusive area för betäckning, för vuxna avelsgaltar i individuella boxar.

f) Utvecklingen av system för lösgående suggor i betäckningsavdelningen och för digivande suggor som svarar mot suggornas behov utan att smågrisarnas överlevnad äventyras.

g) Attityder och förhållningssätt som kan förutses hos konsumenterna när det gäller griskött i det fall att djurens välbefinnande förbättras i olika grad.

h) De socioekonomiska effekterna av de olika svinhållningssystemen och deras inverkan på gemenskapens ekonomiska partner.

Denna rapport kan vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag."

4) Artikel 10 skall ersättas med följande: "Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén (nedan kallad kommittén), som inrättats genom beslut 68/361/EEG(6).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(7) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 23 oktober 2001.

På rådets vägnar

A. Neyts-Uyttebroeck

Ordförande

(1) EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 114.

(2) Yttrande avgett den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 221, 7.8.2001, s. 74.

(4) EGT L 340, 11.12.1991, s. 33.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 255, 18.10.1968, s. 23.

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.