Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0320.pdf

28.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/42


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 320/2006

av den 20 februari 2006

om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

På grund av utvecklingen inom gemenskapen och internationellt står gemenskapens sockerindustri inför strukturella problem som allvarligt skulle kunna äventyra dess konkurrenskraft och till och med lönsamheten för hela industrin. Dessa problem kan inte hanteras på ett effektivt sätt med hjälp av de instrument för marknadsförvaltning som tillhandahålls genom den gemensamma organisationen av marknaden för socker. För att gemenskapens system för produktion och handel med socker skall kunna uppfylla internationella krav och för att systemets framtida konkurrenskraft skall kunna säkras krävs en ingående omstrukturering för att kraftigt minska den olönsamma produktionskapaciteten i gemenskapen. I detta syfte, och som en nödvändig förutsättning för införandet av en fungerande ny gemensam organisation av marknaden för socker, bör det inrättas en separat och självständig tillfällig ordning för omstruktureringen av sockerindustrin i gemenskapen. Inom denna ordning bör kvoterna minskas på ett sätt som beaktar de legitima intressena hos sockerindustrin, sockerbetsodlarna, cikoriaodlarna och konsumenterna i gemenskapen.

(2)

En tillfällig fond för omstrukturering bör inrättas i syfte att finansiera åtgärderna för omstrukturering av gemenskapens sockerindustri. I enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning bör fonden ingå i EUGFJ:s garantisektion och således omfattas av förfarandena och mekanismerna i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (3) och, från och med den 1 januari 2007, i Europeiska garantifonden för jordbruket som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4).

(3)

Eftersom de yttersta randområdena för närvarande omfattas av utvecklingsprogram som syftar till att öka deras konkurrenskraft i fråga om råsockerproduktion, och eftersom de även producerar råsocker i konkurrens med tredjeländer som inte berörs av den tillfälliga omstruktureringsavgiften, bör företag i de yttersta randområdena inte omfattas av denna förordning.

(4)

De åtgärder för omstrukturering som fastställs i denna förordning bör finansieras genom att tillfälliga avgifter tas ut från de producenter av socker, isoglukos och inulinsirap som så småningom kommer att gynnas av omstruktureringen. Eftersom dessa belopp ligger utanför tillämpningsområdet för de avgifter som vanligtvis tillämpas inom den gemensamma organisationen av marknaden för socker bör behållningen av dem betraktas som ”inkomster som är avsatta för särskilda ändamål” enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(5)

Det bör införas ett starkt ekonomiskt incitament till att upphöra med kvotproduktionen, i form av ett lämpligt omstruktureringsstöd, för de sockerföretag som har den lägsta produktiviteten. Därför bör ett omstruktureringsstöd införas som skapar ett incitament till att lägga ned sockerkvotproduktionen och avstå från de berörda kvoterna, och som samtidigt gör det möjligt att beakta de sociala och miljörelaterade åtaganden som är knutna till produktionsnedläggningar. Stödet bör finnas under fyra regleringsår och syftet bör vara att minska produktionen till den nivå som krävs för att uppnå en balanserad marknad i gemenskapen.

(6)

För att stödja sockerbets-, sockerrörs- och cikoriaodlare som måste upphöra med produktionen på grund av nedläggning av fabriker som de tidigare hade försörjt med råvaror bör en del av omstruktureringsstödet göras tillgängligt för dessa odlare samt för maskinentreprenörer som har utfört arbete för dessa odlare för att kompensera för förluster på grund av dessa nedläggningar och i synnerhet för förlusten av investeringar i specialmaskiner.

(7)

Eftersom betalningen av omstruktureringsavgiften till den tillfälliga fonden för omstrukturering görs under en viss tid är det nödvändigt att betalningarna av omstruktureringsstödet fördelas tidsmässigt.

(8)

Beslutet om att bevilja omstruktureringsstöd bör fattas av den berörda medlemsstaten. Företag som är beredda att avstå från sina kvoter bör lämna in en ansökan till denna medlemsstat och lämna alla relevanta upplysningar för att denna skall kunna fatta ett beslut om stödet. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att ställa vissa sociala och miljörelaterade krav för att beakta de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet om dessa krav inte hindrar en fungerande omstrukturering.

