Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 015 , 17/01/2002 s. 0019 - 0023Rådets direktiv 2001/114/EG

av den 20 december 2001

om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I överensstämmelse med slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh den 11 och 12 december 1992, vilka bekräftades av slutsatserna från Europeiska rådet i Bryssel den 10 och 11 december 1993, bör vissa vertikala direktiv på livsmedelsområdet förenklas så att de endast tar upp de viktigaste krav som de produkter som omfattas av direktiven skall uppfylla, så att produkterna kan åtnjuta fri rörlighet på den inre marknaden.

(2) Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion(4), motiverades med att skillnaderna mellan de nationella lagstiftningarna beträffande vissa former av hållbarhetsbehandlad mjölk kunde leda till illojal konkurrens och vilseleda konsumenterna och därmed direkt inverka på upprättandet av den gemensamma marknaden och på dess sätt att fungera.

(3) Syftet med direktiv 76/118/EEG var därför att definiera vissa former av hållbarhetsbehandlad mjölk och att uppställa gemensamma regler för sammansättning, framställningsmetoder och märkning av produkterna för att säkerställa deras fria rörlighet inom gemenskapen.

(4) Direktiv 76/118/EEG bör anpassas till den allmänna gemenskapslagstiftning som gäller livsmedel, särskilt den som avser märkning, tillåtna tillsatser och de hygienregler som föreskrivs i rådets direktiv 92/46/EEG(5).

(5) Direktiv 76/118/EEG bör för klarhetens skull omarbetas så att reglerna när det gäller villkoren för framställning och saluföring av vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel blir mer tillgängliga.

(6) De allmänna regler om märkning av livsmedel som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG(6), bör tillämpas med vissa villkor.

(7) Om inte annat följer av rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel(7) är det tillåtet i vissa medlemsstater att tillsätta vitaminer till de produkter som definieras i det här direktivet i vissa medlemsstater. Denna möjlighet kan dock inte utsträckas till att gälla inom hela gemenskapen. Medlemsstaterna får därför tillåta eller förbjuda tillsats av vitaminer i sina nationella produkter, men under alla omständigheter måste fri rörlighet för varor inom gemenskapen säkerställas, i enlighet med de regler och principer som följer av fördraget.

(8) För produkter avsedda för spädbarn gäller kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring(8).

(9) I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget kan medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning uppnå målet att fastställa gemensamma definitioner och regler för de berörda produkterna och anpassa bestämmelserna till allmän gemenskapslagstiftning om livsmedel och det kan därför, på grund av detta direktivs art, bättre uppnås på gemenskapsnivå. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det ovannämnda målet.

(10) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(11) För att inte nya hinder för den fria rörligheten skall uppkomma bör medlemsstaterna avstå från att för de berörda produkterna anta nationella bestämmelser som inte föreskrivs i detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk enligt definitionen i bilaga I.

Artikel 2

Medlemsstaterna får, om inte annat följer av direktiv 90/496/EEG, tillåta tillsats av vitaminer till de produkter som anges i bilaga I.

Artikel 3

Direktiv 2000/13/EG skall tillämpas på de produkter som anges i bilaga I på följande villkor.

1. a) Produktbeteckningarna i bilaga I skall endast tillämpas på de produkter som anges där och skall, utan att det påverkar tillämpningen av punkt b, användas i handeln för att beteckna dessa produkter.

b) Som ett alternativ till de obligatoriska beteckningar som anges i punkt a finns i bilaga II en förteckning över särskilda beteckningar. Dessa särskilda beteckningar får användas på det språk och enligt de villkor som anges i bilaga II.

2. Märkningen skall ange mjölkfetthalten uttryckt i procent av den färdiga produktens vikt, utom för de produkter som definieras i punkterna 1 d, 1 g och 2 d i bilaga I, och även procenthalten fettfri mjölktorrsubstans för de produkter som definieras i punkt 1 i bilaga I. Dessa uppgifter skall finnas i anslutning till varumärket.

