Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 118 , 04/05/2002 s. 0001 - 0054



Kommissionens förordning (EG) nr 753/2002

av den 29 april 2002

om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001(2) särskilt artiklarna 53 och 80 i denna, och

av följande skäl:

(1) I avdelning V kapitel II i förordning (EG) nr 1493/1999 samt i bilagorna VII och VIII till samma förordning fastställs regler för beteckning, benämning och presentation av vissa produkter som omfattas av den förordningen ("vinprodukter") samt för skydd av vissa beteckningar, uttryck och termer. Det är lämpligt att anta tillämpningsföreskrifter till dessa regler och att upphäva gällande lagstiftning i fråga, det vill säga kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 885/2001(4), kommissionens förordning (EEG) nr 3901/91 av den 18 december 1991 om vissa närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner(5), kommissionens förordning (EG) nr 554/95 av den 13 mars 1995 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid(6), ändrad genom förordning (EG) nr 1915/96(7) samt kommissionens förordning (EG) nr 881/98 av den 24 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso(8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1608/2000(9).

(2) Vissa regler rörande märkning av livsmedel fastställs i rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym(10), senast ändrat genom direktiv 89/676/EEG(11), rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier(12), senast ändrat genom direktiv 92/11/EEG(13), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel(14), ändrat genom kommissionens direktiv 2001/101/EG(15). Dessa regler gäller också vinprodukter om inget annat uttryckligen anges i de nämnda direktiven.

(3) Denna förordningen bör ta hänsyn till den erfarenhet som vunnits genom tillämpningen av gällande lagstiftning i fråga om vinprodukter samt de regler som fastställs i ovannämnda direktiv. Dessa regler bör framför allt förenklas i så stor utsträckning som möjligt samt göras mer läsbara genom en harmonisering av bestämmelserna för olika produktgrupper, samtidigt som hänsyn tas till produkternas inbördes skillnader.

(4) Denna förordning bör respektera målen att skydda konsumenternas legitima intressen, att skydda producenternas legitima intressen, att se till att den inre marknaden fungerar väl och att främja utvecklingen av kvalitetsprodukter som fastställs i artikel 47.1 i förordning (EG) nr 1493/1999. De skall dessutom parallellt vara förenliga med kraven i artikel 77 i den nämnda förordningen så att målen enligt artiklarna 33 och 131 i fördraget beaktas på ett korrekt sätt och kraven enligt de internationella avtal som slutits i enlighet med artikel 300.2 i fördraget.

(5) Begreppet "märkning" bör preciseras för att begränsa detta till aspekter av presentationen av vinprodukter som rör beskaffenhet, kvalitet och ursprung i fråga om själva produkterna.

(6) Det är i konsumenternas intresse lämpligt att på behållaren samla vissa obligatoriska uppgifter på så sätt att de faller inom samma synfält samt att fastställa toleransgränser för att ange den faktiska alkoholhalten och att ta hänsyn till produkternas särart.

(7) Befintliga regler för användning av koder i märkningen fyller sitt syfte och bör alltså fortsätta att gälla.

(8) Vissa vinprodukter är inte nödvändigtvis avsedda för direkt användning som livsmedel. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att undanta dessa produkter från märkningsreglerna, under förutsättning att det finns lämpliga kontrollmekanismer. Detsamma gäller för vissa kvalitetsviner framställda i specificerade områden (kvalitetsviner fso) som lagras på flaska.

(9) Vinprodukter som exporteras måste ibland uppfylla märkningskraven i tredje länder eller vara försedda med viss information riktad till konsumenterna i dessa tredje länder. Det är därför viktigt att medlemsstaterna kan tillåta att andra språk används för vissa uppgifter i märkningen.

(10) Genom förordning (EG) nr 1493/1999 harmoniseras märkningen för alla vinprodukter på grundval av en redan etablerad modell för mousserande viner samtidigt som tillåtelse ges att använda andra termer än de som uttryckligen anges i gemenskapslagstiftningen, på villkor att de är exakta. Det är alltså lämpligt att på samma sätt harmonisera tillämpningsbestämmelserna till den nämnda förordningen på grundval av den modell som tagits fram för mousserande viner samtidigt som det bör säkerställas att varje risk för att dessa andra termer sammanblandas med dem som omfattas av lagstiftningen undviks, och om tvivel uppstår att användningen av sådana termer villkoras av en skyldighet för aktörerna att bevisa att de är korrekta.

(11) Av hänsyn till rättssäkerheten är det lämpligt att behålla de befintliga definitionerna "tappningsföretaget" och "tappning" och att införa en definition av begreppet "importören".

(12) Användning av kapsyler som tillverkats av bly och som används som omslag omkring förslutningsanordningen på behållare som innehåller produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1493/1999 bör förbjudas, i första hand för att undanröja all risk för kontaminering, särskilt vid tillfällig kontakt med dessa produkter, samt i andra hand för att undvika risk för miljöförstöring på grund av avfall som innehåller bly från sådana kapsyler.

(13) I gemenskapen och i tredje länder är det sedan lång tid tillbaka tradition att använda vissa typer av flaskor för vissa produkter. Dessa flaskor kan få konsumenten att tänka på ett visst ursprung eller vissa egenskaper hos dessa produkter just därför att de har använts sedan lång tid. Dessa flaskor bör därför uteslutande användas för sådana viner.

(14) För att kunna spåra och kontrollera vinprodukter är det lämpligt att föreskriva att vissa uppgifter som ingår i märkningen även skall tas upp i register och följehandlingar som avses i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn(16).

(15) Enligt förordning (EG) nr 1493/1999 är det nödvändigt att fastställa villkor för användning av vissa termer. För vissa av dessa termer krävs gemenskapsbestämmelser för att garantera att den inre marknaden fungerar väl. Dessa regler bör i allmänhet grunda sig på redan befintliga bestämmelser. När det gäller andra termer är det lämpligt att varje medlemsstat fastställer regler som är förenliga med gemenskapsrätten som skall tillämpas på vin som produceras inom medlemsstaten, så att politiken för detta fastställs så nära producenten som möjligt. Det måste dock finnas garantier för att dessa regler präglas av öppenhet och insyn.

(16) När det gäller de obligatoriska uppgifterna om namn och firma för tappningsföretaget eller leverantören och de frivilliga uppgifterna om namn, adress och befattning för den eller de personer som deltagit i saluföringen, bör det, för att den inre marknaden skall kunna fungera väl och för att konsumenterna inte ska vilseledas, bli obligatoriskt att uppgifter om dessa personers verksamhet anges med termer som "vinodlare", "skördat av", "handlare", "distribuerat av", "importör", "importerat av" eller andra liknade termer.

(17) Angivelser som hänvisar till ekologiska produktionsmetoder för druvor regleras endast av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(17), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 473/2002(18), som tillåter att de kan användas för alla typer av vinprodukter. Dessa angivelser omfattas därför inte av bestämmelserna i denna förordning om angivelser om hur produkten erhållits eller om framställningsmetod.

(18) Användning av och bestämmelserna om vissa benämningar (andra än ursprungsbeteckningar) som tjänar till att beskriva kvalitetsvinprodukter är en väletablerad praxis i gemenskapen. Dessa traditionella uttryck kan få konsumenterna att tänka på en produktions- eller lagringsmetod, en viss kvalitet, en färg eller en typ av vin eller kanske en historisk händelse som är förknippad med vinet. För att garantera lika konkurrensvillkor och för att undvika att konsumenterna vilseleds är det lämpligt att upprätta en gemensam ram för registrering och skydd av sådana traditionella uttryck.

(19) I syfte att skapa enkelhet och tydlighet är det lämpligt att i så stor utsträckning som möjligt harmonisera märkningen av likörviner och pärlande viner på grundval av den metod som i förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs för icke-mousserande viner, men med beaktande av produkternas inbördes skillnader. Metoden för märkning av andra vinprodukter bör harmoniseras på samma sätt, även om produkternas särart och marknadernas specifika karaktär kräver en större differentiering, särskilt när det gäller obligatoriska uppgifter.

(20) De regler som skall tillämpas för märkning av vinprodukter med ursprung i tredje land och som saluförs på gemenskapsmarknaden bör också så långt det är möjligt harmoniseras med den metod som införts för gemenskapens vinprodukter för att undvika att konsumenterna vilseleds samt att det skapas illojal konkurrens mellan producenterna. Det är emellertid lämpligt att ta hänsyn till skillnader när det gäller produktionsvillkoren och traditionerna i fråga om vinproduktionen samt lagstiftningen i olika tredje länder.

(21) Bestämmelserna i den här förordningen bör inte påverka tillämpningen av särskilda regler som kan förhandlas fram enligt avtal som ingås med tredje länder enligt förfarandet i artikel 133 i fördraget.

(22) Särskilda och närmare bestämmelser för märkning av mousserande viner har redan fastställts i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999. Vissa kompletterande tillämpningsföreskrifter bör emellertid fastställas.

(23) De regler som gäller för pärlande viner med tillsatt koldioxid bör så långt möjligt vara förenliga med de regler som fastställs i förordning (EG) nr 1493/1999 för mousserande viner med tillsatt koldioxid, under förutsättning att hänsyn tas till produkternas inbördes skillnader.

(24) Enligt artikel 80 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall åtgärder antas som kan underlätta övergången från den tidigare gällande vinlagstiftningen till den nämnda förordningen. För att inte onödigt belasta aktörerna bör bestämmelser antas som medger att saluföringen av produkter märkta i enlighet med gällande bestämmelser på området kan fortsätta utan avbrott, samt att etiketter märkta i enlighet med gällande bestämmelser kan användas under en övergångsperiod.

(25) Genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 upphävs gällande rådslagstiftning inom vinsektorn, inklusive lagstiftning som gäller de områden som omfattas av den här förordningen. För att skapa en mjuk övergång samt kontinuitet i fråga om de bestämmelser som skall tillämpas fram till dess att tillämpningsföreskrifterna fått sin slutliga form och antas, föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000, senast ändrad genom förordning (EG) nr 699/2002(19), att vissa rådsbestämmelser som genom artikel 81 upphör att gälla skall fortsätta att gälla under en kort övergångsperiod. Genom denna förordning ändras gällande lagstiftning, och dessa ändringar innebär att medlemsstaterna måste anta en rad tillämpningsföreskrifter. I syfte att sätta en rimlig tidsfrist för antagandet av dessa åtgärder och för att aktörerna skall kunna anpassa sig till de nya reglerna, är det lämpligt att föreskriva att vissa av de rådsbestämmelser som tillämpas på detta område och som upphävs genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 fortsätter att gälla under ytterligare en kort övergångsperiod. Förordning (EG) nr 1608/2000 bör därför upphöra att gälla.

(26) De åtgärder som fastställs i den här förordningen bör endast gälla de produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1493/1999, utan att detta påverkar tillämpningen av de bestämmelser i den nämnda förordningen som gäller andra produkter, särskilt artikel 52.2, 52.3 och 52.4, punkt C i bilaga VII och punkt I.3 i bilaga VIII.

(27) Förvaltningskommittén för vin har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter till de bestämmelser som finns i kapitel II i avdelning V och i bilagorna VII och VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 om beteckning, benämning, presentation och skydd av vissa vinprodukter.