(9)

En omstruktureringsplan bör ingå i ansökan om omstruktureringsstöd. Planen bör innehålla alla relevanta tekniska, sociala, miljömässiga och ekonomiska upplysningar som medlemsstaten behöver för att kunna besluta om beviljande av omstruktureringsstöd. Medlemsstaterna bör vidta alla åtgärder som krävs för att utöva nödvändig kontroll över genomförandet av alla delar av omstruktureringen.

(10)

I de regioner som berörs av omstruktureringen kan det vara lämpligt att uppmuntra till utveckling av alternativ till sockerbetsodling och sockerproduktion. Därför bör medlemsstaterna ha möjlighet att anslå en del av medlen från omstruktureringsfonden till åtgärder för diversifiering. Dessa åtgärder, som fastställs inom ramen för en nationell omstruktureringsplan, kan vara av samma art som vissa åtgärder som stöds genom rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (6) eller åtgärder som är i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen om statliga stöd.

(11)

För att skynda på omstruktureringen bör stödet till diversifiering ökas om de kvoter som avstås överskrider vissa nivåer.

(12)

Heltidsraffinaderier bör ha möjlighet att anpassa sin situation till omstruktureringen av sockerindustrin. Anpassningen bör få stöd från omstruktureringsfonden under förutsättning att medlemsstaten godkänner verksamhetsplanen för anpassningen. De berörda medlemsstaterna bör säkerställa en rättvis fördelning av det tillgängliga stödet bland heltidsraffinaderierna på sitt territorium.

(13)

Vissa specifika situationer i vissa medlemsstater bör hanteras genom ett stöd från omstruktureringsfonden under förutsättning att det ingår i det nationella omstruktureringsprogrammet.

(14)

Eftersom omstruktureringsfonden skall få medel under tre år förfogar den inte från början över alla nödvändiga ekonomiska medel. Det bör därför fastställas regler om begränsning av beviljandet av stödet.

(15)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(16)

Kommissionen bör bemyndigas att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa särskilda praktiska problem i brådskande fall.

(17)

Genom omstruktureringsfonden kommer åtgärder att finansieras som på grund av typen av omstruktureringsmekanism inte omfattas av de utgiftskategorier som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1290/2005. Det är därför nödvändigt att ändra den förordningen i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillfällig fond för omstrukturering

1.   Den tillfälliga fonden för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (nedan kallad ”omstruktureringsfonden”) inrättas härmed.

Omstruktureringsfonden skall ingå i garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Från och med den 1 januari 2007 skall den ingå i Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ).

2.   Genom omstruktureringsfonden skall utgifter som uppkommer till följd av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 3, 6, 7, 8 och 9 finansieras.

3.   Den tillfälliga omstruktureringsavgift som avses i artikel 11 skall betraktas som inkomst avsedd för omstruktureringsfonden i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Medel som eventuellt finns kvar i omstruktureringsfonden efter det att de utgifter som avses i artikel 1.2 har finansierats skall överföras till EGFJ.

4.   Denna förordning skall inte tillämpas på de yttersta randområden som anges i artikel 299.2 i fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

isoglukos: en produkt framställd på basis av glukos eller polymerer därav som i torrt tillstånd innehåller minst 10 viktprocent fruktsocker.

2.

inulinsirap: en produkt som erhålls omedelbart efter hydrolys av inulin eller oligofruktos och som i torrt tillstånd innehåller minst 10 % fruktos i fri form eller som sackaros, uttryckt som socker/isoglukosekvivalenter.

3.

branschavtal: något av följande:

a)

Ett avtal som ingåtts på gemenskapsnivå mellan å ena sidan en sammanslutning av nationella företagsorganisationer och å andra sidan en sammanslutning av nationella säljarorganisationer, innan leveransavtal slutits.

b)

Ett avtal som ingåtts mellan å ena sidan företag eller en företagsorganisation som är erkänd av medlemsstaten i fråga och å andra sidan en säljarorganisation som är erkänd av medlemsstaten i fråga, innan leveransavtal slutits.

c)

Om inget av de avtal som avses i led a eller b föreligger, bolagsrättsliga bestämmelser eller rättsliga bestämmelser om kooperativ, i de fall dessa reglerar leveranser av sockerbetor som genomförs av delägare eller medlemmar i ett bolag eller ett kooperativ som producerar socker.

d)

Om inget av de avtal som avses i led a eller b föreligger, uppgörelser som nåtts innan leveransavtal slutits, förutsatt att de säljare som godkänner uppgörelsen levererar minst 60 % av den totala kvantitet betor som köps in av företaget för produktion av socker i en eller flera fabriker.