3. För de produkter som definieras i punkt 2 i bilaga I skall märkningen innehålla en rekommendation om hur produkten skall spädas eller rekonstitueras med uppgift om fetthalten i produkten efter spädning eller rekonstituering.

4. Om produkter som väger mindre än 20 gram per enhet förpackas i en ytterförpackning, behöver de uppgifter som krävs enligt denna artikel bara finnas på ytterförpackningen, förutom den beteckning som krävs enligt punkt 1 första stycket.

5. Vid märkning av de produkter som anges i avsnitt 2 i bilaga I skall det anges att produkten "inte är avsedd som livsmedel för spädbarn under 12 månader".

Artikel 4

För de produkter som definieras i bilagorna I och II får medlemsstaterna inte anta nationella bestämmelser som inte föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 5

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv och som rör de frågor som anges nedan skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2:

- Anpassning av detta direktiv till allmän gemenskapslagstiftning som gäller livsmedel.

- Anpassning till den tekniska utvecklingen.

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga livsmedelskommittén (nedan kallad kommittén), som inrättats genom artikel 1 i beslut 69/414/EEG(10).

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Direktiv 76/118/EEG skall upphävas med verkan från den 17 juli 2003.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall tolkas som hänvisningar till det här direktivet.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 17 juli 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Åtgärder skall vidtas för att

- tillåta saluföring av de produkter som definieras i bilaga I, om de överensstämmer med de definitioner och regler som fastställs i detta direktiv, med verkan från den 17 juli 2003,

- förbjuda saluföring av produkter som inte överensstämmer med detta direktiv, med verkan från den 17 juli 2004.

Saluföring av produkter som inte överensstämmer med detta direktiv men som är märkta före den 17 juli 2004 i enlighet med direktiv 76/118/EEG skall dock tillåtas till dess att lagren av dessa produkter är tömda.

När en medlemsstat vidtar dessa åtgärder skall åtgärderna innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 9

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2001.

På rådets vägnar

C. Picqué

Ordförande

(1) EGT C 231, 9.8.1996, s. 20.

(2) EGT C 279, 1.10.1999, s. 95.

(3) EGT C 56, 24.2.1997, s. 20.

(4) EGT L 24, 30.1.1976, s. 49. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/71/EG (EGT L 328, 31.12.1994, s. 33).

(6) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7) EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.

(8) EGT L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/50/EG (EGT L 139, 2.6.1999, s. 29).

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.

BILAGA I

DEFINITIONER AV PRODUKTER OCH BETECKNINGAR

1. Delvis dehydratiserad mjölk

Den flytande produkt, sötad eller osötad, som erhålls direkt genom att vattnet delvis avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk eller från en blandning av dessa produkter som får innehålla en tillsats av grädde eller av helt dehydratiserad mjölk eller av båda, varvid tillsatsen av helt dehydratiserad mjölk i den färdiga produkten inte får överstiga 25 % av mjölktorrsubstansen.

- Former av osötad kondenserad mjölk:

a) Kondenserad mjölk med hög fetthalt

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 15 viktprocent fett och minst 26,5 viktprocent mjölktorrsubstans.

b) Kondenserad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 7,5 viktprocent fett och minst 25 viktprocent mjölktorrsubstans.

c) Kondenserad, delvis skummad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1 viktprocent och högst 7,5 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

d) Kondenserad skummjölk

Delvis dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

- Former av sötad kondenserad mjölk

e) Sötad kondenserad mjölk

Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 8 viktprocent fett och inte mindre än 28 viktprocent mjölktorrsubstans.

f) Sötad kondenserad, delvis skummad mjölk

Kondenserad mjölk med tillsats av sackaros (halvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 1 viktprocent och högst 8 viktprocent fett och minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

g) Sötad kondenserad skummjölk

Delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller högst 1 viktprocent fett och sammanlagt minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

