Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003D0858.pdf

11.12.2003   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 november 2003

om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel

[delgivet med nr K(2003) 4219]

(Text av betydelse för EES)

(2003/858/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artiklarna 19.1, 20.1 och 21.2 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Det bör upprättas en förteckning över de tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna får importera levande fisk, ägg och könsceller för odling i gemenskapen.

(2)

För att förhindra införsel till gemenskapen av smittämnen som skulle kunna skada gemenskapens fiskbestånd bör det fastställas särskilda djurhälsovillkor och tas fram intygsförlagor med avseende på tredje land, varvid det bör tas särskild hänsyn till djurhälsosituationen i de olika länderna och vilka fiskar, ägg och könsceller som skall importeras.

(3)

Nya sjukdomar och sjukdomar som är främmande i gemenskapen bör särskilt uppmärksammas, eftersom dessa allvarligt kan inverka på gemenskapens fiskbestånd. Vidare bör vaccinationspolitiken och sjukdomssituation när det gäller epizootisk hematopoetisk nekros (EHN) och de fisksjukdomar som anges i bilaga A till direktiv 91/67/EEG, på produktionsstället och, när så är lämpligt, på bestämmelseorten, beaktas.

(4)

Det är nödvändigt att de tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna får importera levande fisk, ägg och könsceller för odling i gemenskapen tillämpar villkor för sjukdomsbekämpning och övervakning som minst är likvärdiga med gemenskapens normer enligt direktiv 91/67/EEG och rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (3), senast ändrat genom kommissionens beslut 2001/288/EG (4). De provtagnings- och testmetoder som används bör vara minst likvärdiga med dem som föreskrivs i kommissionens beslut 2001/183/EG av den 22 februari 2001 om fastställande av provtagningsplaner och diagnostiska metoder för påvisande och bekräftelse av vissa fisksjukdomar och om upphävande av beslut 92/532/EEG (5) och i kommissionens beslut 2003/466/EG av den 13 juni 2003 om kriterier för zonindelning och officiell övervakning vid misstanke om eller bekräftelse av förekomst av infektiös laxanemi (ISA) (6). När sådana provtagnings- och testningsmetoder används som inte finns beskrivna i gemenskapslagstiftningen, skall metoderna överensstämma med dem som finns beskrivna i ”Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Aquatic Animals” från Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE).

(5)

Det är nödvändigt att de behöriga myndigheterna i de tredje länderna åtar sig att inom 24 timmar per fax, telegram eller e-post underrätta kommissionen och medlemsstaterna om varje förekomst av epizootisk hematopoetisk nekros (EHN) eller de sjukdomar som avses i bilaga A till direktiv 91/67/EEG, och om eventuella andra sjukdomsutbrott som avsevärt påverkar fiskbeståndet i landet eller i delar av landet från vilka import enligt detta beslut är tillåten. I händelse av detta måste de behöriga myndigheterna vidta åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids till gemenskapen. Vidare bör kommissionen och medlemsstaterna i tillämpliga fall underrättas om eventuella förändringar i programmet för vaccination mot sådana sjukdomar.

(6)

Dessutom är det nödvändigt att förhindra att allvarliga sjukdomar som drabbar djur från vattenbruk förs in till gemenskapen i samband med import av levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel.

(7)

Det är därför nödvändigt att komplettera de intygskrav avseende import av levande fisk från vattenbruk och produkter därav som fastställs i rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskeriprodukter (7), senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003, med intygskraven avseende djurhälsan.

(8)

Möjligheterna att bekämpa och utrota sjukdomar som är främmande i gemenskapen och som allvarligt kan inverka på gemenskapens fiskbestånd skulle minska om fisk som kan vara bärare av dessa sjukdomar släpptes ut i icke isolerade vatten i gemenskapen. Levande fiskar, ägg och könsceller från vattenbruk bör därför endast importeras till gemenskapen om de förs in i en odling.

(9)

Det här beslutet bör inte omfatta import av tropisk akvariefisk som permanent hålls i akvarier.

(10)

Det här beslutet bör tillämpas utan att tillämpningen av de folkhälsokrav som fastställs i direktiv 91/493/EEG påverkas.

(11)

Det här beslutet bör tillämpas utan att tillämpningen av andra bestämmelser på gemenskapsnivå eller nationell nivå om bevarande av fiskbestånden påverkas.

(12)

I rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (8) fastställs normer för certifiering. De regler och principer som tillämpas av de tjänstemän i tredje land som utfärdar intyg bör ge garantier som är likvärdiga med dem som ges i det direktivet.