4.

regleringsår: den period som börjar den 1 oktober och slutar den 30 september följande år. Undantagsvis börjar regleringsåret 2006/2007 den 1 juli 2006.

5.

heltidsraffinaderier: produktionsenheter

vars enda verksamhet består av att raffinera importerat rårörsocker

eller

som under regleringsåret 2004/2005 raffinerade minst 15 000 ton importerat rårörsocker.

6.

kvot: varje kvot för produktion av socker, isoglukos och inulinsirap som har tilldelats ett företag i enlighet med artiklarna 7.2, 8.1, 9.1 och 9.2 samt artikel 11 i förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (8).

Artikel 3

Omstruktureringsstöd

1.   Företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap, och som har fått en kvot tilldelad senast den 1 juli 2006, skall ha rätt till ett omstruktureringsstöd per ton av den kvot som företaget avstått från, förutsatt att det under något av regleringsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 eller 2009/2010

a)

avstår från den kvot som den tilldelat en eller flera av sina fabriker och fullt ut demonterar de produktionsanläggningar och fabriker som berörs,

b)

avstår från den kvot som den tilldelat en eller flera av sina fabriker, delvis demonterar de produktionsanläggningar och fabriker som berörs och inte använder de berörda fabrikernas återstående produktionsanläggningar för produktion av de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för socker,

eller

c)

avstår från en del av den kvot som den tilldelat en eller flera av sina fabriker och inte använder de berörda fabrikernas produktionsanläggningar för raffinering av råsocker.

Detta sista villkor skall inte gälla för

den enda bearbetningsanläggningen i Slovenien,

den enda bearbetningsanläggningen för sockerbetor i Portugal

som är i drift den 1 januari 2006.

I denna artikel skall demontering av produktionsanläggningar under regleringsåret 2005/2006 anses ha ägt rum under regleringsåret 2006/2007.

2.   Omstruktureringsstöd skall beviljas för det regleringsår under vilket kvoterna avstås i enlighet med punkt 1 och endast för de kvotkvantiteter som har avståtts och som inte har tilldelats på nytt.

Kvoten kan endast avstås efter samråd inom ramen för de relevanta uppgörelserna inom branschen.

3.   För fullständig demontering av produktionsanläggningar skall följande krävas, nämligen

a)

definitivt och totalt upphörande av produktionen av socker, isoglukos och inulinsirap av de berörda produktionsanläggningarna,

b)

nedläggning av fabriken eller fabrikerna och demontering av tillhörande produktionsanläggningar inom den period som avses i artikel 4.2 d,

och

c)

återställande av miljön på fabriksområdet och underlättande av omplaceringen av arbetskraften inom den period som avses i artikel 4.2 f. Medlemsstaterna får av de företag som avses i punkt 1 kräva åtaganden som sträcker sig längre än de lagstadgade minimikraven i gemenskapslagstiftningen. Sådana åtaganden får emellertid inte begränsa omstruktureringsfondens funktion som instrument.

4.   För partiell demontering av produktionsanläggningar skall följande krävas, nämligen

a)

slutgiltigt och totalt upphörande av den berörda produktionen av socker, isoglukos och inulinsirap av de berörda produktionsanläggningarna,

b)

Demontering av de produktionsanläggningar som inte kommer att användas för ny produktion och som var avsedda för och används för produktion av de produkter som anges i a, inom den period som avses i artikel 4.2 e,

c)

återställande av miljön på fabriksområdet och underlättande av omplaceringen av arbetskraften inom den period som avses i artikel 4.2 f, i den omfattning som behövs på grund av att produktionen av de produkter som anges i led a upphör. Medlemsstaterna får av de företag som avses i punkt 1 kräva åtaganden som sträcker sig längre än de lagstadgade minimikraven i gemenskapslagstiftningen. Sådana åtaganden får emellertid inte begränsa omstruktureringsfondens funktion som instrument.