Artikel 2

Förtydliganden angående märkningen

Benämningar, symboler eller märken skall inte anses utgöra en del av märkningen såsom denna definieras i inledningen till bilaga VII och i punkt A.2 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 om

a) de är fastställda i medlemsstaternas bestämmelser inom ramen för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG(20),

b) de gäller producenten, eller behållarens volym och anges direkt och outplånligt på behållaren,

c) de används för kontroll av tappningen; i detta sammanhang får medlemsstaterna föreskriva eller godkänna ett system för att ange tappningsdatum för vin och druvmust som tappats i den egna medlemsstaten,

d) de används för att identifiera produkten med hjälp av en sifferkod och/eller en maskinläsbar symbol,

e) de föreskrivs i medlemsstaternas bestämmelser i fråga om kvantitativ eller kvalitativ kontroll av produkter som omfattas av systematiska och officiella undersökningar,

f) de gäller priset på produkten i fråga,

g) de föreskrivs i medlemsstaternas skattebestämmelser,

h) de inte omfattas av punkterna a-g och inte har något samband med beskrivningen av den berörda produkten och inte regleras av någon bestämmelse i förordning (EG) nr 1493/1999 eller i den här förordningen.

Artikel 3

Presentation av obligatoriska angivelser

1. De obligatoriska uppgifter som avses i punkt A i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall anges inom samma synfält på behållaren och med bokstäver som är tydliga, läsbara, outplånliga och så stora att de därigenom kontrasterar mot den bakgrund på vilken de är tryckta och dessutom är tydligt urskiljbara från övriga skrivna uppgifter och tecken.

De obligatoriska uppgifterna om importören och om partiets nummer får emellertid anges utanför det synfält där övriga obligatoriska uppgifter anges.

2. Den uppgift om verklig alkoholhalt i volymprocent som avses i tredje strecksatsen i punkt A.1 i bilaga VII och i punkt B.1 d i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall anges som hel eller halv volymprocentandel. Utan att det påverkar de avvikelser som medges för den använda referensanalysmetoden, får den alkoholhalt som anges inte avvika uppåt eller nedåt med mer än 0,5 volymprocentenheter från den alkoholhalt som fastställdes i analysen. För kvalitetsviner fso som lagrats på flaska i mer än tre år samt mousserande viner, mousserande viner med tillsatt koldioxid, pärlande viner, pärlande viner med tillsatt koldioxid och likörviner, och utan att det påverkar de avvikelser som medges för den använda referensanalysmetoden, får den alkoholhalt som anges inte avvika uppåt eller nedåt med mer än 0,8 volymprocentenheter från den alkoholhalt som fastställdes i analysen. Den siffra som uttrycker den verkliga alkoholhalten skall följas av symbolen "vol.%" och får föregås av orden "verklig alkoholhalt","verklig alkohol" eller förkortningen "alk.".

Uppgiften om verklig alkoholhalt i volymprocent skall anges i märkningen med tecken som är minst 5 mm höga om den nominella volymen överstiger 100 cl, minst 3 mm höga om den är högst 100 cl men minst 20 cl, och minst 2 mm höga om den är högst 20 cl.

Artikel 4

Användningen av koder i märkningen

1. De koder som avses i punkt E i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall fastställas av den medlemsstat inom vars territorium tappningsföretaget, leverantören och importören har sitt huvudkontor och de koder som avses i punkt D.4 och D.5 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall fastställas av den medlemsstat inom vars territorium producenten eller aktören har sitt huvudkontor.

2. Hänvisningen till en medlemsstat i en kod enligt punkt 1 skall anges med postens landskod före de andra delarna av koden.

Artikel 5

Undantag

1. För vin som producerats inom det egna territoriet får medlemsstaterna medge undantag från de bestämmelser rörande märkningskravet som avses i punkt G.1 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 om det rör sig om

a) produkter som transporteras mellan två eller flera anläggningar som tillhör ett och samma företag och som ligger i samma administrativa enhet eller i angränsande administrativa enheter; dessa administrativa enheter får inte vara större än sådana regioner som motsvarar nivå III i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS III), med undantag av sådana öar vars administrativa enhet motsvarar nivå II i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS II),

b) högst 30 liter druvmust eller vin per parti som inte är avsett för försäljning,

c) kvantiteter druvmust och vin avsedda att konsumeras av producentens och hans anställdas familjer.

Den berörda medlemsstaten får dessutom medge enstaka undantag för vissa kvalitetsviner fso som avses i artikel 29.1 b andra strecksatsen i den här förordningen och som har lagrats på flaska under lång tid före försäljningen, under förutsättning att den har fastställt villkor för kontroll och förflyttning av dessa produkter.

2. Medlemsstaterna får genom undantag från punkt D.1 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 medge att angivelserna i märkningen, särskilt de obligatoriska angivelserna, upprepas på andra språk än gemenskapens officiella språk, om de berörda produkterna är avsedda för export och om lagstiftningen i det berörda tredjelandet kräver det.

Artikel 6

Gemensamma regler för alla uppgifter i märkningen

1. Med tillämpning av punkt B.3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får märkningen av de berörda produkterna kompletteras med andra uppgifter, under förutsättning att dessa inte kan vilseleda de personer till vilka informationen riktar sig, särskilt i fråga om de obligatoriska uppgifter som avses i punkt A.1 i den bilagan samt de frivilliga uppgifter som avses i punkt B.1 i samma bilaga.

2. För de produkter som avses i punkt B.3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får de myndigheter som avses i artikel 72.1 i den nämnda förordningen, under förutsättning att respektive medlemsstats allmänna förfaranderegler följs, kräva att tappningsföretagen, leverantörerna eller importörerna kan styrka korrektheten hos de uppgifter som används för att ange art, identitet, kvalitet, sammansättning, ursprung eller härkomst för produkten i fråga eller för andra produkter som har använts i framställningen.

Om en sådan begäran kommer från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där vintappningsföretaget, leverantören eller importören är etablerad, skall denna myndighet kräva att detta styrks direkt av den berörda aktören.

Om en sådan begäran kommer från den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, skall denna myndighet i ett direkt samarbete ge den behöriga myndigheten i den medlemsstat där vintappningsföretaget, leverantören eller importören är etablerad alla upplysningar som behövs för att denna skall kunna begära de styrkande handlingarna i fråga; den myndighet som ursprungligen begärde detta skall informeras om ärendets gång.

Om de behöriga myndigheterna konstaterar att styrkande handlingar inte har lämnats in skall uppgifterna i fråga anses vara oförenliga med förordning (EG) nr 1493/1999 eller med den här förordningen.

Artikel 7

Definition av "tappningsföretag", "tappning" och "importör"

Vid tillämpning av den här förordningen skall med

a) tappningsföretag avses den fysiska eller juridiska person, eller sammanslutning av sådana personer, som tappar eller låter tappa,

b) tappning avses att den berörda produkten i kommersiellt syfte tappas på behållare med en volym på högst 60 liter,

c) importör avses en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som är etablerad i gemenskapen och som ansvarar för att icke-gemenskapsvaror i den mening som avses i artikel 4.8 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(21) övergår till fri omsättning.

Artikel 8

Förbud mot blykapsyler och blyfolie

Förslutningar för produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1493/1999 får inte vara försedda med blykapsyl eller blyfolie.

Artikel 9

Förbehåll beträffande vissa typer av flaskor

1. Villkoren för användning av vissa typer av flaskor fastställs i bilaga I.

2. För att en flasktyp skall kunna ingå i förteckningen i bilaga I skall den uppfylla följande villkor:

a) den skall beständigt och traditionellt ha använts sedan 25 år tillbaka i vissa bestämda produktionsregioner eller produktionsområden i gemenskapen,

b) denna användning skall påminna om vissa vinegenskaper eller ett särskilt vinursprung,

c) den berörda flasktypen får inte användas för andra viner på gemenskapsmarknaden.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a) de faktorer som ligger till grund för ett godkännande av flasktyper,

b) egenskaperna hos de flasktyper som uppfyller villkoren i punkt 2 samt om de viner för vilka de förbehållits.

4. Trots vad som sägs i punkterna 1, 2 och 3 får vissa flasktyper som anges i bilaga I användas vid presentation av viner från tredje länder, under förutsättning att

a) dessa länder har lämnat in en motiverad ansökan till kommissionen, och

b) att villkor som anses likvärdiga med de villkor som föreskrivs i punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

I bilaga I anges de tredje länder som berörs för varje typ av flaska samt bestämmelser om användningsvillkoren.

5. Vissa traditionella flasktyper som används i tredje länder som inte ingår i bilaga I, får under förutsättning av ömsesidighet, omfattas av det skydd som avses i den här artikeln, när de saluförs inom gemenskapen.

Genomförandet av första stycket skall ske genom avtal med berörda tredje länder, vilka skall slutas enligt förfarandet i artikel 133 i fördraget.

Artikel 10

Register, följedokument m.m.

1. För de produkter som anges i punkt A.1 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, med undantag av pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid, skall beteckningen i de register som hålls av de aktörer som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 884/2001, i register, i följedokument och andra i gemenskapslagstiftningen föreskrivna dokument och, om följedokument inte tagits fram, i handelsdokument, förutom de uppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 884/2001 innehålla de frivilliga uppgifter som avses i punkt B.1 och B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, förutsatt att de förekommer eller skall förekomma i märkningen.

2. För de produkter som anges i punkt A.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 samt för pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid skall beteckningen i de register som hålls av vinproducenter, i register, i följedokument och andra i gemenskapslagstiftningen föreskrivna dokument och, om följedokument inte tagits fram, i handelsdokument, förutom de uppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 884/2001, innehålla följande:

- när det gäller de produkter som avses i punkt A.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999, den benämning som anger varubeteckning samt den benämning som rör den produkttyp som avses i punkt B.1 a och B.1 c i bilaga VIII till den nämnda förordningen, samt när det gäller pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid, den benämning som anger den varubeteckning som avses i punkt A.2 i bilaga VII till den nämnda förordningen,

- när det gäller de produkter som avses i punkt A.1 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999, de frivilliga uppgifter som anges i punkt E i bilaga VIII till den nämnda förordningen, och när det gäller pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid, de frivilliga uppgifter som anges i punkterna B.1 och B.2 i bilaga VII till den nämnda förordningen, förutsatt att de förekommer eller skall förekomma i märkningen.

3. För de produkter som avses i avdelning II skall beteckningen i de register som hålls av aktörer som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 884/2001, i register, i följedokument och andra i gemenskapslagstiftningen föreskrivna dokument och, om ett följedokument inte tagits fram, i handelsdokumenten, förutom de uppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 884/2001, innehålla de frivilliga uppgifter som avses i artikel 13.1 och i artikel 14.1 och 14.3 i den här förordningen, förutsatt att de förekommer eller skall förekomma i märkningen.

4. Beteckningen i register som hålls av andra personer än producenter skall innehålla minst de uppgifter som allt efter omständigheterna anges i punkterna 1, 2 eller 3. De frivilliga uppgifter som allt efter omständigheterna avses i punkterna 1, 2 eller 3, får i registren ersättas med numret på följedokumentet eller numret på de andra i gemenskapsbestämmelserna föreskrivna dokumenten, tillsammans med det datum då dokumenten upprättades.

