Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 345/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2165/2005

av den 20 december 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

För att undvika vin av dålig kvalitet är det enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1493/1999 (1) förbjudet att överpressa druvor och att pressa vindruv, och det föreskrivs av det skälet obligatorisk destillation av pressrester och vindruv. Eftersom produktions- och marknadsstrukturen i vinodlingsområdet i Slovenien och Slovakien är sådan att den säkerställer att målen med den här åtgärden uppnås, bör skyldigheten för producenterna i de här områdena att destillera biprodukter från vinframställningen ersättas med en skyldighet att under övervakning undanskaffa dessa biprodukter.

(2)

I artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs att det vid anslutningen skall avgöras om Polen skall omfattas av vinodlingszon A i bilaga III till den förordningen, där vinodlingszonerna fastställs för de arealer som är planterade med vinstockar i medlemsstaterna. De polska myndigheterna har lämnat uppgifter till kommissionen om arealer planterade med vin i Polen och om deras geografiska läge. Det är med hjälp av dessa uppgifter möjligt att göra bedömningen att dessa områden kan tillhöra vinodlingszon A.

(3)

Eftersom avgränsningen av de vinodlingszoner i Republiken Tjeckien som tillhör zonerna A och B i ovannämnda bilaga III nyligen har förenklats, bör den bilagan anpassas genom att de nya beteckningarna för dessa vinodlingszoner införs.

(4)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1493/1999 fastställs en förteckning över oenologiska metoder och behandlingar som är godkända för vinframställning. Många oenologiska metoder och behandlingar som inte finns upptagna i den bilagan har av vissa medlemsstater godkänts för försöksverksamhet enligt de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 av den 24 juli 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar (2). Resultaten från försöksverksamheten ger vid handen att dessa metoder och behandlingar säkerställer en bättre kontroll av vinframställningen och en bättre konservering av de berörda produkterna utan att för den skull medföra några hälsorisker för konsumenterna. De metoder som använts vid försöken i medlemsstaterna är redan godkända och rekommenderas av Internationella vinorganisationen. Det är därför lämpligt att slutgiltigt godkänna dessa oenologiska metoder och behandlingar på gemenskapsnivå.

(5)

Enligt bilaga VI punkt D.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 får kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område (fso) endast framställas från druvor av druvsorter som är medtagna i den förteckning som producentmedlemsstaten har sammanställt och som har skördats i det specificerade området. En producentmedlemsstat får emellertid på vissa villkor enligt punkt D.2 i samma bilaga, när det är fråga om en traditionell metod som regleras av särskilda bestämmelser i denna medlemsstat, längst till och med den 31 augusti 2005, genom uttryckligt tillstånd och under förutsättning av lämplig kontroll, tillåta att ett mousserande kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område (fso) framställs genom tillsättning till basprodukten för detta vin av en eller flera vinprodukter som inte härrör från det specificerade område vars namn används som beteckning på det vinet.

(6)

Italien har använt sig av detta undantag för framställningen av de mousserande kvalitetsvinerna fso ”Conegliano-Valdobbiadene” och ”Montello e Colli Asolani”. För att ge möjlighet till strukturell anpassning när det gäller den traditionella framställningen av sådana viner bör detta undantag förlängas fram till och med den 31 december 2007.

(7)

I enlighet med bilaga III punkt 1 c i förordning (EG) nr 1493/1999 tillhör vinodlingsarealerna i Danmark och Sverige vinodlingszon A. Dessa två medlemsstater har nu möjlighet att framställa bordsviner med geografisk beteckning. Som en följd av detta bör beteckningarna ”lantvin” och ”regional vin” föras in i bilaga VII punkt A.2.

(8)

Det bör fastställas att de undantag som anges i bilaga VII punkt D.1 och bilaga VIII punkt F a och som gör det möjligt att använda ett eller flera officiella gemenskapsspråk i uppgifterna på märkningen skall gälla Cypern.

