Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007D0785.pdf

4.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 december 2007

om ändring av beslut 2006/415/EG vad gäller vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i Förenade kungariket, Rumänien och Polen

[delgivet med nr K(2007) 6109]

(Text av betydelse för EES)

(2007/785/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (3), särskilt artikel 63.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (4) fastställs vissa skyddsåtgärder som ska tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids, inklusive upprättande av A- och B-områden till följd av ett misstänkt eller bekräftat utbrott av sjukdomen.

(2)

Till följd av ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 i grevskapet Suffolk i Förenade kungariket ändrades beslut 2006/415/EG genom beslut 2007/731/EG (5) i syfte att ändra bilagan till beslut 2006/415/EG.

(3)

De skyddsåtgärder som Förenade kungariket har vidtagit enligt beslut 2006/415/EG, inbegripet upprättande av A- och B-områden enligt artikel 4 i det beslutet, har granskats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Eftersom det har förekommit ytterligare ett utbrott av sjukdomen i restriktionsområdet bör såväl avgränsningen av det område där restriktioner gäller som åtgärdernas varaktighet ändras med hänsyn till den epidemiologiska situationen.

(5)

Till följd av ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 i en hobbybesättning i regionen Tulcea i Rumänien ändrades beslut 2006/415/EG genom beslut 2007/770/EG (6) i syfte att ändra bilagan till beslut 2006/415/EG.

(6)

De skyddsåtgärder som Rumänien har vidtagit enligt beslut 2006/415/EG, inbegripet upprättande av A- och B-områden enligt artikel 4 i det beslutet, har granskats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(7)

Polen har underrättat kommissionen om två utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 i fjäderfäanläggningar på sitt territorium i kommunen Brudzeń Duży och har vidtagit de lämpliga åtgärder som fastställs i beslut 2006/415/EG, inklusive upprättat A- och B-områden enligt artikel 4 i det beslutet.

(8)

Kommissionen har granskat dessa åtgärder i samarbete med Polen och är tillfreds med att gränserna på de A- och B-områden som den behöriga myndigheten i medlemsstaten har upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från platsen för utbrottet. A- och B-områdena i Polen kan därför bekräftas och det kan fastställas hur länge denna regionalisering ska gälla.

(9)

Beslut 2006/415/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2006/415/EG ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.)

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/770/EG (EUT L 311, 29.11.2007, s. 45).

(5)  EUT L 295, 14.11.2007, s. 28.

(6)  EUT L 311, 29.11.2007, s. 45.


BILAGA

”BILAGA

DEL A

A-område som upprättats i enlighet med artikel 4.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Skyddsområde:

Område som omfattar den del av grevskapen Suffolk och Norfolk som ligger inom en radie på 3 km med centrum i koordinatpunkterna TM 06178 76666 och TL 9506381001 (1).

19.12.2007

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Övervakningsområde:

Område som omfattar den del av grevskapen Suffolk och Norfolk som ligger inom en radie på 10 km med centrum i koordinatpunkterna TM 06178 76666 och TL 9506381001 (1).

RO

RUMÄNIEN

00038

Skyddsområde:

Murighiol

31.12.2007

00038

Övervakningsområde:

 

Dunavatu de Jos

 

Dunavatu de Sus

 

Colina

 

Plopu

 

Sarinasuf

 

Mahmudia

PL

POLEN

VOJVODSKAPET MASOVIEN

01400

Powiaten Płock

Skyddsområde:

 

Kommunen Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Kommunen Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

31.12.2007

VOJVODSKAPET KUJAVIEN-POMMERN

00400

Powiaten Włocławek

Skyddsområde:

Kommunen Włocławek:

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

VOJVODSKAPET MASOVIEN

01400

Powiaten Płock

Övervakningsområde:

 

Kommunen Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Kommunen Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Kommunen Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

VOJVODSKAPET MASOVIEN

01400

Powiaten Sierpc

Övervakningsområde:

Kommunen Mochowo:

 

Będorzyn.

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

VOJVODSKAPET KUJAVIEN-POMMERN

00400

Powiaten Włocławek

Övervakningsområde:

Kommunen Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

VOJVODSKAPET KUJAVIEN-POMMERN

00400

Powiaten Lipno

Övervakningsområde:

 

Kommunen Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

 

Kommunen Tłuchowo:

 

Trzcianka

DEL B

B-område som upprättats i enlighet med artikel 4.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den (artikel 4.4 b iii)

Kod

(om sådan finns)

Namn

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Distrikten:

 

Babergh

 

Breckland

 

Forest Heath

 

Ipswich

 

Mid Suffolk

 

Norwich

 

St Edmundsbury

 

South Norfolk

 

Suffolk Coastal

 

Waveney

19.12.2007

RO

RUMÄNIEN

00038

Regionen Tulcea

31.12.2007

PL

POLEN

VOJVODSKAPET MASOVIEN

01400

Powiaten Płock

Kommunerna:

 

Bielsk

 

Bodzanów

 

Brudzeń Duży

 

Bulkowo

 

Drobin

 

Gąbin

 

Łąck

 

Mała Wieś

 

Nowy Duninów

 

Radzanowo

 

Słubice

 

Słupno

 

Stara Biała

 

Staroźreby

 

Wyszogród

31.12.2007

Staden Płock

 

Powiaten Gostynin

Kommunerna:

 

Gostynin

 

Pacyna

 

Sanniki

 

Szczawin Kościelny

Powiaten Sierpc

Kommunerna:

 

Gozdowo

 

Mochowo

 

Rościszewo

 

Sierpc

 

Szczutowo

 

Zawidz

VOJVODSKAPET KUJAVIEN-POMMERN

00400

Powiaten Włocławek

Kommunerna:

 

Baruchowo

 

Boniewo

 

Brześć Kujawski

 

Choceń

 

Chodecz

 

Fabianki

 

Izbica Kujawska

 

Kowal

 

Lubanie

 

Lubień Kujawski

 

Lubraniec

 

Włocławek

VOJVODSKAPET KUJAVIEN-POMMERN

00400

Powiaten Lipno

Kommunerna:

 

Bobrowniki

 

Chrostkowo

 

Dobrzyń nad Wisłą

 

Kikół

 

Lipno

 

Skępe

 

Tłuchowo

 

Wielgie

Staden Włocławek”

 


(1)  Koordinatpunkten enligt British National Grid reference.