Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1326.pdf

32001R1326

Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2001 av den 29 juni 2001 om införande av övergångsbestämmelser för att möjliggöra övergången till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av bilagorna VII och XI i den förordningenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177 , 30/06/2001 s. 0060 - 0067Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2001

av den 29 juni 2001

om införande av övergångsbestämmelser för att möjliggöra övergången till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av bilagorna VII och XI i den förordningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1248/2001(2), särskilt artikel 23 i denna, och

av följande skäl:

(1) Artiklarna 7, 9 samt 15-18 i förordning (EG) nr 999/2001 innehåller bestämmelser om foder och fastställer ytterligare restriktioner för produkter som härrör från idisslare och avyttring av levande djur och animaliska produkter. De uppställda kraven varierar beroende på den berörda medlemsstatens eller tredje landets klassificering med avseende på BSE-status. Klassificering för fastställande av BSE-status skall göras enligt kriterierna i artikel 5 i förordning (EG) nr 999/2001. Hittills har inga beslut fattats om att placera någon medlemsstat eller något tredje land i en kategori med stöd av bestämmelserna i artikel 5. Förordningens bestämmelser skulle kunna börja gälla i sin helhet från och med den 1 juli 2001, om inte övergångsbestämmelser har antagits på grundval av artikel 23. Om beslut om klassificering inte fattas kan artiklarna 7, 9 och artiklarna 15-18 inte tillämpas. Det är därför nödvändigt att införa övergångsbestämmelser.

(2) Övergångsbestämmelser för vissa bestämmelser som grundar sig på klassificering finns redan i artikel 22, närmare bestämt bestämmelser om specificerat riskmaterial. Där föreskrivs att övergångsbestämmelserna skall gälla åtminstone fram till och med den 1 januari 2002 och att de skall upphöra att gälla omedelbart efter det att ett beslut om klassificering enligt artikel 5 har fattats, då artikel 8 om specificerat riskmaterial skall gälla. För tydlighetens skull bör samma regler gälla för övergången från övergångsregler till förordningens bestämmelser också för de övriga artiklar som grundar sig på klassificering.

(3) Gemenskapsbestämmelser som har anknytning till transmissibel spongiform encefalopati, som rör förbud mot utfodring av djur och som var gällande omedelbart före genomförandet av förordning (EG) nr 999/2001 fastställs i rådets beslut 2000/766/EG(3) om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein och kommissionens beslut 2001/9/EG(4), ändrad genom beslut 2001/165(5) om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG. Genom beslut 2000/766/EG upphör med några få undantag all användning av bearbetat animaliskt protein i foder till djur inom animalieproduktionen fram till och med den 30 juni 2001. Den 24 april 2001 beslutade rådet att beslutets tillämpningsperiod skulle förlängas. Beslutet skall därför ändras i enlighet med detta som övergångsbestämmelse. Ytterligare ändringar är beroende av ett beslut om klassificering av medlemsstaterna och effektiviteten i de kontrollåtgärder som de enskilda medlemsstaterna inför.

(4) Gemenskapsbestämmelser som har anknytning till transmissibel spongiform encefalopati, som rör avyttring och export av levande nötkreatur och vissa animaliska produkter som består av eller innehåller material från nötkreatur och som var gällande omedelbart före genomförandet av förordning (EG) nr 999/2001/EG fastställs i eller har antagits med stöd av följande beslut: kommissionens beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddåtgärder avseende embryon av nötkreatur med anledning av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Förenade kungariket(6); rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG(7); kommissionens beslut 98/351/EG av den 29 maj 1998 om fastställande, i enlighet med artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG(8), av det datum då sändningarna av nötköttsprodukter från Nordirland enligt programmet för djurbesättningar med exportintyg får påbörjas; kommissionens beslut 1999/514/EG av den 23 juli 1999 om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG(9); kommissionens beslut 2000/345/EG av den 22 maj 2000 om fastställande av det datum då sändningar från Portugal till Tyskland av vissa produkter för förbränning får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.6 i beslut 98/653/EG(10); kommissionens beslut 2000/371/EG av den 6 juni 2000 om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Frankrike får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG(11); kommissionens beslut 2000/372/EG av den 6 juni 2000 om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Spanien får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG(12) samt kommissionens beslut 2001/376/EG av den 18 april 2001 om åtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om genomförande av en datumbaserad exportordning(13). Dessa beslut bör därför fortsätta att gälla under övergångsperioden.