5. Behållare för lagring av de produkter som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall identifieras och behållarnas nominella volym skall anges.

Behållarna skall dessutom vara försedda med de uppgifter som medlemsstaterna föreskrivit för detta ändamål, och som skall göra det möjligt för kontrollorganet att identifiera behållarnas innehåll med hjälp av de register eller de dokument som används i stället för register.

För behållare med en volym på högst 600 liter som är fyllda med samma produkt och lagrade tillsammans i samma parti, får märkningen av behållarna emellertid ersättas med en märkning som omfattar hela partiet, under förutsättning att partiet hålls klart avskilt från andra partier.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER FÖR DRUVMUST, DELVIS JÄST DRUVMUST, KONCENTRERAD DRUVMUST, UNGT ICKE FÄRDIGJÄST VIN OCH VIN AV ÖVERMOGNA DRUVOR

Artikel 11

Allmänna bestämmelser

1. Om de produkter som avses i artikel 53.2 g i förordning (EG) nr 1493/1999 eller motsvarande produkter som framställts i tredjeland (nedan kallade avdelning II-produkter) förses med etiketter skall etiketterna vara förenliga med artiklarna 12, 13 och 14.

2. Artikel 3.1 skall i tillämpliga delar gälla för de obligatoriska uppgifter som avses i artikel 12.

3. Punkt E i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 4 i den här förordningen skall i tillämpliga delar gälla för avdelning II-produkter.

Artikel 12

Obligatoriska uppgifter

1. Etiketter på avdelning II-produkter skall innehålla uppgift om produktens varubeteckning, med användning av

a) den av definitionerna i förordning (EG) nr 1493/1999 som så exakt som möjligt beskriver produkten i fråga,

eller

b) andra uppgifter än de som definieras i gemenskapsbestämmelserna och vars användning omfattas av lagstiftningen i medlemsstaten eller det berörda tredje landet, under förutsättning att de meddelas kommissionen som med alla lämpliga medel skall garantera att dessa åtgärder offentliggörs.

2. Etiketter på avdelning II-produkter skall innehålla uppgift om produktens nominella volym.

3. Etiketter på avdelning II-produkter skall innehålla uppgift om följande:

a) Tappningsföretagets namn eller firma och den kommun och medlemsstat där huvudkontoret ligger, när det gäller behållare med en nominell volym på högst 60 liter.

b) Avsändarens namn eller firma och den kommun och medlemsstat där huvudkontoret ligger, när det gäller övriga behållare.

c) Importören eller, när tappningen har skett i gemenskapen, tappningsföretaget, när det gäller importerade produkter.

I fråga om de uppgifter som avses i punkterna a, b och c skall bestämmelserna i artikel 15 gälla i tillämpliga delar för produkter som framställts i gemenskapen och bestämmelserna i artikel 34.1 a skall gälla i tillämpliga delar för produkter som framställts i tredje land.

4. När det gäller druvmust och koncentrerad druvmust skall etiketten innehålla en uppgift om densiteten.

När det gäller delvis jäst druvmust och ungt icke färdigjäst vin skall etiketten innehålla en uppgift om verklig och/eller total alkoholhalt i volymprocent, eller en av dessa två uppgifter.

När den totala alkoholhalten i volymprocent anges, särskilt för delvis jäst druvmust, får den inte över- eller understiga den i analysen fastställda halten med mer än 0,5 %.

Den siffra som anger den totala alkoholhalten skall följas av symbolen "vol.%" och föregås av orden "total alkoholhalt" eller "total alkohol". Siffran skall anges i märkningen med tecken av samma minimistorlek som föreskrivs för uppgiften om verklig alkoholhalt.

När det gäller vin av övermogna druvor skall etiketten innhålla en uppgift om den verkliga alkoholhalten. Den verkliga alkoholhalten i volymprocent skall anges som hel eller halv volymprocentandel. Den angivna alkoholhalten får inte avvika uppåt eller nedåt med mer än 0,5 % från den alkoholhalt som fastställdes i analysen. Den siffra som motsvarar den verkliga alkoholhalten skall följas av symbolen "vol.%" och får föregås av orden "verklig alkoholhalt" eller "verklig alkohol" eller förkortningen "alk."

Den verkliga alkoholhalten i volymprocent skall anges i märkningen med tecken som är minst 5 mm höga om den nominella volymen överstiger 100 cl, minst 3 mm höga om den är högst 100 cl men högre än 20 cl, och minst 2 mm höga om den är högst 20 cl.

5. Vid avsändning till en annan medlemsstat eller export av avdelning II-produkter som framställts i gemenskapen skall etiketten innehålla en uppgift om följande:

a) För druvmust som framställts av druvor som skördats och bearbetats i samma medlemsstat, namnet på denna medlemsstat.

b) För sådana viner som avses i den här artikeln, och som framställts av druvor som skördats i samma medlemsstat där framställningen skett, namnet på denna medlemsstat.

6. När det gäller avdelning II-produkter framställda i tredje länder skall etiketten innehålla en uppgift om namnet på det berörda tredje landet.

7. I fråga om avdelning-II-produkter som är resultatet av en blandning (coupage) av produkter med ursprung i flera medlemsstater skall uppgiften "blandning framställd av produkter från olika länder i Europeiska gemenskapen" anges på etiketten.

I fråga om druvmust som inte har framställts i den medlemsstat där de använda druvorna skördats skall uppgiften "druvmust framställd i ... av druvor skördade i ..." anges på etiketten.

När det gäller viner som inte har bearbetats till vin i den medlemsstat där de använda druvorna skördats, skall uppgiften "vin framställt i ... av druvor skördade i ..." anges på etiketten.

8. Etiketterna på avdelning II-produkter skall innehålla en uppgift om partiets löpnummer, i enlighet med direktiv 89/396/EEG.

Artikel 13

Frivilliga uppgifter

1. Märkningen av avdelning II-produkter får kompletteras med följande uppgifter:

a) Namn, adress och befattning i fråga om den eller de personer som deltagit i saluföringen; artikel 15 skall i tillämpliga delar gälla för de berörda produkterna.

b) Typ av produkt, enligt bestämmelserna i producentmedlemsstaten.

c) En viss färg, enligt bestämmelserna i producentmedlemsstaten; artikel 17 skall i tillämpliga delar gälla för de berörda produkterna.

2. För avdelning II-produkter får märkningen kompletteras med andra frivilliga uppgifter. Bestämmelserna i artikel 6 skall i tillämpliga delar gälla för dessa produkter.

Artikel 14

Bestämmelser om märkning med geografisk beteckning

1. Delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion eller vin av övermogna druvor framställt i gemenskapen får förses med en geografisk beteckning. I så fall skall varubeteckningen som avses i artikel 12.1 omfatta följande:

a) Uppgiften "delvis jäst druvmust" eller, i förekommande fall, uppgiften "vin av övermogna druvor".

b) Namnet på den geografiska enheten.

c) En särskild traditionell benämning; om produktens varubeteckning ingår i en sådan benämning behöver den inte upprepas.

Medlemsstaterna skall fastställa de särskilda traditionella benämningar som avses i första stycket c för delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion eller vin av övermogna druvor som framställts på deras territorium.

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 28 i den här förordningen samt de bestämmelser i förordning (EG) nr 1493/1999 och i den här förordningen som avser skydd av namn på bordsviner med geografisk beteckning skall i tillämpliga delar gälla för delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion med geografisk beteckning samt för vin framställt av övermogna druvor med geografisk beteckning.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

3. Märkningen av delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion med geografisk beteckning och vin framställt av övermogna druvor med geografisk beteckning som framställts i gemenskapen får kompletteras med följande uppgifter:

a) Årgång; bestämmelserna i artiklarna 18 och 20 skall gälla i tillämpliga delar.

b) Namnet på en eller flera druvsorter; bestämmelserna i artiklarna 19 och 20 skall gälla i tillämpliga delar.

c) En utmärkelse, medalj eller tävling; bestämmelserna i artikel 21 skall gälla i tillämpliga delar.

d) Angivelser om framställningssätt; bestämmelserna i artikel 22 skall gälla i tillämpliga delar.

e) Kompletterande traditionella benämningar; bestämmelserna i artiklarna 23 och 24 skall gälla i tillämpliga delar.

f) Namnet på ett företag; bestämmelserna i artikel 25 skall gälla i tillämpliga delar.

g) En uppgift om att vinet har tappats på vingården, har utförts av en sammanslutning av vinodlare, eller har skett på ett företag i produktionsområdet; bestämmelserna i artikel 26 skall gälla i tillämpliga delar.

AVDELNING III

REGLER FÖR BORDSVINER, BORDSVINER MED GEOGRAFISK BETECKNING OCH KVALITETSVINER FSO

Artikel 15

Uppgifter rörande namn, adress och befattning för den eller de personer som har deltagit i saluföringen

1. De obligatoriska uppgifter som avses i punkt A.3 a första strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 och de frivilliga uppgifter som avses i punkt B. 1 a första strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall åtföljas av uppgifter som ger en uppfattning om den verksamhet som bedrivs av vintappningsföretaget, avsändaren eller de personer som deltagit i saluföringen genom sådana uttryck som "vinodlare", "skördat av", "vinhandlare", "distribuerat av", "importör", "importerat av" eller andra liknande uttryck.

Särskilt skall uppgiften om tappningsföretaget kompletteras med orden "tappningsföretag" eller "tappat av".

Om det rör sig om kontraktstappning skall uppgiften om tappningsföretaget kompletteras med orden "tappat för" eller, om det också finns uppgifter om namn, adress och befattning rörande den som tappat vinet för tredje mans räkning, med orden "tappat på flaska för ... av ...".

Om det är fråga om fyllning av andra behållare än flaskor skall andra och tredje styckena tillämpas. Dock skall orden "fatfyllt av" eller "fyllt av" respektive "fyllt för" ersättas med orden "tappningsföretag" respektive "tappat för".

De uppgifter som anges i andra, tredje och fjärde stycket behöver emellertid inte anges när någon av uppgifterna i artiklarna 26 och 33 anges.

Bestämmelserna i den här punkten skall tillämpas utan att det påverkar punkt 2.

Om tappningen eller avsändningen sker i en kommun annan än tappningsföretagets eller avsändarens eller en närliggande kommun, skall de uppgifter som avses i den här punkten åtföljas av uppgift om den kommun där detta arbete utförts, och om det utförts i en annan medlemsstat skall denna anges.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 första stycket får inte omfatta uttryck som avser ett visst jordbruksföretag om inte den berörda produkten gjorts uteslutande på druvor som skördats på vingårdar som hör till jordbruksföretaget, eller till den person som betecknas genom ett av dessa uttryck, och vinframställningen har skett på detta jordbruksföretag.

Vid tillämpning av första stycket skall sådan tillsättning av koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust som är avsedd att öka den naturliga alkoholhalten i den berörda produkten inte beaktas.

Medlemsstaterna skall fastställa vilka uppgifter som skall anges för vin som producerats i den egna medlemsstaten samt ange ramarna och villkoren för hur uppgifterna får användas.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av tredje stycket. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

3. De frivilliga uppgifter som avses i punkt 1 första stycket får endast användas med tillstånd av den eller de personer som berörs.

