Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 oktober 2007

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2007) 5170]

(Text av betydelse för EES)

(2007/689/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2) fastställs vissa strukturella krav för anläggningar som omfattas av dessa förordningar.

(2)

Enligt kapitel 4 avsnitt B leden a och c i bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör vissa strukturella krav i dessa förordningar, på vissa villkor, inte före den 31 december 2009 gälla anläggningar i Bulgarien som är upptagna på förteckningen i kapitlen I och II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten.

(3)

I kapitel I i tillägget till bilaga VI förtecknas anläggningar som uppfyller kraven och som får ta emot och utan separata produktionslinjer bearbeta både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, medan det i kapitel II i tillägget förtecknas anläggningar som uppfyller kraven och som får ta emot och i separata produktionslinjer bearbeta både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det.

(4)

Dessa förteckningar över anläggningar har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG av den 22 december 2006 om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beträffande vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien (3).

(5)

Bulgarien har nu sett över situationen inom mjölksektorn och på nytt utvärderat de anläggningar som förtecknas i kapitel I och II i tillägget till bilaga VI.

(6)

Enligt den bedömningen uppfyller anläggningar som förtecknas i kapitel I inte de strukturella kraven i förordning (EG) nr 852/2004/EG. Därför bör dessa anläggningar utgå ur förteckningen i kapitel I. Endast de 11 anläggningar som inte har några praktiska problem med korrekt hantering av två separata produktionslinjer bör kvarstå på förteckningen i kapitel II.

(7)

I syfte att göra gemenskapslagstiftningen klarare bör förteckningarna över anläggningar i kapitlen I och II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ersättas med förteckningarna i bilagan till detta beslut.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.


BILAGA

”Tillägg till bilaga VI

KAPITEL I

Förteckning över anläggningar som bearbetar mjölk som inte uppfyller kraven, enligt kapitel 4 avsnitt B led a i bilaga VI

KAPITEL II

Förteckning över anläggningar som bearbetar både mjölk som uppfyller kraven och mjölk som inte gör det, enligt kapitel 4 avsnitt B leden a och c i bilaga VI

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn och adress

Plats för resp. lokal

Veliko Tarnovo-regionen – nr 4

1.

BG 0412010

’Bi Si Si Handel’ OOD

gr. Elena

ul. ’Treti mart’ 19

Vidinregionen – nr 5

2.

BG 0512025

’El Bi Bulgarikum’ EAD

gr. Vidin

YUPZ

Vratsaregionen – nr 6

3.

BG 0612027

’Mlechen ray – 99’ EOOD

gr. Vratsa

4.

BG 0612043

ET ’Zorov-91-Dimitar Zorov’

gr. Vratsa

Plovdivregionen – nr 16

5.

BG 1612001

’OMK’ AD

gr. Plovdiv

bul. ’Dunav’ 3

6.

BG 1612011

’Em Dzhey Deriz’ EOOD

gr. Karlovo

bul. ’Osvobozhdenie’ 69

Silistraregionen – nr 19

7.

BG 1912013

’ZHOSI’ OOD

s. Chernolik

Slivenregionen – nr 20

8.

BG 2012020

’Yotovi’ OOD

gr. Sliven

kv. ’Rechitsa’

Targovisjteregionen – nr 25

9.

BG 2512020

’Mizia-Milk’ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

Chaskovoregionen – nr 26

10.

BG 2612047

’Balgarsko sirene’ OOD

gr. Haskovo

bul. ’Saedinenie’ 94

Shumenregionen – nr 27

11.

BG 2712014

’Stars kampani’ OOD

gr. Shumen

ul. ’Trakiyska’ 3”