(5) Gemenskapsbestämmelser som har anknytning till transmissibel spongiform encefalopati, som rör specificerat riskmaterial och som var gällande omedelbart före genomförandet av förordning (EG) nr 999/2001 fastställs i eller har antagits med stöd av kommissionens beslut 2000/418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG(14), senast ändrat genom beslut 2001/384/EG(15). Detta beslut har ändrats med avseende på kotpelare från nötkreatur, mekaniskt urbenat kött och import från tredje land, efter det att rådet den 12 februari 2001 antog en gemensam ståndpunkt (EG) nr 8/2001 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebygande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(16). I förordningens bilaga XI återfinns de bestämmelser om specificerat riskmaterial som gäller under övergångsperioden. Avsnitt A i bilagan bör därför uppdateras till att omfatta de bestämmelser om specificerat riskmaterial som har antagits efter det att rådet antog sin gemensamma ståndpunkt.

(6) Till dess att beslut om klassifiering av tredje länder har fattats är det, som en försiktighetsåtgärd, lämpligt att föreskriva att de minimikrav som fastställs i förordning (EG) nr 999/2001 för import av levande nötkreatur, embryon och ägg skall gälla all import av levande nötkreatur, embryon och ägg från de tredje länder som inte anses vara fria från BSE. Avlägsnandet av specificerat riskmaterial från produkter som är avsedda som livsmedel och foder är den viktigaste enskilda skyddsåtgärden med avseende på folkhälsan. Det är därför lämpligt att som övergångsbestämmelse utvidga förteckningen över de produkter som omfattas av importrestriktioner enligt beslut 2000/418/EG till att omfatta alla de produkter som innehåller material från nötkreatur, får eller getter och som omfattas av gemenskapens hälsointyg. De tredje länder som är undantagna från beslut 2000/418/EG bör dock även undantas från dessa övergångsbestämmelser. För att de internationella skyldigheterna genom Världshandelsorganisationens avtal om tillämpningen av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS) skall kunna fullgöras, särskilt anmälningsförfarandena, bör de bestämmelser som avser import inte börja gälla förrän den 1 oktober 2001.

(7) I bilaga VII i förordning (EG) nr 999/2001 fastställs tillämpningsföreskrifter för de åtgärder som skall vidtas när förekomst av TSE har bekräftats. Dessa bestämmelser bör uppdateras så att de återger de detaljerade tekniska utrotningsbestämmelser som tillämpas av medlemsstaterna. Hänsyn skall därvid tas till Vetenskapliga styrkommitténs yttrande av den 15 september 2000 om BSE-relaterad slakt. Vetenskapliga styrkommittén konstaterar i sitt yttrande att slakt av (hela) djurbesättningar redan har haft effekt både när det gäller att utrota fall som annars inte skulle ha identifierats och när det gäller att förebygga uppkomsten av framtida fall. Kommittén säger dock vidare att samma effekt i stor utsträckning kan uppnås genom att man slaktar alla djur som är födda och/eller har fötts upp i samma besättning som det konstaterade fallet cirka tolv månader före och efter indexfallet (slakt av födelsekohorten). Vetenskapliga styrkommittén rekommenderar att åtminstone födelsekohorten slaktas när ett inhemskt BSE-fall upptäcks, oavsett den rådande epidemiologiska situationen. Det är därför lämpligt att ändra de detaljerade utrotningsbestämmelserna och göra det valfritt att slakta hela besättningen med utgångspunkt från den rådande lokala situationen.

(8) För tydlighetens skull bör följande beslut upphävas: kommissionens beslut 94/474/EG av den 27 juli 1994 om vissa skyddsåtgärder mot bovin spongiform encefalopati (BSE) och om upphävande av besluten 89/469/EEG och 90/200/EEG(17), kommissionens beslut 94/381/EG av den 27 juni 1994 om vissa skyddsåtgärder vad avser bovin spongiform encefalopati och utfodring med däggdjursprotein(18) samt beslut 2000/418/EG om användning av material som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/EG.

(9) Den ständiga veterinärkommittén har inte avgivit något yttrande. Därför föreslog kommissionen rådet dessa åtgärder den 15 juni 2001 enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 999/2001, i vilken rådet ombes agera inom tre månader.