(13)

De principer som fastställs i rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (9), särskilt i artikel 3 i det direktivet, bör beaktas.

(14)

Det bör fastställas en tillräcklig tidsfrist för genomförandet av de nya kraven beträffande importintygen.

(15)

Den förteckning över godkända länder som avses i bilaga I till det här beslutet bör ses över senast tolv månader efter ikraftträdandet.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs harmoniserade djurhälsobestämmelser för import av följande:

a)

Levande fisk, ägg och könsceller för odling i gemenskapen.

b)

Levande fisk från vattenbruk för utsättning i put and take-vatten i Europeiska gemenskapen.

c)

Levande fiskar från vattenbruk och produkter därav, avsedda att användas som livsmedel direkt eller efter vidare beredning.

2.   Beslutet skall inte tillämpas på import av tropisk akvariefisk som permanent hålls i akvarier.

Artikel 2

Definitioner

1.   I det här beslutet skall de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiven 91/67/EEG och 93/53/EEG tillämpas.

2.   Dessutom skall följande definitioner tillämpas:

a)

från vattenbruk: fisk som kommer från en odling.

b)

godkänd importanläggning: varje anläggning i gemenskapen där särskilda biosäkerhetsåtgärder har införts, och som är godkänd av den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter, för vidare beredning av importerad levande fisk från vattenbruk och produkter därav.

c)

kustområde: ett område som består av en del av kusten, havet eller en flodmynning

i)

som har en exakt geografisk avgränsning och som utgör ett enhetligt hydrologiskt system, eller

ii)

som ligger mellan mynningarna för två vattendrag, eller

iii)

där det finns en eller flera odlingar som alla omges av lämpliga buffertzoner på båda sidor om odlingen eller odlingarna.

d)

fastlandsområde: ett område som antingen utgörs av

i)

en del av territoriet som omfattar ett helt fångstområde från vattendragens källor till mynningen eller mer än ett fångstområde, inom vilket fisk föds upp, hålls eller fångas, och kring vilket en buffertzon måste finnas inom vilken ett övervakningsprogram genomförs utan att området ges status som godkänt område, eller

ii)

en del av ett fångstområde från vattendragens källor till en naturlig eller artificiell barriär som hindrar fisken att vandra nedströms från barriären och som vid behov omges av en buffertzon inom vilken ett övervakningsprogram genomförs utan att området därmed ges status som godkänt område.

Ett fastlandsområde måste vara av en sådan storlek och ha ett sådant geografiskt läge att möjligheterna till upprepad nedsmittning, till exempel genom vandringsfisk, reduceras till ett minimum.

e)

särskilt godkänd odling: antingen

i)

en kustnära odling i tredje land där alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra att sjukdomar förs in och till vilken vattnet leds genom ett vattenledningssystem som fullständigt inaktiverar följande sjukdomar: infektiös laxanemi (ISA), viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hemorragisk nekros (IHN), eller

ii)

en fastlandsodling i tredje land där alla nödvändiga åtgärder vidtagits för att hindra att sjukdomar förs in. Odlingen skyddas vid behov mot översvämningar och vatteninfiltration, och det finns nedströms en naturlig eller konstgjord barriär som hindrar fisk att ta sig in i odlingen. Vattnet kommer direkt till odlingen från ett borrhål, en källa eller en brunn och leds genom ett rör, en öppen kanal eller en naturlig ledning, förutsatt att detta inte utgör en smittkälla för odlingen och det inte finns risk för att viltlevande fisk tar sig in. Vattenledningen kontrolleras av odlingen eller av de behöriga myndigheterna.

f)

anläggning: varje lokal som godkänts i enlighet med direktiv 91/493/EEG där fiskeriprodukter bereds, bearbetas, kyls, fryses, förpackas och lagras, med undantag för lokaler där fiskauktioner hålls och grossistmarknader där fisken endast presenteras och säljs i partier.

g)

odling: verksamheten vid en odling eller, allmänt, vid varje geografiskt avgränsad inrättning där fisk föds upp eller hålls för att därefter saluföras på marknaden.

h)

fiskeriprodukter från vattenbruk: alla produkter av fisk från vattenbruk avsedda att användas som livsmedel, även hel fisk (ej urtagen), urtagen fisk och filéer, samt alla produkter därav.

i)

vidare beredning: beredning och bearbetning innan produkten används som livsmedel, genom åtgärder eller metoder som ger avfall eller biprodukter som kan innebära en risk för smittspridning, inbegripet åtgärder som ändrar fiskens anatomi som avblodning, urtagning, huvudskärning, skivning och filetering.

j)

omedelbar användning som livsmedel: den fisk som importeras för användning som livsmedel genomgår inte vidare beredning inom gemenskapen innan den släpps ut i detaljhandeln för livsmedel.

k)

put and take-vatten: dammar, sjöar och icke isolerade vatten i vilka fisk sätts ut för sportfiskeändamål snarare än för att bevara eller förbättra de naturliga bestånden.

l)

territorium: ett helt land, ett kustområde, ett fastlandsområde eller en särskilt godkänd odling som är godkända av den centrala behöriga myndigheten i tredje landet i fråga för export till gemenskapen.