(9)

Förordning (EG) nr 1493/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1493/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 27.7 skall ersättas med följande:

”7.   Fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som bearbetar druvor som har skördats i vinodlingszon A eller i den tyska delen av vinodlingszon B eller i områden som är planterade med vinstockar i Tjeckien, Malta, Österrike, Slovenien eller Slovakien skall vara skyldiga att under övervakning och på villkor som skall fastställas undanskaffa biprodukten av denna bearbetning.”

2.

Bilagorna III, IV, VI, VII, och VIII skall ändras enligt bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 3 i bilagan skall dock tillämpas från och med den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1163/2005 (EUT L 188, 20.7.2005, s. 3).


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 1493/1999 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

Led c skall ersättas med följande:

”c)

i Belgien, Danmark, Irland, Nederländerna, Polen, Sverige och Förenade kungariket: dessa staters vinodlingsområde.”

Led d skall ersättas med följande:

”d)

I Republiken Tjeckien: vinodlingsområdet Čechy.”

b)

Punkt 2 d skall ersättas med följande:

”d)

i Republiken Tjeckien: vinodlingsområdet Morava och de arealer som är planterade med vinstockar och som inte ingår i punkt 1 d.”

2.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

Led i skall ersättas med följande:

”i)

Behandling av must och ungt vin i jäsning med kol för oenologiskt bruk, inom vissa gränser.”

I led j skall följande strecksats läggas till efter första strecksatsen:

”—

Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung.”

Följande led skall läggas till:

”s)

Tillsats av L-askorbinsyra, inom vissa gränser.”

b)

Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

I led m skall följande strecksats införas efter första strecksatsen:

”—

Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung.”

Följande led skall läggas till:

”zc)

Tillsats av dimetyldikarbonat (DMDC) till vin inom vissa gränser och på villkor som skall fastställas, för att säkerställa mikrobiologisk stabilisering.

zd)

Tillsats av mannoprotein från jästsvampar för att säkerställa en stabilisering av vinsyran och proteinerna i vinerna.”

c)

I punkt 4 skall följande led läggas till:

”e)

Användningen av bitar av ek vid framställningen av vin.”

3.

I bilaga VI punkt D.2 första stycket skall datumet ”31 augusti 2005” ersättas med datumet ”31 december 2007”.

4.

Bilaga VII skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt A.2 b skall tredje strecksatsen ersättas med följande:

”—

En av följande benämningar på villkor som skall fastställas: ”Vino de la tierra”, ”οίνος τοπικός”, ”zemské víno”, ”regional vin”, ”Landwein”, ”ονομασία κατά παράδοση”, ”regional wine”, ”vin de pays”, ”indicazione geografica tipica”, ”tájbor”, ”inbid ta’ lokalità tradizzjonali”, ”landwijn”, ”vinho regional”, ”deželno vino PGO”, ”deželno vino s priznano geografsko oznako”, ”geograafilise tähistusega lauavein”, ”lantvin”. När en sådan benämning används är ordet ”bordsvin” inte obligatoriskt.”

b)

I punkt D.1 skall tredje strecksatsen ersättas med följande:

”De uppgifter som avses i andra stycket får upprepas på ett eller flera officiella gemenskapsspråk när det gäller produkter med ursprung i Grekland eller Cypern.”

5.

I bilaga VIII skall punkt F a ersättas med följande:

”a)

skall följande namn anges endast på det officiella språket i den medlemsstat på vars territorium produktionen har ägt rum:

För mousserande kvalitetsviner fso, namnet på det specificerade området enligt punkt B.4 andra strecksatsen.

För mousserande kvalitetsviner fso eller mousserande kvalitetsviner, namnet på en annan geografisk enhet enligt punkt E 1.

När det gäller produkter som avses i första och andra strecksatserna och som har producerats i Grekland eller Cypern får uppgifterna upprepas på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.”.