(10) Rådet har dock varken antagit dessa åtgärder eller motsatt sig förslaget och beslutade den 19 juni 2001 att det inte skulle ändra sin ståndpunkt inom den perioden.

(11) Under dessa omständigheter och med hänsyn till att det är brådskande att genomföra dessa åtgärder, som Europaparlamentet informerats enligt bestämmelserna i rådets beslut 1999/468/EG(19) och trots artikel 8 i det beslutet, bör kommissionen anta dessa åtgärder nu utan otillbörligt dröjsmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Som övergångsbestämmelse och genom undantag från förordning (EG) nr 999/2001 skall följande gälla:

1. De bestämmelser i förordning (EG) nr 999/2001 som anges i bilaga I till den här förordningen skall inte vara tillämpliga på en medlemsstat eller ett tredje land förrän ett beslut om fastställande av BSE-status för medlemstaten eller tredje landet i fråga har trätt i kraft, efter att ha antagits enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 999/2001. Avsnitt D i bilaga XI skall vara tillämplig på medlemsstaten eller tredje landet i fråga fram till detta datum. Inget sådant beslut skall träda i kraft före den 1 januari 2002.

2. Artikel 7.2, 7.3 och 7.4 skall inte vara tillämplig på en medlemsstat förrän ett beslut som fastställer medlemsstatens BSE-status har trätt i kraft och gemenskapens TSE-relaterade bestämmelser om utfodring genomförs effektivt där. Avsnitt C i bilaga XI skall vara tillämplig på medlemstaten ifråga fram till dess att artikel 7.2, 7.3 och 7.4 blir det.

Artikel 2

1. Andra och tredje styckena i artikel 4 i beslut 2000/766/EG skall utgå.

2. Besluten 94/381/EG, 94/474/EG och 2000/418/EG upphävs.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 999/2001 ändras på följande sätt:

1. Texten i bilaga VII skall ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

2. Texten i bilaga XI, avsnitt A skall ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

3. Texten i bilaga XI skall kompletteras med texten i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Bestämmelserna i avsnitt A, punkt 5, fjärde, femte, sjätte, sjunde, nionde och tionde strecksatserna samt avsnitt D punkterna 2 och 3 i bilaga XI till förordning (EG) nr 999/2001, i dess ändrade lydelse genom denna förordning, skall dock gälla från och med den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2) EGT L 173, 27.6.2001, s. 12.

(3) EGT L 306, 7.12.2000, s. 32.

(4) EGT L 2, 5.1.2001, s. 32.

(5) EGT L 58, 28.2.2001, s. 43.

(6) EGT L 152, 4.6.1992, s. 37.

(7) EGT L 113, 15.4.1998, s. 32.

(8) EGT L 157, 30.5.1998, s. 110.

(9) EGT L 195, 28.7.1999, s. 42.

(10) EGT L 121, 23.5.2000, s. 9.

(11) EGT L 134, 7.6.2000, s. 34.

(12) EGT L 134, 7.6.2000, s. 35.

(13) EGT L 132, 15.5.2001, s. 17.

(14) EGT L 158, 30.6.2000, s. 76.

(15) EGT L 137, 19.5.2001, s. 29.

(16) EGT C 88, 19.3.2001, s. 1.

(17) EGT L 194, 29.7.1994, s. 96.

(18) EGT L 172, 7.7.1994, s. 23.

(19) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA I

- Artikel 9 om vissa animaliska produkter som härrör från idisslare.

- Artikel 15.1 om avyttring av levande djur, deras sperma, embryon och ägg.

- Artikel 16.2, 16.3, 16.4 och 16.6 om avyttring av animaliska produkter.

- Artikel 17 om hälsointyg för import och handelsdokument.

- Artikel 18 om hälsointgyg och import.

- Kapitel A, avsnitt II i bilaga VIII om avyttring av levande nötkreatur inom gemenskapen.

- Kapitel C i bilaga VIII om avyttring inom gemenskapen av animaliska produkter från nötkreatur.

- Kapitlen A, B, C, D, F och G i bilaga IX om import från tredje land av levande nötkreatur, animaliska produkter från nötkreatur, embryon och ägg från nötkreatur och andra animaliska produkter som härrör från idisslare.