Om det enligt bestämmelserna i en medlemsstat är obligatoriskt att ange namn, adress och befattning i fråga om den som utfört kontraktstappning, skall första stycket inte tillämpas i fråga om denna angivelse.

4. Uppgiften om tappningsföretagets eller avsändarens medlemsstat skall anges i märkningen med bokstäver av samma typ och storlek som uppgifterna om namn, adress och befattning eller firma i fråga om berörda personer. Medlemsstaten skall anges

a) fullständigt efter uppgiften om kommunen eller kommundelen, eller

b) med postens landskod, vid behov tillsammans med postnummer för kommunen i fråga.

5. När det gäller ett bordsvin skall den kommun där den eller de personer som avses i punkt 1 första stycket har sitt huvudkontor anges i märkningen med bokstäver som inte är mer än hälften så stora som de bokstäver som används för att ange uppgiften "bordsvin".

När det gäller ett bordsvin med geografisk beteckning skall den kommun där den eller de personer som avses i punkt 1 första stycket har sitt huvudkontor anges i märkningen med bokstäver som inte är mer än hälften så stora som de bokstäver som används för att ange den geografiska beteckningen.

När det gäller ett kvalitetsvin fso skall den kommun där den eller de personer som avses i punkt 1 första stycket har sitt huvudkontor anges i märkningen med bokstäver som inte är mer än hälften så stora som de bokstäver som används för att ange beteckningen för den bestämda regionen.

Bestämmelserna i denna punkt skall inte tillämpas om kommunen anges i kodform enligt punkt E i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 16

Uppgift om produkttyp

1. Vid tillämpning av punkt B.1 a andra strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får i märkningen av bordsviner, bordsviner med geografisk beteckning, kvalitetsviner fso, med undantag av kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso, för vilka artikel 39.1 b skall tillämpas, uttrycken

a) "sec", "trocken", "secco" eller "asciutto", "dry", "tør", "ξηρός", "seco", "kuiva", "droog" eller "torrt" endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt på

i) högst 4 gram per liter

eller

ii) högst 9 gram per liter, om den totala syrahalten uttryckt i gram vinsyra per liter inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter,

b) "demi-sec", "halbtrocken", "abboccato", "medium dry", "halvtør", "ημίξηρός", "semiseco" eller "meio seco", "adamado", "puolikuiva", "halfdroog" eller "halvtorrt" endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under a) och högst uppgår till

i) 12 gram per liter

eller

ii) 18 gram per liter, om den lägsta totala syrahalten har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med punkt 2;

c) "moelleux", "lieblich", "amabile", "medium", "medium sweet", "halvsød", "ημίγλυκος", "semidulce" eller "meio doce", "puolimakea", "halfzoet" eller "halvsött" endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt som är högre än vad som anges under b och högst uppgår till 45 gram per liter.

d) "doux", "süss", "dolce", "sweet", "sød", "γλυκύς", "dulce" eller "doce", "makea", "zoet" eller "sött" endast anges om vinet i fråga har en restsockerhalt på minst 45 gram per liter.

2. Medlemsstaterna får för användningen av

a) de termer som anges i punkt 1 a och 1 b, för vissa viner som framställts i den egna medlemsstaten, föreskriva att en lägsta total syrahalt skall läggas till som analyskriterium,

b) de termer som anges i punkt 1 d i fråga om vissa kvalitetsviner fso som framställts i den egna medlemsstaten föreskriva en lägsta restsockerhalt på minst 35 gram per liter.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 2. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 17

Uppgift om särskild färg

När medlemsstaterna, med tillämpning av punkt B.1 a tredje strecksatsen i bilaga VII förordning (EG) nr 1493/1999, fastställer vilka uppgifter som får anges om särskild färg hos bordsviner, bordsviner med geografisk beteckning och kvalitetsviner fso för viner som produceras i den egna medlemsstaten, skall de ange ramarna och villkoren för hur dessa uppgifter får användas och de skall underrätta kommissionen om åtgärderna i fråga. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

AVDELNING IV

REGLER FÖR BORDSVINER MED GEOGRAFISK BETECKNING OCH KVALITETSVINER FSO

KAPITEL I

GEMENSAMMA REGLER

Artikel 18

Uppgift om årgång

Årgången som avses i punkt B.1 b första strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får anges i märkningen av bordsviner med geografisk beteckning och kvalitetsviner fso, under förutsättning att, efter avdrag av den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, 85 % av de druvor som använts för att framställa vinet i fråga skördats det aktuella året.

För viner som traditionellt framställs av druvor som skördas på vintern skall det år då det innevarande vinåret inleddes anges, i stället för årgången.

Artikel 19

Uppgift om druvsorter

1. Namnet på olika druvsorter som används för framställning av bordsviner med geografisk beteckning eller kvalitetsviner fso, eller synonymer för dessa, får anges i märkningen av de berörda vinerna, under förutsättning att

a) dessa sorter och deras eventuella synonymer finns med i den klassificering av druvsorter som gjorts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 1493/1999,

b) medlemsstaterna, i enlighet med punkt B.1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 28 andra stycket i den här förordningen, har föreskrivit dessa sorter för vinerna i fråga,

c) namnet på en sort eller någon av dess synonymer inte omfattar en geografisk beteckning som används för att ange ett kvalitetsvin fso eller ett bordsvin eller ett vin som importerats och som finns med i förteckningen över avtal som slutits mellan tredje länder och gemenskapen, och när det åtföljs av en annan geografisk angivelse, förekommer i märkningen utan denna geografiska angivelse,

d) produkten i fråga, efter avdrag för den kvantitet av produkterna som eventuellt använts för sötning, till minst 85 % är framställd av den druvsort eller synonym till denna som anges, om endast ett namn anges. Denna sort skall vara avgörande för det berörda vinets karaktär; om en produkt framställts uteslutande av den sort som anges skall det emellertid vara tillåtet att, också när det gäller den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, med undantag för rektifierad koncentrerad must, ange att produkten framställts enbart av den berörda sorten,

e) om namnet på två eller tre druvsorter eller synonymer till dessa används, den berörda produkten till minst 100 % är framställd av de angivna druvsorterna, efter avdrag för den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning; i detta fall skall sorterna anges i fallande ordning i förhållande till den proportion i vilken de ingår i produkten, och med bokstäver av samma storlek,

f) om fler än tre druvsorter eller synonymer till dessa används, sorterna eller synonymerna anges utanför det synfält där de obligatoriska uppgifter som avses i artikel 3.1 förekommer; de skall anges med tecken vars storlek inte får överskrida 3 mm.

2. Genom undantag från punkt 1 c

a) får ett namn på en druvsort eller någon av dess synonymer som omfattar en geografisk beteckning förekomma i märkningen av ett vin som benämns med denna geografiska beteckning

b) får namnen på druvsorterna och synonymerna till dessa som anges i bilaga II användas enligt de nationella villkor eller villkor i gemenskapen som gäller den dag då den här förordningen träder i kraft.

3. Medlemsstaterna skall före den 1 oktober 2002 underrätta kommissionen om de åtgärder som avses i punkt 2 b. Kommissionen skall med alla lämpliga medel se till att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 20

Förtydliganden när det gäller 85-procentregeln

Artikel 18 och artikel 19.1 d får tillämpas samtidigt, om, efter avdrag för den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, minst 85 % av de viner som omfattas av dessa bestämmelser och som är resultatet av en blandning har framställts av den druvsort och under det skördeår som anges i beteckningen av vinet i fråga.

Artikel 21

Utmärkelser och medaljer

Vid tillämpningen av punkt B.1 b tredje strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får utmärkelser eller medaljer anges i märkningen av bordsviner med geografisk beteckning eller kvalitetsviner fso, under förutsättning att de har lämnats för det aktuella partiet premierade viner i tävlingar som godkänts i medlemsstaterna eller i tredje länder och enligt objektiva förfaranden som utesluter all diskriminering. Medlemsstaterna och tredje länder skall skicka en förteckning över godkända tävlingar till kommissionen. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa förteckningar offentliggörs.

Artikel 22

Uppgifter om hur produkten framställts eller om produktionsmetod

1. När medlemsstaterna, med tillämpning av punkt B.1 b fjärde strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, fastställer vilka uppgifter som, för vin som framställts i den egna medlemsstaten, skall anges om hur bordsviner med geografisk beteckning eller kvalitetsviner fso har erhållits eller om framställningsmetoden för dessa skall de ange ramarna och villkoren för hur dessa uppgifter får användas.

De uppgifter som avses i första stycket skall inte omfatta angivelser som hänvisar till ekologiska produktionsmetoder för druvor som regleras av förordning (EEG) nr 2092/91.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 23

Uppgiften "kompletterande traditionella benämningar"

Vid tillämpning av punkt B.1 b femte strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 avses med "kompletterande traditionella begrepp" en term som i producentmedlemsstaterna traditionellt används för att beteckna de viner som avses i den här avdelningen, som avser en produktions-, framställnings-, eller lagringsmetod, kvalitet, färg eller typ av plats, eller en historisk händelse som är förknippad med vinet i fråga, och som enligt respektive producentmedlemsstats lagstiftning får användas för att beteckna viner som producerats i den egna medlemsstaten.

Artikel 24

Skydd av traditionella benämningar

1. Vid tillämpningen av denna artikel avses med "traditionell benämning" kompletterande traditionella benämningar enligt artikel 23, uttryck enligt artikel 28 samt specifika traditionella benämningar enligt artikel 14.1 första stycket c, artikel 29 och artikel 38.3.

2. De traditionella benämningar som anges i bilaga III skall vara förbehållna de viner till vilka de är knutna och de skall vara skyddade mot

a) alla former av obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när den skyddade benämningen åtföljs av uttryck som art, typ, metod, kopia, märke eller liknande uttryck,

b) alla former av annan otillbörlig, osann eller vilseledande uppgift om vinets beskaffenhet eller väsentliga egenskaper som kan förekomma på produktens inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller i andra handlingar om produkten i fråga,

c) alla former av annan användning som är ägnad att vilseleda allmänheten, särskilt sådan som antyder att vinet har en traditionell skyddad benämning.

3. I beteckningen av ett vin får ett varumärke med de traditionella benämningar som återfinns i bilaga III endast användas i märkningen om vinet har rätt till en sådan beteckning.

Första stycket skall emellertid inte gälla varumärken som i god tro lagligen har registrerats i gemenskapen, eller för vilka denna rätt lagligen har förvärvats i gemenskapen genom användning i god tro, före den dag då den här förordningen offentliggörs (eller om det rör sig om en traditionell benämning som lagts till i bilaga III efter det att den här förordningen trätt i kraft, före dagen för detta tillägg), och som faktiskt och lagligen har använts i god tro efter registreringen eller efter förvärvet av denna rätt. Det här stycket skall endast tillämpas i den medlemsstat där varumärket i fråga har registrerats eller där rätten har förvärvats genom denna användning.

Den här punkten skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i punkt F i bilaga VII och punkt H i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999.

4. Om en traditionell benämning som anges i bilaga III till den här förordningen också omfattas av någon av de kategorier uppgifter som avses i punkt A och i punkterna B.1 och B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, skall den här artikeln tillämpas på denna traditionella benämning i stället för övriga bestämmelser i avdelning IV eller avdelning V.

