Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R1795.pdf

32003R1795

Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 av den 13 oktober 2003 om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 vad beträffar kvalitetsvin framställt inom ett specificerat områdeEuropeiska unionens officiella tidning nr L 262 , 14/10/2003 s. 0013 - 0013Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003

av den 13 oktober 2003

om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 vad beträffar kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 58 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt bilaga VI punkt D.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 får kvalitetsvin fso endast framställas från druvor av druvsorter som är medtagna i den förteckning som producentmedlemsstaten har sammanställt och som har skördats i det specificerade området.

(2) En producentmedlemsstat får emellertid på vissa villkor enligt punkt D.2 i samma bilaga, när det är fråga om en traditionell metod som regleras av särskilda bestämmelser i denna medlemsstat, längst till och med den 31 augusti 2003, genom uttryckligt tillstånd och under förutsättning av lämplig kontroll, tillåta att ett mousserande kvalitetsvin fso framställs genom tillsättning till basprodukten för detta vin av en eller flera vinprodukter som inte härrör från det specificerade område vars namn används som beteckning på det vinet.

(3) Italien har tillämpat detta undantag vid framställningen av de mousserande kvalitetsvinerna fso "Conegliano-Valdobbiadene" och "Montello e Colli Asolani". Mot bakgrund av att undantaget upphör den 31 augusti 2003, och att vinproducenterna har styrkt att en förlängning av undantaget är nödvändig för en begränsad tid för att anpassa strukturella aspekter av den traditionella produktionsmetoden för sådana viner, bör undantaget förlängas till den 31 augusti 2005.

(4) Förordning (EG) nr 1493/1999 bör följaktligen ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt D.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999 skall första stycket ersättas med följande:"Genom undantag från punkt 1 a får en producentmedlemsstat, när det är fråga om en traditionell metod som regleras av särskilda bestämmelser i denna medlemsstat, längst till och med den 31 augusti 2005, genom uttryckligt tillstånd och under förutsättning av lämplig kontroll, tillåta att ett mousserande kvalitetsvin fso framställs genom tillsättning till basprodukten för detta vin av en eller flera vinprodukter som inte härrör från det specificerade område vars namn används som beteckning på det vinet, på följande villkor:"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.