BILAGA II

"BILAGA VII

UTROTNING AV TRANSMISSIBEL SPONGIFORM ENCEFALOPATI

1. Genom den undersökning som avses i artikel 13.1 b skall följande identifieras:

a) När det gäller nötkreatur:

- Alla övriga idisslare på det jordbruksföretag där det djur vars sjukdom har bekräftats hör hemma.

- När sjukdom har bekräftats hos ett djur av honkön, alla embryon, ägg och avkomma som har samlats in eller fötts under de två år som föregått sjukdomens kliniska utbrott och under två år efter detsamma.

- Alla djur i den kohort som det djur vars sjukdom har bekräftats tillhör.

- Sjukdomens möjliga ursprung.

- Övriga djur, embryon eller ägg som på det jordbruksföretag där sjukdomen har bekräftats eller på andra jordbruksföretag som kan ha smittats av TSE-smittämnet eller som har fått samma foder eller utsatts för samma smittkälla.

- Förflyttning av foder eller av annat material som kan vara smittat, eller varje annan form av överföring som kan ha gjort att TSE-smittämnet överförts till eller från jordbruksföretaget i fråga.

b) När det gäller får och getter:

- Alla andra idisslare än får och getter på det jordbruksföretag där det djur vars sjukdom har bekräftats hör hemma.

- I den mån det går att identifiera föräldrarna till, samtliga embryon och ägg och den senaste avkomman från det djur vars sjukdom har bekräftats.

- Alla djur i den kohort, vilken skall fastställas enligt förfarandet i artikel 24.2, som det djur vars sjukdom har bekräftats tillhör.

- Alla andra får och getter på det jordbruksföretag där det djur vars sjukdom har bekräftats hör hemma, förutom sådana som nämns i den andra och tredje strecksatsen.

- Sjukdomens möjliga ursprung och övriga jordbruksföretag där det finns djur, embryon eller ägg som kan ha smittats av TSE-smittämnet eller som har fått samma foder eller utsatts för samma smittkälla.

- Förflyttning av foder eller annat material som kan vara smittat, eller varje annan form av överföring som kan ha gjort att BSE-smittämnet överförts till eller från jordbruksföretaget i fråga.

2. Åtgärderna i artikel 13.1 c skall minst inbegripa följande:

a) När BSE bekräftas hos nötkreatur skall de djur, embryon och ägg som har identifierats genom den undersökning som avses i punkt 1 a, första, andra och tredje strecksatserna avlivas och destrueras fullständigt. Medlemsstaten kan besluta att inte avliva och destruera alla nötkreatur på det jordbruksföretag där sjukdomen har bekräftats hos ett djur, enligt punkt 1 a, första strecksatsen, beroende på den epidemiologiska situationen och på möjligheterna att spåra djuren på jordbruksföretaget.

b) När BSE bekräftas hos får eller getter skall alla djur, embryon och ägg som har identifierats genom den undersökning som avses i punkt 1 b andra till sjätte strecksatserna avlivas och destrueras fullständigt."

BILAGA III

"BILAGA XI

A. Avlägsnande av specificerat riskmaterial

1. Medlemsstaterna skall se till att nedan nämnda specificerade riskmaterial avlägsnas och destrueras i enlighet med punkterna 7-11.

a) Följande vävnader betecknas som specificerat riskmaterial:

i) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller, ryggrad utom svanskotor och tändkotornas tvärutskott men inklusive dorsalrotsganglier och ryggmärg från nötkreatur som är äldre än tolv månader samt tarmarna från tolvfingertarmen till rektum från nötkreatur i alla åldrar.

ii) Skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg från får och getter som är äldre än tolv månader eller som har en permanent framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälten från får och getter i alla åldrar.

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 24.2 kan beslut antas i synnerhet om ändring av åldern för avlägsnande av ryggraden på nötkreatur, mot bakgrund av den statistiska sannolikheten av BSE-förekomst i relevanta åldersgrupper av gemenskapens nötkreatursbestånd och på grundval av resultaten från BSE-övervakningen, särskilt testerna av nötkreatur, i enlighet med bilaga III.

b) Utöver de specificerade riskmaterial som anges i punkt 1 a skall nedan nämnda vävnader betecknas som riskmaterial i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt i Portugal, med undantag för den autonoma regionen Azorerna:

- Hela huvudet utom tungan, inklusive hjärna, ögon, trigeminala ganglier och tonsiller, bräss, mjälte och ryggmärg från nötkreatur som är äldre än sex månader.