Skyddet av en traditionell benämning skall bara gälla det eller de språk på vilket den anges i bilaga III.

Varje traditionell benämning som anges i bilaga III skall vara knuten till en eller flera vinkategorier. Dessa kategorier är:

a) Kvalitetslikörviner fso från specificerade områden och likörviner med geografisk beteckning; i detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av likörviner.

b) Mousserande kvalitetsviner fso från specificerade områden (inklusive mousserande kvalitetsviner av aromatisk typ); i detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av mousserande viner och mousserande viner med tillsatt koldioxid.

c) Pärlande kvalitetsviner fso från specificerade områden och pärlande viner med geografisk beteckning. I detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid.

d) Andra kvalitetsviner fso från specificerade områden än de som avses i punkterna a, b och c samt bordsviner med geografisk beteckning; i detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av andra viner än likörviner, mousserande viner, mousserande viner med tillsatt koldioxid, pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid.

e) Delvis jäst druvmust med geografisk beteckning, avsedd för direkt konsumtion; i detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av delvis jäst druvmust.

f) Viner framställda av övermogna druvor, med geografisk beteckning; i detta fall skall skydd av traditionell benämning endast gälla i fråga om beteckning av viner framställda av övermogna druvor.

5. För att kunna tas med i del A i bilaga III skall en traditionell benämning

a) i sig själva vara specifik och vara precist angiven i medlemsstatens lagstiftning,

b) vara tillräckligt särskiljande eller vara allmänt erkänd på gemenskapens marknad,

c) traditionellt ha använts i minst tio år i den berörda medlemsstaten,

d) vara knuten till ett eller flera viner eller typer av viner från gemenskapen.

6. För att tas med i del B i bilaga III skall de traditionella benämningarna uppfylla villkoren i punkt 5, vara knutna till ett vin med geografisk beteckning samt markera att vinet kommer från den region eller ort i gemenskapen som berörs, förutsatt att kvalitet, anseende eller andra bestämda kännetecken hos vinet som uttrycks genom den traditionella benämningen i fråga i huvudsak kan tillskrivas detta geografiska ursprung.

7. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de

a) faktorer som ligger till grund för ett godkännande av traditionella benämningar,

b) traditionella benämningar för vin som är tillåtna enligt deras lagstiftning och som uppfyller ovan nämnda villkor, samt om de viner för vilka dessa benämningar är förbehållna,

c) traditionella benämningar som eventuellt upphör att vara skyddade i respektive ursprungsland.

8. Trots punkterna 1-7 får vissa av de traditionella benämningarna som återges i del A i bilaga III användas i märkningen av viner med geografisk beteckning och med ursprung i tredje länder, varvid språket i det tredje land som är ursprungsland skall användas eller ett annat språk som traditionellt används för dessa benämningar, under förutsättning att

a) dessa länder har lämnat in en motiverad begäran till kommissionen och dessutom översänt de lagtexter som rör dessa benämningar,

b) villkoren i punkterna 5 och 9 är uppfyllda,

c) de föreskrifter som fastställts av tredje länderna är så utformade att konsumenten inte kan vilseledas med hänsyn till den berörda benämningen.

För varje traditionell benämning skall berört tredje land anges i del A i bilaga III.

9. Med tillämpning av punkt D.1 sjätte stycket i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 och punkt 8 i denna artikel får användning av ett annat språk än det officiella språket betraktas som traditionellt när det gäller en traditionell benämning om användning av detta språk är föreskrivet i landets lagstiftning och om detta språk utan avbrott använts i denna traditionella benämning sedan minst 25 år.

10. Bestämmelserna i denna artikel skall inte påverka tillämpningen av artiklarna 28 och 29.

Artikel 25

Företagets namn

1. Ett namn på ett företag får, med tillämpning av punkt B.1 b sjätte strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, endast anges om detta företag har deltagit i handelskedjan och om företaget lämnat sitt samtycke.

Om detta företag är ett vinproducerande företag där vinet framställts, får namnet på detta företag endast användas om vinet i fråga framställts uteslutande av druvor som skördats från vinstockar som hör till det företaget och vinframställningen utförts på företaget.

Medlemsstaterna skall fastställa villkoren för hur dessa namn får användas för vin som producerats i den egna medlemsstaten.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 26

Uppgifter om tappningen

1. Medlemsstaterna skall, med tillämpning av punkt B.1 b sjunde strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, fastställa vilka uppgifter som skall lämnas för viner som producerats i den egna medlemsstaten, för att ange att tappningen av bordsvin med geografisk beteckning eller kvalitetsvin fso har

a) skett på vinföretaget, eller

b) utförts av en sammanslutning av vinodlare, eller

c) skett på ett företag beläget i produktionsområdet eller, när det gäller kvalitetsviner fso som avses i punkt D.3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999, i företagets omedelbara närhet.

Medlemsstaterna skall ange ramarna och villkoren för hur dessa uppgifter får användas.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 27

Kompletterande bestämmelser för de vinproducerande medlemsstaterna

Gemenskapsbestämmelserna i denna avdelning när det gäller vissa frivilliga uppgifter skall inte hindra de vinproducerande medlemsstaterna från att i enlighet med punkt B.4 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 göra dessa uppgifter obligatoriska, förbjuda dem eller begränsa deras användning för vin som producerats inom deras territorier. Genom att begränsa användningen av dessa frivilliga uppgifter får medlemsstaterna införa strängare villkor än de som föreskrivs i den här avdelningen.

KAPITEL II

SÄRSKILDA REGLER FÖR BORDSVIN MED GEOGRAFISK BETECKNING

Artikel 28

Användning av geografiska beteckningar

I fråga om bordsviner som betecknas som

- "Landwein", i fråga om bordsviner med ursprung i Tyskland, Österrike och, för Italien, i provinsen Bolzano,

- "vin de pays", i fråga om bordsviner med ursprung i Frankrike, Luxemburg och, för Italien, i regionen Val d'Aosta,

- "indicazione geografica tipica" för bordsviner med ursprung i Italien,

- "vino de la tierra" för bordsviner med ursprung i Spanien,

- "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) eller "τοπικός οίνος" (vin de pays) för bordsviner med ursprung i Grekland,

- "vinho regional" för bordsviner med ursprung i Portugal,

- "regional wine" för bordsviner med ursprung i Förenade kungariket,

- "landwijn" för bordsviner med ursprung i Nederländerna,

skall varje producerande medlemsstat i enlighet med punkt A.2 b tredje strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 meddela kommissionen följande:

a) En förteckning över namnen på sådana geografiska enheter som är mindre än medlemsstaten och som anges i artikel 51.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 samt som får användas, samt de bestämmelser som reglerar användningen av ovannämnda beteckningar och namn.

b) De senare ändringar som görs i den förteckning och de bestämmelser som avses i punkt a.

De nationella regler om användningen av de benämningar som anges i första stycket skall innehålla bestämmelser om att dessa benämningar är knutna till användningen av en beteckning för ett visst geografiskt område som är mindre än medlemsstaten och förbehållna bordsviner som uppfyller vissa produktionskrav, särskilt vad beträffar druvsorter, lägsta naturliga alkoholhalt i volymprocent, samt en bedömning eller angivelse av organoleptiska egenskaper.

De regler om användning som avses i andra stycket får tillåta att uttrycket "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) eller "τοπικός οίνος" (vin de pays) när de kompletterar benämningen "Ρετσινα" "retsina", inte nödvändigtvis måste vara knuten till användningen av en viss geografisk beteckning.

Producentmedlemsstaterna får anta strängare regler för användningen av dessa benämningar för vin som produceras i den egna medlemsstaten.

Kommissionen skall se till att namnen på de geografiska enheter som den har underrättats om i enlighet med första stycket offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien.

KAPITEL III

SÄRSKILDA REGLER FÖR KVALITETSVINER FSO

Artikel 29

Särskilda traditionella benämningar

1. Utan att det påverkar de kompletterande benämningar som är tillåtna i nationella lagstiftningar, och under förutsättning att den nationella lagstiftningen och gemenskapens lagstiftning om de berörda vinerna efterlevs, skall de särskilda traditionella benämningar som avses i punkt A.2 c fjärde understrecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 vara följande:

a) För Belgien:

- "gecontroleerde oorsprongsbenaming".

- "appellation d'origine contrôlée".

b) För Tyskland:

Följande benämningar, tillsammans med uppgifter om varifrån vinet kommer:

- "Qualitätswein", "Qualitätswein garantierten Ursprungs".

- "Qualitätswein mit Prädikat", tillsammans med benämningarna "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" eller "Eiswein".

c) För Grekland:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée).

- "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).

Om namnet på en vingård, en druvsort eller ett varumärke finns med i en märkning skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "Ονομασία προελεύσεως" och "ελεγχόμενη" eller mellan orden "Ονομασία προελεύσεως" och "ανωτέρας ποιότητος", varvid allt skall anges med bokstäver av samma typ, storlek och färg.

- "Οίνος γλυκός φυσικός" (vin doux naturel).

- "Οίνος φυσικώς γλυκύς" (vin naturellement doux).

d) För Spanien:

- "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca".

Dessa benämningar skall anges på etiketten direkt under namnet på det specificerade området.

- "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural".

e) För Frankrike:

- "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée".

Om namnet på en vingård, en druvsort eller ett varumärke finns med i en märkning skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "appellation" och "contrôlée", varvid allt skall anges med bokstäver av samma typ, storlek och färg,

- "Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure", "vin doux naturel".

Dessa beteckningar får inte anges med förkortningar, om de inte åtföljs av en logotyp som Frankrike fastställt för var och en av dessa kategorier.

f) För Italien:

- "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale", "D.O.C." och "D.O.C.G.".

Beteckningen "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" får anges i märkningen av D.O.C. framställda i provinsen Bolzano, liksom beteckningen "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" för D.O.C.G. framställda i provinsen Bolzano.

g) För Luxemburg:

- "Marque nationale" kompletterat med orden "Appellation contrôlée" eller "Appellation d'origine contrôlée", tillsammans med namnet på det specificerade området "Moselle luxembourgeoise", "A.O.C.".

Orden "Marque nationale" får anges på en kompletterande etikett.

- "vendange tardive", "vin de paille" och "vin de glace" tillsammans med namnet på det specificerade området "Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée".

h) För Österrike:

Följande benämningar, tillsammans med uppgifter om varifrån vinet kommer:

- "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer".

- "Qualitätswein".

- "Kabinett" eller "Kabinettwein".

- "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" eller "Prädikatswein".

- "Spätlese" eller "Spätlesewein".

- "Auslese" eller "Auslesewein".

- "Beerenauslese" eller "Beerenauslesewein".

- "Ausbruch" eller "Ausbruchwein".

- "Trockenbeerenauslese" eller "Trockenbeerenauslesewein".

- "Eiswein".

- "Strohwein".

- "Schilfwein".

- "Districtus Austria Controllatus" eller "DAC".

i) För Portugal:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada", "Indicação de proveniência regulamentada", "vinho generoso", "vinho dolce natural", "D.O.", "D.O.C." och "I.P.R.".