Artikel 3

Villkor för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och av levande fisk från vattenbruk för utsättning i put and take-vatten i Europeiska gemenskapen

1.   Medlemsstaterna skall endast tillåta import till sina territorier av levande fiskar, ägg och könsceller för odling om

a)

fiskarna har sitt ursprung i ett av de territorier som förtecknas i bilaga I,

b)

sändningen uppfyller de garantier, även avseende förpackning och märkning, och de lämpliga särskilda tilläggskrav som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga II och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III,

c)

fiskarna har transporterats under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus.

2.   Medlemsstaterna skall endast tillåta import till sina territorier av levande fisk från vattenbruk, samt ägg och könsceller från sådan fisk, för direkt utsättning i put and take-vatten, om

a)

sändningen uppfyller villkoren i punkt 1,

b)

put and take-vattnen inte utgörs av sjöar eller icke isolerade vatten.

3.   Medlemsstaterna skall se till att importerad fisk från vattenbruk, samt ägg och könsceller från sådan fisk, för odling eller utsättning i put and take-vatten inom gemenskapen, endast sätts ut i odlingar eller put and take-vatten som utgörs av dammar, inte av icke isolerade vatten.

4.   Medlemsstaterna skall se till att importerad levande fisk från vattenbruk, samt ägg och könsceller från sådan fisk, transporteras direkt till den odling eller damm som anges som mottagare på djurhälsointyget.

Artikel 4

Villkor för import av levande fisk från vattenbruk avsedd att användas som livsmedel

Medlemsstaterna skall tillåta import till sina territorier av levande fisk från vattenbruk avsedd att användas som livsmedel direkt eller efter vidare beredning om

a)

sändningen uppfyller villkoren i artikel 3.1 och artikel 7.1 i det här beslutet, eller

b)

fisken sänds direkt till en godkänd importanläggning för slakt och urtagning.

Artikel 5

Villkor för import av levande fiskeriprodukter från vattenbruk avsedda att användas som livsmedel efter vidare beredning

1.   Medlemsstaterna skall endast tillåta import till sina territorier av fiskeriprodukter från vattenbruk avsedd att användas som livsmedel efter vidare beredning om

a)

de har sitt ursprung i tredje länder och anläggningar som är godkända enligt artikel 11 i direktiv 91/493/EEG och de intygskrav med avseende på folkhälsan som fastställs i det direktivet, och

b)

sändningen uppfyller de garantier, även avseende förpackning och märkning, och de lämpliga särskilda tilläggskrav som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga IV och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna skall säkra att beredningen av fiskeriprodukter från vattenbruk görs vid godkända importanläggningar, utom i de fall då

a)

fisken har urtagits före avsändandet, eller

b)

hälsostatusen på ursprungsorten är likvärdig med hälsostatusen på den ort där produkterna skall beredas, särskilt beträffande epizootisk hematopoetisk nekros (EHN) och de sjukdomar som avses i kolumn 1 i förteckningarna I och II i bilaga A till direktiv 91/67/EEG.

Artikel 6

Villkor för import av levande fiskeriprodukter från vattenbruk för omedelbar användning som livsmedel

Medlemsstaterna skall endast tillåta import till sina territorier av fiskeriprodukter från vattenbruk för omedelbar användning som livsmedel om

a)

fisken har sitt ursprung i tredje länder och anläggningar som är godkända enligt artikel 11 i direktiv 91/493/EEG och uppfyller de intygskrav med avseende på folkhälsan som fastställs i det direktivet,

b)

sändningarna uppfyller de garantier, även avseende förpackning och märkning, som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga V och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III,

c)

sändningen består av konsumentförpackningar av en storlek som lämpar sig för försäljning inom detaljhandeln direkt till slutkonsumenten, såsom

i)

vakumförpackade filéer,

ii)

hermetiskt slutna eller värmebehandlade produkter,

iii)

frysta block av fiskkött,

iv)

urtagen fisk fryst eller lagd på is.