2. Specificerat riskmaterial och bearbetat material som härrör från detta får inte bli föremål för leverans annat än för eventuell förbränning, i enlighet med punkt 11 eller, vid behov, i enlighet med punkt 7 b.

3. Medlemsstaterna skall se till att ben från nötkreatur, får och getter inte används vid framställning av mekaniskt urbenat kött.

4. Medlemsstaterna skall se till att laceration, efter bedövning, av vävnad från det centrala nervsystemet med hjälp av ett avlångt, stavformigt instrument som förs in i hjärnskålen inte används inom deras territorium på nötkreatur, får eller getter vars kött är avsett som livsmedel eller foder.

5. Det specificerade riskmaterial som avses i punkt 1 a får inte importeras till gemenskapen efter den 31 mars 2001.

De animaliska produkter som anges nedan skall underkastas restriktioner för import till gemenskapen:

- Färskt kött: Kött som definieras i direktiv 64/433/EEG.

- Malet kött och köttberedningar: Malet kött och köttberedningar som definieras i direktiv 94/65/EG(1).

- Köttprodukter: Köttprodukter som definieras i direktiv 77/99/EEG(2).

- Andra animaliska produkter: andra animaliska produkter enligt definitionerna i direktiv 77/99/EEG.

- Utsmälta fetter enligt direktiv 92/118/EEG.

- Gelatin enligt direktiv 92/118/EEG.

- Foder till sällskapsdjur enligt direktiv 92/118/EEG.

- Bearbetade animaliska proteiner enligt direktiv 92/118/EEG.

- Ben och benprodukter enligt direktiv 92/118/EEG.

- Råmaterial för fodertillverkning enligt direktiv 92/118/EEG.

- Tarmar från nötkreatur enligt artikel 2 b v i direktiv 77/99/EEG.

a) Vid import till gemenskapen från tredje land eller från regioner i tredje land av ovan nämnda animaliska produkter som irmehåller material från nötkreatur, får eller getter skall det hälsointyg som krävs åtföljas av följ ande deklaration undertecknad av den behöriga myndigheten i produktionslandet:

"Den animaliska produkten innehåller inte och är inte framställd av specificerat riskmaterial enligt definitionen i avsnitt A i bilaga XI till förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati och som framställts efter den 31 mars 2001, inte heller mekaniskt urbenat kött som framställts från ben från nötkreatur, far eller getter efter den 31 mars 2001. Efter den 31 mars 2001 har djuren inte slaktats efter bedövning genom insprutning av gas i hjärnskålen eller avlivats med samma metod och har inte efter bedövning slaktats genom laceration av vävnad i centrala nervsystemet med ett avlångt, stavformigt instrument som förs in i hjärnskålen.

Hela eller halva slaktkroppar eller kvartsparter av slaktkroppar får innehålla ryggrad vid import."

b) Alla hänvisningar till "animaliska produkter" betecknar sådana animaliska produkter som anges i denna punkt och gäller inte andra animaliska produkter som innehåller eller härrör från dessa animaliska produkter.

6. Punkt 5 skall inte gälla import från följande länder:

Australien.

Argentina.

Botswana.

Brasilien.

Chile.

Costa Rica.

Namibia.

Nicaragua.

Nya Zeeland.

Paraguay.

Uruguay.

Singapore.

Swaziland.

7. Medlemsstaterna skall ofta genomföra officiella kontroller för att fastställa att detta avsnitt tillämpas korrekt och se till att det antas bestämmelser för att undvika varje form av kontamination, särskilt i slakterierna, styckningsanläggningarna, anläggningarna för bearbetning av animaliskt avfall, anläggningarna för bearbetning av högriskmaterial eller de lokaler som godkänts av medlemsstaterna enligt artikel 7 i direktiv 90/667/EEG, de ställen där försäljning sker till konsumenterna, deponierna och övriga anläggningar för lagring eller förbränning. Medlemsstaterna skall i synnerhet inrätta ett system för att säkerställa och kontrollera

a) att specificerat riskmaterial som används vid framställning av de produkter som avses i artikel 1.2 endast används för tillåtna ändamål,

b) särskilt när avlägsnandet sker i en annan anläggning eller lokal än slakteriet, att specificerat riskmaterial separeras fullständigt från annat avfall som inte är avsett att förbrännas, att det samlas ihop separat och destrueras i enlighet med punkt 1 och punkterna 8-11. Medlemsstaterna får besluta att tillåta leverans till en annan medlemsstat av huvud eller slaktkroppar som innehåller specificerat riskmaterial efter det att den andra medlemsstaten gått med på att ta emot dem och godkänt de särskilda villkor som skall tillämpas på dessa transporter.