2. Fullständigt dehydratiserad mjölk

Den produkt i fast form vars vattenhalt uppgår till högst 5 viktprocent i den färdiga produkt som erhålls direkt genom att vattnet avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk, från grädde eller från en blandning av dessa produkter.

a) Torkad mjölk med hög fetthalt eller mjölkpulver med hög fetthalt

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 42 viktprocent fett.

b) Torkad helmjölk eller helmjölkspulver

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 26 viktprocent och högst 42 viktprocent fett.

c) Torkad, delvis skummad mjölk eller pulver av delvis skummad mjölk

Dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1,5 viktprocent och högst 26 viktprocent fett.

d) Torkad skummjölk eller skummjölkspulver

Dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1,5 viktprocent fett.

3. Bearbetningsmetoder

a) Vid framställning av de produkter som anges i punkterna 1 e-1 g får en extra mängd laktos som inte överstiger 0,03 viktprocent av den färdiga produktens vikt användas.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter skall de produkter som avses i punkterna 1 och 2 konserveras på följande sätt:

- Produkterna i punkterna 1 a-d genom värmebehandling (sterilisering, UTH osv.).

- Produkterna i punkterna 1 e-g genom tillsats av sackaros.

- Produkterna i punkt 2 genom dehydratisering.

4. Tillåtna tillsatser

Enligt artikel 2 får vitaminer tillsättas till de produkter som avses i denna bilaga utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 90/496/EEG.

BILAGA II

SÄRSKILDA BETECKNINGAR FÖR VISSA PRODUKTER FÖRTECKNADE I BILAGA I

a) Med det engelska begreppet "evaporated milk" avses den produkt som definieras i punkt 1 b i bilaga I och som innehåller minst 9 viktprocent fett och sammanlagt 31 viktprocent mjölktorrsubstans.

b) Med de franska begreppet "lait demi-écrémé concentré" och "lait demi-écrémé concentré non sucré", det spanska begreppet "leche evaporada semidesnatada", det nederländska "geëvaporeerde halfvolle melk" och "halfvolle koffiemelk" och det engelska "evaporated semi-skimmed milk" avses den produkt som definieras i punkt 1 c i bilaga I och som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett och sammanlagt minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

c) Med det danska begreppet "kondenseret kaffefløde" och det tyska "kondensierte Kaffeesahne" avses den produkt som definieras i punkt 1 a i bilaga I.

d) Med det danska begreppet "flødepulver", de tyska "Rahmpulver" och "Sahnepulver", det franska "crème en poudre", det nederländska "roompoeder", det svenska "gräddpulver" och det finska "kermajauhe" avses den produkt som definieras i punkt 2 a i bilaga I.

e) Med det franska begreppet "lait demi-écrémé concentré sucré", det spanska "leche condensada semidesnatada" och det nederländska "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" avses produkt som definieras i punkt 1 f i bilaga I och som innehåller mellan 4 och 4,5 viktprocent fett och sammanlagt minst 28 viktprocent mjölktorrsubstans.

f) Med det franska begreppet "lait demi-écrémé en poudre", det nederländska begreppet "halfvolle melkpoeder" och de engelska begreppen "semi-skimmed milk pouder" och "dried semi-skimmed milk" avses den produkt som definieras i punkt 2 c i bilaga I och som innehåller mellan 14 och 16 viktprocent fett.

g) Med det portugisiska begreppet "leite em pó meio gordo" avses den produkt som definieras i punkt 2 c i bilaga I och som innehåller mellan 13 och 26 viktprocent fett.

h) Med det nederländska begreppet "koffiemelk" avses den produkt som definieras i punkt 1 b i bilaga I.

i) Med det finska begreppet "rasvaton maitojauhe" avses den produkt som definieras i punkt 2 d i bilaga I.

j) Med det spanska begreppet "leche en polvo semidesnatada" avses den produkt som definieras i punkt 2 c i bilaga I och som innehåller mellan 10 och 16 viktprocent fett.