Artikel 7

Intyg

1.   När det gäller levande fisk, ägg och könsceller skall den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen i ankomstmedlemsstaten fylla i det dokument som avses i bilagan till kommissionens beslut 92/527/EEG (10), och ange en av de deklarationer som anges i bilaga VI till det här beslutet.

2.   När det gäller fiskeriprodukter från vattenbruk skall den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen i ankomstmedlemsstaten fylla i det dokument som avses i bilaga B till kommissionens beslut 93/13/EEG (11) och ange en av de deklarationer som anges i bilaga VI till det här beslutet.

Artikel 8

Förhindra kontaminering av naturliga vatten

1.   Medlemsstaterna skall se till att importerade levande fiskar från vattenbruk och produkter därav som är avsedda att användas som livsmedel inte förs in i deras territorier och inte kontaminerar naturliga vatten i deras territorier.

2.   Medlemsstaterna skall se till att transportvatten från importerade sändningar inte kontaminerar de naturliga vattnen i deras territorier.

Artikel 9

Godkännande av importanläggningar

1.   De behöriga myndigheter i en medlemsstat skall ge en anläggning status som godkänd importanläggning om den uppfyller minimikraven för djurhälsa enligt bilaga VII till det här beslutet.

2.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaten skall upprätta en förteckning över godkända importanläggningar som alla skall ges ett officiellt nummer.

3.   Den behöriga myndigheten i var och en av medlemsstaterna skall sända förteckningen över godkända importanläggningar till kommissionen och övriga medlemsstater samt meddela dem varje gång förteckningen ändras.

Artikel 10

Datum för tillämpning

Det här beslutet skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2003.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.

(2)  EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3)  EGT L 175, 19.7.1993, s. 23.

(4)  EGT L 99, 10.4.2001, s. 11.

(5)  EGT L 67, 9.3.2001, s. 65.

(6)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 61.

(7)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(8)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(9)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EGT L 332, 18.11.1992, s. 22.

(11)  EGT L 9, 15.1.1993, s. 33.


BILAGA I


BILAGA II


BILAGA III


BILAGA IV


BILAGA V


BILAGA VI

Deklarationer som skall utfärdas av de behöriga myndigheterna vid gränskontrollstationen som komplement till de handlingar som avses i bilagan till beslut 92/527/EEG eller i bilaga B till beslut 93/13/EEG

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen i ankomstmedlemsstaten skall ange en av följande deklarationer i den handling som avses i bilagan till beslut 92/527/EEG eller bilaga B till beslut 93/13/EEG:

A.   Deklarationer som skall anges i den handling som avses i bilagan till beslut 92/527/EEG när det gäller levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk för utsättning i put and take-vatten i Europeiska gemenskapen

antingen

”[Levande fisk] (1) [och] (1) [ägg] (1) [och] (1) [könsceller] (1) certifierade för odling i områden och odlingar i Europeiska gemenskapen med undantag för områden och odlingar som tillämpar ett godkänt gemenskapsprogram, har godkänd gemenskapsstatus, ger tilläggsgarantier eller tillämpar skyddsåtgärder beträffande viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoetisk nekros (IHN), vårviremi hos karp (SVC) och Gyrodactylus salaris

,

eller

”Levande fiskar från vattenbruk certifierade för utsättning i put and take-vatten inom områden och odlingar i Europeiska gemenskapen med undantag för områden och odlingar som tillämpar ett godkänt gemenskapsprogram, har godkänd gemenskapsstatus, ger tilläggsgarantier eller tillämpar skyddsåtgärder beträffande viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoetisk nekros (IHN), vårviremi hos karp (SVC) och Gyrodactylus salaris

,

eller

”[Levande fisk] (1) [och] (1) [ägg] (1) [och] (1) [könsceller] (1) certifierade för odling i områden och odlingar i Europeiska gemenskapen, inklusive områden och odlingar som tillämpar ett godkänt gemenskapsprogram, har godkänd gemenskapsstatus, ger tilläggsgarantier eller tillämpar skyddsåtgärder beträffande [viral hemorragisk septikemi (VHS)] (1) [och] (1) [infektiös hematopoetisk nekros (IHN) (1) [och] (1) [vårviremi hos karp (SVC) (1) [och] (1) [Gyrodactylus salaris] (1)

,

eller

”Levande fisk från vattenbruk certifierade för utsättning i put and take-vatten inom områden och odlingar i Europeiska gemenskapen, inklusive områden och odlingar som tillämpar ett godkänt gemenskapsprogram, har godkänd gemenskapsstatus, ger tilläggsgarantier eller tillämpar skyddsåtgärder beträffande [viral hemorragisk septikemi (VHS)] (1) [och] (1) [infektiös hematopoetisk nekros (IHN)] (1) [och] (1) [vårviremi hos karp (SVC)] (1) [och] (1) [Gyrodactylus salaris] (1)

.