5.   Omstruktureringsstöd per ton av kvoter som avståtts skall vara följande:

a)

I det fall som avses i punkt 1 a:

730,00 EUR under regleringsåret 2006/2007.

730,00 EUR under regleringsåret 2007/2008.

625,00 EUR under regleringsåret 2008/2009.

520,00 EUR under regleringsåret 2009/2010.

b)

I det fall som avses i punkt 1 b:

547,50 EUR för regleringsåret 2006/2007.

547,50 EUR för regleringsåret 2007/2008.

468,75 EUR för regeringsåret 2008/2009.

390,00 EUR för regleringsåret 2009/2010.

c)

I det fall som avses i punkt 1 c:

255,50 EUR för regleringsåret 2006/2007.

255,50 EUR för regleringsåret 2007/2008.

218,75 EUR för regleringsåret 2008/2009.

182,00 EUR för regleringsåret 2009/2010.

6.   Ett belopp på minst 10 % av det berörda omstruktureringsstöd som fastställs i punkt 5 skall avsättas för

sockerbets-, sockerrörs- och cikoriaodlare som har levererat dessa produkter under en period som föregår det regleringsår som anges i punkt 2 för produktion av socker eller inulinsirap enligt de berörda kvoter som avståtts

och

maskinentreprenörer, som är privatpersoner eller företag som har utfört kontraktarbete med sina jordbruksmaskiner för de odlare, för de produkter och under den period som anges i den första strecksatsen.

Efter samråd med de berörda parterna skall medlemsstaterna bestämma såväl den tillämpliga procentsats som den period som anges i första stycket under förutsättning att en ekonomiskt sund balans mellan delarna i omstruktureringsplanen enligt artikel 4.3 säkerställs.

Medlemsstaterna skall bevilja stödet på grundval av objektiva och icke-diskriminerade kriterier med beaktande av förlusterna på grund av omstruktureringen.

Det belopp som följer av tillämpningen av det första och det andra stycket skall dras av från de tillämpliga belopp som anges i punkt 5.

Artikel 4

Ansökan om omstruktureringsstöd

1.   Ansökningar om omstruktureringsstöd skall lämnas till den berörda medlemsstaten senast den 31 januari före det regleringsår under vilket kvoterna skall avstås.

Ansökningar som rör regleringsåret 2006/2007 skall emellertid lämnas senast den 31 juli 2006.

2.   Ansökningar om omstruktureringsstöd skall innehålla följande:

a)

En omstruktureringsplan.

b)

En bekräftelse på att omstruktureringsplanen har utformats i samråd med sockerbets-, sockerrörs- och cikoriaodlarna.

c)

Ett åtagande om att avstå från den berörda kvoten under regleringsåret i fråga.

d)

I det fall som anges i artikel 3.1 a ett åtagande om att fullt ut demontera produktionsanläggningarna inom en tid som skall fastställas av medlemsstaten i fråga.

e)

I det fall som anges i artikel 3.1 b ett åtagande om att delvis demontera produktionsanläggningarna inom en tid som skall fastställas av medlemsstaten i fråga och att inte använda produktionsstället och de återstående produktionsanläggningarna för produktion av produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

f)

I de fall som anges i artikel 3.1 a och 3.1 b ett åtagande om att uppfylla kraven i artikel 3.3 c respektive 3.4 c inom en tid som skall fastställas av medlemsstaten i fråga.

g)

I det fall som anges i artikel 3.1 c, om tillämpligt, ett åtagande om att inte använda produktionsanläggningarna för raffinering av råsocker.

I det beslut om huruvida stöd skall tilldelas som avses i artikel 5.1 skall det avgöras om åtagandena enligt leden c-g har fullgjorts.

