Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R1428.pdf

10.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1428/2004

av den 9 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 46.1 och 46.2 i denna, och:

av följande skäl:

(1)

I artikel 42.6 tredje stycket i förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs bestämmelser för blandning av vita viner med röda viner i områden där denna metod är traditionellt betingad. Denna metod är förbjuden i Spanien sedan den 1 augusti 2003. De särskilda regler för blandning av vita viner med röda viner i Spanien som fastställs i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 (2) tjänar inte längre något syfte. Därför bör den artikeln utgå.

(2)

Fem franska vins de pays med geografiska beteckningar vars totala alkoholhalt i volymprocent överstiger 15 % och vars restsockerhalt överstiger 45 g/l har nyligen rapporterats av de franska myndigheterna. För att dessa viner skall bevara en god kvalitet krävs det en högre halt av svaveldioxid än det allmänna gränsvärdet på 260 mg/l, men lägre än 300 mg/l. Det är alltså lämpligt att lägga till dessa viner i första stycket punkt a femte strecksatsen i förteckningen i bilaga XII till förordning (EG) nr 1622/2000.

(3)

Ett italienskt kvalitetsvin fso och två franska kvalitetsviner fso har nyligen erkänts av de franska myndigheterna. Dessa viner skall uppfylla de särskilda produktionsvillkoren och ha en restsockerhalt på högst 5 g/l. För att dessa viner skall bevara en god kvalitet krävs det en högre halt av svaveldioxid än det allmänna gränsvärdet på 260 mg/l, men lägre än 400 mg/l. Samma gäller för de luxemburgska kvalitetsvinerna fso för vilka särskilda produktionsvillkor nyligen fastställdes, vilket möjliggör att de kan omfattas av beteckningen ”vendanges tardives”, ”vin de glace” eller ”vin de paille”. Därför bör dessa viner läggas till i förteckningen över viner med sådana egenskaper i första stycket punkt b i bilaga XII till förordning (EG) nr 1622/2000.

(4)

Vissa franska och luxemburgska kvalitetsviner fso samt ett spanskt kvalitetsvin fso vars särskilda produktionsvillkor nyligen har fastställts eller ändrats, har framställts enligt särskilda metoder, och har i regel en halt av flyktiga syror som är högre än den som föreskrivs i punkt B i bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 men lägre än 25, 30 respektive 35 milliekvivalenter/l. Det är alltså lämpligt att lägga till dessa viner i förteckningen i bilaga XII till förordning (EG) nr 1622/2000.

(5)

De österrikiska kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ”Eiswein" och med ursprung i vinskörden 2003 har en halt av flyktiga syror som är högre än den som föreskrivs i punkt d i bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000 men lägre än 40 milliekvivalenter/l, på grund av de exceptionella väderförhållandena under 2003. Det är alltså lämpligt att lägga till dessa viner av årgången 2003 i punkt d andra strecksatsen i förteckningen i bilaga XIII till nämnda förordning.

(6)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1622/2000 ändras på följande sätt:

1.

Artikel 36 skall utgå.

2.

Bilaga XII skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

3.

Bilaga XIII skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

Bilaga XII till förordning (EG) nr 1622/2000 skall ändras enligt följande:

1)

I punkt a femte strecksatsen skall följande strecksatser läggas till:

”—

Vin de pays du Jardin de la France,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vins de pays des côtes de Thongue,

Vins de pays de la Côte Vermeille;”

2)

Punkt b skall ändras på följande sätt:

a)

Första strecksatsen skall ersättas med följande:

”—

vita kvalitetsviner fso med följande kontrollerade ursprungsbeteckningar: Alsace, Alsace grand cru följt av beteckningen ’vendanges tardives’ eller ’sélection de grains nobles’, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon följt av namnet på ursprungskommunen, Coteaux du Layon följt av namnet Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh och Saussignac,”

b)

Följande två strecksatser skall läggas till efter den fjärde strecksatsen:

”—

kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningarna ’Albana di Romagna’ med betecknignen ’passito’,

de luxemburgska kvalitetsvinerna fso med beteckningarna ’vendanges tardives’, ’vin de glace’ eller ’vin de paille’;”


BILAGA II

Bilaga XIII till förordning (EG) nr 1622/2000 skall ändras enligt följande:

1)

Punkt b skall ändras på följande sätt:

a)

I första stycket skall följande strecksatser läggas till:

”—

Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

Graves supérieurs,

Saussignac;”

b)

I tredje stycket skall följande strecksats läggas till:

”—

Muscat du Cap Corse;”.

2)

Punkt d skall ersättas med följande:

”d)

för österrikiska viner

till 30 milliekvivalenter/l för kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’Beerenauslese’ eller ’Eiswein’ med undantag av viner med beteckningen ’Eiswein’ med årgång 2003,

till 40 milliekvivalenter/l för kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’Ausbruch’, ’Trockenbeerenauslese’ eller ’Strohwein’ och viner med beteckningen ’Eiswein’ med årgång 2003;”

3)

Punkt f skall ersättas med följande:

”f)

för viner med ursprung i Spanien

till 25 milliekvivalenter/l för kvalitetsviner fso som uppfyller kraven beteckningen ’vendimia tardía’,

till 35 milliekvivalenter/l för kvalitetsvinerna fso framställda av övermogna druvor med ursprungsbeteckningen ’Ribeiro’;”

4)

Följande punkt n skall införas:

”n)

för luxemburgska viner

till 25 milliekvivalenter/l för luxemburgska kvalitetsviner fso som uppfyller kraven beteckningen ’vendanges tardives’,

till 30 milliekvivalenter/l för luxemburgska kvalitetsviner fso som uppfyller kraven för beteckningen ’vin de paille’ eller ’vin de glace’.”