Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R1163.pdf

20.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1163/2005

av den 19 juli 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 46.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 44.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 (2) skall vissa vanliga analysmetoder som beskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 2676/90 av den 17 september 1990 om fastställande av gemensamma analysmetoder för vin (3) inte längre användas från och med den 1 augusti 2005.

(2)

Då vissa av dessa metoder godkänts enligt internationellt vedertagna kriterier är dessa nu godkända som referensmetoder och beskrivs som sådana i förordning (EEG) nr 2676/90.

(3)

Med hjälp av vissa förenklade metoder som beskrivs i förordning (EEG) nr 2676/90 kan dessutom en snabb och tillräckligt säker bestämning göras av de substanser som är viktigast för kontroll av viner, däribland svaveldioxid och socker samt vissa andra substanser i vin. För att garantera enhetliga analysmetoder inom gemenskapen bör beskrivningen av dessa metoder i förordning (EEG) nr 2676/90 bibehållas.

(4)

Förordning (EG) nr 1622/2000 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 44.2 i förordning (EG) nr 1622/2000 skall ersättas med följande:

”2.   Förordning (EEG) nr 2676/90 skall tillämpas för produkter som omfattas av förordning (EG) nr 1493/1999. Bestämmelserna i bilagan till förordning (EEG) nr 2676/90, i kapitel 12.3, kapitel 18.3, kapitel 23.3, kapitel 25.3, kapitel 37.3 och 37.4 skall utgå från och med den 1 augusti 2005.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1428/2004 (EUT L 263, 10.8.2004, s. 7).

(3)  EGT L 272, 3.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 355/2005 (EUT L 56, 2.3.2005, s. 3).