3.   Den omstruktureringsplan som avses i punkt 2 a skall innehålla minst följande:

a)

En redogörelse för syften och planerade åtgärder som visar att det finns en sund ekonomisk balans mellan dessa och att de överensstämmer med målen för omstruktureringsfonden och politiken för landsbygdsutveckling i den berörda regionen enligt kommissionens godkännande.

b)

Det stöd som skall beviljas sockerbets-, sockerrörs- och cikoriaodlare och, vid behov, maskinentreprenörer i enlighet med artikel 3.6.

c)

En fullständig teknisk beskrivning av produktionsanläggningarna i fråga.

d)

En verksamhetsplan med villkor, tidsplan och kostnader för nedläggningen av fabriken eller fabrikerna och den fullständiga eller partiella demonteringen av produktionsanläggningarna.

e)

I förekommande fall, de beräknade investeringarna.

f)

En plan för de sociala aspekterna med planerade åtgärder, i synnerhet dem som rör omskolning, omplacering och förtida pensionering för den berörda arbetsstyrkan och, vid behov, nationella, särskilda krav enligt artikel 3.3 c eller 3.4 c.

g)

En miljöplan med planerade åtgärder, i synnerhet dem som rör tvingande miljökrav och, vid behov, nationella, särskilda krav enligt artikel 3.3 c eller 3.4 c.

h)

En finansieringsplan med alla kostnader för omstruktureringsplanen.

Artikel 5

Beslut om omstruktureringsstöd och kontroller

1.   Medlemsstaterna skall fatta beslut om beviljande av omstruktureringsstödet senast i slutet av februari året före det regleringsår som avses i artikel 3.2. Beslut avseende regleringsåret 2006/2007 skall emellertid fattas senast den 30 september 2006.

2.   Omstruktureringsstödet skall beviljas om medlemsstaten efter noggrann kontroll har fastställt att

ansökan innehåller de delar som anges i artikel 4.2,

omstruktureringsplanen innehåller de delar som anges i artikel 4.3,

de åtgärder och insatser som beskrivs i omstruktureringsplanen överensstämmer med tillämplig gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning,

och

de nödvändiga ekonomiska medlen finns tillgängliga i omstruktureringsfonden, på grundval av den information som kommissionen har lämnat.

3.   Om ett eller flera av de villkor som fastställs i de första tre strecksatserna i punkt 2 inte har uppfyllts skall ansökan om omstruktureringsstöd återsändas till sökanden. Sökanden skall underrättas om att villkoren inte har uppfyllts. Sökanden kan därefter antingen återta eller komplettera sin ansökan.

4.   Trots de kontrollskyldigheter som anges i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna övervaka, kontrollera och verifiera genomförandet av det omstruktureringsstöd de har godkänt.

Artikel 6

Stöd till diversifiering

1.   Ett stöd till diversifieringsåtgärder i regioner som påverkats av omstruktureringen av sockerindustrin får beviljas av varje medlemsstat i förhållande till den sockerkvot som företag som är etablerade i medlemsstaten har avstått från under något av regleringsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 och 2009/2010.

2.   Det totala stöd som är tillgängligt för en medlemsstat skall fastställas på grundval av följande:

109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2006/2007.

109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2007/2008.

93,80 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2008/2009.

78,00 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2009/2010.

3.   Medlemsstater som beslutar att bevilja diversifieringsstöd enligt punkt 1 eller övergångsstöd enligt artikel 9 skall fastställa nationella omstruktureringsprogram med de diversifieringsåtgärder som skall vidtas i de berörda regionerna och underrätta kommissionen om dessa program.

4.   Trots vad som anges i punkt 5 skall diversifieringsåtgärder för att vara berättigande till det stöd som avses i punkt 1 motsvara en eller flera av de åtgärder som anges i axel 1 respektive 3 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Medlemsstaterna skall fastställa kriterier för att skilja de åtgärder för vilka diversifieringsstöd får beviljas från de åtgärder för vilka gemenskapsstöd får beviljas enligt förordning (EG) nr 1698/2005.

Det stöd som avses i punkt 1 får inte vara högre än de övre gränser för bidrag från EJFLU som fastställs i artikel 70.3 a i förordning (EG) nr 1698/2005.

5.   Diversifieringsåtgärder som skiljer sig från de åtgärder som föreskrivs i axel 1 respektive 3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall vara berättigande till det stöd som avses i punkt 1 under förutsättning att de överensstämmer med kriterierna i artikel 87.3 i fördraget och, i synnerhet, med den stödintensitet och de kriterier för stödberättigande som fastställs i kommissionens riktlinjer för statligt stöd i jordbrukssektorn.

