Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005D0742.pdf

22.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/71


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 oktober 2005

om ändring av beslut 2003/858/EG avseende de förteckningar över territorier från vilka det är tillåtet att importera vissa arter av levande fiskar, ägg och könsceller för odling i Europeiska gemenskapen

[delgivet med nr K(2005) 3964]

(Text av betydelse för EES)

(2005/742/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2003/858/EG av den 21 november 2003 om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel (2) fastställs en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera levande fisk, ägg och könsceller avsedda för odling i gemenskapen.

(2)

Anmärkningen ”Endast karp” i tabellen i bilaga I till beslut 2003/858/EG har lett till olika tolkningar av hur beslutet skall tillämpas. För tydlighetens skull bör det därför i denna anmärkning preciseras vilken familj det rör sig om, så att målen för beslutet uppfylls.

(3)

Tabellen i bilaga I bör dessutom förenklas så att de krav som anges i förlagorna till intygen inte upprepas.

(4)

Beslut 2003/858/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2003/858/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 37. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/914/EG (EUT L 385, 29.12.2004, s. 60).


BILAGA

”BILAGA I

Territorier från vilka det är tillåtet att importera vissa arter av levande fiskar, ägg och könsceller för odling i Europeiska gemenskapen

Land

Territorium

Anmärkningar (1)

ISO-kod

Namn

Kod

Beskrivning

 

AL

Albanien

 

 

 

AU

Australien

 

 

 

BR

Brasilien

 

 

Endast Cyprinidae

BG

Bulgarien

 

 

 

CA

Kanada

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

CN

Kina

 

 

Endast Cyprinidae

CO

Colombia

 

 

Endast Cyprinidae

CG

Kongo

 

 

Endast Cyprinidae

HR

Kroatien

 

 

 

MK (2)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

 

Endast Cyprinidae

ID

Indonesien

 

 

 

IL

Israel

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

Endast Cyprinidae

JP

Japan

 

 

Endast Cyprinidae

MY

Malaysia (endast Västmalaysia)

 

 

Endast Cyprinidae

NZ

Nya Zeeland

 

 

 

RU

Ryssland

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Endast Cyprinidae

ZA

Sydafrika

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

Endast Cyprinidae

TW

Taiwan

 

 

Endast Cyprinidae

TH

Thailand

 

 

Endast Cyprinidae

TR

Turkiet

 

 

 

US

Förenta staterna

 

 

 


(1)  Inga begränsningar om fältet inte fylls i. Om landet eller territoriet har tillstånd att exportera vissa arter, ägg eller könsceller, skall dessa arter anges och/eller en anmärkning göras i den här spalten, t.ex. ’endast ägg’.

(2)  Koden föregriper inte den definitiva beteckningen för detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.”