B.   Deklarationer som skall anges i den handling som avses i bilaga B till beslut 93/13/EEG när det gäller fiskeriprodukter från vattenbruk avsedda att användas som livsmedel

antingen

”Ej urtagna fiskeriprodukter från vattenbruk som certifierats för export till Europeiska gemenskapen [utom till områden med godkänd gemenskapsstatus när det gäller [VHS] (1) [och] (1) [IHN] (1)] (1), avsedda att användas som livsmedel direkt eller efter vidare beredning [i godkända importanläggningar] (1)

,

eller

”Urtagna fiskeriprodukter från vattenbruk som certifierats för export till Europeiska gemenskapen avsedda att användas som livsmedel efter vidare beredning”

,

eller

”Fiskeriprodukter från vattenbruk som certifierats för export till Europeiska gemenskapen för omedelbar användning som livsmedel”

.

BILAGA VII

Minimikrav rörande djurhälsa för godkännande av ”godkända importanläggningar” för beredning av fisk från vattenbruk

A.   Allmänna bestämmelser

1.

Medlemsstaterna skall endast godkänna anläggningar som importanläggningar för vidare beredning av importerad levande fisk från vattenbruk och produkter därav om förhållandena där är sådana att det inte finns någon risk för att fisk i gemenskapens vatten smittas via avlopp eller annat avfall, eller på annat sätt, med sjukdomar som kan orsaka allvarlig skada på fiskbestånden.

2.

Anläggningar som godkänns som ”godkänt importanläggningar” får inte flytta levande fisk från anläggningen.

3.

Utöver tillämpliga folkhälsobestämmelser enligt direktiv 91/493/EEG avseende alla former av anläggningar, samt hälsobestämmelser i gemenskapslagstiftningen om animaliska biprodukter som ej är avsedda att användas som livsmedel, skall nedanstående minimikrav för djurhälsa tillämpas.

B.   Förvaltningsbestämmelser

1.

De godkända importanläggningarna skall stå till de behöriga myndigheternas förfogande för inspektion och kontroll närhelst myndigheterna så önskar.

2.

En godkänd importanläggning skall ha en effektiv sjukdomsbekämpning och ett effektivt övervakningssystem. Med tillämpning av direktiv 93/53/EG skall fall av misstänkt sjukdom och dödlighet undersökas av den behöriga myndigheten. Nödvändig analys och behandling skall genomföras i samråd med och under tillsyn av den behöriga myndigheten, med beaktande av kravet i artikel 3.1 a i direktiv 91/67/EEG.

3.

En godkänd importanläggning skall tillämpa ett förvaltningssystem som godkänts av den behöriga myndigheten och som innefattar rutiner för hygien och bortskaffande för transporter, transportbehållare, lokaler och utrustning. Riktlinjerna för desinfektion av fiskodlingar i OIE:s International Aquatic Animal Health Code, sjätte utgåvan, 2003, bilaga 5.2.2, skall följas. De desinfektionsmedel som används skall vara godkända för detta av den behöriga myndigheten, och det måste finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion. Bortskaffande av biprodukter och annat avfall, även döda fiskar och produkter av dessa, skall ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (1). Förvaltningssystemet vid den godkända importanläggningen skall vara sådant att det inte finns någon risk för att fisk i gemenskapens vatten smittas med sjukdomar som kan orsaka allvarlig skada på fiskbestånden, särskilt när det gäller sjukdomar som inte finns i gemenskapen och de fisksjukdomar som anges i förteckningarna I och II, kolumn 1 i bilaga A till direktiv 91/67/EEG.

4.

En godkänd importanläggning skall hålla ett uppdaterat register över observerad onormal dödlighet, samt över alla levande fiskar, ägg och könsceller som anländer till anläggningen och över de produkter som lämnar centret samt deras ursprung, leverantörer och destination. Registret skall hållas tillgängligt för de behöriga myndigheterna närhelst dessa så önskar.

5.

En godkänd importanläggning skall rengöras och desinficeras regelbundet i enlighet med programmet i punkt 3 ovan.

6.

Endast personer med särskilt tillstånd får komma in i en godkänd importanläggning, och dessa måste bära skyddskläder, inklusive lämpliga skor.


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.