Benämningen "regiao demarcada" får användas tillsammans med benämningen "denominação de origem controlada".

j) För Förenade kungariket:

- "English vineyard quality wine psr" eller "Welsh vineyard quality wine psr".

2. De särskilda traditionella benämningar som avses i punkt D.2 c andra strecksatsen i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 och som skall användas som varubeteckningar för mousserande kvalitetsviner fso är följande:

a) För Tyskland:

- "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs".

b) För Grekland:

- "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée).

- "Ονομασία προελευσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).

Om namnet på en vingård, en druvsort eller ett varumärke finns med i märkningen, skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "Ονομασία προελεύσεως" och "ελεγχόμενη" eller mellan orden "Ονομασία προελεύσεως" och "ανωτέρας ποιότητος", varvid allt skall anges med bokstäver av samma typ, storlek och färg.

c) För Spanien:

- "Denominación de origen" och "Denominación de origen calificada": "D.O." och "D.O.Ca".

Dessa benämningar skall anges på etiketten omedelbart under namnet på det specificerade området.

d) För Frankrike:

- "appellation d'origine contrôlée".

- "appellation contrôlée".

Om namnet på en vingård, en druvsort eller ett varumärke finns med i en märkning där beteckningen "appellation contrôlée" förekommer, skall namnet på det specificerade området upprepas mellan orden "appellation" och "contrôlée", varvid allt skall anges med bokstäver av samma typ, storlek och färg,

- "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure".

Dessa beteckningar får inte anges med förkortningar, om de inte åtföljs av en logotyp som Frankrike fastställt för var och en av dessa kategorier.

e) För Italien:

- "Denominazione di origine controllata" och "Denominazione di origine controllata e garantita", "D.O.C." och "D.O.C.G.".

Beteckningen "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" får anges i märkningen av D.O.C. framställda i provinsen Bolzano, liksom beteckningen "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" för D.O.C.G. framställda i provinsen Bolzano.

f) För Luxemburg:

- "Marque nationale" kompletterat med orden "Appellation contrôlée" eller "Appellation d'origine controlée" tillsammans med namnet på det specificerade området "Moselle luxembourgeoise", och "A.O.".

Orden "Marque nationale" får anges på en kompletterande etikett.

g) För Portugal:

- "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" och "Indicação de proveniência regulamentada", "D.O.", "D.O.C." och "I.P.R.".

Artikel 30

Undantag från skyldigheten att ange en särskild traditionell benämning

Genom undantag från punkt A.2 c andra strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får viner som enligt gällande nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser har rätt till namnet på nedanstående specificerade områden saluföras med angivande av enbart namnet på respektive område:

a) För Grekland:

- "Σάμος", "Samos".

b) För Spanien:

- "Cava".

- "Jerez", "Xérès" eller "Sherry".

- "Manzanilla".

c) För Frankrike:

- "Champagne".

d) För Italien:

- "Asti".

- "Marsala".

- "Franciacorta".

e) För Portugal:

- "Madeira" eller "Madère".

- "Porto" eller "Port".

Artikel 31

Geografisk enhet som är mindre än det specificerade området

1. I samband med beteckningen kvalitetsvin fso i märkningen skall, i enlighet med punkt B.1 c första strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, med "geografisk enhet som är mindre än det specificerade området" avses namnet på

a) en mindre ort eller en enhet som omfattar flera sådana orter,

b) en kommun eller kommundel,

c) ett underområde i ett vinodlingsområde eller en del av ett sådant underområde.

2. Producentmedlemsstaterna får för kvalitetsviner fso tillåta namnet på en geografisk enhet som är mindre än det specificerade området i fråga, om

a) den geografiska enheten är väl avgränsad,

b) alla de druvor ur vilka vinet har erhållits har sitt ursprung i denna geografiska enhet.

3. Om ett kvalitetsvin fso erhållits ur druvor som skördats i olika geografiska enheter enligt punkt 1, men som ligger i samma specificerade område, får som komplement till namnet på det specificerade området bara användas namnet på den större geografiska enhet där alla berörda vinodlingsarealer ligger.

Om inte annat sägs i artikel 20, får producentmedlemsstaterna emellertid i beteckningen på ett kvalitetsvin fso tillåta namnet på en geografisk enhet enligt punkt 1,

a) om vinet sötats med en produkt som erhållits i samma specificerade område, dock ej renad koncentrerad druvmust,

b) om vinet erhållits ur en blandning av druvor, druvmust, unga icke färdigjästa viner eller, till och med den 31 augusti 2003, viner från den geografiska enhet vars namn skall användas i beteckningen, blandat med en produkt som erhållits i samma specificerade område men utanför den geografiska enheten, förutsatt att det berörda kvalitetsvinet fso till minst 85 % består av druvor som skördats i den geografiska enhet vars namn det bär och att den berörda producentmedlemsstaten, för det undantag som upphör att gälla den 31 augusti 2003, har utfärdat bestämmelser om detta före den 1 september 1995,

c) åtföljt av namnet på en kommun eller kommundel eller på en av de kommuner vars område denna geografiska enhet sträcker sig över, under förutsättning

i) att en sådan bestämmelse tillämpades traditionellt och av hävd före den 1 september 1976, samt att den föreskrevs i den berörda medlemsstatens lagstiftning,

ii) att namnet på en kommun, kommundel eller kommun i en kommande förteckning används på ett representativt sätt för alla kommuner vars område denna geografiska enhet sträcker sig över.

Producentmedlemsstaterna skall upprätta en förteckning över typer av geografiska enheter och namnen på de specificerade områden till vilka dessa geografiska enheter hör, som avses med det undantag som enligt punkt b är tillämpligt till och med den 31 augusti 2003. Denna förteckning skall överlämnas till kommissionen.

Producentmedlemsstaterna skall upprätta en förteckning över kommunnamn som avses i punkt c ii och överlämna denna till kommissionen.

Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa förteckningar offentliggörs.

4. Namn på ett specificerat område eller geografisk enhet som avses i punkt 1 får inte ges till

- ett vin som är en blandning av ett mousserande kvalitetsvin fso och en produkt som framställts utanför det specificerade område i fråga,

- ett mousserande kvalitetsvin fso som sötats med en produkt som framställts utanför det specificerade område i fråga.

Första stycket skall inte tillämpas på viner som finns på den förteckning som skall upprättas enligt punkt D.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 32

Geografisk enhet som är större än det specificerade området

Om medlemsstaterna, med tillämpning av punkt B.1 c andra strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, för de viner som producerats i den egna medlemsstaten upprättar en förteckning över enheter som är större än det specificerade området, skall de ange ramarna och villkoren för hur dessa uppgifter får användas och de skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

Artikel 33

Tappning i det specificerade området

1. Medlemsstaterna skall, med tillämpning av punkt B.1 c tredje strecksatsen i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, för de viner som producerats i den egna medlemsstaten fastställa vilka beteckningar som får användas för tappning i det specificerade området. De skall ange ramarna och villkoren för hur dessa uppgifter får användas.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 1. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

3. Beteckningarna i punkt 1 får endast användas när vinet tappas i det specificerade området i fråga eller på en anläggning som ligger i områdets omedelbara närhet i den mening som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1607/2000(22).

AVDELNING V

REGLER FÖR IMPORTERADE PRODUKTER

Artikel 34

Gemensamma regler

1. Förutom för mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid samt de produkter framställda i tredje land som avses i avdelning II får, med tillämpning av punkt B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999, märkningen av vin framställt i tredje land kompletteras med följande uppgifter:

a) Namn, adress och befattning i fråga om den eller de personer som deltagit i saluföringen, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet.

b) Typ av produkt; artikel 16 skall gälla i tillämpliga delar.

c) En särskild färg, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet.

När det gäller likörviner, pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid samt produkter enligt avdelning II framställda i tredje land, skall den uppgift som avses i första stycket b anges under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet.

2. När det gäller de uppgifter som avses i punkt 1 första stycket a och de uppgifter om importören eller, när tappningen skett i gemenskapen, om tappningsföretaget som avses i punkt A.3 b i bilaga VII, skall artikel 15.1, 15.2 första och andra styckena, samt artikel 15.3 första stycket och artikel 15.4 gälla i tillämpliga delar.

När det gäller en produkt utan geografisk beteckning från tredje land skall den kommun där den eller de personer som avses i första stycket har sitt huvudkontor anges i märkningen med bokstäver som inte får vara mer än hälften så stora som de bokstäver som används för att ange ordet "vin" åtföljt av namnet på tredje landet.

När det gäller en produkt med geografisk beteckning från ett tredje land skall den kommun där den eller de personer som avses i första stycket har sitt huvudkontor anges i märkningen med bokstäver som inte får vara mer än hälften så stora som de bokstäver som används för att ange den geografiska beteckningen.

Andra och tredje styckena skall inte tillämpas om kommunen eller kommundelen anges i kodform enligt punkt E i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 35

Uppgifter om namn på tredje länder

Den uppgift om ursprungsland som avses i punkt A.2 d i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall kompletteras med följande:

a) För viner som är en blandning av produkter med ursprung i flera tredje länder, då denna blandning har skett i ett tredje land, med angivelsen "blandning av viner från olika länder utanför Europeiska gemenskapen" eller "blandning av viner från ..." kompletterad med namnen på tredje länderna i fråga.

b) För viner som i ett tredje land framställts av druvor med ursprung i ett annat tredje land, med angivelsen "vin framställt i ... av druvor skördade i ...", kompletterad med namnen på tredje länderna i fråga.

Artikel 36

Importerade viner med geografisk beteckning

1. En geografisk beteckning enligt punkt A.2 d i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får anges i märkningen av ett vin, inklusive vin framställt av övermogna druvor eller delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion, som importerats från ett tredje land som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO), under förutsättning att den markerar ett vins ursprung i ett tredje land, eller ett område eller en ort i detta, om kvalitet, anseende eller annat kännetecken hos vinet i huvudsak kan tillskrivas detta geografiska ursprung.

När det gäller sådana uppgifter som uteslutande tjänar till att markera att ett vin har sitt ursprung i ett visst tredje land som helhet, får uppgifterna i bilaga IV till den här förordningen anges i märkningen av importerat vin.

2. När ett sådant vin som avses i punkt 1 kommer från ett tredje land som inte är medlem av Världshandelsorganisationen skall utöver det villkor som avses i nämnda punkt följande villkor vara uppfyllda:

a) Den geografiska beteckningen i fråga skall beteckna ett vinproduktionsområde som är väl avgränsat och mindre omfattande än hela det vinproducerande området i det aktuella tredje landet.

b) De druvor ur vilka produkten har erhållits skall ha sitt ursprung i denna geografiska enhet.

c) De druvor som ger vin som svarar mot typiska kvalitetskriterier skall vara skördade i denna geografiska enhet.

d) Beteckningen skall användas på marknaden i det aktuella tredje landet för att beteckna viner och skall vara föreskriven för detta ändamål i detta lands lagstiftning.

Det berörda tredje landet skall överlämna denna lagstiftning till kommissionen. När dessa villkor är uppfyllda skall respektive tredje land tas med i förteckningen i bilaga V till den här förordningen.