Hela eller halva slaktkroppar eller kvartsparter av slaktkroppar som inte innehåller något annat specificerat riskmaterial än ryggrad, inklusive dorsalrotsganglier, får dock importeras till en medlemsstat eller sändas till en annan medlemsstat utan denna medlemsstats godkännande.

8. Medlemsstaterna skall se till att specificerat riskmaterial avlägsnas på

a) slakterier,

b) styckningsanläggningar och anläggningar för bearbetning av högriskmaterial enligt artiklarna 3 och 7 i direktiv 90/667/EEG, under direkt överinseende av en person som utsetts av den behöriga myndigheten. Dessa anläggningar skall vara godkända för detta ändamål av den behöriga myndigheten.

Kotpelaren får dock avlägsnas vid de ställen där försäljning sker till konsumenterna.

När det specificerade riskmaterialet inte har avlägsnats från döda djur som inte slaktats för att användas som livsmedel, skall de delar av djurkroppen som innehåller specificerat riskmaterial eller hela djurkroppen behandlas som specificerat riskmaterial.

9. Medlemsstaterna skall se till att allt specificerat riskmaterial färgas in och vid behov förses med en märkning så snart det avlägsnas samt att det destrueras fullständigt

a) genom förbränning utan förbehandling, eller

b) förutsatt att färgämnet eller märkningen går att urskilj a, efter förbehandling,

i) enligt de förfaranden som anges i kapitlen I-IV samt kapitel VI och kapitel VII i bilagan till beslut 92/562/EEG

- genom förbränning,

- genom samförbränning,

ii) enligt åtminstone de standarder som anges i bilaga I till beslut 1999/534/EG, genom nedgrävning på en godkänd deponi.

10. Medlemsstaterna f.oar fastställa undantag från bestämmelserna i punkterna 8 och 9 för att tillåta förbränning eller nedgrävning av specificerat riskmaterial eller hela djurkroppar utan föregående infärgning eller, i förekommande fall, utan avlägsnande av specificerat riskmaterial, under de omständigheter som definieras i artikel 3.2 i direktiv 90/667/EEG. Detta skall ske genom en metod som utesluter varj e risk för överföring av TSE och som godkänts och kontrollerats av den behöriga myndigheten, särskilt när djuren har dött eller slaktats i samband med åtgärder för att bekämpa sjukdomar.

11. Medlemsstaterna får vid behov sända specificerat riskmaterial eller bearbetat material som härrör från specificerat riskmaterial till andra medlemsstater för förbränning, på de villkor som fastställs i artikel 4.2 i beslut 97/735/EG.

Denna punkt far ändras på begäran av en medlemsstat för att tillåta att specificerat riskmaterial eller bearbetat material som härrör från specificerat riskmaterial sänds till tredje land för förbränning, varvid villkoren för denna export skall fastställas.

12. Genom undantag från punkt 1 a i kan ett beslut antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 24.2 för att tillåta användning av ryggrad och dorsalrotsganglier från nötkreatur som

a) är födda, oavbrutet uppfödda och slaktade i medlemsstater för vilka en vetenskaplig utvärdering visat att förekomst av BSE hos inhemska nötkreatur är högst osannolik, eller osannolik men inte utesluten, eller

b) är födda efter den tidpunkt då förbudet mot att utfodra idisslare med däggdjursprotein tillämpats i praktiken i medlemsstater där BSE hos inhemska djur rapporterats eller för vilka en vetenskaplig utvärdering visat att förekomsten av BSE hos inhemska nötkreatur är sannolik.

Förenade kungariket, Portugal, Finland, Sverige och Östernke kan erhålla detta undantag på grundval av fakta som redan meddelats och utvärderats. Övriga medlemsstater kan ansöka om undantag genom att på lämpligt sätt klart styrka för kommissionen att villkoren i punkt a eller b är uppfyllda.

