Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/53


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 november 2006

om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten

[delgivet med nr K(2006) 5171]

(Text av betydelse för EES)

(2006/766/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 11.1, och

av följande skäl:

(1)

De särskilda krav som gäller vid import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter från tredjeländer fastställdes i förordning (EG) nr 854/2004.

(2)

Genom kommissionens beslut 97/20/EG (2) upprättades en förteckning över tredjeländer som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor, och genom kommissionens beslut 97/296/EG (3) upprättades en förteckning över de tredjeländer från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten.

(3)

Förteckningar bör upprättas över de tredjeländer och delar av tredjeländer som uppfyller kraven i artikel 11.4 i förordning (EG) nr 854/2004 och som därför kan garantera att musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter som exporteras till gemenskapen uppfyller de hygienkrav som fastställts för att skydda konsumenternas hälsa. Men import av de slutmuskler hos pectinidae som inte tillhör vattenbruket, helt och hållet separerade från inälvor och gonader, bör tillåtas även från tredjeländer som inte förtecknas där.

(4)

De behöriga myndigheterna i Australien, Nya Zeeland och Uruguay har lämnat tillräckliga garantier för att de krav som tillämpas på musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor är likvärdiga med dem som fastställs i den relevanta gemenskapslagstiftningen.

(5)

De behöriga myndigheterna i Armenien, Vitryssland och Ukraina har lämnat tillräckliga garantier för att de krav som tillämpas på fiskeriprodukter är likvärdiga med dem som fastställs i den relevanta gemenskapslagstiftningen.

(6)

Besluten 97/20/EG och 97/296/EG bör därför upphöra att gälla och ersättas med ett nytt beslut.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Import av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

1.   Den förteckning över tredjeländer som musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor får importeras från och som avses i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 854/2004 upprättas genom bilaga I till detta beslut.

2.   Trots artikel 11.1 i förordning (EG) nr 854/2004 skall punkt 1 inte gälla de slutmuskler hos pectinidae som inte tillhör vattenbruket, helt och hållet separerade från inälvor och gonader, vilka får importeras även från tredjeländer som inte finns på den förteckning som avses i punkt 1.

Artikel 2

Import av fiskeriprodukter

Den förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer som fiskeriprodukter får importeras från och som avses i artikel 11.1 i förordning (EG) nr 854/2004 upprättas genom bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Upphävande

Besluten 97/20/EG och 97/296/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda besluten skall anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206; rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  EGT L 6, 10.1.1997, s. 46. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/469/EG (EGT L 163, 21.6.2002, s. 16).

(3)  EGT L 122, 14.5.1997, s. 21. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/200/EG (EUT L 71, 10.3.2006, s. 50).


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor i alla former för användning som livsmedel

(Länder och områden i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 854/2004)

AU –

AUSTRALIEN

CL –

CHILE (1)

JM –

JAMAICA (2)

JP –

JAPAN (1)

KR –

SYDKOREA (1)

MA –

MAROCKO

NZ –

NYA ZEELAND

PE –

PERU (1)

TH –

THAILAND (1)

TN –

TUNISIEN

TR –

TURKIET

UY –

URUGUAY

VN –

VIETNAM (1)


(1)  Endast frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor.

(2)  Endast marina snäckor.


BILAGA II

Förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera fiskeriprodukter i alla former för användning som livsmedel

(Länder och områden i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 854/2004)

AE –

FÖRENADE ARABEMIRATEN

AG –

ANTIGUA OCH BARBUDA (1)

AL –

ALBANIEN

AM –

ARMENIEN (2)

AN –

NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA

AR –

ARGENTINA

AU –

AUSTRALIEN

BD –

BANGLADESH

BG –

BULGARIEN (3)

BR –

BRASILIEN

BS –

BAHAMAS

BY –

VITRYSSLAND

BZ –

BELIZE

CA –

KANADA

CH –

SCHWEIZ

CI –

ELFENBENSKUSTEN

CL –

CHILE

CN –

KINA

CO –

COLOMBIA

CR –

COSTA RICA

CU –

KUBA

CV –

KAP VERDE

DZ –

ALGERIET

EC –

ECUADOR

EG –

EGYPTEN

FK –

FALKLANDSÖARNA

GA –

GABON

GD –

GRENADA

GH –

GHANA

GL –

GRÖNLAND

GM –

GAMBIA

GN –

GUINEA CONAKRY (4)  (5)

GT –

GUATEMALA

GY –

GUYANA

HK –

HONGKONG

HN –

HONDURAS

HR –

KROATIEN

ID –

INDONESIEN

IN –

INDIEN

IR –

IRAN

JM –

JAMAICA

JP –

JAPAN

KE –

KENYA

KR –

SYDKOREA

KZ –

KAZAKSTAN

LK –

SRI LANKA

MA –

MAROCKO (6)

MG –

MADAGASKAR

MR –

MAURETANIEN

MU –

MAURITIUS

MV –

MALDIVERNA

MX –

MEXIKO

MY –

MALAYSIA

MZ –

MOÇAMBIQUE

NA –

NAMIBIA

NC –

NYA KALEDONIEN

NG –

NIGERIA

NI –

NICARAGUA

NZ –

NYA ZEELAND

OM –

OMAN

PA –

PANAMA

PE –

PERU

PG –

PAPUA NYA GUINEA

PH –

FILIPPINERNA

PF –

FRANSKA POLYNESIEN

PM –

SAINT PIERRE OCH MIQUELON

PK –

PAKISTAN

RO –

RUMÄNIEN (3)

RU –

RYSSLAND

SA –

SAUDIARABIEN

SC –

SEYCHELLERNA

SG –

SINGAPORE

SN –

SENEGAL

SR –

SURINAM

SV –

EL SALVADOR

TH –

THAILAND

TN –

TUNISIEN

TR –

TURKIET

TW –

TAIWAN

TZ –

TANZANIA

UA –

UKRAINA

UG –

UGANDA

US –

FÖRENTA STATERNA

UY –

URUGUAY

VE –

VENEZUELA

VN –

VIETNAM

XM –

MONTENEGRO (7)

XS –

SERBIEN (7)  (8)

YE –

YEMEN

YT –

MAYOTTE

ZA –

SYDAFRIKA

ZW –

ZIMBABWE


(1)  Endast levande kräftdjur.

(2)  Endast levande, viltfångade kräftor.

(3)  Endast tillämpligt fram till dess att denna anslutande stat blir medlem i gemenskapen.

(4)  Endast fisk som inte har genomgått någon annan form av bearbetning eller beredning än bortskärande av huvud, rensning, kylning eller frysning.

(5)  Den minskning av frekvensen fysiska kontroller som föreskrivs i kommissionens beslut 94/360/EG (EGT L 158, 25.6.1994, s. 41) skall inte gälla.

(6)  Beredda musslor av arten Acanthocardia tuberculatum skall åtföljas av a) ett kompletterande hälsointyg i enlighet med förlagan i del B tillägg V i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27), och b) analysresultaten av ett test som visar att musslorna inte innehåller sådana halter av paralytiskt skaldjursgift (PSP) som kan påvisas genom bioassay.

(7)  Endast hel färsk havsfångad fisk.

(8)  Inkluderar inte Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.