6.   Medlemsstaterna skall inte bevilja nationellt stöd till de diversifieringsåtgärder som föreskrivs i denna artikel. Om emellertid de övre gränser som avses i punkt 4 tredje stycket skulle tillåta beviljande av diversifieringsstöd på 100 % skall den berörda medlemsstaten bidra med minst 20 % av den stödberättigande utgiften. I detta fall skall artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget inte vara tillämpliga.

Artikel 7

Kompletterande diversifieringsstöd

1.   Det totala stödbelopp som finns tillgängligt för en medlemsstat under ett bestämt regleringsår i enlighet med artikel 6.2 skall ökas med

50 % när den nationella sockerkvot som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 för den medlemsstaten har avståtts från med minst 50 % men mindre än 75 %,

ytterligare 25 % när den nationella sockerkvot som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 för den medlemsstaten har avståtts från med minst 75 % men mindre än 100 %,

ytterligare 25 % när den nationella sockerkvot som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 318/2006 för den medlemsstaten helt har avståtts från.

Varje ökning skall finnas tillgänglig under det regleringsår under vilket den del av den nationella sockerkvoten som har avståtts når 50, 75 respektive 100 %.

2.   Den berörda medlemsstaten skall besluta om det stöd som motsvarar den ökning som fastställs i punkt 1 skall beviljas för de diversifieringsåtgärder som avses i artikel 6.1 och/eller till sockerbets- eller sockerrörsodlare som upphör med sin produktion i de regioner som påverkas av omstruktureringen. Stöd till odlare skall beviljas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

Artikel 8

Övergångsstöd till heltidsraffinaderier

1.   Ett övergångsstöd skall beviljas till heltidsraffinaderier för att möjliggöra för dem att anpassa sig till omstruktureringen av sockerindustrin i gemenskapen.

2.   Ett belopp om totalt 150 miljoner EUR skall göras tillgängligt för de fyra regleringsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 och 2009/2010.

Det belopp som fastställs i det första stycket skall fördelas enligt följande:

94,3 miljoner EUR för heltidsraffinaderier i Förenade kungariket.

24,4 miljoner EUR för heltidsraffinaderier i Portugal.

5,0 miljoner EUR för heltidsraffinaderier i Finland.

24,8 miljoner EUR för heltidsraffinaderier i Frankrike.

1,5 miljoner EUR för heltidsraffinaderier i Slovenien.

3.   Stödet skall beviljas på grundval av en av medlemsstaten godkänd verksamhetsplan för det berörda heltidsraffinaderiets anpassning till omstruktureringen av sockerindustrin.

Medlemsstaterna skall bevilja stödet på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier.

Artikel 9

Övergångsstöd till vissa medlemsstater

I samband med det nationella omstruktureringsprogram som avses i artikel 6.3

a)

skall ett stöd på högst 9 miljoner EUR beviljas i Österrike för investeringar i insamlingscentraler för sockerbetor och annan logistisk infrastruktur som behövs till följd av omstruktureringen,

b)

skall ett stöd på högst 5 miljoner EUR beviljas i Sverige till direkt och indirekt fördel för sockerbetsodlare på Gotland och Öland som upphör med sockerproduktion som en del av den nationella omstruktureringen.

Artikel 10

Finansiella begränsningar

1.   Varje stöd som avses i artiklarna 3, 6, 7, 8 och 9 som begärs för något av regleringsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 och 2009/2010 skall endast beviljas inom ramen för de anslag som är tillgängliga i omstruktureringsfonden.

2.   Om det samlade stödbeloppet, på grundval av de ansökningar som har lämnats in för ett regleringsår och som konstaterats vara stödberättigande av den berörda medlemsstaten, överstiger begränsningen för detta regleringsår skall stöd beviljas på grundval av den kronologiska ordning i vilken ansökningarna om stöd har lämnats in (enligt principen ”först till kvarn …”).

3.   De stöd som avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9 skall vara oberoende av det stöd som avses i artikel 3.

4.   Det omstruktureringsstöd som avses i artikel 3 skall betalas ut i två delar enligt följande:

40 % i juni det regleringsår som avses i artikel 3.2

och

60 % i februari påföljande regleringsår.

Kommissionen får emellertid besluta att dela upp den utbetalning som anges i den andra strecksatsen i föregående stycke i två delar enligt följande:

En första utbetalning i februari påföljande regleringsår

och

en andra utbetalning vid en senare tidpunkt när de nödvändiga finansiella medlen har betalats in till omstruktureringsfonden.