3. De geografiska beteckningar som avses i punkterna 1 och 2 får inte kunna förväxlas med en geografisk beteckning som används för att beteckna ett kvalitetsvin fso, ett bordsvin eller ett annat importerat vin som ingår i förteckningarna i de avtal som slutits mellan tredje länder och gemenskapen.

Vissa av de geografiska beteckningar i tredje länder som avses i första stycket och som är homonymer till geografiska beteckningar som används för ett kvalitetsvin fso, ett bordsvin eller ett importerat vin, får användas under sådana praktiska villkor som garanterar att de går att skilja från varandra samt att de berörda producenterna får likvärdig behandling och att konsumenterna inte vilseleds.

Vissa benämningar som i tredje länder används för att markera ett vins ursprung i ett område eller en ort i ett visst tredje land och som är homonyner till de traditionella benämningarna i del B i bilaga III, får, när kvalitet, anseende eller annat kännetecken hos vinet som uttrycks genom den aktuella benämningen i huvudsak kan tillskrivas detta geografiska ursprung, användas under sådana praktiska villkor som garanterar att de går att skilja från varandra samt att producenterna får likvärdig behandling och konsumenterna inte vilseleds.

Dessa beteckningar och benämningar samt de praktiska villkoren anges i bilaga VI.

4. Även om det skulle vara helt riktigt att med hänsyn till det land, den region eller det lokala område där produkterna har sitt ursprung använda de geografiska beteckningar och traditionella benämningar som avses i punkterna 1, 2 och 3, får de inte användas om de kan ge allmänheten den felaktiga uppfattningen att produkterna har sitt ursprung i ett annat land.

5. Viner som importeras från Förenta staterna får betecknas med namnet på staten i fråga, eventuellt kompletterat med namnet på ett county eller vinodlingsområde, även om vinet bara till 75 % har framställts av druvor som skördats i staten i fråga eller i det county vars namn vinet bär, under förutsättning att vinet uteslutande har framställts av druvor som skördats i Förenta staterna.

Första stycket skall dock endast gälla fram till ikraftträdandet av det avtal med Förenta staterna som blir följden av förhandlingarna med Förenta staterna om ingående av ett avtal om handel med vin som särskilt skall gälla enologiska metoder och skydd av geografiska beteckningar, och senast till och med den 31 december 2003.

Artikel 37

Andra uppgifter som får förekomma i märkningen av importerade viner med geografisk beteckning

1. Med tillämpning av punkt B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får märkningen av viner med ursprung i tredje land (utom mousserande viner och mousserande viner med tillsatt koldioxid, men inklusive viner framställda av övermogna druvor) och delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion och framställd i tredje land, vilka har en geografisk beteckning i enlighet med artikel 36, kompletteras med följande uppgifter:

a) Årgång; denna beteckning får användas under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet om, efter avdrag för den kvantitet produkter som eventuellt använts till sötning, minst 85 % av de druvor som använts för framställning av vinet i fråga skördats under det aktuella året.

b) Namnet på en eller flera druvsorter; de berörda druvsorterna får anges under förutsättning att

i) användningsvillkoren föreskrivs i det berörda tredje landets lagstiftning,

ii) sortnamnen och synonymerna överensstämmer med artikel 20.3 a, b och c i kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000(23).

iii) villkoren i artikel 19.1 c-f i denna förordning är uppfyllda; bestämmelserna i artikel 19.2 skall gälla i tillämpliga delar.

c) En utmärkelse, medalj eller tävling; artikel 21 skall gälla i tillämpliga delar.

d) Uppgifter om hur produkten erhållits eller om framställningsmetod, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet.

e) När det gäller viner från tredje länder samt delvis jäst druvmust från tredje länder avsedd för direkt konsumtion, andra kompletterande traditionella benämningar än de som anges i bilaga III, i enlighet med lagstiftningen i det berörda tredje landet, samt de kompletterande traditionella benämningar som anges i bilaga III, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet och i enlighet med artiklarna 23 och 24.

f) Namnet på ett företag, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet; bestämmelserna i artikel 25 första stycket skall gälla i tillämpliga delar.

g) En uppgift som, under förutsättning att användningsvillkoren föreskrivs i lagstiftningen i det berörda tredje landet, anger att tappningen har skett

i) på vingården, har utförts av en sammanslutning av vinodlare eller har skett på ett företag i produktionsområdet,

ii) i produktionsområdet, på villkor att tappningen har skett i det aktuella produktionsområdet eller på ett företag i detta områdes omedelbara närhet.

2. De beteckningar som avses i punkt 1.a och 1.b får användas samtidigt, om, efter avdrag för den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, minst 85 % av de produkter som omfattas av dessa bestämmelser och som är resultatet av en blandning har framställts av den druvsort och under det skördeår som anges i beskrivningen av den berörda produkten.

3. Genom undantag från punkt 1 b får viner som importeras från Förenta staterna betecknas med namnet på en druvsort, även om vinet i fråga bara till 75 % har framställts av druvor av denna druvsort, under förutsättning att druvsorten ifråga är avgörande för vinets karaktär.

Detta undantag skall dock endast gälla fram till ikraftträdandet av det avtal med Förenta staterna som följer av förhandlingarna med Förenta staterna om ingående av ett avtal om handel med vin som särskilt skall gälla enologiska metoder och skydd av geografiska beteckningar, och senast till och med den 31 december 2003.

AVDELNING VI

REGLER FÖR LIKÖRVINER, PÄRLANDE VINER OCH PÄRLANDE VINER MED TILLSATT KOLDIOXID

Artikel 38

Obligatoriska uppgifter

1. Vid tillämpningen av punkt A.4 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall, förutom de obligatoriska uppgifter som avses i punkt A.1 i den bilagan, följande uppgifter finnas med på etiketten till likörviner, pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid:

a) Tappningsföretagets namn eller firma, samt kommun och medlemsstat, eller, i fråga om behållare med en nominell volym på mer än 60 liter, motsvarande uppgifter beträffande avsändaren. För pärlande viner får namnet på tappningsföretaget ersättas med namnet på producenten.

b) För importerade viner: uppgift om importören eller, om tappningen har skett i gemenskapen, om tappningsföretaget.

När det gäller de uppgifter som avses i första stycket skall bestämmelserna i artikel 15 i tillämpliga delar gälla produkter som framställts i gemenskapen, och bestämmelserna i artikel 34.1 a i tillämpliga delar gälla produkter som framställts i tredje land.

2. Uppgiften "pärlande vin med tillsats av koldioxid" som avses i punkt A.2 g i bilaga VII i förordning (EG) nr 1493/1999 skall anges på etiketten tillsammans med de obligatoriska uppgifter som föreskrivs i den bilagan. Dessutom skall orden "framställt genom tillsats av koldioxid" anges med bokstäver av samma typ och storlek, om det inte av det språk som används för att ange uppgiften framgår att koldioxid har tillsatts.

Dessa uppgifter skall anges på samma rad som varubeteckningen eller på raden närmast under denna.

3. Vid tillämpning av punkt A.4 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får likörviner och pärlande viner producerade i gemenskapen förses med en geografisk beteckning. I detta fall skall varubeteckningen omfatta följande:

a) Uppgiften "Likörvin" eller "Pärlande vin".

b) Namnet på den geografiska enheten.

c) En särskild traditionell benämning; om en sådan benämning omfattar produktens varubeteckning behöver denna inte upprepas.

Medlemsstaterna skall fastställa villkoren för hur dessa särskilda traditionella benämningar får användas för vin som producerats i den egna medlemsstaten.

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 28 i denna förordning samt de bestämmelser i förordning (EG) nr 1493/1999 och de bestämmelser i denna förordning som gäller skydd av namn på bordsviner med geografisk beteckning skall i tillämpliga delar gälla likörviner med geografisk beteckning och pärlande viner med geografisk beteckning.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder de vidtagit med tillämpning av punkt 3. Kommissionen skall med alla lämpliga medel säkerställa att dessa åtgärder offentliggörs.

5. Bestämmelserna i den här artikeln skall inte gälla kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso som omfattas av avdelning III.

Artikel 39

Frivilliga uppgifter

1. Med tillämpning av punkt B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får märkningen av likörviner, pärlande viner och pärlande viner med tillsatt koldioxid med ursprung i gemenskapen kompletteras med följande uppgifter:

a) Namn, adress och befattning i fråga om den eller de personer som deltagit i saluföringen; artikel 15 i denna förordning skall gälla i tillämpliga delar.

b) Typ av produkt, enligt bestämmelserna i producentmedlemsstaten.

c) En viss färg, enligt bestämmelserna i producentmedlemsstaten; artikel 17 skall gälla i tillämpliga delar.

2. Med tillämpning av punkt B.2 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får märkningen av likörviner med geografisk beteckning och pärlande viner med geografisk beteckning med ursprung i gemenskapen kompletteras med följande uppgifter:

a) Skördeår; artiklarna 18 och 20 i denna förordning skall gälla i tillämpliga delar.

b) Namnet på en eller flera druvsorter; artiklarna 19 och 20 skall gälla i tillämpliga delar.

c) En utmärkelse, medalj eller tävling; artikel 21 skall gälla i tillämpliga delar.

d) Uppgifter om hur produkten erhållits eller om framställningsmetod; artikel 22 skall gälla i tillämpliga delar.

e) Kompletterande traditionella benämningar; artiklarna 23 och 24 skall gälla i tillämpliga delar.

f) Företagets namn; artikel 25 skall gälla i tillämpliga delar.

g) Uppgift om att tappningen har skett på vingården, har utförts av en sammanslutning av vinodlare, eller har skett på ett företag i produktionsområdet; artikel 26 skall gälla i tillämpliga delar.

3. Punkt 1, med undantag för b, och punkt 2 skall inte gälla för de kvalitetslikörviner fso och pärlande kvalitetsviner fso som omfattas av avdelning IV.

Artikel 40

Villkor för användning av benämningarna "likörvin", "pärlande vin" och "pärlande vin med tillsatt koldioxid" för viner från tredje land

Genom undantag från punkt C.3 i bilaga VII till förordning (EG) nr 1493/1999 får benämningarna "likörvin", "pärlande vin" och "pärlande vin med tillsatt koldioxid" användas för viner som kommer från tredje land, om produkterna uppfyller villkoren i punkterna d, g och h i bilaga XI till kommissionens förordning (EG) nr 883/2001(24).

AVDELNING VII

REGLER FÖR MOUSSERANDE VINER OCH MOUSSERANDE VINER MED TILLSATT KOLDIOXID

Artikel 41

Regler för mousserande viner med tillsatt koldioxid

Uppgiften "mousserande vin med tillsatt koldioxid" enligt punkt D.2 f i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall anges på etiketten tillsammans med de obligatoriska uppgifter som föreskrivs i den bilagan. Dessutom skall orden "framställt genom tillsats av koldioxid" anges med bokstäver av samma typ och storlek, om det inte av det språk som används för att ange uppgiften framgår att koldioxid har tillsatts.

Dessa uppgifter skall anges på samma rad som varubeteckningen eller på raden närmast under denna.

Artikel 42

Definition av "försäljare"

1. Med försäljare enligt punkt B.2 andra strecksatsen i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall avses varje fysisk eller juridisk person som inte faller under definitionen producent och som i sitt namn innehar mousserande viner eller mousserande viner med tillsatt koldioxid i syfte att släppa ut dem på marknaden för konsumtion. Samma regel skall gälla sammanslutningar av fysiska eller juridiska personer.