De medlemsstater som åtnjuter detta undantag skall, utöver de krav som fastställs i kapitel A, avsnitt I i bilaga III, se till att en av de godkända snabbtester som återfinns i kapitel C, punkt 4 i bilaga X, genomförs på alla nötkreatur som är äldre än 30 månader och som

a) har dött på uppfödningsstället eller under transport, men som inte slaktats för livsmedelsframställning, med undantag för djur som dött i avlägsna områden med låg djurtäthet i medlemsstater där förekomst av BSE är osannolik,

b) har slaktas på normalt sätt för livsmedelsframställning.

Undantag skall inte göras för användning av ryggrad och dorsalrotsganglier från nötkreatur äldre än 30 månader från Förenade kungariket och från Portugal, med undantag för den autonoma regionen Azorerna.

Experter från kommissionen får genomföra kontroller på plats för att ytterligare kontrollera de uppgifter som lämnats in, i enlighet med artikel 21.

(1) Rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar (EGT L 368, 31.12.1994, s. 10).

(2) Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (EGT L 26, 31.1.1977, s. 85). Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/76/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 25)."

BILAGA IV

"C. Förbud avseende foder

Rådets beslut 2000/766/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och utfodring med animaliskt protein samt kommissionens beslut 2001/9/EG om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/766/EG skall fortsätta att gälla som en övergångsbestämmelse.

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 24.2 kan beslut fattas om att anpassa beslut 2000/766/EG till situationen i de olika medlemsstaterna, mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner och BSE-förekomsten, på grundval av resultaten från BSE-övervakningen, särskilt testerna av nötkreatur, i enlighet med bilaga III.

D. Avyttring och export

1. Följande bestämmelser fortsätter att gälla, som övergångsbestämmelser.

Kommissionens beslut 92/290/EEG av den 14 maj 1992 om vissa skyddåtgärder avseende embryon av nötkreatur med anledning av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Förenade kungariket.

Rådets beslut 98/256/EG av den 16 mars 1998 om nödåtgärder vad beträffar skydd mot bovin spongiform encefalopati, som ändrar beslut 94/474/EG och upphäver beslut 96/239/EG.

Kommissionens beslut 98/351/EG av den 29 maj 1998 om fastställande, i enlighet med artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG, av det datum då sändningarna av nötköttsprodukter från Nordirland enligt programmet för djurbesättningar med exportintyg får påbörjas.

Kommissionens beslut 1999/514/EG av den 23 juli 1999 om fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas genom tillämpning av artikel 6.5 i rådets beslut 98/256/EG.

Kommissionens beslut 2000/345/EG av den 22 maj 2000 om fastställande av det datum då sändningar från Portugal till Tyskland av vissa produkter för förbränning får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.6 i beslut 98/653/EG.

Kommissionens beslut 2000/371/EG av den 6 juni 2000 om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Frankrike får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG.

Kommissionens beslut 2000/372/EG av den 6 juni 2000 om fastställande av det datum då sändningar av tjurar för tjurfäktning från Portugal till Spanien får påbörjas genom tillämpning av artikel 3.7 i beslut 98/653/EG.

Kommissionens beslut 2001/376/EG av den 18 april 2001 om åtgärder som krävs med hänsyn till förekomsten av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal och om genomförande av en datumbaserad exportordning.

2. För import av nötkreatur skall det krävas att ett internationellt djurhälsointyg uppvisas som styrker att

a) utfodring av idisslare med protein som härrör från däggdjur har förbjudits och att förbudet iakttas,

b) nötkreatur som är avsedda för export till gemenskapen identifieras med hjälp av ett permanent identifieringssystem som gör det möjligt att spåra dem tillbaka till deras moderdjur och ursprungsbesättning, så att de inte är avkomma av hondjur som misstänks vara smittade.

3. För import av embryon och ägg från nötkreatur skall det krävas att ett internationellt djurhälsointyg uppvisas som styrker att utfodring av idisslare med protein som härrör från däggdjur har förbjudits och att förbudet har iakttagits.

4. Punkterna 2 och 3 skall inte gälla import från följande länder:

Australien.

Argentina.

Botswana.

Brasilien.

Chile.

Costa Rica.

Namibia.

Nicaragua.

Nya Zeeland.

Paraguay.

Uruguay.

Singapore.

Swaziland."