5.   Kommissionen får besluta att senarelägga utbetalningen av de stöd som avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9 tills de nödvändiga finansiella medlen har betalats in till omstruktureringsfonden.

Artikel 11

Tillfällig omstruktureringsavgift

1.   De företag som har tilldelats en kvot skall varje regleringsår betala en tillfällig omstruktureringsavgift per ton tilldelad kvot.

Kvoter som ett företag har avstått från under ett bestämt regleringsår, i enlighet med artikel 3.1, skall inte vara föremål för betalning av den tillfälliga omstruktureringsavgiften för regleringsåret i fråga och påföljande regleringsår.

2.   Den tillfälliga omstruktureringsavgiften för socker och inulinsirap skall vara

126,40 EUR per ton kvot för regleringsåret 2006/2007,

173,80 EUR per ton kvot för regleringsåret 2007/2008, och

113,30 EUR per ton kvot för regleringsåret 2008/2009.

Den tillfälliga omstruktureringsavgiften per regleringsår för isoglukos skall motsvara 50 % av de belopp som fastställs i det första stycket.

3.   Medlemsstaterna skall inför gemenskapen ansvara för uppbörd på sina territorier av den tillfälliga omstruktureringsavgiften.

Medlemsstaterna skall betala in den tillfälliga omstruktureringsavgiften till omstruktureringsfonden i två delar enligt följande:

60 % senast den 31 mars under regleringsåret i fråga

och

40 % senast den 30 november under påföljande regleringsår.

4.   Om den tillfälliga omstruktureringsavgiften inte betalas in i tid skall kommissionen, efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, dra av ett belopp motsvarande den omstruktureringsavgift som inte betalats in från de månatliga förskott på verkställda utgifter som betalas av medlemsstaten i fråga och som avses i artiklarna 14.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005. Innan kommissionen fattar sitt beslut skall medlemsstaten ges möjlighet att inom två veckor inkomma med synpunkter. Bestämmelserna i artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 2040/2000 (9) skall inte tillämpas.

5.   Den totala tillfälliga omstruktureringsavgift som skall betalas i enlighet med punkt 3 skall fördelas av medlemsstaten bland företagen på dess territorium i enlighet med de kvoter som tilldelats under regleringsåret i fråga.

Företagen skall betala den tillfälliga omstruktureringsavgiften i två delar enligt följande:

60 % senast i slutet av februari under regleringsåret i fråga

och

40 % senast den 31 oktober under påföljande regleringsår.

Artikel 12

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser för genomförandet av denna förordning och, framför allt, för de krav som anges i artikel 3 och de åtgärder som krävs för att lösa tillfälliga problem skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 1258/1999 eller, från och med den 1 januari 2007, som avses i artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 13

Särskilda åtgärder

Beslut om åtgärder som är både nödvändiga och motiverade att vidta i brådskande fall i syfte att lösa särskilda praktiska problem skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EG) nr 1258/1999 eller, från och med den 1 januari 2007, förfarandet i artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1290/2005.

Sådana åtgärder får avvika från vissa delar av den här förordningen, men endast i den utsträckning och under den period som det är absolut nödvändigt.

Artikel 14

Ändringar av förordning (EG) nr 1290/2005

Förordning (EG) nr 1290/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 skall följande led läggas till:

”e)

Omstruktureringsstöd, stöd till diversifiering, kompletterande stöd till diversifiering och övergångsstöd enligt artiklarna 3, 6, 7, 8 och 9 i förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (10).

2.

Artikel 34 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande led skall läggas till i punkt 1:

”c)

Tillfälliga omstruktureringsavgifter som har inkasserats enligt förordning (EG) nr 320/2006.”

b)

I punkt 2 skall orden ”De belopp som avses i punkt 1 a och 1 b” ersättas med ”De belopp som avses i punkt 1 a, b och c”.

c)

Följande punkt skall läggas till:

”3.

Bestämmelserna i denna förordning skall också tillämpas på inkomster som är avsatta för särskilda ändamål enligt punkt 1 i denna artikel.”

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006. Artiklarna 12 och 13 skall emellertid tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 19 januari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 26 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(9)  EUT L 244, 29.9.2000, s. 27.

(10)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.”