2. Bestämmelserna i artikel 15.1 första stycket skall gälla i tillämpliga delar för de uppgifter som avses i punkt B.2 i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 43

Uppgifter om annan geografisk enhet än ett specificerat område

De namn på en annan geografisk enhet än ett specificerat område, mindre än en medlemsstat, som får användas i märkningen av ett mousserande kvalitetsvin med ursprung i gemenskapen i enlighet med punkt E.1 andra strecksatsen i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999, återfinns i en förteckning i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 44

Mousserande viner med ursprung i ett tredje land

Sådana mousserande viner med ursprung i ett tredje land som avses i punkt E.1 tredje strecksatsen i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999, återfinns i förteckningen i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 45

Kompletterande bestämmelser

1. Bestämmelserna i artiklarna 23 och 24 skall i tillämpliga delar gälla för mousserande viner.

2. Bestämmelserna i artikel 29.2, artikel 30 och artikel 31.4 skall tillämpas på mousserande kvalitetsviner fso.

Vid tillämpning av punkt E.12 a andra strecksatsen i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1493/1999 skall bestämmelserna i artikel 22 i tillämpliga delar gälla för mousserande kvalitetsviner fso.

3. Med undantag för de bestämmelser som avses i punkterna 1 och 2 skall bestämmelserna i avdelning III och avdelning IV inte gälla för mousserande kvalitetsviner fso.

Artikel 46

Druvsorterna "Pinot"

När det gäller ett mousserande kvalitetsvin fso eller ett mousserande kvalitetsvin får de namn på druvsorter som används för att komplettera produktbeteckningen "Pinot blanc", "Pinot noir" och "Pinot gris" samt motsvarande namn på andra gemenskapsspråk ersättas med synonymen "Pinot".

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 47

Övergångsbestämmelser

1. De produkter som avses i den här förordningen vilkas beteckning och presentation överensstämde med de gällande bestämmelserna på området vid tidpunkten då de släpptes ut på marknaden, men vilkas beteckning och presentation inte längre överensstämmer med gällande bestämmelser efter ikraftträdandet av denna förordning, får innehas för att säljas, släppas ut på marknaden eller exporteras till dess att lagren tömts.

Etiketter och färdigförpackningar, med tryckta uppgifter som följde gällande bestämmelser då produkterna släpptes ut på marknaden men som inte längre följer gällande bestämmelser efter att denna förordning har börjat tillämpas, får användas till och med den 1 augusti 2003.

2. Trots vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1493/1999 skall följande bestämmelser vara de enda tillämpliga till och med den 31 december 2002:

a) Artikel 15.2 och 15.7 i rådets förordning (EEG) nr 823/87(25).

b) Rådets förordning (EEG) nr 2392/89(26).

c) Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 3895/91(27).

d) Artiklarna 8, 9 och 11 i rådets förordning (EEG) nr 2333/92(28).

e) Artikel 72 i rådets förordning (EEG) nr 822/87(29).

Artikel 48

Upphävande

1. Förordningarna (EEG) nr 3201/90, (EEG) nr 3901/91 och (EG) nr 554/95 skall upphöra att gälla.

2. Förordningarna (EG) nr 881/98 och (EG) nr 1608/2000 skall upphöra att gälla.

Artikel 49

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003, utom artikel 19.3, artikel 47.2 och artikel 48.2 som skall tillämpas från och med den dag då denna förordningen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EGT L 309, 8.11.1990, s. 1.

(4) EGT L 128, 10.5.2001, s. 54.

(5) EGT L 368, 31.12.1991, s. 15.

(6) EGT L 56, 14.3.1995, s. 3.

(7) EGT L 252, 4.10.1996, s. 10.

(8) EGT L 124, 25.4.1998, s. 22.

(9) EGT L 185, 25.7.2000, s. 24.

(10) EGT L 42, 15.2.1975, s. 1.

(11) EGT L 398, 30.12.1989, s. 18.

(12) EGT L 186, 30.6.1989, s. 21.

(13) EGT L 65, 11.3.1992, s. 32.

(14) EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(15) EGT L 310, 28.11.2001, s. 19.

(16) EGT L 128, 10.5.2001, s. 32.

(17) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(18) EGT L 75, 16.3.2002, s. 21.

(19) EGT L 109, 25.4.2002, s. 20.

(20) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(21) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(22) EGT L 185, 25.7.2000, s. 17.

(23) EGT L 143, 16.6.2000, s.1.

(24) EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.

(25) EGT L 84, 27.3.1987, s. 59.

(26) EGT L 232, 9.8.1989, s. 13.

(27) EGT L 368, 31.12.1991, s. 1

(28) EGT L 231, 13.8.1992, s. 9.

(29) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

BILAGA I

Förbehåll beträffande vissa typer av flaskor som avses i artikel 9.1

1. "Flûte d'Alsace"

a) typ: en glasflaska som består av en rak, cylindrisk kropp med en avlång hals och hos vilken förhållandet mellan den totala höjden och basdiametern är ungefär:

total höjd/basdiameter = 5:1

Den cylindriska delens höjd = total höjd/3

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är förbehållen, när det gäller viner av druvor som skördats i Frankrike:

Franska kvalitetsviner fso:

- "Alsace" eller "vin d'Alsace", "Alsace Grand Cru"

- "Grépy"

- "Château-Grillet"

- "Côtes de Provence", rött och rosé,

- "Cassis"

- "Jurançon", "Jurançon sec"

- "Béarn", "Béarn-Belloc", rosé

- "Tavel", rosé.

Den begränsade användningen av denna typ av flaska skall endast gälla viner framställda av druvor som skördats i Frankrike.

2. "Bocksbeutel" eller "Cantil":

a) typ: en korthalsig glasflaska med en tjockmagad kropp med platt profil med en elliptisk bas och ett elliptiskt tvärsnitt vid dess mest konvexa punkt.

Förhållandet stora axel/lilla axel på det elliptiska tvärsnittet = ungefär 2:1.

Förhållandet den rundade kroppens höjd/den cylindriska halsen = ungefär 2,5:1.

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är förbehållen:

i) Tyska kvalitetsviner fso:

- Franken,

- Baden

- med ursprung i Taubertal och i Schuepfergrund

- med ursprung i kommundelarna Neuweier, Steinbach, Umweg och Varnhalt i kommunen Baden-Baden

ii) Italienska kvalitetsviner fso:

- Santa Maddalena (St. Magdalener)

- Valle Isarco (Eisacktaler), av druvsorterna Sylvaner och Mueller-Thurgau

- Terlaner, av druvsorten Pinot bianco

- Bozner Leiten

- Alto Adige (Suedtiroler), av druvsorterna Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) och Moscato rosa (Rosenmuskateller)

- Greco di Bianco

- Trentino, av druvsorten Moscato

iii) Grekiska viner:

- Agioritiko

- Rombola Kephalonias

- vin med urspung på ön Kephalonia

- vin med ursprung på ön Paros

- vin från Peloponnesos

iv) Portugisiska viner:

- rosé-viner och endast sådana kvalitetsviner fso och "vinho regional" för vilka det kunnat bevisas att de redan innan de klassificerades som kvalitetsvin fso och "vinho regional" ständigt och traditionellt hade presenterats i flasktypen "cantil".

3. "Clavelin"

a) typ: en korthalsad glasflaska som rymmer 0,62 liter och består av en cylindrisk kropp med breda axlar som ger den en satt framtoning och hos vilken förhållandet mellan den totala höjden och basdiametern är ungefär:

total höjd/basdiameter = 2,75

den cylindriska delens höjd = total höjd/2.

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är reserverade:

Franska kvalitetsviner fso:

- Côte du Jura

- Arbois

- L'Etoile

- Château Chalon

BILAGA II

Druvsorter och synonymer till dessa som omfattar en geografisk beteckning((Dessa druvsorter eller synonymer till dessa motsvarar delvis eller helt, i översättning eller i form av ett adjektiv, de geografiska beteckningar som används för att beteckna ett vin.)) och som med tillämpning av artikel 19.2 kan förekomma i märkningen av viner

>Plats för tabell>

BILAGA III

Förteckning över de traditionella benämningar som avses i artikel 24

DEL A

>Plats för tabell>

DEL B

>Plats för tabell>

BILAGA IV

Uppgifter enligt artikel 36.1 som uteslutande tjänar till att markera att ett vin har sitt ursprung i ett visst tredje land som helhet

[...]

BILAGA V

Förteckning över tredje länder som inte är medlemmar i WTO, enligt vad som avses i artikel 36.2

1. Algeriet

2. F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

3. Ryssland

4. San Marino

5. Ukraina

6. Förbundsrepubliken Jugoslavien

BILAGA VI

Förteckning över homonyma geografiska beteckningar och de praktiska villkor för användningen av dessa som avses i artikel 36.3

[...]

BILAGA VII

Förteckning som avses i artikel 43 över namn på geografiska enheter som får användas i märkningen av mousserande kvalitetsviner med ursprung i gemenskapen

1. I Tyskland:

Rhein-Mosel:

a) Rhein

b) Mosel

Bayern:

a) Main

b) Lindau

c) Bayerische Donau

2. I Österrike:

Steiermark

3. I Förenade kungariket:

a) England

b) Wales

BILAGA VIII

Förteckning som avses i artikel 44 över mousserande viner med ursprung i ett tredje land för vilka framställningsvillkoren befunnits vara likvärdiga med framställningsvillkoren för mousserande kvalitetsviner som försetts med namnet på en geografisk enhet

1. Mousserande viner med ursprung i Bulgarien med beteckningen ">ISO_5>ÒØáÞÚÞÚÐçÕáâÒáÝÞ ÒØÝÞ á ÓÕÞÓàÐäáÚØ ßàÞØ×åÞÔ" (vin av hög kvalitet med en geografisk ursprungsbeteckning) på etiketten i enlighet med bulgariska bestämmelser.

2. Mousserande viner med ursprung i Ungern, om den behöriga myndigheten har antecknat på dokument V I 1 att det mousserande vinet i fråga uppfyller ungerska krav vad gäller de råvaror som får användas vid framställningen och kvalitetsvillkoren.

3. Mousserande viner med ursprung i Sydafrika, om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av råvaror som i enlighet med de sydafrikanska bestämmelserna kan betecknas som "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" eller "superior wine".

4. Mousserande viner med ursprung i Förenta staterna, om den behöriga myndigheten eller en producent som är godkänd av den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga har framställts av råvaror som i enlighet med de amerikanska bestämmelserna kan betecknas med uttrycket "appellation of origin" och med sortnamnet (med undantag av sorter av arten Vitis labrusca) eller ett "vintage year".

5. Mousserande viner med ursprung i före detta Sovjetunionen, om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga uppfyller de sovjetiska bestämmelserna om råvaror som får användas vid deras framställning och om den färdiga produktens kvalitet.

6. Mousserande viner med ursprung i Rumänien, om den behöriga myndigheten på dokument V I 1 har bekräftat att det mousserande vinet i fråga uppfyller de rumänska bestämmelserna om råvaror som får användas vid deras framställning och om den färdiga produktens kvalitet.